Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 4, от дата 14.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.38


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ  И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (oбн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.; изм., бр. 8, 39, 53 и 69 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава т. 5:
„5. „Събиране на реколтата на зелено“.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 1, т. 1, 3 и 4“ се заменят с „чл. 1, т. 1, 3, 4 и 5“.
2. В ал. 3 думите „чл. 1, т. 1 и 4“ се заменят с „чл. 1, т. 1 и 5“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 1“ се заменят с „чл. 1, т. 1, 2 и 3“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Периодът за прием по мярка „Застраховане на реколтата“ е всяка година от 1 май до 30 юни. Бюджетът по мярката се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ в срок най-малко 30 дни преди началото на всеки прием и след решение на постоянната работна група за управление на Националната програма по чл. 4, ал. 1. При наличие на разполагаем бюджет за същата финансова година може да бъде отворен втори прием със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ по реда на ал. 1, с краен срок за подаване на заявления не по-късно от 1 септември.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „чл. 1“ се заменят с „чл. 1, т. 1, 2 и 3“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „по ал. 1“ се заличават.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и след думата „подпомагане“ се добавя „по мерките от чл. 1, т. 1, 2 и 3“.
8. Създава се ал. 8:
„(8) Периодът на прием по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ и бюджетът за съответния прием се определят в съответствие с чл. 82, ал. 3.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 14:
„14. дейности върху площи, които са включени в лозарското стопанство на кандидата преди по-малко от една година преди датата на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ.“
2. В ал. 2, т. 2 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по приложение № 1“ се добавя „и технологична карта към инвестиционния проект“, числото „3 000 000“ се заменя с „1 500 000“, а числото „6 000 000“ се заменя с „4 500 000“.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Финансова помощ се предоставя за разходи, извършени в съответствие с посочените от кандидата операции в технологичната карта, за които към заявлението за окончателно плащане са приложени разходооправдателни документи, доказващи фактически извършените разходи.“
§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
2. В ал. 2, т. 1 след думата „проект“ се добавя „и технологична карта“.
§ 7. В чл. 13, ал. 4 след думите „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се добавя „остойностената от кандидата технологична карта към инвестиционния проект“.
§ 8. В чл. 16, ал. 1 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 9. В чл. 17, ал. 1 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 10. В чл. 18, ал. 3 след думите „по договора“ се добавя „и съответствие на операциите с тези по технологична карта“.
§ 11. В чл. 19 се създава т. 5:
„5. ползвател на помощта по мярката е изпълнител и/или подизпълнител в проекта на друг бенефициент по мярката от същия прием.“
§ 12. В чл. 21 се създава ал. 3:
„(3) Не се предоставя финансово подпомагане за операции, които не отговарят на посочените в технологичната карта към инвестиционния проект. В случай че фактически извършените разходи за операциите надвишават допустимите стойности, финансовата помощ се редуцира съобразно приложение № 1.“
§ 13. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 8 след думата „оференти“ се добавя „за дейностите“ и думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 2, т. 5 и по ал. 7“.
2. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Кандидатите за предоставяне на финансова помощ и оферентите следва да са независими предприятия, както следва:
1. кандидатите по чл. 34, ал. 1, т. 1 и оферентите не са свързани предприятия съгласно чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия;
2. кандидатите по чл. 34, ал. 1, т. 2 – 5 и оферентите не се намират в свързаност съгласно § 1, т. 20 от допълнителната разпоредба.“
§ 14. В чл. 33, ал. 1, т. 7 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
§ 15. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 се създават нови т. 9, 10 и 11:
„9. актуален списък на членовете – винопроизводители, за кандидатите по чл. 34, ал. 1, т. 2 – 5;
10. писмените покани по чл. 34, ал. 2 за участие в промоционалния проект, изпратени до всеки един от членовете – винопроизводители, за кандидатите по чл. 34, ал. 1, т. 2 – 5;
11. документ в оригинал от банката, в която е открита банковата сметка по реда на чл. 42, ал. 3, удостоверяващ, че кандидатът по чл. 34 е титуляр на банковата сметка; документът следва да съдържа IBAN, BIC, име на титуляря на банковата сметка, име на банката;“.
2. В ал. 6 се създава изречение второ: „В случай че информацията не е публикувана, същата може да бъде изискана по реда на чл. 40, ал. 2.“
3. В ал. 7:
а) в основния текст думите „Изпълнителната агенция по лозата и виното изпраща служебно на ДФЗ“ се заменят с „При поискване от ДФЗ Изпълнителната агенция по лозата и виното по служебен път предоставя в срок от седем работни дни“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. произведените вина със ЗНП/ЗГУ и/или сортови вина без ЗНП/ЗГУ за последните две години от винопроизводителите по чл. 34, ал. 1, т. 2, 3 и 4, участващи в промоционалния проект, удостоверяваща пазарен дял по ал. 7, т. 3 на кандидата от не по-малко от 6 на сто спрямо общото производство за страната на вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ;“
в) създава се нова т. 3:
„3. произведените вина със ЗНП/ЗГУ за последните две години от винопроизводителите по чл. 34, ал. 1, т. 2, 3 и 4, участващи в промоционален проект по чл. 36, ал. 4, удостоверяваща пазарен дял на кандидата от не по-малко от 6 на сто спрямо общото производство за страната на вина със ЗНП/ЗГУ;“
г) досегашната т. 3 става т. 4;
д) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думата „сортове“ се заменя със „сортови вина“;
е) досегашната т. 5 става т. 6.
4. Създава се нова ал. 8:
„(8) Кандидатите по чл. 34, ал. 1, т. 1 към заявлението за предоставяне на финансова помощ прилагат годишен финансов отчет за предходните две години, от който да е видно, че делът на приходите от лозаро-винарска дейност е над 50 на сто от общия приход на кандидата.“
5. Досегашните ал. 8, 9, 10 и 11 стават съответно ал. 9, 10, 11 и 12.
§ 16. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Постъпилите заявления за предоставяне на финансова помощ и приложените към тях документи се оценяват съгласно критериите за оценка, посочени в приложение № 7. Допустими за подпомагане са заявления, получили минимум 5 точки по критериите за оценка.Съответствието с критериите за оценка се преценява въз основа на приложените към заявлението за финансова помощ документи и документите, представени по реда на чл. 39, ал. 7 и чл. 40, ал. 2.“
2. Алинеи 2, 3 и 4 се отменят.
3. В ал. 5 думите „от КОП“ се заличават.
4. Алинея 6 се отменя.
5. В ал. 8 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
6. В ал. 10:
а) в т. 2 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 1“;
б) в т. 3 накрая се добавя „и т. 3 и по чл. 39, ал. 8“;
в) в т. 5 думите „и сортове“ се заменят с „и/или сортови вина“.
§ 17. В чл. 42 ал. 7 се изменя така:
 „(7) В двумесечен срок от представяне на документите за проведената обществена поръчка ДФЗ извършва последващ контрол. Извършва се оценка на проектите по чл. 41 за законосъобразност на проведената процедура по ЗОП и обоснованост на критериите, по които са избрани изпълнителите. След одобрение на проведената обществена поръчка ДФЗ сключва допълнително споразумение към договора по ал. 1 за вписване на избрани изпълнители.“
§ 18. В чл. 48, ал. 2 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
§ 19. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 2:
„2. строително-монтажни работи за изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за:
а) производство на вино (от обработка на гроздето до бутилиране и етикетиране на виното в изба);
б) контрол на качеството на виното – анализиращи лаборатории;
в) съхранение на виното – складове;
г) предлагане на пазара на вино:
аа) винотеки на територията на предприятието;
бб) изложбени зали на територията на предприятието;
вв) фиксирани места за продажби на вино (на дребно) на територията на предприятието;
д) подобряване на инфраструктурата във връзка с ал. 1, т. 1, буква „з“;“
б) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея след думите „т. 1“ се добавя „и 2“, а след думите „патентни права и лицензи“ се добавя „и строителен надзор“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Разходи за дейности, свързани със строително-монтажни работи по системите и съоръженията за управление на отпадните води от производствената дейност, са допустими за подпомагане единствено когато изпълнението им е предвидено в проектното предложение едновременно с изпълнението на строително-монтажни работи по чл. 50, ал. 1, т. 2, букви „а“ и „б“, водещи до увеличаване на производствения капацитет на предприятието. В тези случаи към инвестиционния проект по чл. 54, ал. 2, т. 4, буква „а“ е задължително да бъде приложено становище на РИОСВ, доказващо необходимостта от изграждане или реконструкция на съоръженията за управление на отпадните води.“
§ 20. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 3 и 4:
„3. събаряне на стари сгради и производствени съоръжения;
4. изграждане или реконструкция на съоръжения за управление на отпадните води, когато не са свързани с изпълнението на дейности за увеличаване на производствения капацитет на предприятието.“
2. В ал. 2:
а) в т. 3 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“;
б) създават се т. 5, 6 и 7:
„5. за стъкларско оборудване на лаборатория (колби, епруветки, пипети и т.н.) и други краткотрайни материални активи;
6. строително-монтажни работи по чл. 137, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с изключение на строително-монтажни работи по чл. 147, ал. 1, т. 2 и 14 от ЗУТ;
7. изграждане и ремонт на пътища на територията на предприятието.“
§ 21. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 5:
„5. нямат изискуеми задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
2. В ал. 3 думите „и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката“ се заличават.
3. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Финансова помощ не се предоставя на кандидат и ползвател на помощта, за който се установи наличие на изкуствено създадено условие за получаване на помощта или за осигуряване на предимство в противоречие с целите на мярката.“
§ 22. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 числото „600 000“ се заменя с „800 000“.
2. В ал. 4 числото „1 500 000“ се заменя с „2 000 000“.
§ 23. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. когато кандидатът предвижда изпълнение на дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2:
а) инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект (работни чертежи и детайли)“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.), придружен със становище на регионалната инспекция по околна среда за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействието върху околната среда, следва да се изисква във всички случаи на ново строителство или реконструкция по силата на Закона за опазване на околната среда;
б) архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, надстроява и/или пристроява, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ;
в) влязло в сила разрешение за строеж съгласно ЗУТ или становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Обстоятелствата по чл. 53, ал. 1, т. 2 и 3 се доказват на база годишен финансов отчет на предприятието за предходен отчетен период спрямо датата на кандидатстване. За новорегистрираните предприятия се взима предвид само броят на служителите.“
§ 24. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В срок до 10 работни дни от подаване на заявлението по чл. 54, ал. 1 ТЗ на ИАЛВ извършва проверка за наличие и съответствие на предоставените към заявлението документи и сравнява включените данни в технологичния проект и документите по чл. 54, ал. 2, т. 4, буква „а“, когато кандидатът заявява дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2 с вписаните в лозарския регистър данни.“
2. В ал. 4 след думите „технологичен проект“ се добавя „документите по чл. 54, ал. 2, т. 4, буква „а“, когато кандидатът заявява дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2 и проверка“.
3. В ал. 6, т. 1 след думите „технологичен проект“ се добавя „и документите по чл. 54, ал. 2, т. 4, буква „а“, когато кандидатът заявява дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2“.
4. В ал. 8 след думите „технологичен проект“ се добавя „и документите по чл. 54, ал. 2, т. 4, буква „а“, когато кандидатът заявява дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2“.
5. Създава се ал. 13:
„(13) Когато в инвестиционния проект по чл. 54, ал. 2, т. 4, буква „а“ се налагат несъществени изменения съгласно чл. 154 от ЗУТ, към заявлението за утвърждаване на измененията се прилага заверено копие на заверена заповедна книга във връзка с измененията и заверен технически проект или работен план по съответната част с отразени промени.“
§ 25. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“;
б) в т. 4 думите „въпреки че същите не подлежат на финансиране по настоящата програма“ се заменят с „но не се заявява финансово подпомагане за тях“;
в) създават се т. 9 и 10:
„9. декларация за обстоятелствата по чл. 52, ал. 10 по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 2;
10. количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице, когато проектното предложение предвижда изпълнение на дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2.“
2. В ал. 3:
а) в т. 3 се създават изречения второ и трето: „запитването за оферта е по образец съгласно приложение № 5; оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на Закона за Камарата на строителите;“
б) в т. 5 накрая се добавя „инвестиционен проект, разработен във фаза „Технически проект“ или „Работен план (работни чертежи и детайли)“ за дейностите по чл. 50, ал. 1, т. 2“.
3. В ал. 5 след думите „за период 5 години“ се добавя „а когато включва дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2 – за период 10 години“.
4. В ал. 6 накрая се добавя „и документите по чл. 54, ал. 2, т. 4, когато кандидатът заявява дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2“.
§ 26. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „по чл. 50, ал. 1, т. 1“ се добавя „и т. 2“.
2. В ал. 4 думите „чл. 50, ал. 1, т. 2“ се заменят с „чл. 50, ал. 1, т. 3“.
§ 27. В чл. 60, ал. 2 се създава т. 4:
„4. засяга дейностите по чл. 50, ал. 1, т. 2 и е съществено изменение по смисъла на ЗУТ.“
§ 28. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
2. В ал. 3:
а) в т. 4 след думите „доставчик/изпълнител“ се добавя „строител“;
б) точка 12 се изменя така:
„12. копие на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.), от което да е видно, че строителството е извършено най-късно до приключване на всички дейности, подлежащи на финансово подпомагане;“
в) създава се т. 16:
„16. документи, доказващи съответствието с критериите за приоритет, на базата на които бенефициентът е класиран за получаване на финансова помощ и е получил съответния брой точки съгласно приложение № 9.“
§ 29. В чл. 66, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„(1) Ползвателите на помощ за дейности по чл. 50, ал. 1, т. 1 по мярка „Инвестиции в предприятия“ имат задължение да използват инвестицията по предназначение до края на петата година след датата на изплащането на помощта. Ползвателите на помощ за дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2 имат задължение да използват инвестицията по предназначение до края на десетата година след датата на изплащането на помощта. Бенефициентите се задължават до изтичане на мониторинговия период:“.
2. Създава се т. 6:
„6. да поддържат предприятието в съответствие с критериите за приоритет, на базата на които са класирани за получаване на финансова помощ и са получили съответния брой точки съгласно приложение № 9.“
§ 30. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „приравнени към природни бедствия“ и думите „които унищожават повече от 30 на сто от средния добив, изчислен на базата на предходния тригодишен период или средното количество за три години, базирано на предходния петгодишен период, като от него се изключат най-високата и най-ниската стойност“ се заличават;
б) създава се нова т. 2:
„2. природни бедствия – неблагоприятни климатични условия по т. 1, които унищожават повече от 30 на сто от средния добив, изчислен на базата на предходния тригодишен период или средното количество за три години, базирано на предходния петгодишен период, като от него се изключат най-високата и най-ниската стойност;“
в) досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя така:
„3. други застрахователни рискове – загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредител.“
2. В ал. 3 думите „винарската година“ се заменят с „годината“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ се предоставя на гроздопроизводители, вписани в лозарския регистър, които:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
2. не са в производство за обявяване в несъстоятелност и не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат изискуеми задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Създава се ал. 7:
„(7) Не се предоставя финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ за площи, за които е заявено подпомагане по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ през същата финансова година.“
§ 31. В чл. 68 ал. 3 се изменя така:
„(3) Финансовото подпомагане не надвишава:
1. 80 на сто от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застрахователни полици, които включват загуби, причинени от събития по чл. 67, ал. 2, т. 2;
2. 50 на сто от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застрахователни полици, които включват загуби, причинени от събития по чл. 67, ал. 2, т. 1 и 2;
3. 50 на сто от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застрахователни полици, които включват загуби, причинени от събития по чл. 67, ал. 2, т. 3.“
§ 32. В чл. 69 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „може да“ и „целогодишно“ се заличават.
2. Алинеи 4 и 5 се отменят.
§ 33. В чл. 70 ал. 4 се изменя така:
„(4) В срок до 7 работни дни от извършване на проверката по ал. 1 или след отстраняване на нередовностите и/или непълнотите по ал. 2 при необходимост ТЗ на ИАЛВ извършва проверка на място за установяване на действителното агротехническо състояние на заявената площ. Резултатите от проверката на място се отразяват в контролен лист в два екземпляра, подписан от длъжностните лица, извършили проверката, и от кандидата или негов упълномощен представител.“
§ 34. В чл. 71, ал. 3 думите „6 месеца от датата на издаването му“ се заменят с „до края на календарната година, в която е издадено“.
§ 35. В чл. 72 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 36. В чл. 73, ал. 3 думите „и утвърдените цифрови географски данни на одобрената от ИАЛВ площ“ се заличават.
§ 37. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 думата „извършва“ се заменя с „може да извърши“.
2. В ал. 6:
а) в основния текст думите „50 дни“ се заменят с „15 работни дни“;
б) в т. 1 думите „когато наличният бюджет, определен в заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ по чл. 3, ал. 1 за съответния период на прием, е недостатъчен, той се разпределя пропорционално на одобрените за финансиране заявления“ се заличават.
3. Създава се ал. 9:
„(9) В случай че заявената финансова помощ от всички кандидати през съответния прием надвишава бюджета по мярката, определен в заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ по чл. 3, ал. 2, бюджетът се разпределя пропорционално между одобрените за финансиране заявления.“
§ 38. В чл. 75, ал. 1 числото „10“ се заменя с цифрата „5“.
§ 39. В чл. 77, ал. 1 числото „20“ се заменя с цифрата „5“.
§ 40. Създава се глава пета с чл. 78 – 88:
„Глава пета
МЯРКА „СЪБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА НА ЗЕЛЕНО“
Раздел I
Дейности
Чл. 78. (1) По мярка „Събиране на реколтата на зелено“ се подпомага пълното ръчно отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин добивът от съответната заявена площ се намалява до нула. Мярката може да се прилага за всички сортове винени лозя съгласно Официалната сортова листа на Република България.
(2) Недопустими за подпомагане по мярката по ал. 1 са:
1. едни и същи площи през две последователни години;
2. пълно или частично увредени насаждения вследствие на природно бедствие или на неблагоприятно климатично събитие, настъпило преди датата на събирането на реколтата на зелено;
3. площи, за които е получено подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ по реда на настоящата наредба и на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. (ДВ, бр. 34 от 2014 г.) и които попадат в мониторингов период;
4. площи с лозови насаждения, създадени в период, по-малък от 4 години преди датата на кандидатстване;
5. площи с лозови насаждения, за които през последната винарска година преди кандидатстването не е подадена декларация за реколта от тях;
6. площи, за които е заявено подпомагане по мярка „Застраховане на реколтата“ през същата финансова година;
7. операциите по отстраняване на гроздовете, които нарушават доброто вегетативно състояние на лозето и водят до негативни фитосанитарни последици и отрицателни отражения върху околната среда;
8. площи с лозови насаждения, които не са в добро агротехническо състояние.
(3) Оставянето на гроздето с търговско качество върху насажденията в края на нормалния производствен цикъл (небране) не се счита за събиране на реколта на зелено.
Раздел ІІ
Изисквания към кандидатите
Чл. 79. (1) За финансова помощ по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки, и които:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
2. не са в производство за обявяване в несъстоятелност и не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат изискуеми публични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията.
(2) Финансова помощ по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ не могат да получат кандидати, които са физически лица производители, и кандидати юридически лица, чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, 159а – 159г, 172, 192а, 194 – 217, 219 – 252, 253 – 260, 301 – 307, 321, 321а и 352 – 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.
Раздел ІІІ
Финансова помощ
Чл. 80. (1) Максималният размер на финансовата помощ за мярка „Събиране на реколтата на зелено“ е до 50 % от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката.
(2) Преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете се изчисляват на база формирани пределни цени на хектар.
(3) Загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката, се изчислява на база среден годишен добив на хектар от заявените площи за период от две години преди прилагането на мярката, умножен по цената за килограм грозде, определена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по реда на чл. 8, ал. 6.
(4) Финансова помощ по ал. 1 се предоставя за загуби на приходи по ал. 3 за добив до 6300 кг/ха.
(5) В рамките на един прием финансова помощ по ал. 1 се предоставя за не повече от 35 ха от лозовите насаждения на един бенефициент.
(6) Финансова помощ не се предоставя на кандидат и ползвател на помощта, за който се установи наличие на изкуствено създадено условие за получаване на помощта или за осигуряване на предимство в противоречие с целите на мярката.
Раздел ІV
Условия и ред за издаване на удостоверение за участие
Чл. 81. (1) Кандидатите за финансово подпомагане по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ подават лично или чрез упълномощено лице в ТЗ на ИАЛВ по регистрация на лозарското стопанство заявление по образец за участие до 10 април включително на съответната година.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. документи, удостоверяващи правното основание за ползване на заявените площи; договорите за ползване на площите следва да са с нотариална заверка на подписите на страните, да са сключени поне една година преди годината на кандидатстване и да бъдат за срок от минимум 5 календарни години, следващи годината на кандидатстване;
2. актуална скица на площите, издадена не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението, а когато е издадена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър – с отразени последните промени;
3. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.
(3) В срок до 3 работни дни от получаване на заявлението по ал. 1 ТЗ на ИАЛВ извършва проверка за наличие и съответствие на предоставените документи, сравнява данните за посочените в заявлението площи с данните от лозарското стопанство, вписани в лозарския регистър, и извършва проверка на обстоятелствата по чл. 78, ал. 2, т. 4 и 5.
(4) При установяване на непълноти и/или нередовности в заявлението и приложените към него документи ТЗ на ИАЛВ писмено уведомява кандидата, който в срок до 5 работни дни от получаване на уведомлението представя изисканите документи или писмени обяснения.
(5) В случаите, когато кандидатът не отстрани непълнотите и/или нередовностите в срока по ал. 4, заявлението се отхвърля. Кандидатът може да подаде ново заявление в срока, посочен в ал. 1.
(6) В срок до 7 работни дни от извършване на проверката по ал. 3 или след отстраняване на непълнотите и/или нередовностите по ал. 4 ТЗ на ИАЛВ извършва проверка на място на заявените площи за установяване на действителното агротехническо състояние на лозовите насаждения. Резултатите от проверката се отразяват в контролен лист в два екземпляра, подписан от длъжностните лица, извършили проверката, и от кандидата или негов упълномощен представител, по един за всяка една от страните.
(7) В срок до три работни дни след извършване на проверката по ал. 6 ТЗ на ИАЛВ изготвя становище за одобрение или отхвърляне на заявлението.
(8) При подаване на заявление по ал. 1 кандидатите са задължени да предоставят цифрови географски данни за площите, върху които имат намерение да прилагат мярка „Събиране на реколтата на зелено“ и за които ще заявяват предоставяне на финансова помощ от ДФЗ. Изпълнителната агенция по лозата и виното проверява данните за заявената площ чрез извършване на административни проверки и проверки на място.
Чл. 82. (1) Всяка година ИАЛВ извършва анализ на очакваната пазарна ситуация за изкупуване на гроздето от съответната реколта и изготвя предложение до министъра на земеделието, храните и горите за обявяване прилагането или мотивирано становище за неприлагането на мярката за съответната година.
(2) Анализът по ал. 1 се извършва въз основа на подадените заявления по чл. 81, ал. 1, информация от вписаните в лозарския регистър винопроизводители за предвиденото/необходимото количество грозде за преработка, прогнозен добив на винено грозде по данни на ИАЛВ и данни от годишните доклади на ИАЛВ за предходни винарски години. Анализът се утвърждава от изпълнителния директор на ИАЛВ и се предоставя на министъра на земеделието, храните и горите.
(3) В срок до 25 април министърът на земеделието, храните и горите:
1. обявява откриване на производство по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс по издаване на заповед за прилагане на мярката; в обявлението се посочват крайният срок за изпълнение на операциите по отстраняване на гроздовете, който не може да бъде по-късно от 20 юли, бюджетът за прилагане на мярката през съответната финансова година, периодът на прием в ДФЗ на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Събиране на реколтата на зелено“, който е най-късно до 10 юни на съответната година, и пределните цени по чл. 80, ал. 2;
2. със заповед обявява неприлагането на мярката.
(4) Обявлението по ал. 3, т. 1 заедно с проекта на заповед и анализът по чл. 82, ал. 1 се публикуват на електронната страница на МЗХГ за срок от един месец от датата на издаване. След приключване на производството министърът на земеделието, храните и горите издава заповед за прилагане на мярката.
Чл. 83. (1) В срок до 2 работни дни от получаване на становището по чл. 81, ал. 7, но не по-късно от деня, в който изтича срокът по чл. 82, ал. 4, изпълнителният директор на ИАЛВ със заповед:
1. одобрява заявлението по чл. 81, ал. 1 и издава удостоверение за право на участие по мярка „Събиране на реколтата на зелено“;
2. мотивирано отхвърля заявлението; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(2) Копие на удостоверението за право на участие по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ се изпраща на одобрения кандидат.
Раздел V
Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ
Чл. 84. (1) Заявление за предоставяне на финансова помощ за извършване на операциите по отстраняване на гроздовете се подава в ЦУ на ДФЗ в срока, посочен в заповедта по чл. 82, ал. 4. Заявлението е по образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 3.
(2) В случай че заявлението по ал. 1 се подава от упълномощено лице, се прилага заверен препис на нотариално заверено пълномощно.
(3) При поискване от ДФЗ ИАЛВ по служебен път предоставя в срок от три работни дни документите по чл. 81, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 83, ал. 1, т. 1, както и цифровите географски данни на заявената в ИАЛВ площ по мярка „Събиране на реколтата на зелено“.
Чл. 85. (1) След подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ по чл. 84 служителите от ДФЗ извършват административна проверка на документите и проверка на място за установяване наличието на зелена реколта от заявените площи.
(2) В случай че от проверката на място по ал. 1 бъде установен размер на площта, по-малък от заявения, одобрен за подпомагане ще бъде размерът от проверката на място на ДФЗ.
(3) Постъпилите заявления за предоставяне на финансова помощ се оценяват съгласно критериите за оценка, посочени в приложение № 10. Съответствието с критериите за оценка се преценява въз основа на обстоятелства, проверими по служебен път. Допустими за подпомагане са проекти, получили най-малко 5 точки по критериите за оценка, съгласно приложение № 10.
(4) Заявленията за предоставяне на финансова помощ се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.
(5) Заявление, към което не са приложени всички изискуеми документи по чл. 84, или заявление, което съдържа нередовна информация, не подлежи на класиране по ал. 3. За тези обстоятелства ДФЗ уведомява кандидата писмено преди извършване на класирането.
(6) След извършване на класирането по ал. 3 изпълнителният директор на ДФЗ издава мотивирана заповед:
1. за одобрение на подаденото по реда на чл. 84, ал. 1 заявление за предоставяне на финансова помощ;
2. за отхвърляне на ДФЗ на подаденото по реда на чл. 84, ал. 1 заявление за предоставяне на финансова помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(7) До кандидата се изпраща уведомително писмо с указан срок, в който договорът за предоставяне на финансово подпомагане по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ трябва да бъде подписан лично или от упълномощено лице.
(8) Всички договори по ал. 4 трябва да бъдат сключени най-късно до 10 юли. След 10 юли в случай на неподписан от кандидата договор правото за подпомагане по подаденото от кандидата заявление по чл. 84, ал. 1 се погасява.
Раздел VI
Условия и ред за предоставяне на финансова помощ
Чл. 86. (1) Кандидатът, сключил договор по чл. 85, ал. 7, извършва операциите по отстраняване на гроздовете в срока, определен със заповедта по чл. 82, ал. 3, т. 1. В срок от 2 работни дни след приключване на операциите кандидатът или негов упълномощен представител уведомява ДФЗ с писмо по образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 3, към което прилага копия от разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения), доказващи извършването на операциите по отстраняване на гроздовете.
(2) В срок от 10 работни дни от уведомлението по чл. 1 ДФЗ извършва проверка на място.
(3) В срок от 10 работни дни от получаване на резултатите от проверката по ал. 2 изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява изплащането на част или на цялата финансова помощ, за което писмено уведомява кандидата;
2. мотивирано отказва изплащането на част или на цялата финансова помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
Чл. 87. (1) Изпълнителният директор на ДФЗ постановява отказ за изплащане на цялата финансова помощ по подадено заявление за окончателно плащане в следните случаи:
1. когато операциите по отстраняване на гроздовете не са извършени в срока по чл. 82, ал. 3, т. 1;
2. когато се установи противоречие с едно или повече от обстоятелствата по чл. 78.
(2) В случай че при проверката по чл. 86, ал. 2 се установи разлика между договорената площ и площта, върху която са извършени операциите по отстраняване на гроздовете, финансовата помощ се редуцира съобразно площта, върху която са извършени операциите, и до размера на площта по договор.
Раздел VII
Мониторинг и кръстосано съответствие
Чл. 88. (1) Ползвателят на финансова помощ по мярката „Събиране на реколтата на зелено“ е длъжен да спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 и заповедта на министъра на земеделието, храните и горите по реда на чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители, както и законоустановените изисквания за управление по смисъла на Приложение II на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета в срок до края на петата финансова година, следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ, в рамките на своето стопанство.
(2) В случай че ползвателят на финансова помощ по чл. 85, ал. 4 не спазва или не е привел своето стопанство в съответствие с изискванията по ал. 1, изплатената финансова помощ се възстановява частично или изцяло в зависимост от тежестта, степента, продължителността и системността на неизпълнението, установени чрез проверки от ДФЗ.“
§ 41. В § 1 на допълнителната разпоредба се създават т. 48, 49 и 50:
„48. „Операция“ е всяко от допустимите по технологичната карта действия за извършването на дадена дейност в рамките на мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“.
49. „Пазарен дял“ е съотношението на произведените вина със ЗНП/ЗГУ и/или сортови вина без ЗНП/ЗГУ на винопроизводителите спрямо общото производство за страната на вина със ЗНП/ЗГУ и/или сортови вина без ЗНП/ЗГУ.
50. „Сходна дейност“ е дейност, попадаща в същия клас (четирицифрен код) съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008).“
§ 42. Приложение № 7 към чл. 41, ал. 4 се изменя така:
 
„Приложение № 7  към чл. 41, ал. 4
Критерии за оценка на промоционални проекти

Критерии за оценка
Максимален брой точки
Информацията се предоставя от
Обосновка за приоритет
 
Общо значение на проекта на кандидата
 
 
 
1.
Кандидатът не е получавал подпомагане до момента
10
ДФЗ
За да се гарантира равен старт на всички кандидати по мярката – т. 3
Количествени цели на НППЛВС
2.
Проектът е насочен към нови държави, за които до момента кандидатът не е получавал подпомагане
 
ДФЗ
За да се подпомогнат оператори, които искат да открият нови пазари в трети държави, в които вносът на вино от ЕС все още не е консолидиран. Това от своя страна ще способства за постигане на резултатите от т. 4 Количествени цели на НППЛВС. Критерият ще допринесе за постигане на стратегията за засилване на търсенето на качествени вина, заложена в програмата
*При избор на една нова държава
* 8
**При избор на две нови държави
**9
***При избор на три нови държави
***10
 
Приложно поле и обхват на програмните действия по отношение – Значение на програмата за целевите групи (брой целеви групи)
 
 
 
3.
Информация за отговорна консумация на вино
3
Пром. проект
Средна значимост – наличието на операции за информация за отговорна консумация на вино ще доведе до постигане на количествените цели по т. 2 от НППЛВС
4.
Информационни кампании, по-специално относно режимите на ЕС, отнасящи се до наименованията за произход, географските указания
3
 
Средна значимост – наличието на такива информационни кампании, по-специално относно режимите на ЕС, ще доведе до постигане на количествените цели по т. 1 и 2 от НППЛВС
5.
Лица, формиращи обществено мнение – професионалисти (журналисти, експерти по кулинарното изкуство, сомелиери, ресторантьори)
2
 
Ниска значимост – насочеността на проектите към тези групи индиректно ще доведе до постигане на количествените цели по т. 1 и 2 от НППЛВС. Критериите ще допринесат за изпълване на заложената стратегия на програмата, като увеличаване на търсенето на специфични вина, както и тяхната разпознаваемост
6.
Учебни заведения от сектора на хотелиерството и ресторантьорството
2
 
Разнообразен асортимент на промотираните вина (промотираните вина със ЗНП, ЗГУ и сортови без ЗНП и ЗГУ от участниците в промоционалния проект)
 
 
 
7.
Вина със ЗНП
5
ИАЛВ
Средна значимост – постигане на количествените цели по т. 1 и 2 от НППЛВС чрез промотиране и на трите вида вино, както и до изпълнение на заложената стратегия на програмата (засилване на разпознаваемостта на вината от Тракийската низина и Дунавската равнина, увеличаване на престижа и засилване на търсенето на специфични вина)
8.
Вина със ЗГУ
1
 
ОБЩО
36
 
 

§ 43. Приложение № 9 към чл. 58, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 9  към чл. 58, ал. 1
Критерии за оценка на проекти, подадени по мярка „Инвестиции в предприятия“

Критерии за приоритет
Минимално изискване
Информацията се предоставя от
Брой точки
Предприятия, преработващи над 30 % собствена суровина
Над 30 % собствена суровина – грозде от винени сортове лозя за производство на вино, произведено върху собствени площи, взети под наем или аренда.
Процентите се изчисляват средноаритметично за двете винарски години преди подаване на заявление по чл. 54.
При изчислението на стойността на продукцията могат да се включат количествата суровина, произведени от свързани лица по смисъла на ЗМСП
Предоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за право на участие съгласно чл. 55, ал. 6 и/или декларация за собствена продукция
20 точки
Проекти, насочени към подобряване на енергийната ефективност на предприятието
Доклад и резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване на промишлената система съгласно Наредба № Е-РД-04-05 от 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания, от които да е видно, че инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието
От представения документ
10 точки
Предприятия, насочени за производство на биологично сертифицирано вино
Предприятието произвежда биологично сертифицирано вино
Договор за контрол с контролиращо лице по чл. 18 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз върху дейностите или инвестициите, включени в проекта, сключен не по-късно от една година преди подаването на заявлението за издаване на удостоверение за кандидатстване, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващ, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от сертификат, издаден от контролиращото лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на вино, сертифицирано като биологично
5 точки
Предприятия, насочени към производство на вино със Защитено наименование на произход (ЗНП)
Предприятието да произвежда вино със ЗНП през последните две винарски години преди подаване на заявление по чл. 54
Предоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за право на участие съгласно чл. 55, ал. 6
15 точки
Над 70 % от произвежданите вина в предприятието са със ЗГУ и/или ЗНП
Предприятието да произвежда над 70 % вино със ЗГУ и/или ЗНП, изчислени средноаритметично за последните две винарски години преди подаване на заявление по чл. 54.
При изчислението могат да се включат количествата произведени вина със ЗГУ и ЗНП от свързани лица по смисъла на ЗМСП
Предоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за право на участие съгласно чл. 55, ал. 6
10 точки
Проекти, предвидени за изпълнение в Северозападна България
Винарското предприятие изцяло попада на територията на административна/и област/и от Северозападен район
Предоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за право на участие съгласно чл. 55, ал. 6
5 точки
Новорегистрирани винопроизводители, които имат най-малко двегодишна история в лозарския регистър като гроздопроизводители към момента на кандидатстване
Кандидатът има най-малко двегодишна история в лозарския регистър като гроздопроизводител към момента на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ по реда на чл. 56, ал. 1 и да е регистриран като винопроизводител в лозарския регистър през последните дванадесет месеца преди подаване на заявление по чл. 54
Предоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за право на участие съгласно чл. 55, ал. 6
10
точки
Общ брой точки
 
 
75 точки

§ 44. Създава се приложение № 10 към чл. 85, ал. 3:
„Приложение № 10 към чл. 85, ал. 3
Критерии за оценка на заявления по мярка „Събиране на реколтата на зелено“

Критерии за приоритет
Минимално изискване
Източник на информацията
Точки
1. Кандидатът не е винопроизводител (само регистриран гроздопроизводител)
Кандидатът не е вписан в лозарския регистър като винопроизводител, като за целта се взимат под внимание и свързаните лица по смисъла на ЗМСП
ИАЛВ (лозарски регистър; удостоверение за право на участие по мярката)
20 т.
2. Размер на площите, за които се заявява финансиране по мярката, над 3 ха и до 20 ха
Общата площ на винените лозя, включени в лозарските стопанства на заявителя към датата на подаване на заявлението, да е от 3 до 20 ха
ИАЛВ (лозарски регистър; удостоверение за право на участие по мярката); ДФЗ (резултати от проверки на място на)
15 т.
Размер на площите, за които се заявява финансиране по мярката, от 1 до 3 ха
Общата площ на винените лозя, включени в лозарските стопанства на заявителя към датата на подаване на заявлението, да е от 1 до 3 ха
ИАЛВ (лозарски регистър; удостоверение за право на участие по мярката); ДФЗ (резултати от проверки на място на)
25 т.
3. Кандидатът е гроздопроизводител с най-малко двегодишна история
Кандидатът има най-малко двегодишна история в лозарския регистър като гроздопроизводител към момента на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ по мярка „Събиране на реколтата на зелено“
ИАЛВ (лозарски регистър)
10 т.
4. Площите не се намират в райони и не са със сортове грозде за производство на вина със ЗНП
Събиране на реколтата на зелено не се реализира за райони и сортове грозде за производство на вина със ЗНП
ИАЛВ (удостоверение за право на участие по мярката)
5 т.
5. Площи, стопанисвани от групи/организации на производители на винено грозде
 
Регистър на МЗХ;
Удостоверение за признаване на групи/организации на производители на грозде
10 т.
Максимален брой точки
70 т.

§ 45. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Десислава Танева

144