Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на правосъдето
брой: 5, от дата 17.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.22


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (обн., ДВ, бр. 37 от 2012 г.; изм., бр. 69 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2013 г.; доп., бр. 53 от 2015 г.; изм., бр. 69 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В общината, района или кметството се издават удостоверения за всички лица независимо от адресната им регистрация с изключение на изрично предвидените в наредбата случаи.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 2. В чл. 3, ал. 3 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 3. В чл. 6 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Производството по издаване на удостоверения започва с подаване на писмено искане на хартиен носител или в електронна форма по образец съгласно приложение № 1 или приложение № 2 от лице по чл. 5, ал. 1 и 2. Подаденото писмено искане на хартиен носител или в електронна форма се регистрира с входящ номер и дата.
(2) Искането за издаване на удостоверения може да бъде и устно с изключение на удостоверението по чл. 2, ал. 5. Устното искане се отразява в протокол по образец съгласно приложение № 1а, който се подписва от лицето по чл. 5, ал. 1 и 2 и от длъжностното лице, което го е съставило.“
§ 4. В чл. 7, ал. 1 след думата „искането“ се добавя „или протокола“.
§ 5. В чл. 8, ал. 1 изречение второ се изменя така: „Данните се предоставят в писмен вид незабавно, но не по-късно от 7 дни от постъпване на искането.“
§ 6. В чл. 11, ал. 3 второ и трето изречение се заличават.
§ 7. В чл. 15, ал. 4 трето и четвърто изречение се заличават.
§ 8. В приложение № 1 и в приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 след думите „Прилагам следните документи ….“ се добавя „Заявявам желанието си издаденото удостоверение да бъде получено:
     чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:
............................................................................................... ,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели
     като вътрешна препоръчана пощенска пратка
     като вътрешна куриерска пратка
     като международна препоръчана пощенска пратка
     лично от звеното за административно обслужване
     по електронен път на електронна поща.“
 
§ 9. Създава се приложение № 1а към чл. 6, ал. 2:
„Приложение № 1а към чл. 6, ал. 2
Община .............................
Район/кметство ..............
ПРОТОКОЛ
за устно искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
Днес, ………………….,
длъжностното лице: .............................................................  
............................................................................................... ,
(собствено и фамилно име, наименование на длъжността и звеното)
на основание чл. 29, ал. 5 от АПК състави този протокол в уверение на това,
че заявителят ...................................................................... ,
           (собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ...................................................................................... ,
(когато лицето няма ЕГН, се посочва дата на раждане)
док. за самоличност: № ..................................................... ,
издаден на: ......................... г. от ....................................... ,
с постоянен или настоящ адрес: гр./с. ..............................  
............................................................................................... ,
община/район ......................................................................
............................................................................................... ,
ул. (бул., ж.к., пл.) ...............................................................  
.................................................... № ..................................... ,
вх. …………, етаж …………, апартамент ................................. ,
телефонен номер …………………, факс .................................. ,
електронна поща ................................................................. ,
устно заяви искане за издаване на:
     1. Удостоверение за семейно положение;
     2. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;
     3. Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки;
     4. Удостоверение за родените от майката деца;
     5. Удостоверение за правно ограничение;
     6. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена
.................................................................................... ;
                    (вписват се различните имена)
     7. Удостоверение за вписване в регистъра на населението;
     8. Удостоверение за сключване на брак от български
гражданин в чужбина .........................................................  
............................................................................................... ;
(вписва се името на лицето, с което българският гражданин ще сключва брак)
     9. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с
документ за сключване на граждански брак в Република България
..................................................................................... ;
   (вписва се името на лицето, с което    чуждият гражданин ще сключва брак)
     10. Удостоверение за постоянен адрес;
     11. Удостоверение за настоящ адрес;
     12. Удостоверение за промени на постоянен адрес;
     13. Удостоверение за промени на настоящ адрес;
     14. Друго ........................................................................
Заявителят прилага следните документи:
................................................................................................
Заявителят изрази желанието си издаденото удостоверение да бъде получено:
     чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:
............................................................................................... ,
като декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели
     като вътрешна препоръчана пощенска пратка
     като вътрешна куриерска пратка
     като международна препоръчана пощенска пратка
     лично от звеното за административно обслужване
     по електронен път на електронна поща.
Длъжностно                   Заявител: .....................
лице: .....................                             (подпис)“
         (подпис)
 
Министър на регионалното развитие и благоустройството: Петя Аврамова
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
153