Народно събрание
брой: 7, от дата 24.1.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за предсрочно прекратяване на мандата на член на Комисията за финансов надзор

 

РЕШЕНИЕ
за предсрочно прекратяване на мандата на член на Комисията за финансов надзор
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 6, ал. 2, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор
РЕШИ:
Прекратява предсрочно мандата на Владимир Николаев Савов като член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката й по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 22 януари 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
932