Народно събрание
брой: 5, от дата 17.1.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България

 

РЕШЕНИЕ
за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 4 май 2017 г. (ДВ, бр. 37 от 2017 г.), Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 10 ноември 2017 г. (ДВ, бр. 91 от 2017 г.), Решения на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 20 септември 2018 г. (ДВ, бр. 78 от 2018 г.), Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 21 ноември 2018 г. (ДВ, бр. 97 от 2018 г.), Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 20 декември 2018 г. (ДВ, бр. 107 от 2018 г.), Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 5 април 2019 г. (ДВ, бр. 29 от 2019 г.), Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 15 май 2019 г. (ДВ, бр. 40 от 2019 г.) и Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 3 декември 2019 г. (ДВ, бр. 96 от 2019 г.)
РЕШИ:
1. Освобождава Нено Ненов Димов като министър на околната среда и водите.
2. Избира Емил Димитров Симеонов за министър на околната среда и водите.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 15 януари 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:Данаил Кирилов
282