Президент на Републиката
брой: 7, от дата 24.1.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 2 за освобождаване на Христо Стефанов Полендаков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Иран

 

УКАЗ № 2
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам Христо Стефанов Полендаков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Иран.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 15 януари 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
934