Народно събрание
брой: 6, от дата 21.1.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за попълване състава и ръководството на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата

 

РЕШЕНИЕ
за попълване състава и ръководството на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Юлиан Кръстев Ангелов за член и председател на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 16 януари 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
386