Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 5, от дата 17.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.18


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (обн., ДВ, бр. 41 от 2006 г.; изм., бр. 102 от 2006 г., бр. 40, 48 и 90 от 2008 г., бр. 50 от 2010 г., бр. 10 и 94 от 2012 г., бр. 69 от 2013 г., бр. 15 и 62 от 2014 г., бр. 44 от 2016 г., бр. 56 от 2017 г. и бр. 17 и 42 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 1 ал. 2 се отменя.
§ 2. В чл. 2, ал. 2 думата „едногодишна“ се заменя с „12-месечна“, думите „6-месечна“ се заменят с „9-месечна“, а думите „т. 2, 3 и 5“ се заменят с „т. 2, 3, 5, 6 и 8“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Нови животновъдни обекти за отглеждане на свине във фамилна и индустриална ферма се изграждат при спазване на мерките за биосигурност и на разстояние не по-малко от 10 км от други обекти за отглеждане на свине във фамилна, индустриална ферма и заградена територия за отглеждане на космат дивеч.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите на технологично свързани обекти за отглеждане на свине в индустриална ферма разстоянията по ал. 1 не се прилагат.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:
а) в основния текст думите „промишлено отглеждане на птици“ се заменят с „отглеждане на птици в индустриална ферма“;
б) в т. 2 думата „промишлено“ се заменя с „индустриално“.
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Нов животновъден обект за отглеждане на птици се изгражда на разстояние не по-малко от 10 км от заградена територия за отглеждане на пернат дивеч.“
5. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 5 и 6 и в тях думите „по ал. 1 и 2“ се заменят с „по ал. 1, 3 и 4“.
6. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 7 и 8.
§ 4. В чл. 3а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в основния текст думите „животновъдните обекти на един собственик или ползвател“ се заменят с „един животновъден обект“;
б) в т. 3 думите „с изключение на свободно отглеждане на птици и свине от източнобалканската порода“ се заличават;
в) създава се т. 4:
„4. на всички животни по чл. 4а.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) В животновъдните обекти по чл. 2, 9, 10, 12 – 14 не се допуска отглеждане и на свине.“
§ 5. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „с достатъчно количество“ се заменят с „постоянно с“, а накрая се добавя „като при свине и птици, отглеждани във фамилни и индустриални ферми, се осигурява питейна вода“.
2. В т. 5 се създава второ изречение: „около животновъдните обекти за отглеждане на свине в индустриална ферма за ограничаване на всякакъв контакт с диви свине се обособява:
а) буферна зона с отстояние не по-малко от 500 м от оградата на обекта до горски територии и обработваеми земеделски земи за добив на продукция, или
б) двойна ограда, състояща се от мрежа и електропастир, или
в) плътна ограда, която е метална или зидана;“.
3. В т. 6 след думите „като за птиците“ се добавя „и свинете“.
4. В т. 8 след думата „контейнер“ се добавя „/съд“.
§ 6. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. (1) В личните стопанства на физически лица се отглеждат за лични нужди до:
1. два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;
2. десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;
3. три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
4. два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
5. десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
6. петдесет възрастни птици независимо от вида;
7. сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.
(2) Обектите по ал. 1 отговарят на изискванията по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 6 и имат обособено място за съхранение и обеззаразяване на тор.“
§ 7. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „с промишлен характер в свиневъдството и птицевъдството“ се заменят със „за отглеждане на свине и птици в индустриална ферма“.
2. В т. 1 думите „депониране и за пречистване на твърдите и течните отпадъци от производството“ се заменят с „тор“.
§ 8. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1:
а) буква „б“ се изменя така:
„б) са изградени от материали, устойчиви на тежестта и движението на животните, и с повърхности, подходящи за почистване, измиване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация;“
б) създават се букви „в“ и „г“:
„в) са с обезопасени отвори (прозорци, клапи и др.) с мрежа, като за птиците е с око не по-голямо от 2 см/2 см, гарантираща защита от други птици и гризачи, а при свинете и от насекоми;
г) на входа на всяка сграда за отглеждане на животните има филтър за смяна на работното облекло, оборудван с вана за измиване и дезинфекция на обувките и съоръжение за дезинфекция на ръцете.“
2. В т. 6 думите „почистване и дезинфекция“ се заменят с „почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация“, а думата „други“ се заличава.
§ 9. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „животновъдните обекти с промишлен характер“ се заменят с „индустриалните ферми“, а думите „могат да“ се заличават.
2. В т. 3 думите „или адаптационно“ се заличават.
3. В т. 4, в началото преди думата „склад“ се добавя „силоз и/или“.
4. В т. 5 след думата „трапезария“ се добавя „или място за хранене“.
5. В т. 6 думите „септична яма“ се заменят с „пречиствателно съоръжение“.
§ 10. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) точка 4 се изменя така:
„4. място или оборудване за дезинфекция на доставени отвън материали, консумативи, ветеринарномедицински продукти и др.;“
б) създава се т. 6:
„6. инсинератори според капацитета на обекта, в които се обезвреждат само странични животински продукти с произход от съответния обект.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) В черната зона се обособява помещение или място на изхода с необходимото оборудване, различно от чл. 4, ал. 1, т. 4, за почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства, включително и такива, използвани само за нуждите на обекта.“
§ 11. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 след думите „обслужване и“ се добавя „при необходимост“;
б) в т. 5 след думата „боксове“ запетаята се заменя със съюза „или“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Изискванията по ал. 1, т. 2 за боксове за животни от различни технологични групи или обособени зони и по ал. 1, т. 3 не се прилагат за животни с направление месо и за месодайни и автохтонни породи ЕПЖ.“
§ 12. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Животновъдните обекти за отглеждане на свине в лични стопанства отговарят на следните изисквания:
1. имат обособено място за отглеждане на животните, което е оградено по начин, непозволяващ достъпа на други животни, и е осигурена защита от гризачи;
2. площта за отглеждане на едно животно е не по-малко от 1 кв. м;
3. обособеното място за отглеждане, използваните съоръжения и инвентар са изградени от материали и по начин, позволяващи цялостно и ефективно почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
4. разполагат с хранителни корита с размери от 30 см до 35 см дължина, от 30 см до 35 см широчина и с височина на предния ръб 20 см и поилки;
5. влизането на лицата до мястото за отглеждане на прасета за угояване и излизането се осъществява с работно облекло и обувки след преминаване през място за дезинфекция;
6. имат обособено място за предварително съхранение и обеззаразяване на тор, съобразено с броя на отглежданите животни, за не по-малко от 40 дни, а в нитратно уязвимите зони за не по-малко от 6 месеца.“
§ 13. Създават се чл. 11а, 11б и 11в:
„Чл. 11а. Животновъдните обекти за отглеждане на свине във фамилни ферми отговарят на следните изисквания:
1. сградите и помещенията за отглеждане на животните са изградени съгласно приложение № 4;
2. сградите, помещенията, съоръженията и инвентарът са изградени от материали, устойчиви на тежестта и движението на животните, и с повърхности, подходящи за почистване, измиване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация, и са с обезопасени отвори, гарантиращи защита от птици, гризачи и насекоми;
3. на входа/изхода на всяка сграда за отглеждане на животните има филтър за смяна на работното облекло, оборудван с вана за измиване и дезинфекция на обувките и съоръжение за дезинфекция на ръцете;
4. имат помещение или място на изхода с необходимото оборудване, различно от чл. 4, ал. 1, т. 4, за почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства;
5. имат място/съоръжения за предварително съхранение и обеззаразяване на тор, торови течности и технологични води за не по-малко от 40 дни; животновъдни обекти, разположени в нитратно уязвимите зони, спазват изискванията на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.
Чл. 11б. (1) Животновъдните обекти за отглеждане на свине в индустриални ферми отговарят на следните изисквания:
1. сградите и помещенията за отглеждане на животните са изградени съгласно приложение № 4;
2. имат съоръжения за съхранение на тор и обеззаразяване, съобразени с капацитета и технологията на отглеждане, с изключение на случаите при сключен договор за ежедневно/директно извозване за преработка или оползотворяване; животновъдните обекти, разположени в нитратно уязвимите зони, следва да спазват изискванията на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.
(2) За обекти, чиито животни са разпределени в две или повече самостоятелни производствени групи, могат да се въведат отделни мерки за биосигурност за всяка група, при условие че структурата, размерът и отстоянията и извършващите в тях операции го позволяват. Мерките следва да са разписани в плана по чл. 20, ал. 1, т. 2.
(3) В случаите по ал. 2 за всяка производствена група се спазват изискванията на чл. 6.
(4) Изискванията на чл. 7 и 8 могат да бъдат общи за производствените групи в обектите по ал. 2, като достъпът до тях е самостоятелен и са осигурени условия, възпрепятстващи епизоотична свързаност.
(5) На границата на „бялата зона“ на животновъдния обект по ал. 1 може да се изгражда кланица/кланичен пункт или кланица с интегрирано към нея предприятие за производство на месни продукти, мляно месо и месни заготовки, при условие че в него се колят само свине от животновъдния обект и/или от технологично свързани обекти и се преработва само месото, добито от тези свине.
(6) В предприятието по ал. 5 може да се преработва и месо от едри преживни животни, при условие че е:
1. добито в кланица, регистрирана по реда на чл. 12 от Закона за храните;
2. транспортирано съгласно чл. 245 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Чл. 11в. Източнобалканската порода свине и нейните кръстоски се отглеждат съгласно изискванията на Наредба № 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски (ДВ, бр. 29 от 2007 г.).“
§ 14. В чл. 14, ал. 1 се създава т. 7:
„7. помещение или място на изхода, различно от чл. 4, ал. 1, т. 4, за почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства с необходимото оборудване, включително и такива, използвани само за нуждите на обекта.“
§ 15. Създава се нов чл. 17:
„Чл. 17. (1) Животновъдните обекти – постоянни пчелини, отговарят на следните изисквания:
1. разполагат с ограждение, осигуряващо безопасността на обекта, което не позволява достъп и свободно преминаване от хора и животни;
2. имат поставена информационна табела на входа, съдържаща данни за идентификацията на обекта;
3. снабдени са постоянно с вода.
(2) За обектите по ал. 1, намиращи се в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, изискванията на ал. 1, т. 1 и 2 не се прилагат.
(3) Обекти по ал. 1, намиращи се в урегулирани поземлени имоти, трябва да разполагат с ограда.“
§ 16. В чл. 18, ал. 3 думата „вид“ се заменя с „разред“.
§ 17. Създава се раздел IVа „Ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти – пасища“ с чл. 18а и 18б:
„Раздел IVа
Ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти – пасища
Чл. 18а. (1) В животновъдни обекти – пасища, се отглеждат едри и/или дребни преживни животни и/или еднокопитни животни целогодишно пасищно.
(2) Обектите по ал. 1 отговарят на следните изисквания:
1. разполагат с ограждение, осигуряващо безопасност на обекта, което не позволява свободен достъп на хора и неконтролируемо движение на диви и селскостопански животни;
2. разполагат с площ от поне два декара за една животинска единица;
3. имат осигурен постоянен достъп до вода и храна;
4. имат навес с минимум две съседни страни, който осигурява защита от неблагоприятни атмосферни влияния и други вредни въздействия върху здравословното състояние на всички животни;
5. разполагат с обособено място или съоръжение, което дава възможност за бързо залавяне и фиксиране на животните при извършване на ветеринарномедицински или зоотехнически манипулации;
6. имат поставена информационна табела на входа, съдържаща данни за идентификацията на обекта.
Чл. 18б. (1) За животновъдните обекти – пасища, в които за периода от 15 ноември до 15 март не се отглеждат животни, изискванията на чл. 18а, ал. 2, т. 1, 4 и 6 не се прилагат.
(2) За животновъдните обекти – пасища, в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии изискванията на чл. 18а, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6 не се прилагат.“
§ 18. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. Точка 8а се изменя така:
„8а. води ветеринарномедицински дневник на пчелина, регистър на животните в животновъдния обект, като животновъдните обекти за отглеждане на охлюви и калифорнийски червеи водят дневници по образец съгласно приложение № 11;“.
2. В т. 9, буква „е“ думите „в обекта“ се заменят с „на транспортните средства и на обекта“.
3. В т. 13 думите „профилактична програма“ се заменят с „Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните, включително зоонозите“.
§ 19. В чл. 19б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Собственикът или ползвателят на люпилня за птици е длъжен да:
1. спазва изискванията на чл. 19, т. 2 – 4, т. 6, 8, т. 9, букви „б“ и „е“ и т. 10 – 14;
2. разполага с разработена програма за хуманно умъртвяване на еднодневни птици, необходимо оборудване, обучен персонал и сключени договори за доставка на консумативи.“
2. В ал. 2 т. 3 се отменя.
§ 20. Създава се чл. 19в:
„Чл. 19в. Изискванията по чл. 19, т. 2, 5а, 8, т. 9, букви „д“ и „е“, т. 10 и 12 не се отнасят за собственика или ползвателя на животновъден обект – пасище.“
§ 21. Създава се нов чл. 20:
„Чл. 20. (1) Собственикът или ползвателят на люпилня и/или животновъден обект за отглеждане на птици и свине в индустриална ферма е длъжен да разполага с одобрени от изпълнителния директор на БАБХ или оправомощено от него лице:
1. програма за почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация с въведени процедури и тяхното документиране;
2. индивидуален план за биосигурност с определяне на критичните контролни точки в обекта и процедури за тяхното управление;
3. изготвен план за прилагане на спешни мерки при констатиране на заразно заболяване.
(2) Собственикът или ползвателят на фамилна ферма за отглеждане на свине е длъжен да разполага с плановете по ал. 1, т. 2 и 3.“
§ 22. В допълнителните разпоредби, в § 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 11 се изменя така:
„11. „Мокър филтър“ е помещение с вход-изход към черната и бялата зона, в което има:
а) съблекалня с персонални шкафчета за съхранение на личното цивилно облекло;
б) баня с душове;
в) съблекалня с персонални шкафчета за съхранение на личното работно облекло.“
2. В т. 15 думите „и риби“ се заменят с „риби и пчелни семейства“.
3. В т. 18 в основния текст след думите „вход-изход“ се добавя „към черната и бялата зона“.
4. Точка 30 се изменя така:
„30. „Животновъден обект за отглеждане на свине в индустриална ферма“ е обект, в който се отглеждат животни при осигуряване на висока степен на биосигурност, механизация и автоматизация на производствените процеси, интензивно отглеждане с цикличност на производството и стандартност на продукцията.“
5. В т. 30а думите „с промишлен характер в птицевъдството“ се заменят със „за отглеждане на птици в индустриална ферма“.
6. В т. 37 думите „като добитото от тях мляко се използва за лична консумация“ се заличават.
7. Точка 42 се отменя.
8. Точка 43 се изменя така:
„43. „Животновъден обект за отглеждане на свине във фамилна ферма“ е обект с въведени мерки за биосигурност за отглеждане до 10 броя свине майки и приплодите им, но не повече от 200 броя свине общо.“
9. Точки 44 и 45 се отменят.
10. В т. 46 след думата „Биосигурност“ се добавя „(биологична сигурност)“.
11. Създават се т. 51, 52, 53, 54, 55 и 56:
„51. „Животинска единица“ е единица по смисъла на § 2з от допълнителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
52. „Критична контролна точка“ е етап от технологичния цикъл в животновъдния обект с висок епидемичен риск, допускащ потенциални условия за проникване на заразни заболявания.
53. „Управление на критична контролна точка“ е въвеждане на действия с цел намаляване нивото на епидемичния риск и/или неговото елиминиране.
54. „Място за дезинфекция“ е място, на което са разположени вана с дезинфекционен разтвор за дезинфекция на обувките или дезинфекционни тампони за обувки.
55. „Питейна вода“ е вода, която отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.).
56. „Заградена територия“ е територия по смисъла на т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 2009 г. за условията за отглеждане на космат и пернат дивеч в животновъдни обекти, съобразени с неговите физиологически и поведенчески особености.“
§ 23. В приложение № 4 към чл. 11, ал. 1, т. 1 думите „чл. 11, ал. 1, т. 1“ се заменят с „чл. 11а, т. 1“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. Животновъдните обекти се привеждат в съответствие с изискванията на тази наредба в шестмесечен срок от влизането й в сила.
§ 25. Животновъдните обекти за отглеждане на свине във фамилна и индустриална ферма се привеждат в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31.12.2020 г.
§ 26. Изискванията на чл. 3, ал. 1 не се прилагат за животновъдни обекти за отглеждане на свине, вписани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, съгласно чл. 21, ал. 1 от Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, до влизане в сила на тази наредба.
§ 27. В Наредба № 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски (обн., ДВ, бр. 29 от 2007 г.; изм., бр. 3 от 2011 г. и бр. 65 от 2017 г.), в чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „изгражда временни“ се добавя „двойни“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Отглеждането на свинете се извършва при изпълнение на индивидуален план за биосигурност с определяне на критичните контролни точки в обекта и процедури за тяхното управление и план за прилагане на спешни мерки при констатиране на заразно заболяване, одобрени от директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).“
Министър: Десислава Танева
182