Министерски съвет
брой: 5, от дата 17.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.12


Решение № 18 от 14 януари 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Равда – централен“, община Несебър, област Бургас

 

РЕШЕНИЕ № 18 ОТ 14 ЯНУАРИ 2020 Г.
за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Равда – централен“, община Несебър, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, § 24 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм., бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение № 604 на Министерския съвет от 22 юли 2016 г. за утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане на конкурс за определяне на концесионер на морски плаж (необн.), изменено с Решение № 682 на Министерския съвет от 14 ноември 2019 г., и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Равда – централен“, община Несебър, област Бургас – изключителна държавна собственост, наричан по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж „Равда – централен“, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ 12 722 кв. м, съставляващ поземлен имот с идентификатор 61056.501.496 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Равда, община Несебър, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-58 от 16.04.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 582/27.01.2000 г. и специализираната карта и регистър на морски плаж „Равда – централен“, приета с Протокол № 1 от 18 януари 2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта на концесията е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, за удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания и е с размер 9575 кв. м, с точки, определящи активната плажна площ от № 1 до № 159 в Координатна система „Българска геодезическа система 2005“.
1.3. В активната плажна площ не са включени: общата площ, заета от обекти на инфраструктурата, в размер 8 кв. м (бетонови стълби) и общата площ, заета от брегоукрепителни съоръжения, в размер 3139 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 579 м и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж, от № 1 до № 171 в Координатна система „Българска геодезическа система 2005“.
1.5. Прилежащата акватория, включена в обекта на концесията, е с широчина 200 м, измерена от бреговата линия на морския плаж.
1.6. Към обекта на концесията са включени следните принадлежности:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения, които ще бъдат поставени върху обекта на концесията от концесионера, необходими за здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, по осигуряване на водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, за спортно-развлекателна дейност и заведения за бързо обслужване, определени с концесионния договор;
1.6.2. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени с концесионния договор;
1.6.3. прилежаща техническа инфраструктура по смисъла на § 5, т. 31 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и всяка друга самостоятелна вещ, които осигуряват безпрепятствено, нормално и безопасно функциониране на обекта на концесията или на предоставянето на услугите – предмет на концесията, извън принадлежностите, посочени в т. 1.6.1 и 1.6.2.
2. Предметът на концесията включва:
2.1. Основен предмет: възлагане на концесионера да извършва задължителните дейности по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, наричани по-нататък „задължителни дейности“, и да предоставя плажни услуги при условията и по реда на концесионния договор срещу правото му да получава приходи от потребителите на услугите или от трети лица и задължението му да заплаща концесионно възнаграждение към концедента.
2.2. Допълнителен предмет: извършване на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване с временни връзки на преместваемите обекти и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите мрежи, елементи и съоръжения на техническата инфраструктура по т. 1.6.2.
3. На обекта на концесията се допуска извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от участника в откритата процедура, които не могат да се увеличават за срока на действие на концесионния договор, и на други плажни принадлежности, използвани от посетителите на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни услуги.
3.6. Други дейности в съответствие с действащото законодателство и след съгласуване с министъра на туризма.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 20 години.
5. Началната дата на концесията е датата на влизането в сила на концесионния договор, но не по-рано от 2 октомври 2020 г., като срокът на концесията не може да се продължава, освен ако действащото законодателство го позволява.
6. Концесионният договор влиза в сила един месец след сключването му, но не по-рано от 2 октомври 2020 г., и при положение че са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма на специализирани програми и/или схеми, свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма на специализирана схема за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Извършването на задължителните дейности и на други дейности и услуги, осъществявани на обекта на концесията, и свързаните с тях разходи се осигуряват със средства на концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на сто от активната плажна площ за свободно и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. равностойност като достъп до морето на зоната на активната плажна площ, предназначена за свободно разполагане на плажни принадлежности от посетителите, със зоните, в които концесионерът е разположил плажни принадлежности за възмездно предоставяне на посетителите на морския плаж;
7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на обекта на концесията акватория с широчина 200 м;
7.2.6. здравно и медицинско обслужване на посетителите на обекта на концесията;
7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесията съгласно действащото законодателство и концесионния договор;
7.2.9. поставяне на нормативно изисквани указателни табели със схеми на отделните зони и условия на концесията;
7.2.10. опазване на обществения ред на обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. право на експлоатация на обекта на концесията, което включва получаването на приходи от:
8.1.1.1. извършването на услугите и дейностите по т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услугите по т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя извършването на отделни задължителни дейности или услуги на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и съоръжения, като при необходимост ги свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура с временни връзки или осигури по друг начин функционирането на преместваемите обекти и съоръжения съгласно действащото законодателство;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и принадлежностите по т. 1.6 съгласно действащото законодателство и при условия и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.3. да означи територията на обекта на концесията и да осигури свободен пешеходен достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания, осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението на биологичното разнообразие в съответствие с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия по реда на екологичното законодателство, в случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности – предмет на концесията, представлява инвестиционно предложение, което попада в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и може да бъде разрешено само след одобряване съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и/или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите съоръжения за събиране на формираните от дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна система при недопускане изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред, определени с концесионния договор и нормативната уредба;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения, необходими за изпълнение на условията по т. 7.2;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в срок плащане на дължимите концесионни възнаграждения;
8.2.10. публично да оповестява цените на предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа банкови гаранции за изпълнение на задължението за годишното концесионно възнаграждение и за добро изпълнение на задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство и/или поставянето без необходимото одобрение на преместваеми обекти и съоръжения върху обекта на концесията, включително в прилежащата на морския плаж акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които могат да унищожат, увредят или да доведат до промяна в площта и качеството на морския плаж или да увредят околната среда чрез допускане на движение на моторни превозни средства, провеждане на офроуд състезания и изхвърляне на отпадъци извън определените за това места, добив на пясък и разполагане на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части от него от трети лица при условия, по ред и с последици, определени с концесионния договор;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на концесионния договор на отговорните за това лица и да осигурява информация и достъп за осъществяването на контрола от оправомощени представители на концедента при условия и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесията на министъра на туризма:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и информация, свързани с обекта на концесията и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на морския плаж на услугата „платени плажни принадлежности“ обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия срок на концесията трябва да са в размери не по-големи от предложените в офертата, на риск на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията и приращенията върху обекта на концесията или принадлежностите му, които са публична държавна собственост, в съответствие с действащото законодателство;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на плащането на концесионните възнаграждения и на другите задължения на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции, дадени от концесионера, в съответствие с концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор, в т. ч., но не само, на цените по т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни обстоятелства чрез компетентните си органи да определи трети лица, които временно да използват обекта на концесията или части от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния договор, да го прекрати едностранно при неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и 1.6.3, без наличие на незаконно строителство върху обекта на концесията и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и информация, свързани с обекта на концесията и с неговата експлоатация;
8.3.9.3. плащане на всички задължения от концесионера на концедента.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде обекта на концесията на концесионера, съответно да приеме обекта на концесията от концесионера след прекратяването на концесията по ред, определен с концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор и изпълнението на условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право изцяло или частично да отдава под наем територията на обекта на концесията по т. 1, включително прилежащата на морския плаж акватория.
9.2. Има право, без това да го освобождава от отговорност по концесионния договор, да наема подизпълнители за извършване и/или предоставяне на услуги и за извършването на дейностите, както и да отдава под наем преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:
10.1. За всяка календарна година от действието на концесионния договор концесионерът представя и поддържа при условия и по ред, определени с договора, потвърдени безусловни неотменяеми банкови гаранции, издадени от финансови институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за периода от влизането в сила на концесионния договор до края на същата календарна година концесионерът представя банкова гаранция за цялостно изпълнение на договора в размер, равен на пълния размер на предложеното от него концесионно възнаграждение с включен данък върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка календарна година от срока на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение – в размер 100 на сто от размера на концесионното възнаграждение, което е дължимо в предходната календарна година с включен ДДС;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите задължения по договора – в размер 50 на сто от размера на концесионнота възнаграждение, което е дължимо в предходната календарна година с включен ДДС;
10.1.2.3. за календарната година, в която изтича срокът на концесията, банковите гаранции по т. 10.1.2 се предоставят и определят спрямо размера на последното дължимо концесионно възнаграждение.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при неизпълнение, включително за извършване и/или допускане на незаконно строителство върху обекта на концесията и при забавено и/или неточно изпълнение на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера концедентът има право да търси освен определените неустойки и лихви и обезщетение по общия ред съгласно действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва плащане на годишни концесионни възнаграждения с ДДС, дължими за всяка година от срока на концесията, без гратисен период при условия и по ред, определени с концесионния договор и платими по банков път. За срока на концесията концесионерът дължи 20 годишни концесионни възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 8071 лв. без ДДС, определено съгласно методика, приета от Министерския съвет, въз основа на база за изчисляване в левове и на размер на отчисления от базата в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение се определя съгласно класираната на първо място оферта, но не може да бъде по-малък от 1 на сто.
11.3. Годишното концесионно възнаграждение се определя съгласно офертата на участника, определен за концесионер, в размер не по-малък от минималния размер по т. 11.1. Концесионерът заплаща годишните концесионни възнаграждения с ДДС, както следва:
11.3.1. първото годишно концесионно възнаграждение се заплаща на една вноска в срок до един месец от влизането в сила на концесионния договор; първото годишно концесионно възнаграждение обезпечава периода от датата на влизането в сила на концесионния договор до края на същата календарна година и периода от 1 януари на последната календарна година, през която концесионният договор е в сила, до датата на изтичането на срока на договора;
11.3.2. за всяка пълна календарна година (от 1 януари до 31 декември) от срока на концесията концесионерът заплаща годишно концесионно възнаграждение с ДДС на две равни вноски в срокове, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – в срок до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – в срок до 30 ноември;
11.3.3. в приложение към концесионния договор, неразделна част от него, се изготвя справка за всяко дължимо концесионно възнаграждение по години и сроковете за заплащане на вноските по т. 11.3.2.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в концесионния договор или в допълнително споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите по концесията да не застрашава човешкото здраве и живот.
12.4. При извършването на дейности, свързани с обекта на концесията, да спазва изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство.
13. В документацията на концесията следва да бъде включена клауза за преразглеждане с предвидена възможност за изменения, без да се променя предметът на концесията.
14. За всяка година от срока на концесията концесионерът застрахова при условия и по ред, определени с договора, принадлежностите по т. 1.6.2.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Приращенията и подобренията върху обекта на концесията или върху негова принадлежност, които са публична държавна собственост, стават собственост на държавата от момента на възникването им, а собствеността върху приращенията и подобренията на обекта на концесията или върху негова принадлежност, които са частна държавна собственост, се урежда с концесионния договор.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които не са трайно прикрепени към морския плаж, са частна държавна собственост от момента на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които са трайно прикрепени към морския плаж, са приращение към морския плаж и имат статут на публична държавна собственост от датата на въвеждането им в експлоатация.
15.4. Концесионерът е длъжен да осигури за своя сметка присъединяване на елементите на техническата инфраструктура по т. 1.6.2 към съответните общи мрежи.
15.5. Не са налице специфични изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната. При промяна на това обстоятелство страните по концесионния договор следва да сключат допълнително споразумение по реда на действащото законодателство.
16. Концесионерът се определя чрез открита процедура по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
17. Изисквания, свързани с характера на концесията:
17.1. Участниците следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности с предмет, идентичен или сходен с този на концесията за морски плажове.
17.2. Участниците следва да докажат, че разполагат с необходимия човешки ресурс за извършване на услугите – предмет на концесията.
18. Изисквания към професионалните или техническите способности и финансовото и икономическото състояние на участниците:
18.1. Всеки участник следва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и ISO 13009:2015 с обхват за морски плажове, в противен случай участникът не се допуска до участие в процедурата.
18.2. Всеки участник следва да предостави доказателства за осигуряването или наличието и за произхода на средствата, необходими за изпълнение на предложената от него оферта.
19. Критериите за комплексна оценка на офертата и тяхната относителна тежест са:
19.1. Размер на ставката за роялти (годишно концесионно възнаграждение) – с относителна тежест 40 на сто.
19.2. Най-ниска предложена цена на 1 чадър и 1 шезлонг в зоната за платени плажни принадлежности за срока на концесията – с относителна тежест 40 на сто.
19.3. Предложение за инвестиции за подобряване на облика на морския плаж – с относителна тежест 20 на сто.
20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 4035,50 лв. под формата на внесен депозит или банкова гаранция, платима съгласно условията, посочени в документацията за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията се организира от министъра на туризма и се провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
22. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава шеста от Закона за концесиите.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
218