Министерство на външните работи
брой: 8, от дата 28.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.3


Споразумение между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ
между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 6 юни 2019 г. – ДВ, бр. 47 от 2019 г. В сила от 17 януари 2020 г.)
Правителството на Република България (наричано по-долу „българската страна“) и правителството на Унгария (наричано по-долу „унгарската страна“) (двете правителства, наричани по-долу „Страните“),
Отчитайки наличието на нерешени имотни въпроси, възникнали за дипломатическото представителство на Република България в Будапеща по повод прилагането на Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Унгарската народна република за предоставяне за трайно ползване на парцели за строителството на жилища за служителите на Посолството на Народна република България в Будапеща и за условията на строителство, подписана на 6 декември 1980 г. в гр. Будапеща (наричана по-долу „Спогодбата от 1980 г.“),
Водени от желанието на Страните за окончателно уреждане на имотните въпроси за обезпечаване на нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща,
Стремейки се да разрешат неуредените имотни въпроси в дух на взаимно разбирателство и като се ръководят от съществуващите приятелски отношения,
Чрез приятелски консултации стигнаха до следното Споразумение:
Член 1
1. С оглед обезпечаване на нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща унгарската страна, при спазване на националното си законодателство, прехвърля безвъзмездно на българската страна правото на собственост върху два поземлени имота, а именно:
А) поземлен имот с площ 2185 кв. м, вписан с идентификатор № 15074/2, намиращ се в гр. Будапеща, ІІ район, ул. Пайж № 24 – 26;
Б) поземлен имот с площ 1913 кв.м, вписан с идентификатор 5216, намиращ се в гр. Будапеща, I район, ул. Сиртеш № 2а, понастоящем бул. Хедая № 4.
2. Считано от датата на влизане в сила на това Споразумение българската страна придобива правото на собственост върху описаните в параграф 1 от този член поземлени имоти.
3. Унгарската страна предоставя имотите по параграф 1 от настоящия член, свободни от всякакъв вид правни и финансови тежести.
4. Българската страна си запазва правото на собственост върху сградите и постройките, изградени върху описаните в параграф 1 на този член поземлени имоти.
5. Документите, удостоверяващи местонахождението, площта и границите на описаните в параграф 1 на този член поземлени имоти, се съдържат в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото Споразумение.
Член 2
1. Унгарската страна заплаща най-късно до 60 дни след влизането в сила на настоящото Споразумение сумата 4 000 000 евро като финансова компенсация за правата върху имотите, намиращи се на ул. Левендула № 15 – 17, ул. Барта № 6 и ул. Щромфелд Аурел № 22 в гр. Будапеща, предоставени на българската страна по силата на Спогодбата от 1980 г.
2. Унгарската страна превежда сумата в размер на 4 000 000 евро, представляваща 100 % от дължимата финансова компенсация по параграф 1 на този член, чрез банков превод по банкова сметка на Министерството на външните работи на Република България, както следва: БНБ – ЦУ; IBAN: BG10 BNBG 9661 3000 1343 01; S.W.I.F.T code/BIC: BNBGBGSF.
3. От датата на плащането, описано в параграф 1 на този член, унгарската страна придобива пълни и изключителни права на собственост върху недвижимите имоти, описани в параграф 1 на този член.
4. В случай на забавено плащане на сумата, представляваща дължимата финансова компенсация по параграф 1 на този член, унгарската страна дължи на българската страна годишна лихва за забава в размер на годишния лихвен процент на Премиум Евро Унгарски Държавни ценни книжа считано от първия ден на забавата.
5. В рамките на 60 дни от датата на плащането, направено от унгарската страна на българската страна в съответствие с член 2, параграф 1 и параграф 2 от настоящото Споразумение, българската страна предава на унгарската страна имотите, намиращи се на ул. Левендула № 15 – 17, ул. Барта № 6 и ул. Щромфелд Аурел № 22 в гр. Будапеща, предоставени със Спогодбата от 1980 г. Предаването се извършва с приемно-предавателен протокол, подписан от надлежно упълномощените за това представители на Страните. Имотите се предават в състоянието, в което се намират към датата на подписване на приемно-предавателните протоколи.
Член 3
1. Унгарската страна се задължава да извърши всички необходими според унгарското законодателство действия за придобиването от българската страна на собствеността върху имотите, посочени в чл. 1 от настоящото Споразумение, включително и на всички документи, удостоверяващи правото на собственост.
2. Българската страна се освобождава от всякакви държавни и местни данъци и такси, свързани с регистрацията на правото на собственост върху поземлените имоти, описани в чл. 1 от настоящото Споразумение, и построените върху тях сгради, както и от такси във връзка с издаването на необходимите разрешения за строителство и ремонти, съгласно чл. 23 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г.
Член 4
1. Поземлените имоти, описани в чл. 1 от настоящото Споразумение, и построените върху тях сгради могат да се предоставят или продават на трета страна при спазване на националното законодателство на Унгария.
2. Българската страна се освобождава от всички държавни и местни данъци и такси, свързани с действията по параграф 1 от този член, съгласно чл. 23 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г.
Член 5
1. Договореностите по настоящото Споразумение са окончателни и нито една от Страните няма да предявява претенции за допълнителни имоти или плащания.
2. Нито една от Страните няма да предявява юридически искове, основани на Спогодбите по параграф 4 от член 6 от настоящото Споразумение.
Член 6
1. Това Споразумение се сключва за неопределен срок.
2. Споразумението влиза в сила на тридесетия ден след датата на получаване на последното от двете писмени уведомления, с които договарящите се страни взаимно се информират по дипломатически път относно изпълнението на изискванията на вътрешното си законодателство за влизането му в сила.
3. Всички спорове относно тълкуването или прилагането на това Споразумение се решават чрез консултации между Страните по дипломатически път.
4. Действието на Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Унгарската народна република за предоставяне за трайно ползване на парцели за строителството на жилища за служителите на Посолството на Народна република България в Будапеща и за условията на строителство, подписана на 6 декември 1980 г. в гр. Будапеща, както и на Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Унгарската народна република за предоставяне за трайно ползване на парцел за строителството на административна сграда за нуждите на Търговското представителство при Посолството на Народна република България в Будапеща и за условията на строителство, подписана на 17 март 1981 г. в гр. Будапеща, се прекратява на датата на получаване на писменото уведомление, с което българската страна уведоми унгарската страна, че българската страна е получила всички необходими документи, удостоверяващи й  правото на собственост върху имотите по чл. 1 от това Споразумение, и че е изплатена сумата по чл. 2 от настоящото Споразумение.
В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха настоящото Споразумение.
Подписано във Вашингтон на 4 април 2019 г. в два оригинални екземпляра, всеки от които на български, унгарски и английски език, като всички текстове имат еднаква сила. В случай на различия при тълкуването меродавен е текстът на английски език.

За правителството
За правителството
на Република България:
на Унгария:
Екатерина Захариева,
Петер Сиярто,
заместник министър-
министър на
председател по право-
външните работи
съдната реформа и
и търговията
министър на външните
 
работи
 

516