Министерски съвет
брой: 5, от дата 17.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Решение № 16 от 13 януари 2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Мечта“, разположено в землищата на с. Кънчево и с. Черганово, община Казанлък, област Стара Загора, на „Трон“ – ЕООД, с. Дунавци, община Казанлък

 

РЕШЕНИЕ № 16 ОТ 13 ЯНУАРИ 2020 Г.
за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Мечта“, разположено в землищата на с. Кънчево и с. Черганово, община Казанлък, област Стара Загора, на „Трон“ – ЕООД, с. Дунавци, община Казанлък
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – строителни материали – пясъци и чакъли, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Мечта“, разположено в землищата на с. Кънчево и с. Черганово, община Казанлък, област Стара Загора, описано в Акт за изключителна държавна собственост № 1653 от 12 юни 2018 г., утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството, която се извършва със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер 347,9 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 15 в Координатна система „1970 г.“ и в Координатна система „БГС 2005“, зона 35, която съвпада с площта на утвърдените запаси, съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години. Началният срок на концесията е датата на влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от датата на предоставянето на банковата гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Трон“ – ЕООД, с. Дунавци, община Казанлък – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 541 от 3 януари 2018 г., издадено от министъра на енергетиката.
6. Концесията се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1 се осъществява след съгласуване и/или одобряване от министъра на енергетиката на проектите и плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа на мерките и условията в Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 3-3 от 20 юни 2017 г. и Решение № ЗС-77-П от 29 август 2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение по ОВОС № 3-3 от 2017 г., издадени от директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Стара Загора. Решенията са приложения – неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита, съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г., бр. 55 от 2017 г., бр. 3 от 2018 г. и бр. 31 от 2019 г.), и да не предизвиква нарушаване на здравните изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от допълнителната разпоредба на Закона за здравето;
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и забраните и ограниченията в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. за Източнобеломорски район около съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, за които няма определена санитарно-охранителна зона;
6.4.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
6.4.5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни права и е променил предназначението й при условията и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ и пътните връзки между обекта на концесията и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, в границите на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находище „Мечта“, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрените проекти и планове, които се изискват с това решение и с концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещо разработване на находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, спазвайки изискванията за правилно и безопасно разработване;
7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и факторите на околната среда при условията на чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на минните отпадъци, одобрен от министъра на енергетиката;
7.2.2. да внася дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или за одобряване на министъра на енергетиката, а при необходимост и на други компетентни държавни органи, при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка; след съгласуването му цялостният работен проект става неразделна част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Стара Загора, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването от министъра на енергетиката на измененията и допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; след съгласуването му годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните отпадъци; след одобряване от министъра на енергетиката планът за управление на минните отпадъци става неразделна част от концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и действително продадени количества пясъци и чакъли и среднопретеглената им продажна цена за отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична преработка и за вложените инвестиции през изтеклата година, както и за изменението на запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните запаси и ресурси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка, при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия по т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка продукция – резултат от експлоатацията на находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред, определени в концесионния договор, изцяло или част от банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от задълженията по това решение и/или по договора и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, след като такова бъде поискано, при условия и по ред, определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 6998 лв. и се предоставя не по-късно от 14 дни след датата на подписване на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата гаранция е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2 следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по т. 9.3 не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „в“ – пясъци и чакъли, и ал. 4 от Методиката – приложение № 4 към чл. 11 от наредбата по т. 9.3, Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика.
9.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-малък от сумата, определена на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 5400 тона/шестмесечие добити подземни богатства, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство по т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по т. 9.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за определянето им.
9.7. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ превежда по бюджета на Община Казанлък част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто, без ДДС.
9.8. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за техническа ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва добив на подземни богатства при условия и по ред, определени в концесионния договор.
10. Оправомощава министъра на енергетиката:
10.1. Да проведе преговори и сключи концесионния договор с „Трон“ – ЕООД, с. Дунавци, община Казанлък, в срок до 6 месеца от влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.
10.2. Да представлява Министерския съвет по концесионния договор с изключение на неговото прекратяване.
10.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
10.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
Приложение към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на концесионната площ на находище „Мечта“

Координатна система „1970 г.“
Х (m)
Y (m)
1.
4649290.0
9419910.0
2.
4649245.0
9420035.0
3.
4649300.0
9420120.0
4.
4649280.0
9420270.0
5.
4649312.1
9420428.4
6.
4649249.3
9420645.6
7.
4649200.0
9420800.0
8.
4649225.3
9420908.6
9.
4649150.6
9420995.9
10.
4648874.7
9420963.0
11.
4649073.8
9420726.9
12.
4648823.8
9420652.2
13.
4648803.1
9420563.9
14.
4649011.3
9420121.7
15.
4649113.8
9419823.8

 

Координатна система „БГС 2005“, зона 35N
X
Y
1.
4713984.2
372747.4
2.
4713938.3
372872.1
3.
4713992.6
372957.5
4.
4713971.6
373107.3
5.
4714002.5
373265.9
6.
4713938.1
373482.6
7.
4713887.7
373636.6
8.
4713912.2
373745.4
9.
4713836.9
373832.1
10.
4713561.3
373797.2
11.
4713762.1
373562.6
12.
4713512.7
373486.1
13.
4713492.6
373397.7
14.
4713704.0
372957.1
15.
4713808.6
372660.0

 189