Министерски съвет
брой: 9, от дата 31.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.19


Постановление № 9 от 27 януари 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 27 ЯНУАРИ 2020 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Постановление № 162 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления (обн., ДВ, бр. 59 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2004 г., бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 49 от 2007 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 6 и 62 от 2013 г., бр. 15 от 2014 г., бр. 69 от 2016 г., бр. 7 и 93 от 2017 г., бр. 12 от 2018 г. и бр. 10 от 2019 г. ) се правят следните изменения:
1. В чл. 1:
а) в т. 1 числото „1,15“ се заменя с „1,60“;
б) в т. 2 числото „1,85“ се заменя с „2,00“;
в) в т. 3 числото „2,80“ се заменя с „3,00“;
г) в т. 4 числото „4,80“ се заменя с „5,00“;
д) в т. 7 числото „2,80“ се заменя с „3,00“;
е) в т. 11 числото „1,25“ се заменя с „1,60“;
ж) в т. 12 числото „2,40“ се заменя с „2,50“.
2. В § 2, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби думите „задочна или дистанционна форма на обучение“ се заменят с „редовна по индивидуален учебен план, задочна или дистанционна форма на обучение“.
§ 2. В Постановление № 328 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда (обн., ДВ, бр. 94 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2017 г., бр. 19 от 2018 г. и бр. 10 от 2019 г.) приложение № 2 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 2
Методика за определяне на коефициента на висше училище по професионално направление
1. Определяне на коефициента на висше училище по професионално направление:
1.1. Коефициентът на всяко висше училище (i) за всяко професионално направление (j) Kij се изчислява по следната формула:
    Kij = Ка х Кни х Kрпт х К1м х Кпнобн х Кпнппу х Кпннп х Копнрцв,
където:
Ка е коефициентът за акредитационна оценка и се определя съгласно т. 2;
Кни – коефициентът за научни изследвания и се определя съгласно т. 3;
Kрпт – коефициентът за реализация на пазара на труда и се определя съгласно т. 4;
К1м – коефициентът за първо място и се определя съгласно т. 5;
Кпнобн – коефициентът за професионални направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда и се определя съгласно т. 6;
Кпнппу – коефициентът за професионално направление, което не е определено като приоритетно и в него се обучават повече от половината от общия средно приравнен брой учащи във висшето училище, и се определя съгласно т. 7;
Кпннп – коефициентът за професионални направления с намаляващ прием и се определя съгласно т. 8;
Копнрцв – коефициентът за обучение в професионални направления в райони с целенасочено въздействие и се определя съгласно т. 9.
1.2. Полученият коефициент (Kij) по формулата по т. 1.1 се закръглява до два знака след десетичната запетая.
1.3. При стойности на получения коефициент по формулата по т. 1.1 под 0,50 коефициентът се приравнява на 0,50.
1.4. В случаите, в които коефициентът на висше училище за дадено професионално направление, получен по формулата по т. 1.1, е над 1,00 и надвишава коефициента на висшето училище, класирано по същото професионално направление едно място по-напред, коефициентът се приравнява на този на висшето училище, класирано едно място по-напред, или на единица (1,00) в зависимост от това, коя от двете стойности е по-висока.
2. Определяне на коефициент за акредитационна оценка:
2.1. Коефициентът за акредитационна оценка (Ка) се изчислява по следната формула:
Ка = 1 + (ОПА – 8,5) х 0,1,
където ОПА е оценката от програмната акредитация за съответното висше училище по съответното професионално направление съгласно стойността по този индикатор в Рейтинговата система на висшите училища в Република България към 31 октомври на годината, предхождаща годината, за която се определят средствата.
2.2. В случаите, в които висшето училище няма оценка от програмна акредитация по съответното професионално направление и осъществява обучение въз основа на положително оценен проект, коефициентът за акредитационна оценка се определя в размер на единица (1,00).
3. Определяне на коефициент за научни изследвания:
3.1. Коефициентът за научни изследвания (Кни) се изчислява по следната формула:
Кни = 1 – (55 – КОНИ)/200,
където КОНИ е комплексната оценка за научни изследвания, формирана от индикаторите за научни изследвания и техните тежести по приложение № 1 и стойностите на индикаторите, определени по методологията на Рейтинговата система на висшите училища в Република България към 31 октомври на годината, предхождаща годината, за която се определят средствата.
3.2. За професионалните направления „Религия и теология“, „Теория на изкуствата“, „Изобразителни изкуства“, „Музикално и танцово изкуство“, „Театрално и филмово изкуство“, „Спорт“, „Педагогика на обучението по…“, „Национална сигурност“ и „Военно дело“ коефициентът за научни изследвания се определя в размер на единица (1,00).
3.3. За професионалните направления от областите на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ и „Хуманитарни науки“, както и за професионалните направления „Теория и управление на образованието“, „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“ коефициентът за научни изследвания (Кни) се изчислява по следната формула:
Кни = 1 – (47 – КОНИ)/200.
4. Определяне на коефициент за реализация на пазара на труда:
4.1. Коефициентът за реализация на пазара на труда (Kрпт) се определя в зависимост от стойностите по индикатори „Безработица сред завършилите“ и „Приложение на придобитото висше образование и реализация по призвание“ по следната матрица:

„Приложение на придобито висше образование и реализация по призвание“
(в проценти)
„Безработица сред завършилите“
(в проценти)
Над 65
От 45 до 65
От 30 до 45
Под 30
под 2,00
1,20
1,12
1,06
0,97
от 2,00 до 4,00
1,12
1,06
0,96
0,88
от 4,00 до 6,00
0,99
0,95
0,90
0,84
над 6,00
0,89
0,84
0,78
0,70

4.2. За професионални направления във висши училища, за които няма информация по двата показателя поради липса на завършили студенти и съответно на данни за реализация на пазара на труда, коефициентът за реализация на пазара на труда се определя в размер на единица (1,00).
5. Определяне на коефициент за първо място:
5.1. Коефициентът за първо място (К1м) се определя за:
5.1.1. висше училище, което е получило най-висока комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда съгласно чл. 1 по професионалното направление или е единственото, което осъществява обучение по това професионално направление;
5.1.2. висшите училища, получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е по-ниска с две (2,00) или с по-малко точки от оценката на висшето училище, получило най-високата оценка по професионалното направление.
5.2. Не се определя коефициентът за първо място в случаите, в които три или повече висши училища по професионалното направление са получили най-високи оценки съгласно чл. 1, разликата между които е две (2,00) или по-малко точки, и тези висши училища обучават над 50 на сто от студентите по това професионално направление.
5.3. Коефициентът за първо място е в размер на произведението на коефициентите К1ма и К1мб (К1м = К1ма х К1мб), които се определят, както следва:
5.3.1. К1ма = 1,15 за висшите училища, определени на първо място съгласно т. 5.1;
5.3.2. К1ма = 1,265 за висшите училища, които са определени на първо място съгласно т. 5.1 по професионални направления от области на висше образование „Педагогически науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“, „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ и „Изкуства“ и имат стойност по индикатор „Безработица сред завършилите“ под 2,00 (процента) и по индикатор „Приложение на придобитото висше образование“ над 65,00 (процента);
5.3.3. К1ма = 1,00 за всички останали случаи;
5.3.4. К1мб = 1,1 за висшите училища, определени на първо място съгласно т. 5.1 и получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е с повече от четиринадесет (14) точки по-висока от оценката на висшето училище, класирано на второ място по професионалното направление;
5.3.5. К1мб = 1,05 за висшите училища, определени на първо място съгласно т. 5.1 и получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е с повече от седем (7) точки по-висока от оценката на висшето училище, класирано на второ място по професионалното направление;
5.3.6. К1мб = 1,00 за всички останали случаи.
6. Коефициентът за професионални направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда (Кпнобн) се определя, както следва:
6.1. За професионални направления от области на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, „Здравеопазване и спорт“ и „Сигурност и отбрана“ – в размер 1,00.
6.2. За професионални направления от области на висше образование „Хуманитарни науки“, „Педагогически науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“, „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ и „Изкуства“:
6.2.1. за висшите училища, определени на първо място съгласно т. 5.1 – 1,1;
6.2.2. за висшите училища, определени на второ и на следващо място съгласно т. 5.1 – 1,05.
7. Коефициентът за професионално направление, което не е определено като приоритетно и в което се обучават повече от половината от общия средно приравнен брой учащи във висшето училище (Кпнппу), се определя, както следва:
7.1. Ако по професионалното направление се обучават над 50 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище – в размер 1,05.
7.2. Ако по професионалното направление се обучават над 60 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище – в размер 1,1.
7.3. Ако по професионалното направление се обучават над 70 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище – в размер 1,2.
7.4. Ако по професионалното направление се обучават над 80 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище – в размер 1,3.
7.5. Ако по професионалното направление се обучават над 90 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище – в размер 1,4.
8. Определяне на коефициент за професионално направление с намаляващ прием (Кпннп):
8.1. Коефициентът за професионално направление с намаляващ прием се определя за приоритетни професионални направления, в които се наблюдава намаление на средно приравнения брой учащи се за период от последните 5 години, и се изчислява по следната формула:
                    (0,924-(СПБУ(t-1)/СПБУ(t-5))),
Кпннп =1+ __________________________________
                                1,5 
където:
СПБУ е средно приравненият брой учащи се в съответното професионално направление и t е времевият индекс за настоящата година.
8.2. В случай че намалението на средно приравнения брой учащи се в съответното професионално направление за периода е по-малко от 7,6 на сто, то коефициентът за професионално направление с намаляващ прием е в размер единица (1,00).
9. Коефициентът за обучение в професионални направления в райони с целенасочено въздействие (Копнрцв) се определя за професионалните направления, в които обучението се провежда в областите Видин, Враца, Кърджали, Смолян и Ловеч, и е в размер 1,12.“
§ 3. В Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г., попр., бр. 45 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2001 г., бр. 30, 83 и 101 от 2002 г.; Решение № 7622 на Върховния административен съд от 2003 г. – бр. 67 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2004 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 1 и 70 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 55 и 86 от 2008 г., бр. 13 и 79 от 2009 г., бр. 96 от 2011 г., бр. 62 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 58 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 66 от 2017 г., бр. 19, 55 и 70 от 2018 г. и бр. 10 и 55 от 2019 г.) се създава чл. 8б:
„Чл. 8б. (1) Студентите, приети за обучение в годината на придобиване на средно образование в държавни висши училища по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а“ от Закона за висшето образование по специалности от професионални направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Материали и материалознание“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“, „Химични технологии“, „Общо инженерство“, както и по защитената специалност „Хидростроителство“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, получават стипендии в размер 100 лв., когато отговарят на едно от следните условия:
1. индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература е в 10 на сто от най-високите резултати за страната за учебната година на придобиване на средно образование и индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит или от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация е равен или е над средния за страната резултат от съответния изпит за учебната година на придобиване на средно образование;
2. индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература е равен или е над средния за страната за учебната година на придобиване на средно образование и индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Математика, Физика и астрономия или Химия и опазване на околната среда е в 30 на сто от най-високи резултати за страната от съответния държавен зрелостен изпит за учебната година на придобиване на средно образование.
(2) Средствата за стипендии по ал. 1 се планират по висши училища съобразно броя на такива студенти – стипендианти от предходната учебна година.
(3) Стипендиите по ал. 1 се отпускат за всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно. Стипендии се отпускат от началото на първата година на обучение със заповед на ректора, като ограничението по чл. 1, ал. 2, т. 2 се прилага от втория и следващи семестри на обучение.
(4) Стипендията по ал. 1 се получава независимо дали студентът получава други стипендии по реда на това постановление.
(5) Министерството на образованието и науката публикува данните по ал. 1, т. 1 и 2, с изключение на индивидуалните резултати, за текущата учебна година на официалната си интернет страница до края на месец юни.
(6) Видът на документите и срокът за подаването им за получаване на стипендията по ал. 1 се определят от висшето училище.
(7) Подадените документи за отпускане на стипендии се разглеждат от комисия, определена със заповед на ректора.“
§ 4. В Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности (обн., ДВ, бр. 26 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2016 г., бр. 24 и 66 от 2017 г., бр. 19 от 2018 г. и бр. 10 и 55 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 3:
а) в ал. 1 думите „20 февруари“ се заменят с „10 февруари“;
б) в ал. 2 думите „20 февруари“ се заменят с „10 февруари“.
2. В чл. 4 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Броят на приеманите за обучение студенти и докторанти по чл. 1, т. 1 по държавни висши училища и по професионални направления се определя като произведение от максимално допустимия брой на приеманите за обучение студенти и докторанти по чл. 1, т. 1 по съответното професионално направление за всички държавни висши училища и разпределителен коефициент за всяко висше училище по съответното професионално направление, определен по методиката съгласно приложение № 1.
(2) Максимално допустимият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти по чл. 1, т. 1 по съответното професионално направление за всички държавни висши училища се определя въз основа на политиката за определяне на оптимален общ брой на приеманите студенти и докторанти, за които държавата осигурява средства за издръжката на обучението им, спрямо броя на завършващите средно образование в съответната учебна година и обвързване на профилната структура на висшето образование с потребностите на пазара на труда и на обществото.“
3. В чл. 5, ал. 1, т. 2 думите „по чл. 4, ал. 1, 2, 6, 7 и 8“ се заменят с „по чл. 4, ал. 1, 6 и 8“.
4. В чл. 6 ал. 4 се отменя.
5. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1:
а) заглавието на приложението се изменя така: „Методика за определяне на разпределителен коефициент на висше училище по професионално направление“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. Разпределителният коефициент на всяко държавно висше училище за всяко професионално направление се определя по следната формула:
 
където:
PKij  е разпределителен коефициент на професионалното направление за държавното висше училище;
i – професионално направление;
j – държавно висше училище;
Aij  се изчислява по формулата:

          където:

ИKij  е индикатор за качество, който се определя в зависимост от получената оценка от програмната акредитация на професионалното направление, оценката за научната дейност и оценката за реализация на завършилите студенти и докторанти, както следва:

Оценка от програмната акредитация
Под 6,50
6,50 – 7,99
8,00 – 8,99
9,00 – 10,00
Оценка за научна дейност
ниска – под 50
средна – от 50 до 60
висока – над 60
ниска – под 50
средна – от 50 до 60
висока – над 60
ниска – под 50
средна – от 50 до 60
висока – над 60
ниска – под 50
средна – от 50 до 60
висока – над 60
Оценка за реали-
зация
1
0,950
1,040
1,120
1,040
1,120
1,200
1,120
1,200
1,280
1,200
1,280
1,360
2
0,850
0,950
1,040
0,960
1,040
1,120
1,040
1,120
1,200
1,120
1,200
1,280
3
0,700
0,850
0,960
0,850
0,950
1,040
0,950
1,040
1,120
1,040
1,120
1,200
4
0,600
0,700
0,880
0,700
0,850
0,960
0,850
0,960
1,040
0,960
1,040
1,120
5
0,500
0,600
0,800
0,600
0,700
0,880
0,700
0,880
0,960
0,880
0,960
1,040

 
a1ij  е относителният дял на броя на приетите студенти и докторанти по чл. 1, т. 1 по съответното професионално направление в държавното висше училище спрямо общия брой на приетите студенти и докторанти по чл. 1, ал. 1 по същото професионално направление във всички държавни висши училища за предходната година (%);
a2ij  е относителният дял на капацитета на професионалното направление на съответното държавно висше училище спрямо общия сбор от капацитетите на същото професионално направление за всички държавни висши училище (%);
  е сборът от изчислените стойности на Aij  за всички държавни висши училища, обучаващи в съответното професионално направление;
n е броят на държавните висши училища.“;
в) създава се нова т. 2.3:
„2.3. В случаите, в които висшето училище няма оценка от програмна акредитация по съответното професионално направление и осъществява обучение въз основа на положителна оценка на проект по чл. 84, ал. 2 и 3 от Закона за висшето образование, индикаторът за качество по т. 1 се определя на съответстващия за получена оценка от програмна акредитация на професионалното направление (8,00 – 8,99).“;
г) в т. 3:
аа) в т. 3.2 думите „Коефициентът по т. 1.1, 1.2, 1.3 или 1.4“ се заменят с „Индикаторът за качество по т. 1“;
бб) в т. 3.3 думите „коефициентът по т. 1.1, 1.2, 1.3 или 1.4“ се заменят с „индикаторът за качество по т. 1“;
д) в т. 4:
аа) в т. 4.1.2 основният текст се изменя така: „За професионални направления от области на висшето образование „Педагогически науки“, „Хуманитарни науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“, „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ и „Изкуства“:“;
бб) в т. 4.2 думите „коефициентът по т. 1.1, 1.2, 1.3 или 1.4“ се заменят с „индикаторът за качество по т. 1“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Размерът на издръжката на обучението за студентите по професионални направления, приети през учебните 2017/2018 г. и 2018/2019 г., се определя, както следва:
1. „Икономика“, „Администрация и управление“, „Туризъм“ – базовият норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 1,15.
2. „Социология, антропология и науки за културата“, „Филология“, „История и археология“, „Философия“, „Религия и теология“, „Психология“, „Социални дейности“, „Право“, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Политически науки“ – базовият норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 1,85.
3. „Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Биологически науки“, „Химически науки“, „Физически науки“, „Науки за земята“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Машинно инженерство“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“, „Химични технологии“, „Биотехнологии“, „Хранителни технологии“, „Горско стопанство“, „Общо инженерство“ и „Материали и материалознание“ – базовият норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 2,80.
4. „Растениевъдство“, „Растителна защита“ и „Животновъдство“ – базовият норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 4,80.
5. „Национална сигурност“ – базовият норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 2,80, с изключение на провежданото обучение от военните академии, висшите военни училища и Академията на МВР, за което коефициентът е 7,81.
6. „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Теория и управление на образованието“ – базовият норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 1,25.
7. „Обществено здраве“ – базовият норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 2,40.
§ 6. (1) Средствата за стипендии по § 3 (относно чл. 8б, ал. 1) за учебната 2020/2021 г. се планират по висши училища съобразно броя на студентите, отговарящи на условията по чл. 8б, ал. 1, т. 1 и 2, приети за обучение през учебната 2019/2020 г.
(2) Средствата за стипендии по § 3 (относно чл. 8б, ал. 1) за месеците октомври, ноември и декември на 2020 г. се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката.
§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2020 г. и се прилага:
1. По отношение на § 1 – и при определяне на издръжката на обучението на студентите, приети през учебната 2019 – 2020 г.
2. По отношение на § 3 – от учебната 2020/2021 г. за студентите, приети за обучение в първи курс.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1089