Министерски съвет
брой: 9, от дата 31.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.57


Постановление № 13 от 28 януари 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 28 ЯНУАРИ 2020 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, приета с Постановление № 304 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 97 от 2019 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1 т. 2 и 4 се отменят.
2. Член 3 се отменя.
3. В чл. 6 ал. 3 се отменя.
4. В чл. 13, ал. 1, т. 1 думите „като се посочва дали е експертна, ръководна или за висш държавен служител“ и запетаята пред тях се заличават.
5. В чл. 14, ал. 2 след думите „по чл. 13, ал. 1“ се поставя запетая и думите „и информацията по чл. 17, ал. 1, както и“ се заличават.
6. В чл. 17:
а) алинеи 1 и 4 се отменят;
б) в ал. 3, т. 2 думите „поддържан от Министерството на образованието и науката“ и запетаята след тях се заличават.
7. В чл. 18, ал. 2 думите „и в които е посочен ПИН от регистрацията в Портала“ се заличават.
8. В чл. 20:
а) в ал. 2 т. 2 се отменя;
б) алинея 3 се отменя;
в) в ал. 5:
аа) в т. 2 думите „централизирания етап на“ се заличават;
бб) точка 3 се отменя.
9. В чл. 21:
а) алинея 2 се отменя;
б) алинеи 5 – 7 се отменят;
в) алинея 8 се изменя така:
„(8) Не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати комисията информира по реда на ал. 4 допуснатите кандидати за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса, като датата не може да бъде по-рано от 7 дни след информирането.“
10. В чл. 22 ал. 3 се отменя.
11. В глава втора:
а) раздел VІ „Централизиран етап на конкурса“ с членове 24 – 31 се отменя;
б) наименованието на раздел VІІ „Начини за провеждане на децентрализирания етап на конкурса“ се изменя така:
„Начини за провеждане на конкурса“.
12. Член 32 се отменя.
13. В чл. 33 – 43 навсякъде думите „децентрализираният етап на конкурса“ се заменят с „конкурсът“.
14. В чл. 33 – 44 навсякъде думите „децентрализирания етап на“ се заличават.
15. В чл. 34 ал. 3 се изменя така:
„(3) Конкурсната комисия взема решение за системата за определяне на резултатите и определя с какъв коефициент – 3, 4 или 5, се умножава резултатът на кандидатите, който е получен при прилагане на начина по чл. 33 и при интервюто, като взема предвид тяхната относителна тежест при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност. Комисията е длъжна не по-късно от 24 часа преди датата на провеждането на конкурса да обяви на интернет страницата на съответната администрация системата за определяне на резултатите. Преди да започне провеждането на конкурса, комисията отново обявява на всички участници системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се допуска до интервю.“
16. В чл. 36 ал. 3 се отменя.
17. В чл. 40, ал. 3, изречение второ думите „членовете на комисията“ се заменят с „проверяващите“.
18. В чл. 42 ал. 2 се отменя.
19. В чл. 44:
а) в ал. 3 думите „5-дневен“ се заменят с „10-дневен“;
б) в ал. 4 изречение второ се изменя така: „Всички кандидати, които са се явили на интервю, се уведомяват по електронна поща или писмено, като им се изпраща извлечение от протокола по ал. 1, който отразява резултатите.“
20. В чл. 45, ал. 1 думите „децентрализирания етап на“ се заличават и думите „публикуването на обявлението по чл. 44, ал. 4“ се заменят с „получаването на протокола“.
21. В глава втора:
а) раздел ІХ „Особени правила за провеждането на централизирания конкурс за длъжности за държавни служители, за заемането на които няма изисквания за професионален опит“ с членове 48 – 56 се отменя;
б) раздел X „Особени правила за провеждането на централизирания конкурс за експертни длъжности с аналитични или контролни функции за хора с трайни увреждания“ с членове 57 – 65 се отменя.
22. В чл. 66:
а) в ал. 1 след думата „Портала“ се добавя „за работа в държавната администрация (https://jobs.government.bg)“;
б) в ал. 3 думите „в Портала“ се заличават.
23. Член 67 се отменя.
24. В чл. 68, ал. 1 думите „и чл. 67, ал. 1 и 2“ се заличават.
25. В допълнителите разпоредби § 1 се отменя.
26. В приложение № 2 към чл. 11 думите „съгласно (НПКПМДСл)“ се заличават.
27. В приложение № 3 към чл. 17, ал. 2:
а) думите „Предпочитано населено място за явяване на централизирания етап на конкурса (съгласно публикувания на Портала за работа в държавната администрация списък с населени места, в които са определени зали за провеждане)“ се заличават;
б) в таблица „Лична информация“ ред „ПИН от регистрацията в Портала за работа в държавната администрация“ се заличава;
в) думите „за срок 5 години (Съхраняването за срок 5 години е необходимо за прилагането на сроковете по чл. 10д, ал. 3 и 4 от ЗДСл, както и за нуждите на контрола върху проведените конкурсни процедури)“ се заменят с „в сроковете, определени по реда на чл. 43 от Закона за Националния архивен фонд“.
28. Приложение № 4 към чл. 20, ал. 5 се изменя така:
„Приложение № 4 към чл. 20, ал. 5
ПРОТОКОЛ
за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността ....................................................................................................
                              (наименование на длъжността)
в административно звено .................................................................................
                                                  (наименование на звеното)
I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
– Посочват се документите, които се изискват от кандидатите съгласно обявата – декларация, копия от документи за образователно-квалификационна степен и др.
2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:
– Посочват се минималните и специфичните изисквания, които са посочени в обявата по реда на чл. 13, ал. 1 и на които трябва да отговаря кандидатът, за да бъде допуснат до конкурса.

Име, презиме и фамилия
на кандидата
Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата1
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността2
Основание за недопускане
1.
 
 
 
2.
 
 
 
3.
 
 
 
4.
 
 
 

 
Забележки:
1 На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи съответстват на изискваните в обявата, се записва „да“. На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи не съответстват на изискваните в обявата, в таблицата се посочва конкретно кои документи не съответстват на обявата или липсват.
2 На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, се записва „да“. На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, в таблицата се посочва конкретно кои изисквания не са удостоверени.
 
II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
1.
2.
3.
4.
5.
Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на ................ (дата) от ........................  ч.
в сградата на ............................................................................................................................................................  
Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на ……… (дата) от ….. ч. в сградата на ….....…..
за развиване на писмена разработка по .............................................................................................  тематика.
Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на защита на писмената концепция на тема .......
..................................................................................................................................................................................
Концепцията трябва да се представи до ........………. (дата) в .....................................................................
Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на ……… (дата) от ….. ч. в сградата
на .....................................................................................................................  за провеждане на практически изпит.
Забележка. Текстът се попълва в зависимост от избрания начин за провеждане на конкурса.
 
б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 

 
Име, презиме и фамилия
Основание за недопускане
1.
 
 
2.
 
 
3.
 
 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:
1.
2.
3.
4.
5.
Дата:    “
29. Приложение № 4а към чл. 32, ал. 3 се заличава.
30. В приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 думите „децентрализираният етап на“ се заличават.
31. Приложение № 9 към чл. 49 се заличава.
32. Приложение № 10 към чл. 59, ал. 2 се заличава.
§ 2. В Постановление № 304 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и за създаване на Портал за работа в държавната администрация (ДВ, бр. 97 от 2019 г.), в чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 т. 2 – 4 се отменят.
2. В ал. 3 думите „резултатите по ал. 2, т. 3 и“ се заличават.
3. В ал. 4:
а) в изречение първо думите „кандидат за работа в държавната администрация“ се заменят с „външен потребител“;
б) в изречение второ думата „кандидатът“ се заменя с „потребителят“.
4. Алинеи 5 – 7 се изменят така:
„(5) Външният потребител може да впише и друга информация, която е посочена в Портала, включително дали е кандидат за мобилност, за стаж, за стипендия или за работа като държавен служител по заместване или на непълно работно време.
(6) Външният потребител може да отбележи съгласието си личните му данни да се ползват от служителите на звената „Човешки ресурси“ при търсене на кандидати за свободни длъжности, за които провеждането на конкурс не е задължително, и да получава предложения, които съответстват на притежаваната от него квалификация.
(7) Профилите с данните на външните потребители се съхраняват съобразно определените срокове, след което се анонимизират:
1. за срок 5 години от първоначалната регистрация – за кандидатите за стаж в държавната администрация;
2. за срок три години – за останалите външни потребители.“
5. В ал. 8 изречение второ се заличава.
6. В ал. 9 т. 1 се изменя така:
„1. за администратор „Човешки ресурси“ – да търси подходящи кандидати за свободни позиции, за които провеждането на конкурс не е задължително, между тези, които са отбелязали съгласие данните им да се ползват при търсене;“.
7. Алинея 13 се отменя.
§ 3. В Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; попр., бр. 75 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 37 от 2015 г., бр. 27, 36, 76, 79 и 86 от 2016 г., бр. 9 и 44 от 2017 г. и бр. 1, 2, 31 и 93 от 2019 г.), в приложение № 3 към чл. 11, ал. 5 се добавя нова колона 3 „Име, презиме, фамилия“, досегашната колона 3 става колона 4, а досегашната колона 4 се заличава.
§ 4. В Наредбата за стипендиантската програма в държавната администрация, приета с Постановление № 28 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2019 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 26:
а) в ал. 1 думите „теста по чл. 10д, ал. 1 от Закона за държавния служител и“ се заличават;
б) в ал. 3 т. 1 се отменя.
2. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:
„(1) Стипендиантът е длъжен да възстанови изплатените стипендии в пълен размер заедно със законната лихва, когато не е спазил сроковете по чл. 13а, ал. 4, т. 2 и 3 от Закона за държавния служител.“
3. В приложение № 8 към чл. 21, ал. 1:
а) в чл. 10 изречение първо се заличава;
б) в чл. 18 след думите „по чл. 13а, ал. 4, т. 2 и 3 от Закона за държавния служител“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.
§ 5. В Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2013 г. и бр. 93 и 97 от 2019 г.), в чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 изречение второ се заличава.
2. В ал. 4 изречение второ се заличава.
3. Алинея 5 се отменя.
§ 6. В Постановление № 350 на Министерския съвет от 2019 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната (ДВ, бр. 101 от 2019 г.), в § 2 от преходните и заключителните разпоредби след числото „590“ се добавя „595“.
§ 7. В Устройствения правилник на Института по публична администрация, приет с Постановление № 44 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2018 г. и бр. 97 от 2019 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 4:
а) алинеи 5 и 6 се отменят;
б) в ал. 9 думите „квалификация и преквалификация“ се заменят с „професионално и служебно развитие“;
в) в ал. 10, т. 2 думите „квалификация и преквалификация“ се заменят с „професионално и служебно развитие“.
2. В чл. 11, ал. 1 т. 17 и т. 24 – 27 се отменят.
3. В чл. 15, ал. 1 т. 21 – 23 се отменят.
4. В чл. 17, ал. 1 т. 17 и т. 20, букви „и“ и „к“ се отменят.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. Длъжностните характеристики на служителите в държавната администрация се привеждат в съответствие с Рамката на дигиталната компетентност съгласно приложение № 1а към чл. 15, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация в срок до 30 юни 2020 г.
§ 9. Увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати въз основа на годишните оценки на изпълнението на длъжността за 2019 г. на основание чл. 12 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5, 93 и 101 от 2019 г.), и съгласно чл. 64 от Постановление № 381 на Министерския съвет от 2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. (ДВ, бр. 2 от 2020 г.) влизат в сила от 1 януари 2020 г.
§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1137