Министерски съвет
брой: 9, от дата 31.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.24


Постановление № 10 от 27 януари 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 27 ЯНУАРИ 2020 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.; попр., бр. 52 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 38 и 73 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г., бр. 89 от 2004 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 28 от 2016 г. и бр. 19 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 се създава т. 4:
„4. организиране и провеждане на информационни дни на българското висше образование в чужбина.“
2. В чл. 3 след думата „чужбина“ съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се добавя „и държавните висши училища“.
3. В чл. 4:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) В срок до 10 февруари на съответната година заинтересованите лица могат да представят в Министерството на образованието и науката предложения за определяне на места за обучение по реда на ал. 1.“;
б) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4;
в) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „по ал. 3“ се заменят с „по ал. 4“;
г) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „по ал. 3“ се заменят с „по ал. 4“;
д) досегашната ал. 6 се отменя.
4. В чл. 5:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) В срок до 10 февруари на съответната година заинтересованите лица могат да представят в Министерството на образованието и науката предложения за определяне на места за обучение по реда на ал. 1.“;
б) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
5. В чл. 5а:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Приемането на студенти, докторанти и специализанти на местата по чл. 4, ал. 1 и 4 и чл. 5, ал. 1 и 4 се организира и координира от постоянна междуведомствена комисия, създадена с решение на Министерския съвет.“;
б) в ал. 2, т. 2 думите „работа на постоянната комисия“ се заменят с „приемане на студенти, докторанти и специализанти“;
в) създава се нова ал. 4:
„(4) Дейностите по ал. 1 се организират и осъществяват във взаимодействие с българските неделни училища в чужбина и задграничните представителства на Република България.“;
г) създава се ал. 5:
„(5) Студентите, приети по реда на чл. 4, ал. 1 и 4, през първата година на обучението си преминават и обучение (езикова подготовка) по български език, организирано и провеждано от висшите училища в департаменти, отговарящи на изискванията на Закона за висшето образование.“;
д) досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „като те заплащат такси за обучение в размера, определен за българските граждани, освен ако в международен договор е предвидено друго“ и запетаята пред тях се заличават;
е) създава се ал. 7:
„(7) Студентите, приети по реда на това постановление, не заплащат такса за обучението си, ако са граждани, пребиваващи постоянно или обичайно на територията на следните държави: Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия.“
6. В чл. 8:
а) в ал. 1 изречение първо се изменя така:
„Министерството на образованието и науката изпраща в чуждестранните средни и висши училища преподаватели по българска история, българска музика, български народни инструменти, български народни танци и начални учители, както и преподаватели по български език и литература в чуждестранните средни училища.“;
б) в ал. 2 думите „Министерството на образованието и науката въз основа на конкурс“ се заменят с „комисия, назначена със заповед на министъра на образованието и науката“;
в) създават се ал. 3 – 9:
„(3) Правилата за работа на комисията по ал. 2 се определят със заповед на министъра на образованието и науката.
(4) В подбора по ал. 2 могат да участват кандидати, отговарящи на утвърдени от министъра на образованието и науката със заповед изисквания. Информацията за провеждане на подбора, включително резултатите от извършения подбор на кандидатите, се обявява на електронната страница на Министерството на образованието и науката.
(5) За нуждите на осъществяването на образователната дейност сред българите в чужбина директорът на Национално средно училище „София“ сключва срочни трудови договори с български граждани, избрани по реда на ал. 2, които не са в правоотношение с работодател – училище или висше училище.
(6) Основната месечна работна заплата на едно лице, назначено по реда на ал. 5, за пълно работно време е минималната месечна работна заплата за длъжността „учител“.
(7) Избраните по реда на ал. 2 преподаватели се командироват за съответната учебна година със заповед на директора на съответното училище, висше училище или Национално средно училище „София“.
(8) На командированите по реда на ал. 7 преподаватели се осигуряват командировъчни разходи от бюджета на Министерството на образованието и науката по бюджетите на съответните училища, висши училища или Национално средно училище „София“.
(9) Средствата за работна заплата и осигурителни вноски за сметка на работодателя за преподавателите, командировани по реда на ал. 6, се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката по бюджетите на съответните училища, висши училища и Национално средно училище „София“, при условие че чуждестранното средно или висше училище не изплаща трудово възнаграждение на преподавателя и/или липсват двустранни договорености за обществено осигуряване.“
7. В чл. 8а:
а) в ал. 1 думите „Черна гора, Република Македония“ се заменят с „Република Северна Македония“;
б) в ал. 2 думите „музика, танци и изкуство“ се заменят с „музикално, танцово и изобразително изкуство“.
8. В чл. 9:
а) в ал. 2 думите „по чл. 4, ал. 1 и 3, чл. 5, ал. 1 и 3“ се заменят с „по чл. 4, ал. 1 и 4, чл. 5, ал. 1 и 4“;
б) в ал. 3 думите „по чл. 4, ал. 1 и 3“ се заменят с „по чл. 4, ал. 1 и 4“;
в) създава се нова ал. 4:
„(4) Средствата за издръжка на обучението по български език на студентите по чл. 4, ал. 1 и 4 се осигуряват от бюджетите на съответните висши училища.“;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „по чл. 5, ал. 3“ се заменят с „по чл. 5, ал. 4“;
д) досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 2. В Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г.; попр., бр. 45 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2001 г., бр. 30, 83 и 101 от 2002 г.; Решение № 7622 на Върховния административен съд от 2003 г. – бр. 67 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2004 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 1 и 70 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 55 и 86 от 2008 г., бр. 13 и 79 от 2009 г., бр. 96 от 2011 г., бр. 62 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 58 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 66 от 2017 г., бр. 19, 55 и 70 от 2018 г. и бр. 10 и 55 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3:
а) в ал. 2 след думите „по чл. 1, ал. 1, т. 4“ се поставя запетая и се добавя „когато са граждани на Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия“;
б) в ал. 3, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „ако са граждани на Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия“.
2. В чл. 4, ал. 1 думите „по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 5“ се заменят с „по чл. 1, ал. 1, т. 1, т. 4 (без гражданите на Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия) и т. 5“.
3. В чл. 8, ал. 1:
а) в т. 1 след думата „студенти“ се поставя тире, добавя се „граждани на Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия“ и се поставя запетая;
б) създава се нова т. 2:
„2. за студенти извън тези по т. 1 – в размери, определени съгласно чл. 4, ал. 11;“
в) досегашната т. 2 става т. 3.
§ 3. В Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с Постановление № 79 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2004 г., бр. 47 от 2005 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г. и бр. 47 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Министерството на образованието и науката разработва интернет базиран портал за информиране и за кандидатстване и класиране на кандидат-студентите по чл. 11, ал. 2, т. 2.“
2. В чл. 15, ал. 1 след думите „средно образование“ се добавя „и „магистър“ след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“.
3. В § 3 от допълнителните разпоредби ал. 5 се изменя така:
„(5) За кандидат-студенти, които през последните години на обучението си са били ученици в чуждестранни училища не по-малко от 3 години, когато в образуването на състезателния бал участва оценката по държавен зрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, по решение на Академичния съвет на висшето училище и за отделни специалности вместо нея за балообразуваща може да бъде взета средноаритметичната оценка от зрелостния изпит по съответния чужд език, изучаван в държавата, и оценката по ал. 4.“
§ 4. В Постановление № 44 на Министерския съвет от 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища (обн., ДВ, бр. 23 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2019 г.), в чл. 12, ал. 1 след думата „възнаграждения“ се поставя запетая и се добавя „допълнителни трудови възнаграждения за образователна и научна степен „доктор“ или за научна степен „доктор на науките“ и за придобит трудов стаж и професионален опит“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Разпоредбите на § 1, т. 5, букви „д“, „е“ и § 2 се прилагат от учебната 2020/2021 година за студентите, приети за обучение в първи курс.
§ 6. Студентите, приети за обучение преди учебната 2020/2021 г., продължават обучението си при условията и по реда, по който са приети.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1090