Министерство на правосъдието
брой: 9, от дата 31.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.70


Наредба № H-1 от 24 януари 2020 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и в териториалните й служби

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
НАРЕДБА № H-1 от 24 януари 2020 г.
за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и в териториалните й служби
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност на:
1. кандидати за държавни служители по чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) в Главна дирекция ,,Изпълнение на наказанията‘‘ (ГДИН) и в териториалните й служби съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗИНЗС;
2. държавни служители по чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗИНЗС при преназначаването им в по-висока по вид длъжност съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗИНЗС;
3. държавни служители по чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗИНЗС, при които се наблюдава контрапродуктивно и рисково поведение, съгласно чл. 35а от ЗИНЗС;
4. държавни служители по § 79 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ДВ, бр. 32 от 2016 г.) в случаите по т. 2 и 3.
Чл. 2. (1) Целта на изследването по чл. 1 като елемент от професионалната психодиагностика е:
1. дефиниране на общите и професионално значимите качества;
2. установяване на наличието на тези качества у кандидатите за работа и у държавните служители;
3. установяване на наличието на противопоказания за постъпване на работа или за осъществяване на професионалните задължения от държавните служители;
4. дългосрочна професионална реализация.
(2) Професионалната и психологическата пригодност се определят чрез съпоставка на актуалния личностен профил на кандидата или на държавния служител с критериите за заемане на длъжността и съответните функционални задължения.
Чл. 3. (1) Изследването за професионална и психологическа пригодност се извършва от експерти психолози от сектор „Психологическа лаборатория“ в ГДИН и от териториалните й служби.
(2) При извършване на изследването експертите психолози си взаимодействат с ръководството на ГДИН и на териториалните й служби, както и с всички направления, които имат отношение към конкретния случай.
Глава втора
ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПРИГОДНОСТ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ЗИНЗС
Чл. 4. Кандидатите за държавни служители по чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗИНЗС в ГДИН и в териториалните й служби следва да отговарят на условията, предвидени в разпоредбите за заемане на държавна служба в Закона за Министерството на вътрешните работи и в ЗИНЗС, както и на други специфични условия и изисквания, предвидени в законовите и подзаконовите нормативни актове.
Чл. 5. Изследването за професионална и психологическа пригодност на кандидатите за държавни служители по тази глава е етап от конкурс за назначаване на държавна служба, обявен със заповед на министъра на правосъдието или на оправомощено от него длъжностно лице.
Чл. 6. (1) При извършване на изследването по чл. 5 кандидатите се явяват с документ за самоличност.
(2) Преди началото на изследването кандидатите попълват декларация за доброволно участие и сътрудничество.
(3) При нарушаване на реда за извършване на изследването или възпрепятстване на провеждането му кандидатът се отстранява от участие в изследването.
Чл. 7. (1) Изследването за професионалната и психологическата пригодност на кандидатите за държавни служители по чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗИНЗС включва:
а) личностни тестове за оценяване на професионалната пригодност на кандидатите и за оценка на професионално значимите качества и умения, необходими за успешно изпълнение на длъжността;
б) тест за оценка на интегритета, измерващ индивидуалните нагласи за спазване на социални, морални и организационни правила като средство за превенция на контрапродуктивното поведение на работното място;
в) тест-скрининг за психопатология;
г) самооценъчен въпросник за изследване на йерархията и структурата на релевантните спрямо професионалния живот ценности;
д) диагностично интервю за индивидуализиране и верифициране на диагностичните хипотези, получени в хода на изследването.
(2) Изследването по ал. 1 се провежда съгласно специализирана методика – приложение към Правилата за назначаване на държавна служба в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“ към министъра на правосъдието. До изследването се допускат кандидатите, преминали успешно теста за проверка на интелектуалните способности и езикова култура.
(3) Изследването по ал. 1 приключва с експертно психологическо заключение, което се представя за утвърждаване от конкурсната комисия. Заключението е валидно за период от 3 месеца след приключване на конкурса, по който е получен резултатът, ако в този срок бъде обявен друг конкурс за длъжност със същото наименование и направление на дейност.
(4) Психологическото заключение по ал. 3 не подлежи на оспорване пред органа по назначаването и пред съда.
Чл. 8. Документацията от извършеното изследване за професионална и психологическа пригодност на кандидатите за държавни служители се съхранява в сектор „Психологическа лаборатория“ в ГДИН и в териториалните служби, а екземпляри от документите с крайните резултати – и в сектор „Организация и управление на човешките ресурси“ в ГДИН и в аналогичните му звена в териториалните служби.
Глава трета
ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПРИГОДНОСТ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ЗИНЗС ПРИ ПРЕМИНАВАНЕТО ИМ В ПО-ВИСОКА ПО ВИД ДЛЪЖНОСТ
Чл. 9. Изследването за професионална и психологическа пригодност на държавни служители по чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗИНЗС при преназначаването им в по-висока по вид длъжност е етап от конкурсна процедура, обявена със заповед на министъра на правосъдието.
Чл. 10. (1) При извършване на изследването по чл. 9 кандидатите се явяват със служебна карта.
(2) Преди началото на изследването кандидатите попълват декларация за доброволно участие и сътрудничество.
(3) При нарушаване на реда за извършване на изследването или възпрепятстване на провеждането му кандидатът се отстранява от участие в изследването.
Чл. 11. (1) Изследването за професионална и психологическа пригодност на действащи държавни служители по чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗИНЗС при преназначаването им на по-висока по вид длъжност включва дейностите по чл. 7, ал. 1.
(2) Изследването по ал. 1 се провежда от експерти психолози само в сектор „Психологическа лаборатория“ в ГДИН съгласно методика – приложение към Правилата за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в ГДИН и ГДО, утвърдени със заповед на министъра на правосъдието. До изследването се допускат кандидатите, преминали проверка на професионалните знания по начина, определен със заповед на министъра на правосъдието за обявяване на конкурс.
(3) Изследването по ал. 1 приключва с експертно психологическо заключение, което се представя на конкурсната комисия. Заключението е валидно само за конкретния конкурс.
(4) Психологическото заключение по ал. 3 не подлежи на оспорване пред органа по назначаването и пред съда.
Чл. 12. Документацията от извършеното изследване по чл. 11 се съхранява в сектор „Психологическа лаборатория“ в ГДИН, а екземпляри от документите с крайните резултати – и в сектор „Организация и управление на човешките ресурси“ в ГДИН и в аналогичните му звена в териториалните служби.
Глава четвърта
ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПРИГОДНОСТ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ЗИНЗС, ПРИ КОИТО СЕ НАБЛЮДАВА КОНТРАПРОДУКТИВНО И РИСКОВО ПОВЕДЕНИЕ
Чл. 13. Изследването за професионална и психологическа пригодност на държавни служители по чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗИНЗС, при които се наблюдава контрапродуктивно и рисково поведение, се извършва при условията и по реда на чл. 35а от ЗИНЗС, чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и съобразно методическите указания и процедури, утвърдени от главния директор на ГДИН, с цел намаляване на извънредните произшествия.
Чл. 14. Изследването по чл. 13 се провежда от експерти психолози само в сектор „Психологическа лаборатория“ в ГДИН, като се прилагат разпоредбите на чл. 10.
Чл. 15. (1) При извършване на изследването по чл. 13 се използва методика, която е съобразена с конкретното проблемно поведение на държавния служител и съобразно правото му на конфиденциалност и зачитане на етичните норми.
(2) В зависимост от конкретния случай изследването по ал. 1 приключва с експертно психологическо заключение или становище, което се представя на заявителя на изследването.
(3) Психологическото заключение или становището по ал. 2 не подлежат на оспорване пред органа по назначаването и пред съда.
Чл. 16. При изследването по тази глава се прилага разпоредбата на чл. 12.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Разпоредбите на глави трета и четвърта се прилагат и по отношение на държавните служители по § 79 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ДВ, бр. 32 от 2016 г.) при преназначаването им в по-висока по вид длъжност, както и при проява на контрапродуктивно и рисково поведение.
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на главния директор на ГДИН, а контролът по изпълнението – на ресорния заместник-министър на правосъдието, отговарящ за ГДИН.
Министър: Данаил Кирилов
1039