Министерство на вътрешните работи
брой: 9, от дата 31.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.73


Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 2015 г. за вида на личния знак, за условията и реда за ползването му и реда за носене на индивидуален идентификационен номер от служителите на Министерството на вътрешните работи

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 2015 г. за вида на личния знак, за условията и реда за ползването му и реда за носене на индивидуален идентификационен номер от служителите на Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 65 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 4 след думата „мероприятия“ се добавя „и в униформено или работно облекло при осъществяване на дейности по чл. 89, ал. 1 от ЗМВР“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
 „(3) Индивидуалният идентификационен номер се изработва за служителите по чл. 2, ал. 4.“
2. В ал. 4 след думата „униформеното“ се добавя „или работното“, а след думата „облекло“ скобите и думите в тях „съответно тъмносин или черен“ се заличават.
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Полицейските органи, които изпълняват служебните си задължения в униформено или работно облекло, носят индивидуалните идентификационни номера само при изпълнение на задачи, пряко свързани с охрана на масови мероприятия, и при изпълнение на дейности по чл. 89, ал. 1 от ЗМВР.“
2. В ал. 2 думите „униформения полицейски състав“ се заменят със „служителите по чл. 2, ал. 4“.
§ 4. В чл. 11, ал. 2 след думата „мероприятия“ се добавя „и при изпълнение на дейности по чл. 89, ал. 1 от ЗМВР“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Младен Маринов
990