Министерски съвет
брой: 7, от дата 24.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 5 от 21 януари 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“, приет с Постановление № 170 на Министерския съвет от 2016 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 ОТ 21 ЯНУАРИ 2020 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“, приет с Постановление № 170 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 46, 56 и 97 от 2018 г. и бр. 21 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 5 се създава ал. 3:
„(3) Индивидуалната основна месечна заплата на директора на Службата, когато е цивилен служител, се определя от министъра на отбраната, като размерът й не може да е по-малък от основното месечно възнаграждение на директор, който е военнослужещ.“
§ 2. В чл. 7, ал. 2 думата „надвишава“ се заменя с „е по-малък от“.
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 5 се отменя;
б) точка 6 се изменя така:
„6. други въпроси по решение на директора на Службата.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За всяко заседание на Директорския съвет се изготвя протокол.“
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „директора“ се заменя със „заместник-директор“.
2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Съставът, правилата за работа и функциите на комисията по ал. 1 се определят със заповед на директора на Службата.
(4) За всяко свое заседание комисията по ал. 1 изготвя протокол с взетите решения. Той се представя на директора на Службата, който отразява окончателните си решения върху него.“
§ 5. В чл. 11 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Комисията по ал. 1 се ръководи от заместник-директор на Службата.
(3) Съставът, правилата за работа и функциите на комисията по ал. 1 се определят със заповед на директора на Службата.“
§ 6. В чл. 12 ал. 3 се изменя така:
„(3) Комисията по ал. 1 се ръководи от заместник-директор на Службата.“
§ 7. В чл. 22 думите „след решение на Експертната комисия за управление на разузнавателната дейност“ се заличават.
§ 8. В чл. 23, ал. 5 думите „след решение на Експертната комисия за управление на разузнавателната дейност“ се заличават.
§ 9. В чл. 34, ал. 3, т. 1 думите „който съгласно чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност се утвърждава от министър-председателя“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 10. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Планът за дейността на Службата се подписва от директора на Службата, съгласува се с министъра на отбраната и се утвърждава от министър-председателя съгласно чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност.
(2) Останалите документи по чл. 34 се утвърждават или подписват от директора на Службата.“
§ 11. В чл. 40, ал. 3 думите „след решение на Директорския съвет“ се заличават.
§ 12. В чл. 45, ал. 1 думите „прието от Директорския съвет“ се заличават.
§ 13. В чл. 47 думите „Автоматизираната информационна система“ се заменят с „Комуникационната и информационна система“.
§ 14. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. Длъжностите за военнослужещи и цивилни служители в Службата се определят в Класификатора на длъжностите в служба „Военна информация“ по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване.“
§ 15. В чл. 51, ал. 2 думите „след решение на Директорския съвет“ се заличават.
§ 16. В чл. 54, ал. 1 думата „класификаторите“ се заменя с „класификатора“.
§ 17. В чл. 55, ал. 2, т. 3 думата „класификаторите“ се заменя с „класификатора“.
§ 18. В чл. 81 ал. 2 се изменя така:
„(2) Минималният срок по ал. 1 не се прилага при организационно-щатни промени, при заемането на първа длъжност от академичния състав, при спечелване на конкурс, при преназначаване за подготовка за задгранична работа, при заминаване на задграничен мандат и при назначаване, преназначаване или освобождаване на длъжности в оперативния резерв по чл. 54, ал. 5.“
§ 19. В чл. 121, т. 1 след думите „на 40-годишна възраст“ се добавя „за редовно обучение и 45 години за задочно обучение“.
§ 20. В чл. 191, ал. 2, 3 и 4 думите „Автоматизираната информационна система“ се заменят с „Комуникационната и информационна система“.
Заключителни разпоредби
§ 21. В Класификатора на длъжностите в служба „Военна информация“, приет с Постановление № 170 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2018 г. и бр. 72 от 2019 г.), се правят следните изменения:
1. Точка II се изменя така:
„II. Длъжности за цивилни служители:
1. Цивилен служител, назначен с указ на президента на Република България:

по ред
Код по НКПД,
2011 г.
Наименование на длъжността
Минимална образователна степен за заемане на длъжността
1.
1112 7023
Директор на служба „Военна информация“
Магистър

2. Длъжностите за цивилните служители по служебно правоотношение и за цивилните служители по трудово правоотношение по чл. 107а от Кодекса на труда се определят съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.
3. Длъжностите за цивилните служители по трудово правоотношение, за които не се прилага чл. 107а от Кодекса на труда, са посочени в таблицата:

по ред
Код по НКПД,
2011 г.
Наименование на длъжността
Минимална образователна степен за заемане на длъжността
1.
1112 7024
Заместник-директор на служба „Военна информация“
Магистър
2.
1345 9012
Ръководител на катедра, професор (доцент)
Чрез избор
3.
2310 7005
Професор
Магистър
4.
2310 7004
Доцент
Магистър
5.
2310 7003
Главен асистент
Магистър
6.
2310 7002
Асистент
Магистър
7.
2310 7007
Старши преподавател
Магистър
8.
2310 6001
Преподавател
Бакалавър
9.
2422 6041
Главен експерт
Бакалавър
10.
2422 6046
Старши експерт
Бакалавър
11.
3359 3026
Главен специалист
Средно образование
12.
3359 3022
Старши специалист
Средно образование
13.
2411 6012
Финансов контрольор
Бакалавър
14.
2411 6004
Старши счетоводител
Бакалавър
15.
2151 5020
Началник, газова/парова централа
Проф. бакалавър по…
16.
4311 2003
Изпълнител-касиер, счетоводство
Образова-
телно и квалифи-
кационно
ниво 2
17.
8182 2004
Изпълнител-огняр на парен котел
Образова-
телно и квалифика-
ционно
ниво 2
18.
7119 2016
Изпълнител-работник, поддръжка на сгради
Образователно и квалификационно ниво 2
19.
5414 1002
Изпълнител-пазач въоръжена охрана
Образо-
вателно и квалифи-
кационно
ниво 1
20.
9112 0004
Изпълнител-чистач/хигиенист
Образова-
телно и квалифи-
кационно
ниво 0
21.
5212 0001
Изпълнител-продавач, бюфет
Образова-
телно и квалифи-
кационно
ниво 0

2. Точка III се отменя.
§ 22. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната и на директора на служба „Военна информация“.
§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател: Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
888