Министерство на външните работи
брой: 8, от дата 28.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.6


Споразумение за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София, подписана на 28 август 2002 г., сключено чрез размяна на ноти

 

СПОРАЗУМЕНИЕ
за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София, подписана на 28 август 2002 г., сключено чрез размяна на ноти
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 8 ноември 2019 г. – ДВ, бр. 92 от 2019 г. В сила от 27 ноември 2019 г.)
 

 
 
Изх. № 04-01-394/08.07.2019 г.
ВЕРБАЛНА НОТА
Министерството на външните работи на Република България поднася своите почитания на Международната организация на Франкофонията и има честта да се позове на проведените консултации между Министерството на външните работи на Република България и Университетската агенция на Франкофонията, в качеството им на компетентни органи, упълномощени да представляват страните по Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София, подписана на 28 август 2002 г., в сила от 17 февруари 2003 г., както и да се позове на разменената в хода на преговорите кореспонденция (вербална нота № 04-01-394 от 29 май 2019 г. и писмо № JPdG/2019-n°-627 от 28 юни 2019 г.) и постигнатото съгласие за промяна на наименованието на ФИАУ и за по-добро прецизиране на начина на функционирането му и на правилата за управлението му.
Във връзка с горното от името на правителството на Република България Министерството на външните работи предлага да се въведат следните изменения на споменатата по-горе Спогодба:
1. Наименованието „Франкофонски институт по администрация и управление“ (ФИАУ) се променя и става: „Специализиран институт на Франкофонията по администрация и мениджмънт (СИФАМ)“.
1.1. Навсякъде в текста на Спогодбата наименованието „Франкофонски институт по администрация и управление“ се заменя с наименованието „Специализиран институт на Франкофонията по администрация и мениджмънт“ и съкращението „ФИАУ“ се заменя със съкращението „СИФАМ“, с изключение на текста на абзац 2, 3 и 4 на Преамбюла и на текста на чл. 11, т. 2 на Спогодбата.
2. Заглавието на Спогодбата се променя, както следва: „Спогодба между правителството на Република България, от една страна, и Международната организация на Франкофонията и Университетската агенция на Франкофонията, от друга страна, относно дейността на Специализирания институт на Франкофонията по администрация и мениджмънт (СИФАМ) в София“.
3. Преамбюлът на Спогодбата се изменя и допълва, както следва:
3.1. В абзац 1-ви текстът „Правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията“ се заменя със следния текст: „Правителството на Република България, от една страна, и Международната организация на Франкофонията и Университетската агенция на Франкофонията, от друга страна,“.
3.2. В абзац 5-и след думите „необходимостта от“ се вмъкват думите „преименуване на ФИАУ в СИФАМ и“, думите „при създаването и“ се заличават и заменят с предлога „в“ и абревиатурата „ФИАУ“ се заменя със „Специализирания институт на Франкофонията по администрация и мениджмънт (СИФАМ)“.
4. В началото на точка 1 на член 1-ви на Спогодбата се добавя изречението: „ФИАУ се преименува в СИФАМ.“. В точка 1 на член 1-ви на Спогодбата абревиатурата „ФИАУ“ се заменя със „Специализирания институт на Франкофонията по администрация и мениджмънт (СИФАМ)“.
5. Член 3-ти на Спогодбата се изменя и допълва, както следва:
5.1. Във второто изречение на ал. (1) изразът „което завършва“ се заменя с „което може да завърши“. Текстът на алинея 1 се допълва със следния текст: „Обученията в СИФАМ се провеждат по педагогически разработки на Университети-партньори, които издават дипломите. Университетите-партньори са висши учебни заведения, членове на Университетската агенция на Франкофонията, с академична акредитация именно в държава – член на Европейския съюз или на Европейската икономическа общност.“
5.2. Алинея 2 се изменя и допълва, както следва:
5.2.1. В точка „а“ след думата „допринасяйки“ се добавя думата „именно“, а след думите „страните от региона“ се добавят думите „на Централна и Източна Европа, като магистърските програми се определят в интерес на тези страни;“.
5.2.2. Добавя се нова точка „в“ със следния текст: „в) да съдейства за разпространението на френския език и на универсалните ценности във франкофонското пространство.“
6. Член 4-ти на Спогодбата се изменя, както следва:
6.1. Алинея 3, съответно т. 1, т. 2 и т. 3 на същата алинея, се отменят.
6.2. Алинея 4 се отменя.
6.3. Алинея 5 се отменя.
7. Алинея 1 на член 5-и на Спогодбата се изменя и допълва, както следва:
7.1. Текстът на точка „б“ се заменя със следния текст: „б) осигурява присъствието на висококвалифицирани експерти от Република България, от Централна и Източна Европа и от франкофонското пространство;“.
7.2. Добавя се нова точка „в“ със следния текст: „в) поема разходите за възнагражденията на преподавателите и на административния персонал на СИФАМ, включително полагащите се застраховки от работодателя;“.
7.3. Добавя се нова точка „г“ със следния текст: „г) спазва националното законодателство на Република България, свързано с всички дължими данъци и осигурителни плащания на наетия български и чуждестранен персонал.“
8. Член 7-ми на Спогодбата се изменя и допълва, както следва:
8.1. На ред първи думите „Действащата структура“ се заменят с думите „Организационната структура“.
8.2. На ред 4-ти след думите „президент на управителния съвет“ се поставя запетая и се добавят думите: „определен от българската страна;“.
8.3. На ред 5-и след думата „директор“ се заличава текстът „чиито функции са уточнени в устава на института“ и се добавя текстът: „определен от Университетската агенция на Франкофонията“, и се поставя точка.
8.4. На нов ред се записва следното изречение: „Функциите на всеки от посочените по-горе органи се определят в устава на института.“
9. Текстът на член 8-и на Спогодбата се заменя със следния текст: „Компетентните органи по член 1 се договарят за провеждането на съвещания за преглед на функционирането на СИФАМ.“
10. Текстът на член 9-и на Спогодбата се заменя със следния текст: „Споровете, възникнали между страните по тълкуването или прилагането на настоящата Спогодба или на допълнителни договорености към нея, се уреждат по пътя на преговорите и взаимното разбирателство.“
11. Създава се Допълнителна договореност № 1 към Спогодбата със следното съдържание:
Член 1. Правителството на Република България предоставя безвъзмездно правото на ползване върху следните помещения, необходими за функционирането на СИФАМ в София, за обучението на 150 студенти и за нуждите на научните изследвания: етаж първи и втори от сграда с идентификационен номер 68134.4333.9639.12 в кадастъра и регистъра на недвижимите имоти на Република България и с административен адрес: София 1618, ул. Леополд Седар Сенгор № 1 (стар номер УПИ I, кв. 504 по плана на м. Овча купел – кв. 50), както и прилежащия терен. Сградата е свързана с електрическата, телефонната и водоснабдяващата системи, които се поддържат от компетентните организации.
Член 2. Университетската агенция на Франкофонията поема разноските по ремонта на помещенията, упоменати в чл. 1, както и разходите за поддръжка, функциониране и оборудване, необходими за дейността на СИФАМ, разположен в споменатите по-горе помещения, и да заплаща такса битови отпадъци за тях.
Член 3. На СИФАМ се забранява да променя предназначението на помещенията, които са му предоставени по чл. 1, или да ги дава под наем, частично или изцяло, или да използва имота за извършване на икономическа дейност.
Член 4. 1. Тази договореност се сключва за срок от 10 години и може да се прекрати по взаимно съгласие на договарящите страни. Този срок се продължава автоматично за нови 10 години, в случай че никоя от договарящите страни не е отправила писмено предизвестие до другата страна съгласно т. 2 и т. 3 на настоящия член.
2. Всяка договаряща страна може да денонсира договореността, след като отправи писмено предизвестие до другата договаряща страна.
3. Срокът на предизвестие по предходните параграфи следва да бъде съответстващ на една учебна година в СИФАМ.
Член 5. Тази допълнителна договореност е неразделна част от Спогодбата между правителството на Република България, от една страна, и Международната организация на Франкофонията и Университетската агенция на Франкофонията, от друга страна, относно дейността на Специализирания институт на Франкофонията за администрация и мениджмънт (СИФАМ) в София.
В случай че горните предложения са приемливи за Международната организация на Франкофонията, настоящата нота № 04-01-394/08.07.2019 г. и нотата-отговор на Международната организация на Франкофонията ще съставляват Споразумение за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София, подписана на 28 август 2002 г. Споразумението за изменение ще влезе в сила от датата, на която правителството на Република България уведоми Международната организация на Франкофонията, че са изпълнени всички вътрешноправни процедури по влизането му в сила.
Министерството на външните работи на Република България се ползва от случая, за да поднови пред Международната организация на Франкофонията уверенията във високата си към нея почит.
София, 8 юли 2019 г.
Международна организация на франкофонията
Копие: Университетска агенция нафранкофонията
Париж

 
N/Réf: SJ/OAR/SB/20190722-019
Париж, 22 юли 2019 г.
Международната организация на Франкофонията поднася своите почитания на Министерството на външните работи на Република България и има честта да потвърди получаването на вербална нота № 04-01-394/08.07.2019 от 8 юли 2019 г. на Министерството на външните работи на Република България, чието съдържание е:
„N 04-01-394/08.07.2019
ВЕРБАЛНА НОТА
Министерството на външните работи на Република България поднася своите почитания на Международната организация на Франкофонията и има честта да се позове на проведените консултации между Министерството на външните работи на Република България и Университетската агенция на Франкофонията, в качеството им на компетентни органи, упълномощени да представляват страните по Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София, подписана на 28 август 2002 г., в сила от 17 февруари 2003 г., както и да се позове на разменената в хода на преговорите кореспонденция (вербална нота № 04-01-394 от 29 май 2019 г. и писмо № JPdG/2019-n°-627 от 28 юни 2019 г.) и постигнатото съгласие за промяна на наименованието на ФИАУ и за по-добро прецизиране на начина на функционирането му и на правилата за управлението му.
Във връзка с горното от името на правителството на Република България Министерството на външните работи предлага да се въведат следните изменения на споменатата по-горе Спогодба:
1. Наименованието „Франкофонски институт по администрация и управление“ (ФИАУ) се променя и става: „Специализиран институт на Франкофонията по администрация и мениджмънт (СИФАМ)“.
1.1. Навсякъде в текста на Спогодбата наименованието „Франкофонски институт по администрация и управление“ се заменя с наименованието „Специализиран институт на Франкофонията по администрация и мениджмънт“ и съкращението „ФИАУ“ се заменя със съкращението „СИФАМ“, с изключение на текста на абзац 2, 3 и 4 на Преамбюла и на текста на чл. 11, т. 2 на Спогодбата.
2. Заглавието на Спогодбата се променя, както следва: „Спогодба между правителството на Република България, от една страна, и Международната организация на Франкофонията и Университетската агенция на Франкофонията, от друга страна, относно дейността на Специализирания институт на Франкофонията по администрация и мениджмънт (СИФАМ) в София“.
3. Преамбюлът на Спогодбата се изменя и допълва, както следва:
3.1. В абзац 1-ви текстът „Правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията“ се заменя със следния текст: „Правителството на Република България, от една страна, и Международната организация на Франкофонията и Университетската агенция на Франкофонията, от друга страна,“.
3.2. В абзац 5-и след думите „необходимостта от“ се вмъкват думите „преименуване на ФИАУ в СИФАМ и“, думите „при създаването и“ се заличават и заменят с предлога „в“ и абревиатурата „ФИАУ“ се заменя със „Специализирания институт на Франкофонията по администрация и мениджмънт (СИФАМ)“.
4. В началото на точка 1 на член 1-ви на Спогодбата се добавя изречението: „ФИАУ се преименува в СИФАМ.“ В точка 1 на член 1-ви на Спогодбата абревиатурата „ФИАУ“ се заменя със „Специализирания институт на Франкофонията по администрация и мениджмънт (СИФАМ)“.
5. Член 3-ти на Спогодбата се изменя и допълва, както следва:
5.1. Във второто изречение на ал. (1) изразът „което завършва“ се заменя с „което може да завърши“. Текстът на алинея 1 се допълва със следния текст: „Обученията в СИФАМ се провеждат по педагогически разработки на Университети-партньори, които издават дипломите. Университетите-партньори са висши учебни заведения, членове на Университетската агенция на Франкофонията, с академична акредитация именно в държава – член на Европейския съюз или на Европейската икономическа общност.“
5.2. Алинея 2 се изменя и допълва, както следва:
5.2.1. В точка „а“ след думата „допринасяйки“ се добавя думата „именно“, а след думите „страните от региона“ се добавят думите „на Централна и Източна Европа, като магистърските програми се определят в интерес на тези страни;“.
5.2.2. Добавя се нова точка „в“ със следния текст: „в) да съдейства за разпространението на френския език и на универсалните ценности във франкофонското пространство.“
6. Член 4-ти на Спогодбата се изменя, както следва:
6.1. Алинея 3, съответно т. 1, т. 2 и т. 3 на същата алинея, се отменят.
6.2. Алинея 4 се отменя.
6.3. Алинея 5 се отменя.
7. Алинея 1 на член 5-и на Спогодбата се изменя и допълва, както следва:
7.1. Текстът на точка „б“ се заменя със следния текст: „б) осигурява присъствието на висококвалифицирани експерти от Република България, от Централна и Източна Европа и от франкофонското пространство;“.
7.2. Добавя се нова точка „в“ със следния текст: „в) поема разходите за възнагражденията на преподавателите и на административния персонал на СИФАМ, включително полагащите се застраховки от работодателя;“.
7.3. Добавя се нова точка „г“ със следния текст: „г) спазва националното законодателство на Република България, свързано с всички дължими данъци и осигурителни плащания на наетия български и чуждестранен персонал.“
8. Член 7-и на Спогодбата се изменя и допълва, както следва:
8.1. На ред първи думите „Действащата структура“ се заменят с думите „Организационната структура“.
8.2. На ред 4-ти, след думите „президент на управителния съвет“ се поставя запетая и се добавят думите: „определен от българската страна;“.
8.3. На ред 5-и след думата „директор“ се заличава текстът „чиито функции са уточнени в устава на института“ и се добавя текстът: „определен от Университетската агенция на Франкофонията“, и се поставя точка.
8.4. На нов ред се записва следното изречение: „Функциите на всеки от посочените по-горе органи се определят в устава на института.“
9. Текстът на член 8-и на Спогодбата се заменя със следния текст: „Компетентните органи по член 1 се договарят за провеждането на съвещания за преглед на функционирането на СИФАМ.“
10. Текстът на член 9-и на Спогодбата се заменя със следния текст: „Споровете, възникнали между страните по тълкуването или прилагането на настоящата Спогодба или на допълнителни договорености към нея, се уреждат по пътя на преговорите и взаимното разбирателство.“
11. Създава се Допълнителна договореност № 1 към Спогодбата със следното съдържание:
Член 1. Правителството на Република България предоставя безвъзмездно правото на ползване върху следните помещения, необходими за функционирането на СИФАМ в София, за обучението на 150 студенти и за нуждите на научните изследвания: етаж първи и втори от сграда с идентификационен номер 68134.4333.9639.12 в кадастъра и регистъра на недвижимите имоти на Република България и с административен адрес: София 1618, ул. Леополд Седар Сенгор № 1 (стар номер УПИ I, кв. 504 по плана на м. Овча купел – кв. 50), както и прилежащия терен. Сградата е свързана с електрическата, телефонната и водоснабдяващата системи, които се поддържат от компетентните организации.
Член 2. Университетската агенция на Франкофонията поема разноските по ремонта на помещенията, упоменати в чл. 1, както и разходите за поддръжка, функциониране и оборудване, необходими за дейността на СИФАМ, разположен в споменатите по-горе помещения, и да заплаща такса битови отпадъци за тях.
Член 3. На СИФАМ се забранява да променя предназначението на помещенията, които са му предоставени по чл. 1, или да ги дава под наем, частично или изцяло, или да използва имота за извършване на икономическа дейност.
Член 4. 1. Тази договореност се сключва за срок от 10 години и може да се прекрати по взаимно съгласие на договарящите страни. Този срок се продължава автоматично за нови 10 години, в случай че никоя от договарящите страни не е отправила писмено предизвестие до другата страна съгласно т. 2 и т. 3 на настоящия член.
2. Всяка договаряща страна може да денонсира договореността, след като отправи писмено предизвестие до другата договаряща страна.
3. Срокът на предизвестие по предходните параграфи следва да бъде съответстващ на една учебна година в СИФАМ.
Член 5. Тази допълнителна договореност е неразделна част от Спогодбата между правителството на Република България, от една страна, и Международната организация на Франкофонията и Университетската агенция на Франкофонията, от друга страна, относно дейността на Специализирания институт на Франкофонията за администрация и мениджмънт (СИФАМ) в София.
В случай че горните предложения са приемливи за Международната организация на Франкофонията, настоящата нота № 04-01-394/ 08.07.2019 г. и нотата-отговор на Международната организация на Франкофонията ще съставляват Споразумение за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София, подписана на 28 август 2002 г. Споразумението за изменение ще влезе в сила от датата, на която правителството на Република България уведоми Международната организация на Франкофонията, че са изпълнени всички вътрешноправни процедури по влизането му в сила.
Министерството на външните работи на Република България се ползва от случая, за да поднови пред Международната организация на Франкофонията уверенията във високата си към нея почит.
София, 8 юли 2019 г.“
Международната организация на Франкофонията изразява, с настоящата, своето съгласие със съдържанието на вербална нота № 04-01-394/08.07.2019 от 8 юли 2019 г. на Министерството на външните работи на Република България, внесена на френски и български език.
Вербалната нота на № 04-01-394/08.07.2019 от 8 юли 2019 г. на Министерството на външните работи на Република България и настоящата вербална нота отговор на Международната организация на Франкофонията под № SJ/OAR/SB/20190722-019 съставляват Споразумението за изменение на горепосочената Спогодба. Това Споразумение за изменение ще влезе в сила от датата, на която правителството на Република България уведоми Международната организация на Франкофонията, че са изпълнени всички вътрешноправни процедури по влизането му в сила.
Международната организация на Франкофонията се ползва от случая, за да поднови пред Министерството на външните работи на Република България уверенията във високата си към нея почит.
Министерство на външните работи
ул. Александър Жендов № 2
1113 София
Република България

 
 
Изх. № 04-01-394/15.08.2019 г.
ВЕРБАЛНА НОТА
Министерството на външните работи на Република България поднася своите почитания на Международната организация на Франкофонията и има честта да се позове на Споразумението за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София и на разменените вербални ноти, съставляващи това Споразумение, а именно: нота № 04-01-394/08.07.2019 от 8 юли 2019 г. на МВнР и нота N/Réf: SJ/OAR/SB/20190722-019 от 22 юли 2019 г. на МОФ, както и да информира за установена техническа грешка, водеща до различие в българската и френската езикови версии на т. 5.1 от Споразумението.
Във връзка с горното Министерството на външните работи на Република България предлага да се въведат следните поправки в сключеното Споразумение:
В началото на т. 5.1 от българския вариант на Споразумението се добавя следното: „В първото изречение на алинея 1 на член 3 от френския текст на Спогодбата думите „mastère spécialisé“ се заменят с думата „master“.“.
В т. 5.1 от френския вариант на Споразумението след думите „l'article 3“ се добавят думите: „du texte français“.
В случай че горните предложения за корекция на т. 5.1 от Споразумението са приемливи за Международната организация на Франкофонията, настоящата нота № 04-01-394/ 15.08.2019 от 15 август 2019 г. и нотата-отговор на Международната организация на Франкофонията ще съставляват неразделна част от Споразумението за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София, подписана на 28 август 2002 г.
Министерството на външните работи на Република България се ползва от случая, за да поднови пред Международната организация на Франкофонията уверенията във високата си към нея почит.
София, 15 август 2019 г.
Международна организация на франкофонията
Копие: Университетска агенция на франкофонията
Париж

 
N/Réf: SJ/OAR/SB/20190903-010
Париж, 5 септември 2019 г.
Международната организация на Франкофонията поднася своите почитания на Министерството на външните работи на Република България и има честта да потвърди получаването на вербална нота № 04-01-394/15.08.2019 от 15 август 2019 г. на Министерството на външните работи на Република България, чието съдържание е:
„Изх. № 04-01-394/15.08.2019 г.
ВЕРБАЛНА НОТА
Министерството на външните работи на Република България поднася своите почитания на Международната организация на Франкофонията и има честта да се позове на Споразумението за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София и на разменените вербални ноти, съставляващи това Споразумение, а именно: нота № 04-01-394/08.07.2019 от 8 юли 2019 г. на МВнР и нота N/Réf: SJ/OAR/SB/20190722-019 от 22 юли 2019 г. на МОФ, както и да информира за установена техническа грешка, водеща до различие в българската и френската езикови версии на т. 5.1 от Споразумението.
Във връзка с горното Министерството на външните работи на Република България предлага да се въведат следните поправки в сключеното Споразумение:
В началото на т. 5.1 от българския вариант на Споразумението се добавя следното: „В първото изречение на алинея 1 на член 3 от френския текст на Спогодбата думите „mastère spécialisé“ се заменят с думата „master“.“.
В т. 5.1 от френския вариант на Споразумението след думите „l'article 3“ се добавят думите: „du texte français“.
В случай че горните предложения за корекция на т. 5.1 от Споразумението са приемливи за Международната организация на Франкофонията, настоящата нота № 04-01-394/ 15.08.2019 от 15 август 2019 г. и нотата-отговор на Международната организация на Франкофонията ще съставляват неразделна част от Споразумението за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София, подписана на 28 август 2002 г.
Министерството на външните работи на Република България се ползва от случая, за да поднови пред Международната организация на Франкофонията уверенията във високата си към нея почит.
София, 15 август 2019 г.“
Международната организация на Франкофонията изразява, с настоящата, своето съгласие с предложенията за корекция на т. 5.1 от Споразумението за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София, сключено чрез размяна на вербални ноти, а именно: нота № 04-01-394/08.07.2019 от 8 юли 2019 г. на Министерството на външните работи на Република България и нота N/Réf: SJ/OAR/SB/20190722-019 от 22 юли 2019 г. на Международната организация на Франкофонията.
Вербалната нота № 04-01-394/15.08.2019 от 15 август 2019 г. на Министерството на външните работи на Република България и настоящата вербална нота отговор N/Réf: SJ/OAR/SB/20190903-010 от 5 септември 2019 г. на Международната организация на Франкофонията съставляват неразделна част от Споразумението за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София, подписана на 28 август 2002 г.
Международната организация на Франкофонията се ползва от случая, за да поднови пред Министерството на външните работи на Република България уверенията във високата си към него почит.
Министерство на външните работи
ул. Александър Жендов № 2
1113 София
Република България
887