Министерски съвет
брой: 5, от дата 17.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 3 от 10 януари 2020 г. за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 10 ЯНУАРИ 2020 Г.
за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Създава се постоянно действащ Механизъм за възлагане и изпълнение на научни консултации от Българската академия на науките, наричан по-нататък „Механизма“.
(2) Чрез Механизма се осигурява висококачествена и независима научна експертиза за органите на изпълнителната власт по въпроси от значителна важност при формирането на секторни политики и инструменти за изпълнение на държавната политика, както и при транспониране на европейски директиви и привеждане в съответствие на други европейски препоръки или документи.
Чл. 2. Българската академия на науките (БАН) предоставя научни консултации по национално възложени дейности от органите на изпълнителната власт относно специфичен политически въпрос или сектор, където е необходимо, целесъобразно или се налага допълваща научна експертиза или научна оценка. Научната консултация може да бъде предоставена като становище, експертиза, препоръка и оценка.
Чл. 3. (1) Заявители за научна консултация може да са всички органи от системата на изпълнителната власт.
(2) Органите на изпълнителната власт подават заявки за научни консултации до министъра на образованието и науката по утвърден от него образец.
(3) Българската академия на науките има право да откаже изпълнението на научната консултация, в случай че не разполага с необходимата научна експертиза за дадената консултация или съответната дейност не е присъща за БАН и нейните структурни звена.
(4) Министърът на образованието и науката възлага изпълнението на научната консултация въз основа на окончателна заявка, одобрена от заявителя и БАН.
Чл. 4. (1) За функционирането на Механизма министърът на образованието и науката определя контактно лице за осъществяване на обратна връзка със заявителя и БАН.
(2) Контактното лице изпраща подадените заявки по чл. 3, ал. 1 на БАН за произнасяне относно възможността и сроковете за изпълнението й, а при необходимост организира и среща за уточнение на детайли по заявката. След постигане на съгласие за съществените елементи на научната консултация заявителят оформя окончателната заявка.
(3) Контактното лице подпомага министъра на образованието и науката в извършването на наблюдение и контрол върху функционирането на Механизма.
Чл. 5. (1) Координатор по изготвянето на научната консултация в БАН е главният научен секретар, който извършва вътрешната координация между академичните институти и другите структурни звена в БАН по определяне на параметрите, сроковете и участниците в изпълнението на научната консултация, както и осъществява връзка с контактното лице по чл. 4.
(2) При необходимост, със съдействието на контактното лице по чл. 4, координаторът може да изисква от заявителя на научната консултация допълнителни данни, доклади и друг фактологичен материал или достъп до бази данни.
(3) По преценка на участващите в изпълнението на научната консултация и съобразно темата може да се организират семинари, консултации и публични дискусии с оглед набиране на факти или консултиране на обществено мнение.
Чл. 6. (1) Резултатът от научна консултация се предоставя на заявителя с копие до контактното лице по чл. 4.
(2) Резултатът по ал. 1 може да стане публичен по общо решение на заявителя, министъра на образованието и науката и БАН, като се публикува на официалните им интернет страници.
Чл. 7. (1) Необходимите финансови средства за изпълнение на научните консултации във връзка с функционирането на Механизма са за сметка на трансфера от държавния бюджет за БАН, определен със закона за държавния бюджет за съответната година.
(2) Когато за изпълнението на научна консултация, възложена при форсмажорни за държавата обстоятелства, е необходимо специфично оборудване, закупуване на консумативи, заплащане на извънреден труд на специалисти и/или командироването им на място, тези допълнителни финансови средства са за сметка на заявителя.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се приема на основание чл. 6, т. 2 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за насърчаване на научните изследвания и чл. 11, ал. 5 от Закона за Българската академия на науките.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
181