Министерски съвет
брой: 6, от дата 21.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 4 от 17 януари 2020 г. за създаване на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Бургас

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 17 ЯНУАРИ 2020 Г.
за създаване на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Бургас
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. (1) Създава от 1 февруари 2020 г. Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Бургас, към Министерството на здравеопазването като юридическо лице на бюджетна издръжка за специфичните си функции със седалище в Бургас и с предмет на дейност:
1. подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация;
2. продължително лечение и рехабилитация на деца с увреждания и тежки хронични заболявания и обучение на родителите им за поемане на грижата в семейна среда;
3. осигуряване на посещения от медицински специалисти за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и в социална услуга резидентен тип;
4. осигуряване на специализирани палиативни грижи за деца.
(2) Определя численост на персонала на центъра по ал. 1 – 75 щатни бройки.
(3) Трудовото правоотношение с директора на центъра по ал. 1 възниква въз основа на конкурс. Конкурсът се обявява от министъра на здравеопазването.
(4) Центърът по ал. 1 се създава на основата на част от материално-техническата база, ползвана от Дома за медико-социални грижи за деца – Бургас.
(5) Министърът на здравеопазването да издаде заповед за предоставяне на недвижимите и движимите вещи – държавна собственост, ползвани от Дома за медико-социални грижи за деца – Бургас, които преминават към центъра по ал. 1.
Заключителни разпоредби
§ 1. В приложението към чл. 2, ал. 3 от Постановление № 148 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 60 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 1 и 100 от 2018 г. и бр. 26, 54 и 97 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В пореден № 14, в колона „Обща численост на персонала“ числото „1338“ се заменя с „1263“.
2. В пореден № 19, в колона „Обща численост на персонала“ числото „53“ се заменя със „128“.
§ 2. (1) В срок до три месеца от влизането в сила на постановлението министърът на здравеопазването да обяви и да проведе конкурс по Кодекса на труда за заемане на длъжността директор на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Бургас.
(2) До провеждането на конкурс длъжността директор на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Бургас, се заема по трудово правоотношение, възникнало на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда.
§ 3. (1) В срок до 10 февруари 2020 г. министърът на здравеопазването да утвърди структурата на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Бургас, броя на леглата и щатното разписание по длъжности.
(2) В срока по ал. 1 министърът на здравеопазването да издаде заповедта по член единствен, ал. 5.
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
379