Президент на Републиката
брой: 9, от дата 31.1.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.18


Указ № 10 за освобождаване на полковник Росен Тинков Тодоров от длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана, считано от 14 февруари 2020 г.

 

УКАЗ № 10
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 11, ал. 3 от Закона за Националната служба за охрана
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам полковник Росен Тинков Тодоров от длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана, считано от 14 февруари 2020 г.
Изпълнението на указа възлагам на началника на Националната служба за охрана.
Издаден в София на 27 януари 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
1143