Комисия за финансов надзор
брой: 8, от дата 28.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.28


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 62 от 2006 г.; изм., бр. 3 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 91 от 2011 г., бр. 94 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. дългосрочните кредитни рейтинги, съответстващи на степен на кредитно качество „4“ съгласно Приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799 на Комисията от 7 октомври 2016 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на съотнасянето на кредитните оценки на агенциите за външна кредитна оценка за кредитния риск в съответствие с член 136, параграф 1 и член 136, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 275/3 от 17 октомври 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799“, или;“
б) в т. 2 думите „други агенции за кредитен рейтинг“ се заменят с „агенции за кредитен рейтинг, които са“ и в края се добавя „и не са включени в Приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799“.
2. В ал. 3 думите „присъждан от агенция по ал. 1, т. 1 кредитен рейтинг“ се заменят с „кредитен рейтинг по ал. 2, т. 1“.
3. В ал. 4, т. 1 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Държавите по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „в“, т. 2, буква „б“, т. 4, буква „б“ и т. 11 КСО и пазарите по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „в“, т. 2, буква „б“ и т. 4, буква „б“ КСО са:

№ по ред
Държава по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „в“, т. 2, буква „б“, т. 4, буква „б“ и т. 11 КСО
Пазар по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „в“, т. 2, буква „б“ и т. 4, буква „б“ КСО
1.
Австралия
Australian Securities Exchange
Chi-X Australia Pty
2.
Бразилия
В3
3.
Израел
Tel Aviv Stock Exchange
4.
Индия
Bombay Stock Exchange
National Stock Exchange of India
5.
Индонезия
Indonesia Stock Exchange
6.
Канада
TMX Group
7.
Китай
Shanghai Stock Exchange
Hong Kong Stock Exchange
Shenzhen Stock Exchange
8.
Малайзия
Bursa Malaysia
9.
Мексико
Bolsa Mexicana de Valores
10.
Нова Зеландия
New Zealand Exchange
11.
Обединено кралство
London Stock Exchange
12.
Русия
Moscow Exchange
13.
Северна
Македония
Macedonian Stock Exchange
14.
Съединени американски щати
New York Stock Exchange
NASDAQ
BOX Exchange
Cboe BYX Exchange
Cboe BZX Exchange
Cboe C2 Exchange
Cboe EDGA Exchange
Cboe EDGX Exchange
Cboe Exchange
The Investors Exchange
Long-Term Stock Exchange
Miami International Securities Exchange
MIAX Emerald
MIAX PEARL
Nasdaq BX
Nasdaq GEMX
Nasdaq ISE
Nasdaq MRX
Nasdaq PHLX
NYSE Arca
NYSE Chicago
NYSE MKT
NYSE National
15.
Сингапур
Singapore Exchange
16.
Тайван
Taiwan Stock Exchange
17.
Тайланд
Stock Exchange of Thailand
18.
Турция
Borsa Istanbul
19.
Чили
Santiago Stock Exchange (MILA)
20.
Швейцария
SIX Swiss Exchange
BX Swiss
21.
Южна Африка
JSE Limited
22.
Южна Корея
Korea Exchange
23.
Япония
Tokyo Stock Exchange

2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Държавите, пазарите и индексите по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква „б“ КСО са:

№ по ред
Държава по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква „б“ КСО
Пазар по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква „б“ КСО
Индекс на
пазар по чл. 176, ал. 1, т. 6,
буква „б“ КСО
1.
Австралия
Australian Securities Exchange
All Ordinaries Index
Chi-X Australia Pty Ltd
Chi-X Australia 200 Index
2.
Бразилия
В3
Ibovespa
3.
Израел
Tel Aviv Stock Exchange
ТА-125 Index
4.
Индия
Bombay Stock Exchange
BSE SENSEX
National Stock Exchange of India
NIFTY 50
5.
Индонезия
Indonesia Stock Exchange
LQ-45
6.
Канада
TMX Group
S&P/TSX
Composite Index
7.
Китай
Shanghai Stock Exchange
SSE 180 Index
Hong Kong
Stock Exchange
Hang Seng Index
Shenzhen Stock Exchange
SZSE 100
8.
Малайзия
Bursa Malaysia
FTSE Bursa Malaysia KLCI
9.
Мексико
Bolsa Mexicana de Valores
Indice Mexico (INMEX)
10.
Нова
Зеландия
New Zealand Exchange
S&P/NZX 50
Index
11.
Обединено кралство
London Stock Exchange
FTSE 100
12.
Русия
Moscow Exchange
RTS Index
13.
Северна
Македония
Macedonian
Stock Exchange
MBI 10
14.
Съединени американски щати
New York Stock Exchange
S&P 500 Index
Dow Jones Industrial Average (DJIA)
NASDAQ
NASDAQ 100
NYSE Arca
NYSE Arca Major Market Index
15.
Сингапур
Singapore Exchange
Straits Times Index (STI)
16.
Тайван
Taiwan Stock Exchange
TAIEX
17.
Тайланд
Stock Exchange of Thailand
SET 50 Index
18.
Турция
Borsa Istanbul
BIST 30
19.
Чили
Santiago Stock Exchange (MILA)
Indice de Precios Selectivo de
Acciones (IPSA)
20.
Швейцария
SIX Swiss Exchange
Swiss Market Index (SMI)
BX Swiss
BIRW
21.
Южна
Африка
JSE Limited
FTSE/JSE Top 40 Index
22.
Южна
Корея
Korea Exchange
KRX 100
23.
Япония
Tokyo Stock Exchange
Nikkei 225
Nikkei 400

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „по ал. 1“ се заменят с „по ал. 2“.
§ 3. Член 5а се изменя така:
„Чл. 5а. Международните финансови организации по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „д“ КСО са:
1. Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции;
2. Азиатската банка за развитие;
3. Африканската банка за развитие;
4. Банката за международни разплащания;
5. Банката за развитие към Съвета на Европа;
6. Европейската банка за възстановяване и развитие;
7. Европейската общност за атомна енергия;
8. Европейският инвестиционен фонд;
9. Европейският механизъм за стабилност;
10. Европейският механизъм за финансова стабилност;
11. Европейският съюз;
12. Интерамериканската банка за развитие;
13. Ислямската банка за развитие;
14. Карибската банка за развитие;
15. Международната агенция за застраховане на инвестициите;
16. Международната асоциация за развитие;
17. Международната банка за възстановяване и развитие;
18. Международната банка за икономическо сътрудничество;
19. Международната инвестиционна банка;
20. Международната финансова корпорация;
21. Международният валутен фонд;
22. Международният финансов фонд за имунизации;
23. Скандинавската инвестиционна банка;
24. Черноморската банка за търговия и развитие;
25. международна финансова организация, създадена от две или повече държави членки, която има за цел да мобилизира финансиране и да осигурява финансова подкрепа на своите членове, които са засегнати или заплашени от тежки финансови проблеми.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Пенсионноосигурителните дружества привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на тази наредба в шестмесечен срок от влизането им в сила.
§ 5. В Наредба № 34 от 2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки (обн., ДВ, бр. 86 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2008 г., бр. 53 от 2009 г., бр. 21 от 2018 г.; изм., бр. 41 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, т. 6 думите „регулиран пазар на ценни книжа“ се заменят с „пазар“.
2. В чл. 4:
а) в ал. 1, т. 1 букви „а“ и „б“ се изменят така:
„а) дългосрочен кредитен рейтинг, съответстващ на степен на кредитно качество не по-ниско от „4“ съгласно Приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799 на Комисията от 7 октомври 2016 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на съотнасянето на кредитните оценки на агенциите за външна кредитна оценка за кредитния риск в съответствие с член 136, параграф 1 и член 136, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 275/3 от 17 октомври 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799“, или
б) дългосрочен кредитен рейтинг, съответстващ на рейтинг по буква „а“ и присъден от рейтингова агенция, регистрирана или сертифицирана в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (OB, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.), която не е включена в Приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799;“
б) в ал. 2 думите „рейтинг, присъждан от агенция“ се заменят с „рейтинг“.
3. В чл. 5:
а) създават се нови т. 5 – 8:
„5. NASDAQ PHLX (Съединени американски щати);
6. NYSE Arca (Съединени американски щати);
7. NYSE MKT (Съединени американски щати);
8. One Chicago (Съединени американски щати);“
б) досегашните т. 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно т. 9, 10, 11, 12, 13 и 14;
в) създава се т. 15:
„15. ICE Futures Europe (Обединено кралство).“
§ 6. Параграф 2, т. 1 (относно ред 11) и т. 2 (относно ред 11) и § 5, т. 3, буква „в“ влизат в сила:
а) от деня, следващ деня на изтичането на преходния период по чл. 126 от Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, в случай че това споразумение влезе в сила;
б) от деня, в който Договорът за функционирането на Европейския съюз и Договорът за Европейския съюз престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство съгласно член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, в случай че не влезе в сила Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия.
§ 7. Наредбата е приета с Решение № 207-Н от 16.01.2020 г. на Комисията за финансов надзор.
Председател: Бойко Атанасов
393