Народно събрание
брой: 8, от дата 28.1.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

 

РЕШЕНИЕ
за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Димитър Иванов Данчев за заместващ член на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 24 януари 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
1033