Министерство на финансите
брой: 9, от дата 31.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.72


Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (ДВ, бр. 8 от 2020 г.)
§ 1. В заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Параграф 36 се изменя така:
„§ 36. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 80 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 26 и 75 от 2019 г.) в преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 71 ал. 2 се изменя така:
„(2) Лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 юли 2020 г.“
2. Параграф 73 се изменя така:
„§ 73. (1) Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 юли 2020 г.
(2) Всички издадени удостоверения за регистрация на сервизни фирми се считат за валидни до 31 юли 2020 г.“
3. В § 74, ал. 2 думите „31 януари 2020 г.“ се заменят с „31 юли 2020 г.“.
4. В § 75 се правят следните изменения:
а) в ал. 1, изречение първо думите „31 януари 2020 г.“ се заменят с „31 юли 2020 г.“, а в изречение второ думите „31 март 2020 г.“ се заменят с „30 септември 2020 г.“;
б) в ал. 2, изречение първо думите „31 януари 2020 г.“ се заменят с „31 юли 2020 г.“, а в изречение второ думите „31 март 2020 г.“ се заменят с „30 септември 2020 г.“;
в) в ал. 4, изречение първо думите „31 март 2020 г.“ се заменят с „31 юли 2020 г.“, а изречение второ се заличава.“
2. В § 37 думите „1 април 2020 г.“ се заменят с „1 август 2020 г.“.
3. Създава се § 38:
„§ 38. Параграф 15 влиза в сила от 1 март 2020 г.“
Заключителни разпоредби
§ 2. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (ДВ, бр. 52 от 2019 г.) в преходните и заключителните разпоредби в § 21, ал. 2 думите „31 март 2020 г.“ се заменят с „31 юли 2020 г.“ и се създава изречение второ: „В тези случаи лицата по чл. 52, ал. 3 са длъжни да обновят версията на фърмуера на въведените в експлоатация ФУ при вписана в регистъра по чл. 10, ал. 9 нова версия в срока по изречение първо.“
§ 3. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (ДВ, бр. 75 от 2019 г.) в преходните и заключителните разпоредби в § 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „31 март 2020 г.“ се заменят с „31 юли 2020 г.“, а в изречение второ думите „31 май 2020 г.“ се заменят с „30 септември 2020 г.“.
2. В ал. 2, изречение второ думите „31 март 2020 г.“ се заменят с „31 юли 2020 г.“, а думите „31 май 2020 г.“ се заменят с „30 септември 2020 г.“.
3. В ал. 4 думите „31 март 2020 г.“ се заменят с „31 юли 2020 г.“, а думите „31 май 2020 г.“ се заменят с „30 септември 2020 г.“.
4. Алинея 5 се отменя.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Владислав Горанов
1170