Министерство на отбраната
брой: 6, от дата 21.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.97


Договор за покупка и доставка между правителството на Република България и правителството на Държавата Нидерландия за закупуване на минен ловец „Мааслуис“, клас „Трипарти“, с бордови № М856, и минен ловец „Хелевутслайс“, клас „Трипарти“, с бордови № М859

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ДОГОВОР
за покупка и доставка между правителството на Република България и правителството на Държавата Нидерландия за закупуване на минен ловец „Мааслуис“, клас „Трипарти“, с бордови № М856, и минен ловец „Хелевутслайс“, клас „Трипарти“, с бордови № М859
(Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 6 декември 2019 г. – ДВ, бр. 99 от 2019 г. В сила от датата на уведомяването – 23 декември 2019 г.)
Долуподписаните:
1. Правителството на Държавата Нидерландия, чието седалище е в Хага, представлявано от министъра на финансите и законно представлявано по този въпрос от Франк Йонгбльод, директор на Служба Държавна Собственост Движимо Имущество, наричано по-долу „Доставчикът“,
и
2. Правителството на Република България, представлявано от министъра на отбраната г-н Красимир Каракачанов, наричан по-долу „Купувачът“,
Съобразявайки се с членството на двете държави в НАТО и ЕС и придържайки се към произтичащите от това членство политики, процедури и актове, включително такива в областта на обществените поръчки и по-конкретно Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г., относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставка и за услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на Директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО,
Стремящи се да развиват активно сътрудничество в областта на взаимната логистична поддръжка, техническата помощ и модернизацията на въоръженията на българските и нидерландските въоръжени сили,
Възнамеряват да засилят сътрудничеството си в областта на въоръженията и с настоящото се споразумяват за следното:
Член 1. Определения
Редица термини в този договор са написани с главна буква. За целите на настоящия договор са дефинирани следните термини:
1.1. Договор
писменото споразумение между Купувача и Доставчика;
1.2. Доставка
доставката на
а. Минен ловец „Мааслуис“, клас „Трипарти“, с бордови № М856;
б. Минен ловец „Хелевутслайс“, клас „Трипарти“, с бордови № М859, наричани по-долу „Стоките“, както е посочено в приложение B;
1.3. DMO
Организацията за материални средства за отбрана на холандското Министерство на отбраната;
1.4. Страна
Купувачът или Доставчикът, в зависимост от контекста;
1.5. Протокол за приемане
протоколът, посочен в приложение D;
1.6. Протокол за прехвърляне на собствеността
протоколът, посочен в приложение C;
1.7. Купувач
Правителството на Република България; и
1.8 Доставчик
Правителството на Държавата Нидерландия.
Член 2. Основни задължения
Купувачът купува Стоките от Доставчика, а Доставчикът продава Стоките на Купувача.
Член 3. Инспекция; съответствие
3.1. Купувачът декларира, че е надлежно запознат със Стоките. Купувачът е наясно, че Стоките не са в оперативно състояние от 2009 г. Купувачът закупува Стоките в полза на българските Военноморски сили (ВМС) на собствен риск, в състояние „каквото е и където е“.
3.2. По искане на Купувача Стоките могат да бъдат инспектирани от Купувача или от негови представители в района на местоположение на Стоките при Доставчика, преди прехвърлянето на собствеността. Доставчикът информира Купувача в писмена форма, когато Стоките са готови за проверка. В резултат на проверката ще бъде подписан от двете страни протокол за приемане (приложение D).
3.3. Тъй като Стоките ще бъдат продадени в състояние „каквото е и където е“, никакви изисквания няма да бъдат записани в договора.
3.4. Инспекционният екип на Купувача за целите на инспекцията на Стоките се състои от максимум седем лица. Инспекцията продължава не повече от пет работни дни.
Член 4. Парламентарно одобрение; лиценз за износ
4.1. Продажбата и доставката на Стоките изисква одобрението на холандския и на българския парламент.
4.2. За износ на Стоките се изисква експортен лиценз, издаден от нидерландското правителство.
4.3. Експортният лиценз и одобрението на нидерландския парламент, упоменати в членове 4.1 и 4.2, се получават от Доставчика и всички разходи, свързани с горепосочените документи, се поемат от Доставчика.
Всички документи и одобрения, упоменати в член 4.1, издадени от българския парламент и българското правителство, са отговорност на Купувача.
4.4. В случай че съгласието на нидерландския парламент, упоменато в член 4.1, и/или експортният лиценз, посочен в член 4.2, не бъдат дадени, се прилага член 9.5.
Член 5. Цена, фактуриране и плащане
5.1. Договорната цена за Стоките възлиза на един милион деветстотин деветдесет и шест хиляди евро (Ђ 1.996.000, -) без данък добавена стойност (ДДС). Договорната цена се състои от всички разходи, данъци и такси на Доставчика. Тази сума е твърда и фиксирана и не подлежи на промени поради лихвени проценти или други фактори, освен в случай на изменение на приложение B. Цената включва общите цени на Стоките, доставени в съответствие с приложение B, неутежнена от дългове, конфискация и всякакви държавни или общински такси и налози, всички разходи на Доставчика, свързани с доставката на Стоките до военноморска база Den Helder, и всички други разходи на Доставчика във връзка с този договор.
5.2. Купувачът заплаща цената за Стоките в рамките на 30 дни след датата на получаване на фактурата. Плащането се извършва или превежда по сметка в ING Bank, Холандия, номер на сметка: IBAN NL39INGB0705003175, BIC код INGBNL2A на името на „Domeinen Roerende Zaken“ от Apeldoorn, с основание „Договор 2019/34-GE“.
Купувачът може до шест седмици преди доставката на Стоките да информира лицето за контакт (POC) на Доставчика, посочено в член 15.2, кога желае да получи фактурата. Ако такова информиране не е направено, Доставчикът ще изпрати фактурата не по-късно от 30 дни преди договорената между двете страни дата за доставка.
5.3. Фактурата се изпраща и заплаща преди доставката на Стоките.
5.4. Купувачът няма да претендира за офсетни компенсации.
5.5. Данъкът върху добавената стойност не е задължение на Доставчика.
5.6. Всички банкови такси и комисиони, свързани със заплащането от страна на Купувача, се поемат от Купувача.
5.7. Ако Купувачът не успее да извърши плащането по фактурата в рамките на 30 дни след датата на нейното получаване, поема автоматично задължението да заплати законната лихва, както е посочено в член 6: 119a от Холандския граждански кодекс за забавено плащане (което е 8,00% годишно през септември 2018 г.). Лихвата ще бъде изплатена при поискване.
Член 6. Доставка
6.1. Доставчикът ще достави Стоките на Купувача срещу разписка и в съответствие с Incoterms 2010, „ExWorks“ във военноморска база Den Helder в Холандия и ще одобри Стоките за износ.
6.2. Датата на транспортиране на Стоките до Република България може да се различава от датата на доставка. До транспортирането на Стоките до Република България Доставчикът няма да иска плащане на пристанищни такси и данъци, приложими за военноморската база Den Helder.
6.3. В момента на предаване на разписката двете страни или техните представители подписват също и протокола за прехвърляне на собствеността. Моментът на подписване на протокола за прехвърляне на собствеността е моментът на прехвърляне на собствеността и моментът на доставка.
6.4. Графикът за доставка е посочен в приложение Е и е примерен. Доставката на Стоките ще се извърши на дата, която се договаря писмено между представител на Купувача и DMO.
6.5. До доставката на Стоките Доставчикът ще бъде отговорен за опазването на Стоките и всички искове и претенции ще бъдат за негова сметка и риск.
6.6. Доставчикът не носи отговорност за искове и претенции във връзка с обстоятелства, възникнали след доставката на Стоките, както е посочено в този член. От момента на доставка на Стоките всички разходи и рискове преминават върху Купувача.
Член 7. Документация
Доставчикът предоставя на Купувача цялата налична документация в състояние „каквото е и където е“, за предпочитане на английски език. Доставчикът ще отпише Стоките от регистъра на Холандия.
Член 8. Форсмажорни обстоятелства
8.1. В случай на временни форсмажорни обстоятелства Доставчикът уведомява незабавно писмено Купувача, след като са настъпили обстоятелствата, довели до форсмажор, като се посочва причината за него. Тогава Купувачът има право да избира между:
а. да позволи на Доставчика да отложи спазването на задълженията си по Договора за приемлив период до четири седмици; ако Доставчикът все още не е в състояние да изпълни задълженията си по Договора, когато този период изтече, Купувачът има право да прекрати Договора незабавно извънсъдебно, без да е задължен да заплати обезщетение или каквито и да било разходи на Доставчика; или
б. да прекрати Договора незабавно извънсъдебно, без да е задължен да заплати обезщетение или каквито и да било разходи на Доставчика.
8.2. В случай на настъпване на дългосрочни форсмажорни обстоятелства при Доставчика той незабавно ще уведоми Купувача и Купувачът има право да прекрати Договора незабавно извънсъдебно, без да е задължен да заплати обезщетение или каквито и да е разходи на Доставчика.
8.3. В случай на временни форсмажорни обстоятелства Купувачът незабавно ще уведоми Доставчика писмено, след като са настъпили обстоятелствата, довели до форсмажор, като посочи причината за него. Тогава Доставчикът има право да избира между:
а. да позволи на Купувача да отложи спазването на задълженията си по Договора за приемлив период до четири седмици; ако Купувачът все още не е в състояние да изпълни задълженията си по Договора, когато този период изтече, Доставчикът има право да прекрати Договора незабавно извънсъдебно, без да е задължен да заплати обезщетение или каквито и да е разходи за Купувача; или
б. да прекрати Договора незабавно извънсъдебно, без да е задължен да заплати обезщетение или каквито и да било разходи на Купувача.
8.4. В случай на настъпване на дългосрочни форсмажорни обстоятелства при Купувача той незабавно ще уведоми Доставчика и Доставчикът има право да прекрати Договора незабавно извънсъдебно, без да е задължен да заплати обезщетение или каквито и да е разходи на Купувача.
8.5. Форсмажорът е непредвидимо и неизбежно събитие от спешен характер, възникнало след сключването на Договора. Следните обстоятелства следва да се считат за форсмажор и следователно причина за освобождаване от каквото и да е обезщетение, когато настъпят след влизане в сила на Договора и възпрепятстват неговото изпълнение: война, бунт или национални вълнения, природни бедствия, прекъсвания в общественото електроснабдяване или като цяло транспорт и съобщения, големи индустриални спорове или пожари и други обстоятелства от подобен характер, имащи последици за Договора.
8.6. В случай на форсмажор Купувачът и Доставчикът са задължени да предприемат всички разумни действия, за да сведат до минимум или да облекчат последиците от забавянето.
Член 9. Прекратяване
9.1. Без да се засягат другите разпоредби на Договора, всяка от страните може да прекрати Договора изцяло или частично извънсъдебно, чрез писмено уведомление, без да е задължена да заплаща обезщетение на другата страна, ако другата страна не успее да изпълни задълженията си или спазването им е временно или трайно невъзможно, освен ако нарушението не дава основание за прекратяване, с оглед неговия изключителен характер или ограничено значение.
9.2. В случай на форсмажор Купувачът има право да прекрати Договора в съответствие с разпоредбите на член 8.
9.3. Ако Договорът бъде прекратен в съответствие с параграф 1 или 2 от настоящия член, Доставчикът ще възстанови недължимите суми, вече заплатени му от Купувача. Ако Договорът бъде частично прекратен, Доставчикът е длъжен да възстанови само плащанията, свързани с прекратената част.
9.4. Преди да прекрати този Договор по причини, посочени в параграф 1 или 2 от настоящия член, страните ще дадат на другата страна чрез писмо допълнителен период от 3 месеца, за да завърши изпълнението на задълженията. Страната, която е възпрепятствана да изпълни задълженията си, трябва незабавно да уведоми другата страна за това обстоятелство в рамките на 7 (календарни) дни, считано от датата, на която това обстоятелство е станало известно, като посочва най-добрата си прогноза за продължителността на забавянето.
9.5. Договорът ще бъде прекратен, ако не бъде предоставено съгласието на нидерландския парламент или експортния лиценз за Стоките, както е посочено в член 4.1 и/или 4.2.
Член 10. Загуба или сериозни щети преди доставката
В случай на сериозна повреда или пълна загуба на Стоките преди доставката им и Купувачът не прекрати Договора в съответствие с член 9 цената по чл. 5.1 ще бъде съответно намалена. Размерът на намалението се определя от Съвместна комисия, съставена от равен брой представители на двете страни, която изготвя протокол.
Член 11. Отговорност
11.1. След момента на доставка на Стоките, посочен в член 6, Купувачът носи отговорността за вреди или щети, причинени от неговите личен състав и имущество, които биха могли да възникнат във връзка с изпълнението на Договора.
11.2. Купувачът се отказва от всякакви искове срещу Доставчика по отношение на каквито и да било щети, причинени по какъвто и да е начин от самия него или от всеки, който действа в негова услуга или по негова заповед при изпълнение на Договора.
11.3. Доставчикът се отказва от всякакви искове срещу Купувача по отношение на каквито и да било щети, причинени по какъвто и да е начин от самия него или от всеки, който действа в негова услуга или по негова заповед при изпълнение на Договора.
11.4. Параграфи 2 и 3 от този член няма да бъдат приложими, ако вредата е причинена умишлено или при груба небрежност от страна на Доставчика или Купувача.
Член 12. Опасни вещества
12.1. Купувачът е наясно с факта, че Стоките могат да съдържат опасни вещества.
12.2. Купувачът трябва да вземе предвид действащите закони и разпоредби, както и международни споразумения, по-специално Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.
12.3. Купувачът се очаква да предаде тази информация на всички бъдещи трети страни, поддържащи или получаващи Стоките.
Член 13. Трети лица; прехвърляне на права и задължения по Договора
13.1. Правата и задълженията, произтичащи от този Договор, не могат да се прехвърлят.
13.2. Купувачът няма право да продава Стоките на други държави или да разрешава използването им без писмено съгласие на Държавата Нидерландия. Това се потвърждава в сертификата за краен потребител (приложение А).
13.3. Българското правителство, българското Министерство на отбраната и Въоръжените сили на Република България не носят и не се свързват с никаква отговорност в случай на каквото и да било евентуално нарушаване на права, притежавани от трети страни, които могат да бъдат както национални, така и чуждестранни субекти.
13.4. Параграф 2 от настоящия член няма да засяга правото на Купувача или неговите представители да предприемат необходимите мерки за поддържане, модернизиране, обновяване и т.н. на Стоките, включително възлагане на договори на трети страни.
Член 14. Спорове и приложимо право
14.1. Договорът се урежда от нидерландското законодателство.
14.2. Отношенията между двете страни по време на цялото изпълнение на този Договор се уреждат в духа на добросъвестност и хармонично сътрудничество. Всеки спор, свързан или произтичащ от този Договор, се решава, за предпочитане по взаимно съгласие и в духа на взаимно сътрудничество между двете страни.
14.3. Всеки спор, свързан или произтичащ от този Договор, който Доставчикът и Купувачът не са в състояние да уредят по взаимно съгласие в рамките на 40 работни дни, ще бъде уреден в съответствие с действащите към момента Арбитражни правила на UNCITRAL, чрез арбитраж в състав от трима арбитри. Всяка страна избира един арбитър в рамките на тридесет работни дни след получаване на известие за започване на арбитражното производство и в рамките на този период от тридесет работни дни всяка страна уведомява другата за самоличността на така избрания арбитър. Третият арбитър, който изпълнява функциите на председател на арбитражния съд, се назначава от двамата други арбитри и не е нито български, нито холандски гражданин. Езикът на арбитражното производство ще бъде английски. Решението на арбитражния съд е окончателно и задължително.
14.4. Статутът на представителите и/или личния състав на Купувача по време на престоя на територията на Нидерландия, за целите на настоящия Договор, се определя според Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили (NATO SOFA).
Член 15. Кореспонденция
15.1. Всички известия и кореспонденцията между Доставчика и Купувача ще бъдат на английски език.
15.2. Лице за контакт на Доставчика:
По отношение на договорните (и търговските) въпроси
Капитан III ранг С. А. М. Гуневег
Мениджър клиенти в Маркетинг и продажби
Организация на материалните средства за отбраната
Телефон: +31 6 3003 7430
Електронна поща: sam.gunneweg@mindef.nl
За изпълнение на Договора
Подполковник С. В. Д. Кустерс
Координатор излишни материални средства
Организация на материалните средства за отбраната
Телефон: +31 6 5336 2400
Електронна поща: swd.kusters.01@mindef.nl
15.3. Лице за контакт на Купувача:
По отношение на договорните въпроси
Николай Величков
Държавен експерт в дирекция „Отбранителна аквизиция“ – МО на Р България
Телефон: +359 882 000 864
Електронна поща: n.velichkov@mod.bg
За изпълнение на Договора
Капитан І ранг Атанас Змийчаров
Заместник-началник щаба на ВМС на Р България
Телефон: +359 889240403
Електронна поща: acos_navy@armf.bg
Член 16. Прилагане
16.1. Договорът ще влезе в сила от датата на уведомяване от българската страна за приключване на нейните национални процедури, необходими за влизането в сила.
16.2. Изменения или допълнения на Договора са задължителни само ако са изрично писмено договорени между страните. Договорът може да бъде изменен от страните при взаимно писмено съгласие, като се има предвид Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставка и за услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на Директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО. Измененията на настоящия Договор влизат в сила съгласно параграф 1 от настоящия член.
16.3. Приложенията към настоящия Договор могат да бъдат изменени с писмено съгласие, подписано от упълномощени представители на министъра на отбраната на Република България (за българската страна) и от упълномощени представители на Организацията за материални средства за отбрана (за холандската страна), без съгласието и одобрения, упоменати в член 4, и това не представлява изменение или допълнение на този Договор.
16.4. Договорът е валиден до изпълнението на договорните задължения.
16.5. Договорът е подписан в два еднакви екземпляра на английски език.
Подписано в два екземпляра.

Дата: 7 ноември 2019 г.
Дата: 11 ноември 2019 г.
Доставчикът,
Купувачът,
Франк Йонгбльод,
Красимир Каракачанов,
директор на Служба Държавна Собственост Движимо Имущество
министър на отбраната на Република България

 
ПРИЛОЖЕНИЕ A
Сертификат за краен потребител
Удостоверява, че министърът на отбраната на Република България е закупил, в съответствие с Договор за покупка и доставка между правителството на Република България и правителството на Държавата Нидерландия за закупуване на минен ловец „Мааслуис“, клас „Трипарти“, с бордови № М856, и минен ловец „Хелевутслайс“, клас „Трипарти“, с бордови № М859, с нидерландски референтен номер 2019/34-GE, надлежно подписан на 7 и 11 ноември 2019 г., Стоките, посочени в приложение B.
Стоките (бивши отбранителни продукти от DMO) са предназначени за използване само от българските Военноморски сили. Не са позволени продажбата на стоките на други държави или разрешаването им за използване без писмено съгласие на Държавата Нидерландия.
Подпис:
Изготвен на ……………………
ПРИЛОЖЕНИЕ B
Описание на стоките и разбивка на цените

Описание
Количество
Цена
Минен ловец „Мааслуис“ (M856)
– монтиран на корпуса сонар,
включващ немонтиран корабен комплект:
– Газови турбини
– Генератори
– Дизел генератори
– Seafox – C (боен):
– сериен номер: AB00284
– сериен номер: AB00287
– сериен номер: AB00257
– сериен номер: AB00286
– сериен номер: AB00293
– сериен номер: AB00190
– сериен номер: AB00161
– сериен номер: AB00289
– сериен номер: AB00339
– сериен номер: AB00322
– Seafox – I (контролен):
– сериен номер: AB00033
1
 
 
3
3
1
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 
1
 
998 000 евро
Минен ловец „Хелевутслайс“ (M859),
включващ немонтиран корабен комплект:
– Газови турбини
– Генератори
– Дизел генератори
– Seafox – C (боен):
– сериен номер: AB00327
– сериен номер: AB00341
– сериен номер: AB00334
– сериен номер: AB00181
– сериен номер: AB00188
– сериен номер: AB00197
– сериен номер: AB00731
– сериен номер: AB00185
– сериен номер: AB00186
– сериен номер: AB00196
– Seafox – I (контролен):
– сериен номер: AB00004a
1
 
3
3
2
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 
1
 
998 000 евро
                                                                 Обща цена, без ДДС                                           1 996 000 евро

 
ПРИЛОЖЕНИЕ C
Протокол за прехвърляне на собственост
Удостоверява, че:
Стоките, описани в Договора за покупка и доставка между правителството на Република България и правителството на Държавата Нидерландия за закупуване на минен ловец „Мааслуис“, клас „Трипарти“, с бордови № М856, и минен ловец „Хелевутслайс“, клас „Трипарти“, с бордови № М859, (Договора) с нидерландски референтен номер 2019/34-GE, са прехвърлени, според изискванията на Купувача, от Доставчика на Купувача/представители на Купувача, днес, на ……………………........ в Холандия и са приети от Купувача/представители на Купувача.
Това прехвърляне се извършва съгласно и в съответствие с разпоредбите на Договора с нидерландски референтен номер 2019/34-GE.
Дата ……………………..…. Час ……………………..….
 

За и от името на Държавата Нидерландия
За и от името на министъра на отбраната на Република България
Подпис
Подпис
Име
Име

 
ПРИЛОЖЕНИЕ D
ПРИЕМАНЕ НА ИНСПЕКЦИИ
Протокол за приемане
Целта на заключителното посещение на Купувача/Инспекционния екип на Купувача е да извърши инспекция на количеството и качеството с цел да се потвърди, че състоянието на закупуваните минни ловци „Мааслуис“ и „Хелевутслайс“ е същото както при последните две инспекции:
1) Период на инспекцията на минен ловец „Мааслуис“: от 24 юни до 27 юни 2019 г., местоположение: Den Helder, Холандия.
2) Период на инспекцията на минен ловец „Хелевутслайс“: от 23 април до 25 април 2019 г., местоположение: Амстердам, Холандия.
Период на инспекцията: ……………………………. Местоположение: Den Helder, Холандия

Български инспекционен екип:
Холандска DMO делегация:
……………………...................................
……………………...................................
……………………...................................
……………………...................................

 
Удостоверява, че
Инспекцията потвърждава, че състоянието на минните ловци е същото както при споменатите по-горе инспекции.

За и от името на инспекционен екип,
За и от името на холандската делегация на DMO,
Подпис
Подпис
Име
Име

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
График за доставка

Описание
Количество (общо)
Доставка
 
Минен ловец „Мааслуис“
1
Второ тримесечие на 2020
Минен ловец „Хелевутслайс“
1
Второ тримесечие на 2020

 
227