Министерство на външните работи
брой: 8, от дата 28.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.5


Споразумение между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически и служебни паспорти

 

СПОРАЗУМЕНИЕ
между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически и служебни паспорти
(Утвърдено с Решение № 712 от 28 ноември 2019 г. на Министерския съвет. В сила от 9 януари 2020 г.)
Правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания, наричани тук по-долу „Договарящи страни“,
желаейки да улеснят пътуванията на своите граждани, притежатели на валидни дипломатически и служебни паспорти, на територията на държавата на другата Договаряща страна,
както и да укрепят приятелските отношения между двете държави, се споразумяха, както следва:
Член 1
Разпоредбите на това Споразумение ще се прилагат за притежателите на следните паспорти:
1. Дипломатически или служебен паспорт, издаден от правителството на Република България;
2. Дипломатически паспорт, издаден от правителството на Хашемитско кралство Йордания.
Член 2
1. Притежателите на валидни паспорти, изброени в чл. 1, ще бъдат освободени от изискването за притежаване на виза за влизане, пребиваване и напускане на територията на другата Договаряща страна.
2. Общата продължителност на пребиваването по силата на т. 1 от този член не може да надвишава деветдесет (90) дни в рамките на всеки период от сто и осемдесет (180) дни.
3. Всяко пребиваване, надвишаващо периода по т. 2 от този член, ще се осъществява при спазване изискванията, предвидени в местното законодателство.
Член 3
Притежателите на валидни паспорти, изброени в чл. 1, не трябва да се занимават с никаква платена дейност по време на престоя си на територията на другата Договаряща страна.
Член 4
Притежателите на валидни паспорти, изброени в чл. 1, ще влизат, преминават транзит или ще напускат територията на другата Договаряща страна през граничните контролно-пропускателни пунктове, отворени за международно преминаване на пътници.
Член 5
Притежателите на валидни паспорти, изброени в чл. 1, са длъжни по време на пребиваването си да съблюдават местното законодателство, което е в сила на територията на другата Договаряща страна.
Член 6
Паспортите, изброени в чл. 1, трябва да бъдат валидни още най-малко шест (6) месеца след датата на влизането на територията на другата Договаряща страна.
Член 7
Това Споразумение не засяга правото на компетентните органи на всяка от Договарящите страни да откажат влизане, да намалят периода на пребиваване или да го прекратят в съответствие с националното или международното право. Другата Договаряща страна следва да бъде незабавно уведомена писмено, по дипломатически път, за такова действие спрямо нейни граждани.
Член 8
В случай на изгубване, кражба, повреждане или изтичане срока на валидност на който и да е от паспортите, изброени в чл. 1, по време на пребиваването на територията на другата Страна съгласно чл. 2, пар. 2, дипломатическото представителство или консулската служба на държавата, чийто гражданин е притежателят на паспорта, е длъжно да му издаде документи за пътуване, които да му позволят да напусне територията на другата Договаряща страна. Дипломатическото представителство или консулската служба е длъжно незабавно да уведомява другата Договаряща страна по дипломатически път за настъпването на всякакви такива обстоятелства.
Член 9
1. Страните ще си разменят образци на паспортите, изброени в чл. 1, по дипломатически път, в срок от 30 (тридесет) дни след влизането в сила на това Споразумение.
2. При всяка промяна в образците на паспортите, разменени в съответствие с пap. 1 на този член, Договарящите страни се задължават да разменят образци от променените паспорти по дипломатически път в срок от 15 (петнадесет) дни преди датата на влизане в сила на промените.
3. Всяка Договаряща страна е длъжна да уведоми по дипломатически път другата Договаряща страна за промени в националното си законодателство, касаещи реда и условията за издаване, както и кръга на притежателите на изброените в чл. 1 паспорти, в срок от 30 (тридесет) дни от датата на влизането в сила на тези промени.
Член 10
Това Споразумение може да бъде променяно писмено, по взаимно съгласие на Договарящите страни. Всяко подобно изменение ще влезе в сила по реда на чл. 13 и ще представлява неразделна част от настоящото Споразумение.
Член 11
Всички спорове по прилагането или тълкуването на разпоредбите на това Споразумение ще бъдат уреждани в дух на приятелство чрез консултации и преговори между Договарящите страни.
Член 12
1. Всяка една от Договарящите страни може временно да преустанови действието на Споразумението, изцяло или частично, по причини, свързани с националната сигурност, обществения ред или общественото здраве.
2. Договарящата страна, която иска временно да преустанови прилагането на Споразумението, е длъжна да уведоми по дипломатически път другата Договаряща страна, като посочи причините за това, най-малко 7 (седем) дни преди влизане в сила на преустановяването, както и при неговата отмяна – в срок до 7 (седем) дни преди влизане в сила на отмяната на преустановяването.
3. Временното преустановяване действието на това Споразумение няма да засегне правния статут на гражданите на двете Договарящи страни, които се намират на територията на държавата на другата Договаряща страна и са притежатели на паспортите, изброени в чл. 1.
Член 13
Това Споразумение влиза в сила на 30-ия ден от датата на получаване на последното писмено уведомление по дипломатически път, с което Договарящите страни се информират взаимно за изпълнение на националните си изисквания за влизането му в сила.
Член 14
1. Споразумението се сключва за неопределен период от време.
2. Ако едната Договаряща страна желае да прекрати действието на Споразумението, тя следва писмено да уведоми за това другата Договаряща страна по дипломатически път. Прекратяването ще влезе в сила на 90-ия ден от датата на получаване на уведомлението.
Подписано в град София на 20.08.2019 г. в два оригинала на български, арабски и английски език, като всички текстове имат еднаква сила. При различия в тълкуването предимство ще има текстът на английски език.

За правителството на
За правителството на
република България:
Хашемитско кралство
Екатерина Захариева,
Йордания:
заместник министър-
Айман Ал-Сафади,
председател по
министър на
правосъдната реформа
външните работи
и министър на
и емигрантите
външните работи
 

517