Министерски съвет
брой: 9, от дата 31.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.19


Постановление № 8 от 27 януари 2020 г. за закриване на Координационния съвет по участието на Република България в дейността на Съвета на Европа

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 ОТ 27 ЯНУАРИ 2020 Г.
за закриване на Координационния съвет по участието на Република България в дейността на Съвета на Европа
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Закрива Координационния съвет по участието на Република България в дейността на Съвета на Европа, създаден с Решение № 5 на Министерския съвет от 1992 г.
Преходни разпоредби
§ 1. От 1 януари 2020 г. участието на Република България в отделните дейности и инициативи на Съвета на Европа се поема от съответните заинтересовани министерства и ведомства в рамките на утвърдените им бюджети за съответната година.
§ 2. Средствата, свързани с реално извършени дейности и проекти в изпълнение на одобрената с решение по т. 1 от Протокол № 50 от заседанието на Министерския съвет на 19 декември 2018 г. Национална програма за участие на Република България в междуправителствените дейности на Съвета на Европа през 2018 и 2019 г., се преразпределят чрез трансфер от Министерството на външните работи по бюджетите на съответните заинтересовани министерства и ведомства за 2020 г. на основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси, а за следващите години се планират по бюджета на заинтересованите министерства и ведомства съгласно бюджетната процедура.
Заключителни разпоредби
§ 3. Отменя се Решение № 5 на Министерския съвет от 7 януари 1992 г. за създаване на Координационен съвет по участието на Република България в дейността на Съвета на Европа.
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 22а, ал. 1 от Закона за администрацията.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1088