Комисия за регулиране на съобщенията
брой: 8, от дата 28.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.13


Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация (ДВ, бр. 51 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 9 т. 3 се изменя така:
„3. изпълнява друга служебна работа, за която останалите членове на комисията са предварително уведомени.“
§ 2. В чл. 10, ал. 1 след думата „решения“ се добавя „и протоколни решения“.
§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Администрацията е организирана в 1 дирекция обща администрация, Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ и 3 дирекции специализирана администрация, служител по сигурността на информацията, финансов контрольор, звено за вътрешен одит и инспекторат. В дирекциите могат да се създават отдели, а в отделите – сектори.
(4) Общата численост на комисията и на нейната администрация е 255 щатни бройки. Числеността на администрацията е разпределена, както следва:

1.
Главен секретар
1
2.
Финансов контрольор
1
3.
Звено за вътрешен одит
2
4.
Служител по сигурността на информацията
1
5.
Инспекторат
3
 
Обща администрация
 
6.
Дирекция „Финансови и административни дейности“
57
 
Специализирана администрация
 
7.
Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“
73
8.
Дирекция „Правнa“
24
9.
Дирекция „Управление на ограничен ресурс“
46
10.
Дирекция „Регулиране“
42“

 
§ 4. Наименованието на раздел III се изменя така:
„Служител по сигурността на информацията, финансов контрольор, звено за вътрешен одит и Инспекторат“.
§ 5. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на председателя на комисията и го подпомага при осъществяване на контролните му функции по отношение дейността на администрацията в комисията.
(2) Инспекторатът извършва проверки по утвърден от председателя годишен план, както и извънпланови проверки по нареждане на председателя за всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за тяхното разрешаване с цел:
1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;
2. подобряване работата на администрацията;
3. превенция на корупцията.
(3) Инспекторатът изпълнява контролните си функции, като:
1. извършва общи, специализирани, тематични, планови, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси по осъществяване на административната дейност в комисията;
2. изследва риска от корупция и предлага мерки за ограничаване на установени уязвими точки;
3. събира и анализира информация и извършва проверки по своя инициатива за установяване на нарушения, възможни прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;
4. извършва проверки по сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията на комисията;
5. проверява спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работа от служителите на администрацията на комисията;
6. прави предложения до председателя на комисията за образуване на дисциплинарни производства при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за етично поведение на служителите в комисията;
7. осъществява контрол и извършва проверки за установяване конфликт на интереси по реда, определен в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
8. участва в разработването на проекти и прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работа и дейността на администрацията на комисията;
9. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление от страна на служители на комисията;
10. осъществява и други дейности, свързани с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от председателя на комисията.
(4) Инспекторатът предоставя ежегоден отчет на председателя на комисията за резултатите от контролните си функции.“
§ 6. В чл. 20 се създават т. 24 – 31:
„24. организиране и осигуряване участието на представителите от КРС в прояви в страната и в чужбина;
25. организиране и осъществяване на протоколните дейности и участие в изготвяне на протоколната кореспонденция на председателя и комисията;
26. организиране на протоколни и работни срещи, събития, конференции, брифинги, пресконференции и др.;
27. осигуряване на дейностите по видеонаблюдение и контрол на достъпа за нуждите на комисията;
28. планиране, координиране и провеждане на информационната и комуникационната политика на комисията и осигуряване публичност и прозрачност на дейността на комисията, като се организира ефективна комуникация с медиите, обществеността и заинтересованите страни;
29. организиране на всички медийни изяви на председателя на комисията и предоставянето на информация за дейността на КРС;
30. организиране на информационни кампании, свързани с популяризиране дейността на комисията;
31. актуализиране на новините на интернет страницата на КРС.“
§ 7. В чл. 21, ал. 1 думите „Контрол на съобщенията“ се заменят с „Мониторинг и контрол на съобщенията“.
§ 8. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Чл. 22. Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ осигурява дейностите по:“.
2. Създават се т. 23 – 27:
„23. подпомагане участието в дейността на ръководните органи и работните структури на специализираните международни, регионални и европейски организации;
24. участие в изготвянето на становища и на официални позиции на комисията по проекти на международни документи;
25. участие в изготвянето, осъвременяването и отчитането на изпълнението на стратегията на комисията и в изготвянето на годишен доклад на комисията;
26. участие в изготвянето на двустранни и многостранни споразумения за сътрудничество с други регулаторни органи, институции и организации и проследяване изпълнението на поетите ангажименти;
27. участие в обмена на информация с европейските и международните институции, както и с организации, регулаторни органи, институции, стандартизационни институти и др.“
§ 9. Член 23 се отменя.
§ 10. В чл. 24 се създават т. 23 – 28:
„23. организиране, координиране и планиране дейностите по провеждане на обществените поръчки;
24. участие в изготвянето, осъвременяването и отчитането на изпълнението на стратегията на комисията и в изготвянето на годишен доклад на комисията;
25. подпомагане участието в дейността на ръководните органи и работните структури на специализираните международни, регионални и европейски организации;
26. участие в изготвянето на становища и на официални позиции на комисията по проекти на международни документи;
27. участие в изготвянето на двустранни и многостранни споразумения за сътрудничество с други регулаторни органи, институции и организации и проследяване изпълнението на поетите ангажименти;
28. участие в обмена на информация с европейските и международните институции, както и с организации, регулаторни органи, институции, стандартизационни институти и др.“
§ 11. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Чл. 25. Дирекция „Управление на ограничен ресурс“ осигурява дейностите по:“.
2. Създават се т. 22 – 36:
„22. изготвяне и актуализиране на регулаторната политика за ползването на номера, адреси и имена за осъществяване на електронни съобщения;
23. изготвяне, промяна и хармонизация на Националния номерационен план (ННП) в съответствие с европейските изисквания, използването на нови технологии и оптимизация на използваното номерационно пространство;
24. предоставяне и отнемане на номера от ННП чрез издаване, изменение, допълнение, прехвърляне, спиране, прекратяване или отнемане на разрешения за ползване на номера и адреси;
25. поддържане на публични регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера и на предоставените за ползване на предприятията номера, адреси и имена;
26. предоставяне от международни организации на номера, адреси и имена за електронните съобщения в Република България;
27. осигуряване на възможност за преносимост на номерата;
28. изпълнение на функциите на национален надзорен орган в областта на удостоверителните услуги в съответствие със ЗЕДЕУУ и Регламент (ЕС) № 910/2014;
29. създаване, поддържане и публикуване на националния доверителен списък на лицата, предоставящи удостоверителни услуги и квалифицирани удостоверителни услуги, съгласно чл. 22 от Регламент (ЕС) № 910/2014;
30. подпомагане участието в дейността на ръководните органи и работните структури на специализираните международни, регионални и европейски организации;
31. участие в изготвянето на становища и на официални позиции на комисията по проекти на международни документи;
32. участие в изготвянето на двустранни и многостранни споразумения за сътрудничество с други регулаторни органи, институции и организации и проследяване изпълнението на поетите ангажименти;
33. участие в обмена на информация с европейските и международните институции, както и с организации, регулаторни органи, институции, стандартизационни институти и др.;
34. участие в изготвянето, осъвременяването и отчитането на изпълнението на стратегията на комисията и в изготвянето на годишен доклад на комисията;
35. изготвяне на проекти на подзаконови нормативни актове, предвидени в ЗЕС и ЗЕДЕУУ;
36. изготвяне на становища по проекти на документи на национално и европейско ниво, засягащи дейността на дирекцията.“
§ 12. Член 26 се отменя.
§ 13. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Чл. 27. Дирекция „Регулиране“ осигурява дейностите по:“.
2. В т. 3 накрая се добавя „и тяхната нотификация пред Европейската комисия в съответствие с нормативните изисквания“.
3. Създават се т. 23 – 37:
„23. проучване и прилагане на добрите регулаторни практики в областта на електронните съобщения и пощенските услуги;
24. регулиране на условията за взаимно свързване и достъп, включително достъп до физическа инфраструктура, осигуряване на свързаност между потребителите от „край до край“ и качеството на електронните съобщителни услуги чрез:
а) проследяване на тенденциите в развитието на нови технологии, използвани при предоставяне на електронни съобщителни мрежи и услуги; проучване на техническите аспекти при осъществяване на достъп и взаимно свързване с цел определяне на подходящи регулаторни мерки, включително при извършване на анализ на съответните пазари;
б) изготвяне на предложения за задължителни указания по типови предложения за взаимно свързване и достъп;
в) оказване на съдействие или даване на задължителни указания в случай на спор между предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
25. събиране на информация за пробиви в сигурността или нарушаване на целостта на електронните съобщителни мрежи, които са оказали значително въздействие върху функционирането на мрежите или услугите; изготвяне на годишен доклад до Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност с обобщена информация за настъпилите пробиви в сигурността или нарушаване на целостта на електронните съобщителни мрежи;
26. осигуряване на наблюдение, контрол и анализ на изпълнението на определените в Регламент (ЕС) № 2015/2120 задължения на предприятията за предоставяне на достъп до отворен интернет, свързани с качеството на предоставяната услуга „достъп до интернет“ и прилаганите мерки за управление на трафика в мрежите; изготвяне и публикуване на годишни доклади относно изпълнението на посочените задължения и предоставянето на тези доклади на Европейската комисия и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения;
27. изпълнение на функциите на комисията като национална организация по стандартизация пред Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията (EТSI), в т.ч. организиране на обществено допитване за проекти на EТSI стандарти и въвеждане на публикуваните стандарти като български; изготвяне на годишен доклад към EТSI; участие в работата на техническите комитети по стандартизация към Българския институт по стандартизация;
28. осигуряване на публикуването на техническите спецификации на интерфейсите за мрежов достъп съгласно Директива 2008/63/ЕО на Комисията от 20 юни 2008 г. относно конкуренцията на пазарите на крайни далекосъобщителни устройства от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и услуги;
29. изпълнение на дейностите по прилагане на Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 г. относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки;
30. оказване на съдействие, даване на задължителни указания, изготвяне на становища и участие при решаване на спорове в съответствие с предвиденото съгласно ЗЕС, ЗПУ и ЗЕСМФИ;
31. подпомагане участието в дейността на ръководните органи и работните структури на специализираните международни, регионални и европейски организации;
32. участие в изготвянето на становища и на официални позиции на комисията по проекти на международни документи;
33. участие в изготвянето на двустранни и многостранни споразумения за сътрудничество с други регулаторни органи, институции и организации и проследяване изпълнението на поетите ангажименти;
34. участие в обмена на информация с европейските и международните институции, както и с организации, регулаторни органи, институции, стандартизационни институти и др.;
35. участие в изготвянето, осъвременяването и отчитането на изпълнението на стратегията на комисията и в изготвянето на годишен доклад на комисията;
36. изготвяне на проекти на подзаконови нормативни актове, предвидени в ЗЕС, ЗПУ и ЗЕСМФИ;
37. изготвяне на становища по проекти на документи на национално и европейско ниво, засягащи дейността на дирекцията.“
Заключителни разпоредби
§ 14. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 15. Правилникът е приет с Решение № 21 от 9.01.2020 г. на основание чл. 28, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.
Председател: Иван Димитров
284