Министерски съвет
брой: 7, от дата 24.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.14


Постановление № 7 от 22 януари 2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. във връзка с учредяване на еднолично акционерно холдингово дружество с държавно участие в капитала „Български ВиК холдинг“ – ЕАД, София

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 22 ЯНУАРИ 2020 Г.
за одобряване на промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. във връзка с учредяване на еднолично акционерно холдингово дружество с държавно участие в капитала „Български ВиК холдинг“ – ЕАД, София
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер 1 000 000 000 лв. за учредяване на еднолично акционерно холдингово дружество с държавно участие в капитала „Български ВиК холдинг“ – ЕАД, София.
Чл. 2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 4. (1) Средствата, постъпленията и плащанията на „Български ВиК холдинг“ – ЕАД, София, се включват в Системата на единна сметка и в Системата за електронни бюджетни разплащания съгласно чл. 156 от Закона за публичните финанси по ред и в срокове, определени от министъра на финансите.
(2) За целите на отчетността и статистиката на публичните финанси средствата и операциите по ал. 1 се включват и се отчитат в консолидираната фискална програма като чужди средства.
Чл. 5. (1) След вписването на холдинговото дружество в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел средствата по набирателната банкова сметка по чл. 166 от Търговския закон незабавно се превеждат за съхранение по сметка за чужди средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството до прилагането на чл. 4.
(2) След включването на средствата, постъпленията и плащанията на „Български ВиК холдинг“ – ЕАД, София, в Системата на единна сметка и в Системата за електронни бюджетни разплащания средствата по ал. 1 се прехвърлят по сметка, определена от министъра на финансите по реда на чл. 4, ал. 1.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 1 и чл. 156 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател: Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
946