Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 7, от дата 24.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.150


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (обн., ДВ, бр. 73 от 2011 г.; изм., бр. 93 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „нови“ се добавя „и съществуващи“, а след думата „кораби“ се добавя „с дължина 24 м и повече“;
б) точка 2 се отменя.
2. В ал. 2:
а) в т. 1:
аа) в буква „в“ думата „конструкция“ се заменя с „устройство“;
бб) буква „г“ се отменя;
вв) създават се букви „ж – к“:
„ж) са ветроходни кораби;
з) са традиционни кораби;
и) са обслужващи кораби за съоръжения, разположени в морето;
к) са тендери“;
б) в т. 2 се създава буква „в“:
„в) обслужващи плавателни съдове за съоръжения, разположени в морето;“.
§ 2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3 (1) Морските зони се подразделят на следните категории:
1. „зона А“ – морска зона извън зони B, C и D;
2. „зона B“ – морски зона, чиито географски координати в нито една точка не са на разстояние повече от 20 мили от бреговата линия при прилив от средна височина, но която е извън зони C и D;
3. „зона C“ – морски зона, чиито географски координати в нито една точка не са на разстояние повече от 5 мили от бреговата линия при прилив от средна височина, но извън морска зона D, ако има такава; освен това вероятността значителната височина на вълната да надвишава 2,5 метра е по-малка от 10 % за период от една година при целогодишно опериране или за конкретен период при сезонно опериране, като например опериране през летния период;
4. „зона D“ – морски зона, чиито географски координати в нито една точка не са на разстояние повече от 3 мили от бреговата линия при прилив от средна височина; освен това вероятността от значителна височина на вълната, надвишаваща 1,5 метра, е по-малка от 10 % за срок от една година при целогодишно опериране или за конкретен период при сезонно опериране, като например опериране през летния период.
(2) Пътническите кораби се разделят на следните класове според морската зона, в която могат да оперират:
1. „клас A“ – пътнически кораб, който извършва вътрешни пътувания в зона A, B, C и D;
2. „клас B“ – пътнически кораб, който извършва вътрешни пътувания в зона B, C и D;
3. „клас C“ – пътнически кораб, който извършва вътрешни пътувания в зона C и D;
4. „клас D“ – пътнически кораб, който извършва вътрешни пътувания в зона D.
(3) За високоскоростните пътнически съдове се прилагат съответните категории, определени в глава 1, т. 1.4.10 и 1.4.11 от Кодекса за високоскоростни плавателни съдове от 1994 г. или в глава 1, т. 1.4.12 и 1.4.13 от Кодекса за високоскоростни плавателни съдове от 2000 г.
(4) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ изготвя и осъвременява списък на морските зони, който се публикува в „Известие до мореплавателите“.
(5) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в качеството й на администрация на държава на пристанището изготвя и списък на морските зони, през които преминават ро-ро пътнически кораби, извършващи рейсове по редовна линия, за или от български пристанища, който е част от списъка по ал. 4. В списъка на морските зони се включват и данни за съответните стойности на значителната височина на вълните в тези зони.
(6) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ определя вътрешната граница на морската зона, която е най-близо до бреговата линия.
(7) Морските зони по ал. 5 и приложимите стойности на значителната височина на вълните в тези зони се определят посредством споразумения между Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и съответните администрации на държавите – членки на Европейския съюз, или когато е приложимо и възможно, между Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и трети страни в двата края на маршрута.
(8) Списъкът на морските зони по ал. 4 се изготвя и осъвременява в съответствие с процедура от системата за управление на качеството на Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Списъкът съдържа съответните морски зони и очертава зоните за целогодишна и за ограничен период от годината експлоатация на класовете кораби.
(9) Ако маршрутът на пътнически ро-ро кораб преминава през повече от една морска зона, корабът отговаря на специфичните изисквания за устойчивост за най-голямата стойност на значителната височина на вълната, определена за тези зони.
(10) Информацията по ал. 4 и 5 се публикува на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
(11) С оглед изпълнение на изискванията за радиокомуникация се прилагат определенията за морски райони, посочени в правило 2, глава IV от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Конвенция SOLAS от 1974 г.).“
§ 3. В чл. 4 думите „райони по чл. 3, ал. 3 и 4“ се заменят със „зони по чл. 3, ал. 4 и 5“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „с високоскоростен“ се добавя „пътнически“.
2. Навсякъде в текста думите „държава домакин“ се заменят с „държава на пристанището“.
§ 5. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „Наредба № 4 от 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (обн., ДВ, бр. 7 от 2004 г.; изм., бр. 24 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г. и бр. 30 от 2009 г.)“ се заменят с „Наредба № 4 от 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.; доп., бр. 59 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2015 г.)“.
2. Точка 6 се отменя.
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „държава домакин“ се заменят с „държавата на пристанището“;
б) точка 4 се отменя.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 4, буква „в“ думите „Резолюция А.373 (Х)“ се заменят с „Резолюция А.373 (10)“.
2. В ал. 2, т. 2 думите „глава 1, т. 1.4.37“ се заменят с „глава 1, т. 1.4.38“.
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. за ро-ро пътническите кораби от клас C, киловете на които са били поставени или които са били на подобен етап на строителство на или след 1 октомври 2004 г., и всички ро-ро пътнически кораби от класове А и B, се прилагат изискванията за устойчивост на ро-ро пътнически кораби съгласно приложение № 1;“.
2. Точка 2 се отменя.
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „В свидетелството се отбелязват допълнителните мерки за безопасност, спазените еквивалентни изисквания и освобождаванията, предоставени на кораба.“
2. В ал. 3 думите „държава домакин“ се заменят с „държава на пристанището.“
§ 10. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8 думите след „от 1966 г.“ се заличават.
2. Точка 12 се изменя така:
„12. „Морска зона“ е пространството или маршрутът, определени в съответствие с чл. 3.“
3. В т. 13 думата „райони“ се заменя със „зони“.
4. Точка 14 се отменя.
5. Навсякъде в т. 16 думите „държава домакин“ се заменят с „държава на пристанището“.
6. В т. 22 думите „Закона за интеграция на хората с увреждания“ се заменят с „Закона за хората с увреждания“.
7. Създават се т. 26 – 37:
„26. „Международни конвенции“ означава следните конвенции, включително техните протоколи и изменения, в актуализираните им версии: Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Конвенцията SOLAS от 1974 г.) и Международната конвенция за товарните водолинии от 1966 г.
27. „Кодекс за устойчивост в ненакърнено състояние“ e Кодексът за устойчивост в ненакърнено състояние на всички видове кораби, обхванати от инструментите на ИМО, съдържащ се в Резолюция А.749(18) на Асамблеята на ИМО от 4 ноември 1993 г., или Международният кодекс за устойчивост в ненакърнено състояние, 2008 г., съдържащ се в Резолюция MSC.267(85) на ИМО от 4 декември 2008 г., в техните актуализирани версии.
28. „Ветроходен кораб“ е кораб, който се задвижва с платна, дори ако е оборудван с механично задвижване за спомагателни цели и за използване при извънредни ситуации.
29. „Еквивалентен материал“ е алуминиева сплав или всеки друг негорим материал, който поради същността си или благодарение на осигурената му изолация запазва конструктивните си свойства и целостта си, по начин, еквивалентен на стоманата, в края на приложимото излагане на стандартното изпитване за определяне температурата на възпламеняване.
30. „Стандартно изпитване за определяне температурата на възпламеняване“ е изпитване, при което образци от съответните водонепроницаеми прегради или палуби се подлагат в изпитвателна пещ на температури, съответстващи приблизително на стандартната крива време – температура, съгласно изпитвателния метод, описан в Международния кодекс за прилагане на процедури за пожарно изпитване от 2010 г., съдържащ се в Резолюция MSC.307(88) на ИМО от 3 декември 2010 г., в неговата актуализирана версия.
31. „Традиционен кораб“ е всеки исторически пътнически кораб, проектиран преди 1965 г., и копията на такъв кораб, който е построен предимно с оригиналните материали, включително корабите, предназначени да насърчават и развиват традиционни умения и корабоплаване, които едновременно с това служат като действащи културни паметници и които се експлоатират според традиционните принципи на корабоплаване и техники.
32. „Яхта за развлечение или плавателен съд за развлечение“ е плавателен съд, който не извършва търговска дейност, независимо от начина му на задвижване.
33. „Тендер“ е лодка, превозвана от кораб, която се използва за прехвърляне на над 12 пътници от неподвижен пътнически кораб до брега и обратно.
34. „Обслужващ кораб за съоръжения, разположени в морето“ е кораб, използван за транспортиране и настаняване на промишлен персонал, който не извършва работа на борда, която да е от съществено значение за дейността на кораба.
35. „Обслужващ плавателен съд за съоръжения, разположени в морето“ е плавателен съд, използван за транспортиране и настаняване на промишлен персонал, който не извършва работа на борда, която да е от съществено значение за дейността на кораб.
36. „Ремонти, промени и модификации от значителен характер“ означава:
а) всяка промяна, която изменя значително размерите на кораба, като удължаване чрез добавяне на нова средна секция на корпуса;
б) всяка промяна, която изменя значително капацитета на кораба за превоз на пътници, като преустройване на палубата за превозни средства в помещения за настаняване на пътници;
в) всяка промяна, която увеличава значително експлоатационния срок на кораба, като обновяване на помещенията за настаняване на пътници на цяла една палуба;
г) всяко преобразуване на някакъв тип кораб в пътнически кораб.
37. „Пристанищна зона“ е зона, различна от морска зона, установена съгласно чл. 3, която обхваща най-отдалечените постоянни пристанищни съоръжения, които са неразделна част от пристанищната система или ограниченията, определени от естествените географски особености, които защитават естуар или подобна защитена зона.“
§ 11. Параграф 2 от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 2. Наредбата въвежда разпоредбите на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (ОВ, L 163 от 2009 г.), Директива 2010/36/ЕС на Комисията от 1 юни 2010 г. за изменение на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно правилата и стандартите за безопасност на пътническите кораби (ОВ, L 162 от 2010 г.) и Директива (ЕС) 2017/2108 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за изменение на Директива 2009/45/ЕО за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (ОВ, L 315 от 2017 г.).“
§ 12. В приложение № 1 към чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В глава I „Общи разпоредби“ се създават т. 9а и 9б :
„9а. Ремонт, промени или модификации от значителен характер по отношение на нови и съществуващи кораби и свързаното с тях оборудване трябва да бъдат в съответствие с изискванията за нови кораби, установени в тази наредба; промените, извършени по отношение на даден кораб, които са предназначени единствено за постигане по-висок стандарт на живучест, не се считат за модификации от значителен характер.
9б. Корабите, построени от еквивалентен материал преди 20 декември 2017 г., трябва да отговарят на изискванията на настоящата наредба до 22 декември 2025 г.“
2. В глава II – 2 „Противопожарна защита, откриване и потушаване на пожар“, в т. 13.1 думите „официалния език на държавата на знамето“ се заменят с „официалния език на тази държава на пристанището“.
3. В глава III „Спасителни средства“ първата бележка под линия към таблицата се изменя така:
„Спасителните съдове могат да бъдат спасителни лодки или спасителни салове, или комбинация от двете, в съответствие с правило III/2.2. Ако е оправдано предвид обезопасеността с навес на пътуването и благоприятните метеорологични условия в зоната на пътуване, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може, като вземе предвид препоръките в MSC/Circ. 1046 на ИМО, да допусне, ако това не се отхвърля от държавата членка на пристанището, използването на следните съдове:“.
Министър: Росен Желязков
365