Министерски съвет
брой: 8, от дата 28.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Решение № 41 от 24 януари 2020 г. за признаване на Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ (НАСО) за национално представителна организация

 

РЕШЕНИЕ № 41 ОТ 24 ЯНУАРИ 2020 Г.
за признаване на Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ (НАСО) за национално представителна организация
На основание чл. 18, ал. 1, 2 и 5 и чл. 92, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от Закона за хората с увреждания във връзка с чл. 14 и 15 от Правилника за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 49 от 2019 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ (НАСО) със седалище и адрес на управление – гр. Варна, ул. Княз Борис І № 115, регистрирано по ф.д. № 82/2009 г. по описа на Варненския окръжен съд, том/стр. 55/118, ЕФН 0309000825, БУЛСТАТ 175712639, за национално представителна организация за срок 4 години считано от 2 март 2020 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1029