Народно събрание
брой: 8, от дата 28.1.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за попълване състава и ръководството на Комисията по политиките за българите в чужбина

 

РЕШЕНИЕ
за попълване състава и ръководството на Комисията по политиките за българите в чужбина
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Деан Стоянов Станчев за член и заместник-председател на Комисията по политиките за българите в чужбина.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 23 януари 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
1031