Министерски съвет
брой: 9, от дата 31.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.27


Постановление № 11 от 27 януари 2020 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 27 ЯНУАРИ 2020 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 37 и 64 от 2015 г., бр. 9 от 2016 г.; Решение № 8959 на Върховния административен съд от 2016 г. – бр. 11 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2017 г. и бр. 43, 70 и 106 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В глава трета се създава раздел Vа:
„Раздел Vа
Длъжностно лице по защита на личните данни
Чл. 19а. (1) Длъжностното лице по защита на личните данни е на пряко подчинение на министъра и осъществява дейности по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на личните данни и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общия регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/2016 г.).
(2) Длъжностното лице по защита на личните данни:
1. контролира и наблюдава спазването на правилата за защита на данните и осигурява прилагането на политиката за защита на данните в министерството;
2. информира и консултира министъра и служителите за задълженията им, които произтичат от Общия регламент относно защитата на данните и на нормативните актове, които регламентират защитата на личните данни;
3. следи за осведомеността и обучението на служителите в министерството в областта на защитата на личните данни;
4. информира и дава препоръки относно съответствието на операциите по обработване на личните данни с установените изисквания;
5. предоставя експертни становища и насоки по въпроси, които са свързани със законодателната и регулаторната защита на данните, и отчита рисковете, които са свързани с операциите по обработване на личните данни;
6. консултира министъра по негово искане, като дава съвети по отношение на извършването на оценка на въздействието върху защитата на личните данни и наблюдава процеса по извършването на оценката;
7. осъществява сътрудничеството с Комисията за защита на личните данни и е лице за контакт с комисията по въпроси, които са свързани с обработването на личните данни.“
§ 2. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „Връзки с обществеността“ се заменят с „Връзки с обществеността и протокол“.
2. Създават се т. 8 – 15:
„8. осигурява подготовката и провеждането на официални срещи и посещения в страната и в чужбина на ниво министър, заместник-министри, постоянен секретар на отбраната, началник на отбраната, заместник-началници на отбраната и началник на политическия кабинет;
9. съставя и координира с другите структурни звена на министерството програмата на официални срещи и посещения у нас и в чужбина на министъра, постоянния секретар на отбраната, началника на отбраната и началника на политическия кабинет;
10. координира нивото и състава за участие на представители на министерството в мероприятия на чуждите дипломатически представителства в Република България;
11. осигурява подготовката и провеждането на военни празници и церемонии с участието на министъра;
12. осигурява участието на министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната, началника на отбраната и началника на политическия кабинет в тържествени празници и церемонии от общонационално и местно значение;
13. предлага нивото на представяне в протоколните прояви на държавно равнище, в което министерството участва;
14. осигурява превода на официалната кореспонденция и на документи, необходими за дейността, на ниво министър, заместник-министри, постоянен секретар на отбраната и началник на политическия кабинет;
15. организира издаването на дипломатически паспорти, служебни паспорти и визи при задгранични командировки на служители от министерството и Българската армия пред овластените за това служби и дипломатически представителства и заявява потребностите от закупуване на самолетни билети.“
§ 3. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „и осъществяването на двустранното, многостранното и регионалното сътрудничество в областта на отбраната и свързаната с него координация“.
2. Създават се т. 15 – 23:
„15. изготвя аналитични материали, изказвания, опорни точки, становища и позиции по въпроси от двустранен, многостранен и регионален характер за нуждите на министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната и началника на отбраната;
16. изготвя аналитични материали по въпроси от двустранен, многостранен и регионален характер за нуждите на заместник-началниците на отбраната;
17. осъществява координация на дейностите по двустранното, многостранното и регионалното сътрудничество в областта на отбраната с Министерството на външните работи и с други институции по компетентност;
18. провежда консултации, подготвя и координира изпълнението на мероприятията, залегнали в двустранните годишни планове за сътрудничество в областта на отбраната с държави, с които има съответните договорености;
19. наблюдава и анализира работата на регионални формати и механизми за сътрудничество в Югоизточна Европа и Черноморския регион и участва във формите на сътрудничество на тези организации;
20. осъществява чрез Служба „Военна информация“ координацията на дейностите и задачите на Службата на военния аташе по въпросите на сътрудничеството в областта на отбраната;
21. предоставя на Службата на военния аташе материали относно двустранното и регионалното сътрудничество в областта на отбраната;
22. създава организация за акредитация и осъществява контактите и връзките с чуждестранните военни аташета, акредитирани в Република България;
23. организира процедурите по акредитация на чуждестранни консулски длъжностни лица в Република България, както и на консулски длъжностни лица и военни аташета на Република България съгласно установения ред.“
§ 4. Член 28а се отменя.
§ 5. В чл. 29а, т. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Буква „а“ се изменя така:
„а) с оглед осигуряване на законосъобразност участва в изготвянето на проектите на договори към документациите по процедури за възлагане на обществени поръчки, както и съгласува и/или изготвя становища по документациите по процедури за възлагане на обществени поръчки;“.
2. В буква „в“ думата „дава“ се заменя с „изготвя“.
3. Създава се нова буква „г“:
„г) изготвя становища относно законосъобразното предприемане на действия спрямо изпълнители по обществени поръчки след предоставяне в дирекцията на пълната информация относно изпълнението на договора и становище по случая;“.
4. Досегашната буква „г“ става буква „д“.
§ 6. В чл. 30 се създава т. 3а:
„3а. администрира възникването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения с директорите на държавните детски градини към министерството по реда на Кодекса на труда;“.
§ 7. Членове 31 и 32 се изменят така:
„Чл. 31. Дирекция „Обществени поръчки в отбраната“:
1. организира придобиването на стоки и предоставянето на услуги, свързани със създаване и поддържане на отбранителни способности, като:
а) организира възлагането на обществени поръчки с възложител – министърът или упълномощено от него длъжностно лице, за придобиване на стоки и предоставяне на услуги в изпълнение на Единния финансов план за материално-техническо осигуряване;
б) координира и контролира сключването и изпълнението на договорите с изключение на осъществяването на финансово-счетоводния контрол, контрола по качеството и оценката на съответствието, бюджетната дисциплина и фактическото приемане при изпълнението на договорите, които са сключени в резултат на осъществените от дирекцията обществени поръчки, като осъществява документален контрол по спазването на сроковете и условията за тяхното изпълнение, в т.ч. координира придобиването на стоки и предоставянето на услуги чрез агенциите на НАТО, Европейския съюз и други международни организации;
2. подпомага министъра при сключване на договори при условията на „вътрешно възлагане“ по Закона за обществените поръчки;
3. координира и контролира изпълнението на дейностите по сключени компенсаторни споразумения в интерес на министерството и на Българската армия;
4. подпомага постоянния секретар на отбраната и началника на отбраната при организирането и координирането на дейностите по планиране на отбраната в съответствие с компетентността на дирекцията;
5. организира, координира и извършва дейности по допълнително осигуряване на стоки и услуги за нуждите на български въоръжени сили извън територията на страната, когато необходимостта е възникнала след изпращането им;
6. осъществява проучване за възможни изпълнители при доставка на стоки и предоставяне на услуги;
7. ръководи и поддържа Национална кодификационна система в съответствие с Кодификационната система на НАТО за осъществяване на кодификационната дейност на продукти, които са свързани с отбраната;
8. извършва митническо обслужване по сключените от министерството договори за доставка на стоки и предоставяне на услуги, свързани с отбраната;
9. участва в разработването и актуализирането на вътрешноведомствената уредба и/или дава становища по проекти на нормативни актове в областта на обществените поръчки;
10. организира и координира дейностите по изграждане и поддържане на база данни за провежданите обществени поръчки в дирекцията и регистър на сключените договори в резултат на осъществените от дирекцията обществени поръчки;
11. организира и осигурява в административно-техническо отношение работата на Съвета по доставките и услугите.
Чл. 32. Дирекция „Политика по въоръженията“:
1. подпомага министъра при формиране и провеждане на политиката в областта на управлението на жизнения цикъл на отбранителните продукти, проектното управление, изследванията, технологиите и иновациите в областта на отбраната;
2. организира изготвянето и актуализирането на вътрешноведомствена уредба в областта на управлението на жизнения цикъл на отбранителни продукти, проектното управление, изследванията, технологиите и иновациите в областта на отбраната, участва в разработването или дава становища по проекти на нормативни актове в съответствие с компетентността на дирекцията;
3. организира и осигурява в административно-техническо отношение дейностите на Съвета по въоръженията, Борда за управление на портфолио от проекти и политико-военните направляващи работни групи;
4. методически подпомага бордовете за управление на проекти, ръководителите на проекти и проектните екипи в процеса на реализацията на проекти;
5. изготвя доклади и становища по документи, които са свързани с осъществяване на проекти от портфолиото от инвестиционни проекти на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
6. поддържа Регистър на включените в портфолиото инвестиционни проекти на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
7. събира, анализира, обобщава и съхранява информация за хода на проектите от портфолиото от инвестиционни проекти на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия за нуждите на ръководството на министерството, Борда за управление на портфолио от проекти и политико-военните направляващи работни групи;
8. извършва анализ и предлага предприемане на действия за оптимизиране и подобряване на дейността по управлението и осъществяването на проектите, както и нови възможности за реализация, финансиране и участие в национални и международни инициативи, програми и проекти;
9. осъществява взаимодействие и координация при реализацията на инвестиционните проекти на министерството в рамките на инициативи, програми и проекти на НАТО, Европейския съюз и други международни организации;
10. идентифицира възможности за използване на механизмите на Европейския фонд за отбрана и други европейски структурни и инвестиционни фондове и координира дейностите при кандидатстване с проектни предложения по програми на Европейския съюз от страна на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
11. координира и контролира процесите по планиране и осъществяване на инвестиционните проекти, които са включени в портфолиото от проекти на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия, както и на проекти на НАТО и Европейския съюз;
12. подпомага министъра при формиране и провеждане на политиките в областта на международното военнотехническо сътрудничество, индустриално сътрудничество и развитието на отбранително-технологичната индустриална база;
13. планира, координира и управлява дейностите в областта на изследванията и технологиите, както и финансирането им;
14. организира, подпомага и осигурява дейността на националния директор по въоръженията, който е определен със заповед на министъра;
15. организира, координира и подпомага изпълнението на дейностите, които са свързани с планирането, подготовката и изпълнението на инициативи, финансирани по програми и целеви фондове на САЩ за подпомагане в областта на сигурността;
16. подпомага министъра при осъществяването на общото ръководство и контрол на дейността на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“;
17. подпомага министъра при формиране и провеждане на политиката по стандартизирането, кодифицирането и сертифицирането на отбранителните продукти за нуждите на въоръжените сили в съответствие със стандартизационните споразумения на НАТО и Европейския съюз, по които Република България е страна.“
§ 8. В чл. 33 се създава т. 18:
„18. подпомага министъра при осъществяване на политиката по откриване, преобразуване, промяна и закриване на детски градини към министерството.“
§ 9. В чл. 37 т. 7 се отменя.
§ 10. Приложение № 1 към чл. 13, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 13, ал. 2
Обща численост на персонала в административните звена на Министерството на отбраната – 831 щатни бройки
 

Политически кабинет
10
постоянен секретар на отбраната
1
началник на отбраната
1
заместник-началници на отбраната
2
директор на Щаба на отбраната
1
главен сержант на Българската армия
1
Инспекторат
28
дирекция „Сигурност на информацията“
45
дирекция „Вътрешен одит“
14
звено „Финансов контрол и материални проверки“
8
длъжностно лице по защита на данните
1
Обща администрация
131
в т.ч.:
 
дирекция „Административно и информационно обслужване“
70
дирекция „Връзки с обществеността и протокол“
21
дирекция „Финанси“
40
Специализирана администрация
381
в т.ч.:
 
Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“
93
дирекция „Отбранителна политика и планиране“
47
дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“
48
дирекция „Правно-нормативна дейност в отбраната“
33
дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“
56
дирекция „Обществени поръчки в отбраната“
48
дирекция „Политика по въоръженията“
27
дирекция „Търговски дружества и разпореждане с излишни движими вещи“
13
дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“
 
16
Щаб на отбраната
207
в т.ч.:
 
дирекция „Операции и подготовка“
61
дирекция „Логистика“
41
дирекция „Стратегическо планиране“
46
дирекция „Комуникационни и информационни системи“
38
дирекция „Координационни дейности“
21“

 
Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. В Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 39 и 104 от 2011 г., бр. 50 и 92 от 2012 г., бр. 8, 55 и 76 от 2014 г., бр. 14, 37 и 94 от 2015 г., бр. 42, 54, 58 и 96 от 2016 г., бр. 78 от 2017 г., бр. 49, 56 и 106 от 2018 г. и бр. 101 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2 се създава т. 7:
„7. организиране, методическо подпомагане и контрол на дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната;“.
2. В приложение № 1 към чл. 7, т. 1 се създават т. 64 – 69:
„64. Имот с идентификатор № 67800. 502.355.1.1, с административен адрес – Созопол, ул. „Стара планина“, бл. 13, вх. Б.
65. Имот с идентификатор № 67800. 502.355.1.2, с административен адрес – Созопол, ул. „Стара планина“, бл. 13, вх. Б.
66. Имот с идентификатор № 67800. 502.355.1.7, с административен адрес – Созопол, ул. „Стара планина“, бл. 13, вх. Б.
67. Имот с идентификатор № 67800. 502.355.1.9, с административен адрес – Созопол, ул. „Стара планина“, бл. 13, вх. Б.
68. Имот с идентификатор № 67800. 502.355.1.10, с административен адрес – Созопол, ул. „Стара планина“, бл. 13, вх. Б.
69. Имот с идентификатор № 67800. 502.355.1.11, с административен адрес – Созопол, ул. „Стара планина“, бл. 13, вх. Б.“
3. В приложение № 2 към чл. 7, т. 2 т. 92 се отменя.
§ 12. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, приет с Постановление № 132 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 42 от 2016 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 се създава ал. 3:
„(3) Агенцията организира, методически подпомага и контролира дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната, в т.ч. планирането и разходването на ресурсите им като разпоредител от по-ниска степен към изпълнителния директор на агенцията.“
2. В чл. 10 се създават т. 7а и 7б:
„7а. съгласува и предлага на министъра на отбраната за утвърждаване длъжностните разписания на държавните детски градини към Министерството на отбраната, отговаря за методическото им ръководство и за осъществяване на контрола върху дейността им;
7б. прави предложения до министъра на отбраната за изменения на нормативната уредба, която е свързана с дейността на агенцията, в т.ч. за издаване на Правилник за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в държавните детски градини към Министерството на отбраната;“.
3. В чл. 20 се създава т. 19:
„19. подпомага изпълнителния директор при съгласуване на длъжностните разписания на държавните детски градини към Министерството на отбраната.“
4. В чл. 21 се създава т. 14:
„14. планира и контролира разходването на финансовите ресурси на държавните детски градини към Министерството на отбраната като разпоредител от по-ниска степен.“
§ 13. В Постановление № 11 на Министерския съвет от 1999 г. за създаване в Министерството на отбраната на национален орган по въпросите на кодификацията на материалните средства за отбрана на страната (обн., ДВ, бр. 9 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 72 и 98 от 1999 г., бр. 39 от 2000 г., бр. 39 и 75 от 2003 г., бр. 100 от 2004 г., бр. 83 от 2008 г., бр. 106 от 2014 г. и бр. 67 от 2015 г.) навсякъде в текста думите „дирекция „Отбранителна аквизиция“ се заменят с „дирекция „Обществени поръчки в отбраната“.
§ 14. (1) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от реорганизираните административни звена на Министерството на отбраната се уреждат в съответствие с чл. 123 от Кодекса на труда.
(2) Служебните правоотношения на държавните служители от реорганизираните административни звена на Министерството на отбраната в случаите на съкращаване на длъжности се уреждат в съответствие с чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител.
(3) Правоотношенията с военнослужещите от реорганизираните административни звена на Министерството на отбраната се уреждат в съответствие с разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 15. Постановлението влиза в сила от 1 февруари 2020 г.
За министър-председател: Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

1091