Народно събрание
брой: 9, от дата 31.1.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за маслодайната роза

 

УКАЗ № 7
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за маслодайната роза, приет от 44-то Народно събрание на 16 януари 2020 г.
Издаден в София на 24 януари 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
ЗАКОН
за маслодайната роза
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани със:
1. създаването и поддържането на публичен национален електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза;
2. идентификацията и отглеждането на насажденията от маслодайна роза;
3. изкупуването на цвят от маслодайна роза;
4. производството и етикетирането на продуктите от цвят на маслодайна роза;
5. изискванията към обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза, към розопроизводителите и розопреработвателите;
6. научното обслужване в областта на розопроизводството, статута и функциите на Консултативния съвет по маслодайната роза;
7. контрола върху дейността на розопроизводителите, розопреработвателите и обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза.
Чл. 2. (1) Целта на закона е опазването на маслодайната роза, традиционно отглеждана на територията на Република България.
(2) Министърът на земеделието, храните и горите провежда държавната политика по идентификацията и отглеждането на насажденията от маслодайна роза и подпомагането на розопроизводството.
Глава втора
РЕГИСТЪР НА РОЗОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, РОЗОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ, ОБЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ ОТ ЦВЯТ НА МАСЛОДАЙНА РОЗА И НА НАСАЖДЕНИЯТА ОТ МАСЛОДАЙНА РОЗА
Чл. 3. Министерството на земеделието, храните и горите поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза.
Чл. 4. (1) За вписване в регистъра по чл. 3 розопроизводителите, розопреработвателите и собствениците на обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза подават единно заявление по образец в общинската служба по земеделие по постоянния адрес на физическото лице, съответно по седалището на едноличния търговец или юридическото лице.
(2) Образецът на заявлението по ал. 1 се утвърждава от министъра на земеделието, храните и горите и се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.
(3) В заявлението по ал. 1 розопроизводителите посочват:
1. трите имена и постоянния адрес на физическото лице, съответно наименованието, седалището и адреса на управление на едноличния търговец или юридическото лице и ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или идентификационния номер за регистрация на лицата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. правното основание за ползване на имота, площта и местонахождението на имота – номера на масива и физическия блок, идентификационния номер и ЕКАТТЕ/адреса на имота;
3. вида на отглежданата маслодайна роза;
4. информация за контакт – електронен адрес, телефонен номер, пощенски адрес и други, които ще се използват.
(4) Към заявлението по ал. 1 розопроизводителите прилагат заверени копия на:
1. документ за собственост или друго правно основание за ползване на имота;
2. документ за правния статус на лицата, регистрирани в държава извън Европейския съюз;
3. документ за правния статус на лицата, регистрирани съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
4. документ за произход на посадъчния материал – само за новосъздадени насаждения;
5. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.
(5) В заявлението по ал. 1 розопреработвателите посочват:
1. трите имена и постоянния адрес на физическото лице, съответно наименованието, седалището и адреса на управление на едноличния търговец или юридическото лице и ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или идентификационен номер за регистрация на лицата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. правното основание за ползване на обекта за производство на продукти от цвят на маслодайна роза;
3. информация за контакт – електронен адрес, телефонен номер, пощенски адрес и други, които ще се използват.
(6) Към заявлението по ал. 1 розопреработвателите прилагат заверени копия на:
1. документ за собственост или друго правно основание за ползване на обекта за производство на продукти от цвят на маслодайна роза;
2. документ за правния статус на лицата, регистрирани в държава извън Европейския съюз;
3. документ за правния статус на лица съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
4. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.
(7) В заявлението по ал. 1 собственикът на обекта за производство на продукти от цвят на маслодайна роза посочва:
1. трите имена и постоянния адрес на физическото лице, съответно наименованието, седалището и адреса на управление на едноличния търговец или юридическото лице – собственик на обекта, както и данни за ползвателя, когато обектът е предоставен за ползване на друго лице;
2. адреса на обекта;
3. документа за собственост и документа, с който ползването на обекта е предоставено на друго лице – когато е приложимо;
4. номера и датата на влязлото в сила разрешение за ползване съгласно действащата нормативна уредба – когато е приложимо;
5. производствената площ на обекта и обема на складовите помещения;
6. броя и капацитета на дестилационните и другите инсталации и съоръжения за преработване на цвят от маслодайна роза;
7. видовете продукти от цвят на маслодайна роза, които се произвеждат в обекта;
8. информация за контакт – електронен адрес, телефонен номер, пощенски адрес и други, които ще се използват.
(8) Към заявлението по ал. 1 собственикът на обекта за производство на продукти от цвят на маслодайна роза прилага заверени копия на:
1. документ за собственост и документа, с който ползването на обекта е предоставено на друго лице – когато е приложимо;
2. документ за правния статус на лицата, регистрирани в държава извън Европейския съюз;
3. документ за правния статус на лицата съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
4. разрешение за ползване по чл. 177, ал. 2, съответно удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията, или разрешение за строеж – за стопански и второстепенни постройки по чл. 41, ал. 1 от Закона за устройство на територията – когато е приложимо;
5. технологична документация за видовете продукти от цвят на маслодайна роза, които се произвеждат в обекта, или декларация, че производството се извършва съгласно национален или браншови стандарт;
6. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.
(9) В 14-дневен срок от датата на подаване на единното заявление по ал. 1:
1. общинската служба по земеделие извършва проверка на посочената в заявлението информация;
2. въз основа на резултата от проверката по т. 1 директорът на съответната областна дирекция „Земеделие“ издава заповед за вписване в регистъра на съответния розопроизводител, розопреработвател или обект за производство на продукти от цвят на маслодайна роза, или постановява отказ; заповедта за отказ се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(10) При непълноти и/или неточности в представените документи органът по ал. 9, т. 2 писмено уведомява заявителя и определя 10-дневен срок за отстраняването им, считано от датата на уведомяването. В тези случаи срокът по ал. 9 спира да тече.
(11) При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите в указания срок органът по ал. 9, т. 2 прекратява производството по вписване в регистъра и постановява отказ. Заповедта за отказ се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(12) Областните дирекции „Земеделие“ изпращат по служебен път издадените заповеди по ал. 9, т. 2 и ал. 11 до компетентните звена в Министерството на земеделието, храните и горите, както и до съответните общински служби по земеделие – за вписване в регистъра по чл. 3.
Чл. 5. (1) В регистъра по чл. 3 общинските служби по земеделие вписват:
1. за розопроизводителите:
а) регистрационния номер и датата на вписване;
б) трите имена и постоянния адрес на физическото лице, съответно наименованието, седалището и адреса на управление на едноличния търговец или юридическото лице и ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или идентификационен номер за регистрация на лицата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
в) правното основание за ползване на имота, площта и местонахождението на имота – номера на масива и физическия блок, идентификационния номер и ЕКАТТЕ/адреса на имота;
г) вида на маслодайната роза;
д) количествата произведен цвят – когато е приложимо;
е) информацията по чл. 10, ал. 2, т. 1, 3 и 6;
2. за розопреработвателите:
а) регистрационния номер и датата на вписване;
б) трите имена и постоянния адрес на физическото лице, съответно наименованието, седалището и адреса на управление на едноличния търговец или юридическото лице и ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или идентификационен номер за регистрация на лицата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
в) правното основание за ползване на обекта за производство на продукти от цвят на маслодайна роза;
г) вида на маслодайната роза;
д) количествата преработен цвят – когато е приложимо;
е) информацията по чл. 10, ал. 2, т. 1, 3 и 6;
3. за обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза:
а) регистрационния номер и датата на вписване;
б) адреса на обекта;
в) документа за собственост и документа, с който ползването на обекта е предоставено на друго лице – когато е приложимо;
г) трите имена и постоянния адрес на физическото лице, съответно наименованието, седалището и адреса на управление на едноличния търговец или юридическото лице – собственик на обекта, както и данни за ползвателя, когато обектът е предоставен за ползване на друго лице;
д) производствената площ на обекта и обема на складовите помещения;
е) броя и капацитета на дестилационните и другите инсталации и съоръжения за преработване на цвят от маслодайна роза;
ж) видовете продукти от цвят на маслодайна роза, произвеждани в обекта;
з) номера на разрешението за ползване по чл. 177, ал. 2, съответно на удостоверението за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията, или на разрешението за строеж – за стопански и второстепенни постройки по чл. 41, ал. 1 от Закона за устройство на територията;
4. за насажденията от маслодайна роза:
а) регистрационния номер и датата на вписване;
б) номера и датата на констативния протокол за идентификация на площта с насаждения от маслодайна роза, съответно на протокола за местонахождението и площта на изкоренените насаждения;
в) трите имена и постоянния адрес на физическото лице, съответно наименованието, седалището и адреса на управление на едноличния търговец или юридическото лице – собственик на насаждението;
г) площта и местонахождението на имота – номера на масива и физическия блок, идентификационния номер и ЕКАТТЕ/адреса на имота;
д) вида на маслодайната роза.
(2) Информацията по ал. 1, т. 1, букви „д“ и „е“ и по т. 2, букви „д“ и „е“ се вписва служебно в регистъра въз основа на подадените от розопроизводителите и розопреработвателите декларации по чл. 13 и 14.
(3) Вписването в регистъра по чл. 3 на насажденията от маслодайна роза се извършва служебно от съответните общински служби по земеделие въз основа на данните от констативните протоколи за идентификация на площите с насаждения от маслодайна роза и протоколите за местонахождението и площта на изкоренените насаждения.
(4) Информацията в регистъра по чл. 3 се публикува при спазване на търговската тайна и на Закона за защита на личните данни.
Чл. 6. (1) В срок до 10 дни от вписването в регистъра по чл. 3 общинската служба по земеделие издава на заявителя удостоверение по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите. Удостоверението е безсрочно и за него не се дължи държавна такса.
(2) Удостоверението за вписване в регистъра е лично и не може да се преотстъпва.
(3) Всяко лице, вписано в регистъра, може да поиска отстраняване на допуснати грешки във вписаните обстоятелства.
(4) Вписаните в регистъра по чл. 3 лица са длъжни да заявят пред съответната общинска служба по земеделие всички настъпили промени във вписаните обстоятелства в срок до 7 дни от настъпването на промяната. Вписването на промяната се извършва при условията и по реда на чл. 4, ал. 9 – 12.
Чл. 7. (1) Розопроизводител, розопреработвател или обект за производство на продукти от цвят на маслодайна роза се отписва от регистъра по чл. 3 въз основа на заповед на директора на съответната областна дирекция „Земеделие“:
1. при подадено заявление от розопроизводителя, розопреработвателя или собственика на обект за производство на продукти от цвят на маслодайна роза;
2. при смърт на физическото лице или при поставянето му под запрещение;
3. при заличаване на едноличния търговец или прекратяване на юридическото лице;
4. когато в резултат на промяна на обстоятелствата не отговаря на нормативните изисквания за извършване на дейността;
5. когато в рамките на 12 месеца преди датата на издаване на заповедта за отписване с влезли в сила два или повече акта на компетентен орган са установени нарушения на нормативен или общ административен акт, извършени при упражняване на дейността, за която е вписано в регистъра;
6. когато на лицето по съдебен или административен ред му е било забранено да осъществява дейността, за която е вписано в регистъра – за срока на забраната.
(2) Не се разглеждат заявления за вписване в регистъра, подадени от лица, отписани поради настъпили обстоятелства по ал. 1, т. 5, в срок една година след влизането в сила на заповедта за отписване. При повторно или следващо отписване от регистъра заявления за вписване не се разглеждат за срок две години след влизането в сила на заповедта за отписване.
Глава трета
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПЛОЩИТЕ С НАСАЖДЕНИЯ ОТ МАСЛОДАЙНА РОЗА И ОТГЛЕЖДАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ ОТ МАСЛОДАЙНА РОЗА
Чл. 8. (1) Насаждения от маслодайна роза се създават от сертифициран посадъчен материал, който отговаря на изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал.
(2) При отглеждането на маслодайна роза се прилагат добри земеделски практики, съобразени с биологичните изисквания за вида Rosa damascena Mill и Rosa alba L.
Чл. 9. (1) Ежегодно в срок до 31 март розопроизводителите уведомяват съответната общинска служба по земеделие за новосъздадените и/или изкоренените през последните 12 месеца насаждения от маслодайна роза. Общинската служба по земеделие изпраща по служебен път получената информация до Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и съответното компетентно звено в Министерството на земеделието, храните и горите.
(2) Министърът на земеделието, храните и горите или оправомощени от него длъжностни лица със заповед назначават комисии за извършване на идентификация на площите с новосъздадени насаждения от маслодайна роза. Комисиите включват представители на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Института по розата и етеричномаслените култури и представители на съответната областна дирекция „Земеделие“.
(3) Идентификацията на площите с новосъздадени насаждения от маслодайна роза се извършва във фенофаза „цъфтеж“, след проверка на място, извършена в присъствието на собственика или на негов представител.
(4) За резултата от проверката по ал. 3 съответната комисия изготвя констативен протокол по образец, който съдържа информация за площта и местонахождението на насажденията и вида на маслодайната роза. Протоколът се връчва на собственика и на всички членове на комисията. Протоколът е официален документ, който удостоверява вида на маслодайната роза.
(5) Извън случаите по ал. 1 идентификация на площите с насаждения от маслодайна роза може да се извърши въз основа на заявление от съответния собственик или розопроизводител, подадено в общинската служба по земеделие по местонахождение на насажденията. Идентификацията се извършва по реда на ал. 2 – 4.
(6) Общинските служби по земеделие целогодишно извършват проверки на място за установяване на изкоренени насаждения от маслодайна роза. Проверките се извършват от комисия, определена със заповед на директора на съответната областна дирекция „Земеделие“.
(7) За резултата от проверката по ал. 6 комисията изготвя констативен протокол, който съдържа информация за местонахождението и площта на изкоренените насаждения. Протоколът се издава в два екземпляра – по един за собственика и за общинската служба по земеделие.
(8) Розопроизводителите съхраняват документите за произхода на посадъчния материал и протоколите по ал. 4 и 7 за срок 5 години.
Глава четвърта
ИЗКУПУВАНЕ НА ЦВЯТ ОТ МАСЛОДАЙНА РОЗА
Чл. 10. (1) Изкупуването на цвят от маслодайна роза се извършва въз основа на писмен договор, сключен между вписани в регистъра по чл. 3 розопроизводители и розопреработватели.
(2) Договорите по ал. 1 съдържат:
1. идентификация на страните;
2. срок на договора;
3. номер и дата на удостоверенията за вписване в регистъра по чл. 3 на страните по договора;
4. площ и местонахождение на имота – номер на масива и физическия блок, идентификационен номер и ЕКАТТЕ/адрес на имота;
5. вид на маслодайната роза;
6. прогнозно количество на изкупувания цвят от маслодайна роза;
7. цена и срок на плащане.
(3) Изкупуването на цвят от маслодайна роза се извършва от вписани в регистъра по чл. 3 розопреработватели във:
1. обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза, вписани в регистъра по чл. 3;
2. пунктове за изкупуване на цвят от маслодайна роза.
(4) Ежегодно в срок до 10 април розопреработвателите подават до кмета на общината информация относно броя, местонахождението и работното време на пунктовете за изкупуване на цвят от маслодайна роза на територията на общината.
(5) Ежегодно в срок до 25 април кметът на общината издава заповед, която включва:
1. списък на розопроизводителите;
2. брой и местонахождение на пунктовете за изкупуване на цвят от маслодайна роза;
3. часови периоди за бране и за изкупуване на цвят от маслодайна роза;
4. забрана за бране и изкупуване на цвят от маслодайна роза извън периода по т. 3.
Глава пета
ПРОИЗВОДСТВО И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ПРОДУКТИ ОТ ЦВЯТ НА МАСЛОДАЙНА РОЗА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ ОТ ЦВЯТ НА МАСЛОДАЙНА РОЗА, КЪМ РОЗОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И РОЗОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ
Раздел I
Производство и етикетиране на продукти от цвят на маслодайна роза
Чл. 11. (1) Производството на продукти от цвят на маслодайна роза се извършва от лица, вписани в регистъра по чл. 3.
(2) Производството на продукти от цвят на маслодайна роза се извършва съгласно национални или браншови стандарти или разработена от розопреработвателя технологична документация за различните видове продукти.
(3) Биологичното производство на продукти от цвят на маслодайна роза се извършва в съответствие с разпоредбите на Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L 189/1 от 20 юли 2007 г.), на Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250/1 от 18 септември 2008 г.), на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и на наредбата по чл. 17, ал. 1 от същия закон.
(4) Производството, етикетирането и контролът на продуктите със защитено географско указание „Българско розово масло“ (Bulgarsko rozovo maslo) (ЗГУ) се осъществяват съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ, L 343/1 от 14 декември 2012 г.), на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1020/2014 на Комисията от 25 септември 2014 г. за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo) (ЗГУ) (ОВ, L 283/31 от 27 септември 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) № 1020/2014“, на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и на наредбите, издадени на основание чл. 17, ал. 2 и чл. 25б от същия закон.
(5) Продукти със защитено географско указание „Българско розово масло“ (Bulgarsko rozovo maslo) (ЗГУ) се произвеждат от производители, вписани в регистъра на производителите на продукта съгласно чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
(6) Розопроизводителите могат да преработват на ишлеме произведения от тях цвят от маслодайна роза в обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза, вписани в регистъра по чл. 3, които отговарят на изискванията на чл. 12.
(7) При етикетирането и опаковането на продуктите от цвят на маслодайна роза се спазват приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OB, L 353/1 от 31 декември 2008 г.) и на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
(8) При етикетирането и опаковането на продуктите от цвят на маслодайна роза може да се прилагат и съответните изисквания на:
1. СД ISO/TS 210:2015 Етерични масла. Общи правила за опаковане, кондициониране и съхранение;
2. СД ISO/TS 211:2015 Етерични масла. Общи правила за етикетиране и маркиране на опаковки.
(9) Етикетирането на продуктите от цвят на маслодайна роза се извършва по начин, който улеснява тяхната проследимост, като етикетът задължително съдържа:
1. наименование на продукта;
2. състав;
3. партиден номер;
4. срок на годност;
5. фирмено лого и адрес на производителя;
6. условия за съхранение.
(10) Розопреработвателят, в чийто обект е произведен продуктът от цвят на маслодайна роза, издава гаранция за чистота и натуралност на продукта.
(11) Когато продукти от цвят на маслодайна роза се използват за производство на храни, при етикетирането се прилагат изискванията на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане.
(12) Когато продукти от цвят на маслодайна роза се използват за производство на козметични продукти, лекарствени продукти или медицински изделия, при опаковането и етикетирането се прилагат изискванията на Закона за здравето, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за медицинските изделия и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
(13) Забранява се употребата на наименованието „Българско розово масло“ (Bulgarsko rozovo maslo) (ЗГУ) при представяне, етикетиране и/или рекламиране на козметични продукти, химични вещества и смеси, лекарствени продукти и медицински изделия, когато в състава на козметичните продукти, химичните вещества и смеси, лекарствените продукти и медицинските изделия е вложено розово масло, произведено от производители, които не са вписани в регистъра по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
Раздел IІ
Изисквания към обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза
Чл. 12. Преработването на цвят от маслодайна роза се извършва в обект за производство на продукти от цвят на маслодайна роза, вписан в регистъра по чл. 3, който:
1. има влязло в сила разрешение за ползване по чл. 177, ал. 2, съответно удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията, или разрешение за строеж – за стопански и второстепенни постройки по чл. 41, ал. 1 от Закона за устройство на територията;
2. разполага с разработена технологична документация за видовете продукти от цвят на маслодайна роза, които се произвеждат в обекта, или с национален или браншови стандарт за производство на съответния продукт;
3. разполага с инсталация/инсталации за производство на розово масло, розов конкрет, розово абсолю и/или розова вода, или с инсталация и/или съоръжение за сушене на цвят от маслодайна роза.
Раздел IІІ
Изисквания към розопроизводителите и розопреработвателите
Чл. 13. (1) Ежегодно в срок до 30 април розопроизводителите подават в общинската служба по земеделие по местонахождението на насажденията декларация по образец за сключените за текущата стопанска година договори с розопреработватели за реализация на произведения цвят от маслодайна роза.
(2) Ежегодно в срок до 31 юли розопроизводителите подават в общинската служба по земеделие по местонахождението на насажденията декларация по образец за количествата произведен и за количествата реализиран цвят от маслодайна роза по сключените договори за текущата стопанска година. Розопроизводителите съхраняват документите за количествата произведен и за количествата реализиран цвят от маслодайна роза за срок 5 години.
(3) Декларациите по ал. 1 и 2 се подават лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.
(4) Образците на декларациите по ал. 1 и 2 се утвърждават от министъра на земеделието, храните и горите и се публикуват на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите.
Чл. 14. (1) Ежегодно в срок до 30 април розопреработвателите подават в общинската служба по земеделие по местонахождението на обекта за производство на продукти от цвят на маслодайна роза декларация по образец за сключените за текущата стопанска година договори с розопроизводители за изкупуване и/или преработване на цвят от маслодайна роза.
(2) Ежегодно в срок до 31 юли розопреработвателите подават в общинската служба по земеделие по местонахождението на обекта за производство на продукти от цвят на маслодайна роза декларация по образец за количествата изкупен и за количествата преработен цвят от маслодайна роза по сключените договори за текущата стопанска година. Розопреработвателите съхраняват документите за количествата изкупен и за количествата преработен цвят от маслодайна роза за срок 5 години.
(3) Декларациите по ал. 1 и 2 се подават лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.
(4) Образците на декларациите по ал. 1 и 2 се утвърждават от министъра на земеделието, храните и горите и се публикуват на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите.
Чл. 15. Розопреработвателите са длъжни да осигурят документална проследимост на всички етапи на производството, като за целта съхраняват документи и информация за произхода на суровината и видовете произведени продукти от цвят на маслодайна роза за срок 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на производство на продуктите.
Глава шеста
НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТТА НА РОЗОПРОИЗВОДСТВОТО. КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО МАСЛОДАЙНАТА РОЗА
Чл. 16. (1) Научното обслужване в областта на розопроизводството се осъществява от Института по розата и етеричномаслените култури, от научни организации и висши училища в страната, както и от други физически и юридически лица, чиято дейност е свързана с производството и/или преработването на етеричномаслени и лечебни култури.
(2) Към министъра на земеделието, храните и горите се създава Консултативен съвет по маслодайната роза.
(3) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед определя състава на Консултативния съвет, който включва представители на Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на здравеопазването, организации на розопроизводители, розопреработватели и търговци на продукти от цвят на маслодайна роза.
(4) Председател на Консултативния съвет е министърът на земеделието, храните и горите или оправомощен от него заместник-министър.
(5) Консултативният съвет:
1. изготвя становища и препоръки за решаването на проблеми в сектора на розопроизводството и розопреработването;
2. прави предложения и консултира провеждането на държавната политика в областта на розопроизводството и розопреработването;
3. при необходимост изразява становища относно проекти на нормативни актове на базата на анализ и оценка на въздействието им;
4. утвърждава браншови стандарти за добри производствени практики;
5. приема ежегоден доклад за състоянието на сектора, включващ предложения за мерки за провеждане на интегрирана държавна политика.
(6) Консултативният съвет се свиква от председателя или по искане на една трета от членовете на Консултативния съвет, които предлагат дневния ред на заседанието.
(7) Консултативният съвет може да се подпомага от комисии или работни групи.
(8) Членовете на Консултативния съвет не получават възнаграждение за работата си в Консултативния съвет.
(9) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед утвърждава правила за дейността и организацията на Консултативния съвет.
Глава седма
КОНТРОЛ
Чл. 17. (1) На контрол по този закон подлежат:
1. създаването на насаждения от маслодайна роза;
2. изкореняването на насаждения от маслодайна роза;
3. производството на продукти от цвят на маслодайна роза, предназначени за производство на храни;
4. обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза, дестилационните и другите инсталации и съоръжения за преработване на цвят от маслодайна роза;
5. спазването на изискванията, заложени в технологичната документация, в националните или браншови стандарти при производството на продукти от цвят на маслодайна роза;
6. употребата на наименованието „Българско розово масло“ (Bulgarsko rozovo maslo) (ЗГУ), когато се използва при представяне, етикетиране и/или рекламиране на козметични продукти, химични вещества и смеси, лекарствени продукти или медицински изделия.
(2) Контролът по ал. 1, т. 1 се осъществява от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол съгласно изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал.
(3) Контролът по ал. 1, т. 2 се осъществява от съответните общински служби по земеделие.
(4) Контролът по ал. 1, т. 3 се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните съгласно Закона за храните и Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ, L 165/1 от 30 април 2004 г.).
(5) Контролът по ал. 1, т. 4 и 5 се осъществява от областните дирекции „Земеделие“ по местонахождението на обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза съвместно с Института по розата и етеричномаслените култури.
(6) Компетентните звена съгласно устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите осъществяват надзор върху дейността на контролните органи по ал. 2 – 5.
(7) Контролът по ал. 1, т. 6 се осъществява от министъра на здравеопазването чрез компетентните контролни органи по Закона за здравето, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за медицинските изделия и държавните здравни инспектори съобразно правомощията им по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
(8) За осъществяване на контрола по ал. 1, т. 6 контролните органи към министъра на здравеопазването взаимодействат с контролните органи към министъра на земеделието, храните и горите. Условията и редът за взаимодействието се уреждат с правила, утвърдени със съвместна заповед на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на здравеопазването.
Чл. 18. (1) Контролът по чл. 17 се осъществява чрез извършване на:
1. планови проверки;
2. извънпланови проверки:
а) на базата на извършена оценка на риска, свързан с розопроизводителя и/или розопреработвателя или с обекта за производство на продукти от цвят на маслодайна роза;
б) когато плановите проверки покажат несъответствие с условията на регистрацията, други нормативни изисквания или наличие на предпоставки за възникване на опасност за околната среда и човешкото здраве;
в) след преценка по целесъобразност от министъра на земеделието, храните и горите или от министъра на здравеопазването;
г) при подаден сигнал до компетентен орган по чл. 17.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват в присъствието на проверяваното лице или на негов представител и могат да включват:
1. проверки на място на насажденията от маслодайна роза и/или на пунктовете за изкупуване на цвят от маслодайна роза;
2. проверки на обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза, на дестилационните и другите инсталации и съоръжения за преработване на цвят от маслодайна роза и на складовите помещения;
3. оценка за съответствие на фактическото състояние на насажденията и на обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза с вписаното в регистъра;
4. вземане на проби и извършване на анализи в акредитирани лаборатории;
5. проверка на документите, свързани с производството, изкупуването и преработването на цвят от маслодайна роза.
(3) Ръководителят на съответния контролен орган със заповед определя проверяващите лица и обхвата на проверката. За резултата от проверката се изготвя констативен протокол в два екземпляра – по един за проверяваното лице и за съответния контролен орган. За неуредените въпроси при проверките по сигнали се прилага глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.
(4) При осъществяване на контролните си правомощия длъжностните лица имат право:
1. на достъп до насажденията от маслодайна роза и до обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза;
2. да изискват съдействие от лицата, които отглеждат маслодайна роза и произвеждат цвят от маслодайна роза, както и от лицата, които произвеждат продукти от цвят на маслодайна роза;
3. да изискват документи, свързани с насажденията, с производството и преработването на цвят от маслодайна роза, както и да получават копия от тях.
(5) При извършването на проверка проверяваните лица са длъжни да:
1. осигуряват достъп до насажденията от маслодайна роза и до обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза;
2. оказват съдействие и да не възпрепятстват работата на длъжностните лица;
3. предоставят изисканите документи по ал. 4, т. 3.
Глава осма
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 19. (1) Който произвежда цвят от маслодайна роза като стопанска дейност, без да е вписан в регистъра по чл. 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв.
(3) При повторно извършено нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е в трикратен размер на глобата по ал. 1, съответно на имуществената санкция по ал. 2.
Чл. 20. (1) Който преработва цвят от маслодайна роза като стопанска дейност, без да е вписан в регистъра по чл. 3 или в обект, който не е вписан в регистъра, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
(3) При повторно извършено нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е в трикратен размер на глобата по ал. 1, съответно на имуществената санкция по ал. 2.
Чл. 21. (1) Който подаде невярна информация или неверни данни за вписване в регистъра по чл. 3, когато деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв.
(3) При повторно извършено нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е в трикратен размер на глобата по ал. 1, съответно на имуществената санкция по ал. 2.
Чл. 22. (1) Който в нарушение на чл. 10, ал. 1 организира изкупуване или изкупува цвят от маслодайна роза, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 1500 лв.
(3) При повторно извършено нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е в трикратен размер на глобата по ал. 1, съответно на имуществената санкция по ал. 2.
Чл. 23. (1) Розопроизводител, който в нарушение на чл. 9 не уведоми общинската служба по земеделие за новосъздадените и/или изкоренените от него насаждения от маслодайна роза, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.
(3) При повторно извършено нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е в трикратен размер на глобата по ал. 1, съответно на имуществената санкция по ал. 2.
Чл. 24. (1) Който наруши изискванията по чл. 10, ал. 2 – 5, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
(3) При повторно извършено нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е в трикратен размер на глобата по ал. 1, съответно на имуществената санкция по ал. 2.
Чл. 25. (1) Който при етикетирането на продукт от цвят на маслодайна роза наруши чл. 11, ал. 9, се наказва с глоба в размер от 1000 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.
(3) При повторно извършено нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е в трикратен размер на глобата по ал. 1, съответно на имуществената санкция по ал. 2.
Чл. 26. (1) Който извършва дейност в обект, който не отговаря на изискванията на чл. 12, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв.
(3) При повторно извършено нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е в трикратен размер на глобата по ал. 1, съответно на имуществената санкция по ал. 2.
Чл. 27. (1) Който наруши изискванията на чл. 18, ал. 5, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв.
(3) При повторно извършено нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е в трикратен размер на глобата по ал. 1, съответно на имуществената санкция по ал. 2.
Чл. 28. (1) Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв. лице, което фалшифицира или представи невярно като розово масло с произход Република България продукт:
1. който е произведен от масла с произход от други държави;
2. в който розовото масло с произход Република България е заместено с масла с произход от други държави и/или към който са добавени масла с произход от други държави и/или синтетични съставки.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер до 10 на сто от годишния оборот, ако не е предвидено по-тежко наказание.
(3) Когато стойността на придобитото в резултат на нарушенията по ал. 1 може да бъде определена, на лицето се налага глоба, съответно имуществена санкция, до двойния размер на придобитото.
(4) При повторно извършено нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е в трикратен размер на глобата, съответно на имуществената санкция по ал. 1 – 3.
Чл. 29. (1) Който наруши забраната по чл. 11, ал. 13, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
(3) При повторно извършено нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е в трикратен размер на глобата по ал. 1, съответно на имуществената санкция по ал. 2.
Чл. 30. За други нарушения на този закон виновните лица се наказват с глоба в размер от 100 до 500 лв. или с имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.
Чл. 31. (1) Нарушенията по чл. 19 – 28 се установяват с актове, съставени от длъжностни лица от Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и от общинските служби по земеделие, оправомощени със заповед на съответните ръководители.
(2) Наказателните постановления за нарушенията по ал. 1 се издават от съответните ръководители на Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и областните дирекции „Земеделие“ или от оправомощени от тях длъжностни лица.
Чл. 32. (1) Нарушенията по чл. 29 се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция, съответно от инспектори и експерти, определени от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата.
(2) Наказателните постановления за нарушенията по ал. 1 се издават от директора на регионалната здравна инспекция, съответно от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, или от оправомощени от него длъжностни лица.
Чл. 33. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 34. (1) Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на здравеопазването, Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и областните дирекции „Земеделие“ публикуват на интернет страниците си информация за всички влезли в сила наказателни постановления, с които са наложени наказания за нарушения на закона, като посочват нарушението, нарушителя, вида и размера на санкцията.
(2) Информацията по ал. 1 се публикува в обобщен вид при условията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.) или когато публикуването би причинило прекомерни вреди на засегнатите лица.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Изкореняване на насаждения от маслодайна роза“ е пълното отстраняване на всички надземни части на насажденията с маслодайна роза, включително корените, и почистване на площта от растителни остатъци.
2. „Маслодайна роза“ е роза от вида Rosa damascena Mill и Rosa alba L., отглеждана на територията на Република България.
3. „Новосъздадено насаждение“ е насаждение от маслодайна роза на възраст до една година включително (от засаждането на разсада до началото на цветодаването).
4. „Обект за производство на продукти от маслодайна роза“ е производствен обект, който разполага с необходимото оборудване за преработване на цвят от маслодайна роза.
5. „Продукти от цвят на маслодайна роза“ са розово масло, розов конкрет, розово абсолю, розова вода и сушен розов цвят, получени от цвят на маслодайна роза.
6. „Розова вода“ е продукт, получен при водна или водно-парна дестилация на цвят от маслодайна роза със съдържание на розово масло не по-малко от 0,025 на сто.
7. „Розов конкрет“ е продукт, получен чрез екстракция от свеж цвят от маслодайна роза с неполярен разтворител.
8. „Розово абсолю“ е продукт, получен при екстракцията на розов конкрет с етилов алкохол при отрицателни температури.
9. „Розово масло“ е етерично масло, получено чрез водно-парна дестилация на цвят от маслодайна роза съгласно национални или браншови стандарти в Република България.
10. „Розопреработвател“ е лице, което като стопанска дейност произвежда продукти от цвят на маслодайна роза в собствен, нает или ползван на друго правно основание обект за производство на продукти от цвят на маслодайна роза.
11. „Розопроизводител“ е лице, което като стопанска дейност отглежда маслодайна роза и произвежда цвят от маслодайна роза.
12. „Фенофаза „цъфтеж“ е периодът на цъфтеж, който започва от появата на първия напълно разтворен цвят от маслодайна роза и продължава до прецъфтяването на последния цвят.
13. „Цвят от маслодайна роза“ е полуразцъфнал до напълно разцъфнал свеж цвят на маслодайна роза (изключват се твърди пъпки, прецъфтели цветове и избелели венечни листа).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на закона министърът на земеделието, храните и горите със заповед утвърждава:
1. образци на документите по закона;
2. указания за създаването и поддържането на информационните бази данни по § 3, ал. 3.
(2) Образците и указанията по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите.
§ 3. (1) В едногодишен срок от влизането в сила на закона Министерството на земеделието, храните и горите създава и въвежда в действие публичния регистър по чл. 3.
(2) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед определя дата на въвеждането в действие на регистъра по чл. 3. Заповедта се публикува на интернет страницата на министерството не по-късно от 14 дни преди датата на въвеждането му в действие.
(3) До въвеждането в действие на регистъра по чл. 3 общинските служби по земеделие създават и поддържат информационни бази данни, в които вписват по реда на закона съответните розопроизводители, розопреработватели, обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и насаждения от маслодайна роза. Информацията от базите данни се публикува на интернет страницата на съответните областни дирекции „Земеделие“ при спазване на търговската тайна и на Закона за защита на личните данни.
(4) В едномесечен срок от въвеждането в действие на регистъра по чл. 3 Министерството на земеделието, храните и горите осигурява служебно вписване в него на информация, документи и други данни от информационните бази данни по ал. 3.
§ 4. (1) В срок до 30 юни 2021 г. се извършва идентификация на съществуващите към датата на влизането в сила на закона площи с насаждения от маслодайна роза.
(2) Министърът на земеделието, храните и горите или оправомощени от него длъжностни лица със заповед назначават комисии за извършване на идентификацията по ал. 1. Комисиите включват представители на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Института по розата и етеричномаслените култури и представители на съответната областна дирекция „Земеделие“.
(3) Идентификацията на площите с насаждения от маслодайна роза се извършва във фенофаза „цъфтеж“, след проверка на място, извършена в присъствието на собственика или на негов представител.
(4) За резултата от проверката по ал. 3 съответната комисия изготвя констативен протокол по образец, който съдържа информация за площта и местонахождението на насажденията, и вида на маслодайната роза. Протоколът се връчва на собственика и на всички членове на комисията. Протоколът е официален документ, който удостоверява вида на маслодайната роза.
(5) Собствениците на насажденията съхраняват документите за произхода на посадъчния материал и протоколите по ал. 4 за срок 5 години.
§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му с изключение на чл. 8, ал. 1, който влиза в сила от 1 януари 2022 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 16 януари 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
372