Министерски съвет
брой: 4, от дата 14.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 2 от 9 януари 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 9 ЯНУАРИ 2020 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения на административните органи, на доставчиците на обществени услуги и на лицата, осъществяващи публични функции, трябва да отговаря на хармонизирания стандарт EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) – Изисквания за достъпността на продукти и услуги в сферата на ИКТ, освен в случаите по чл. 58в, ал. 2 или 3 от ЗЕУ.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Административните органи, доставчиците на обществени услуги и лицата, осъществяващи публични функции, разработват и публикуват декларация за достъпност по чл. 58в, ал. 4 от ЗЕУ, която задължително съдържа описание на:
1. статуса на съответствие на съдържанието на интернет страница или мобилно приложение със стандарта по ал. 2;
2. частите на съдържанието, които не са достъпни, и причините за това, както и предвидени достъпни алтернативи, когато това е целесъобразно;
3. метода, използван за изготвяне на декларацията;
4. механизма за предоставяне на обратна информация и данни за контакт – за нотификация от гражданите при наличие на съдържание, което не отговаря на изискванията за достъпност;
5. процедурата по прилагане в случай на неудовлетворителен отговор на нотификацията.“
§ 2. Създава се чл. 39а:
„Изключения от задължението за достъпност поради прекомерна тежест
Чл. 39а. (1) Мерки, водещи до прекомерна тежест, са тези, които биха наложили прекомерна организационна или финансова тежест за задължения субект или биха застрашили способността му да изпълни своята цел или да публикува информация, която е необходима за неговите задължения и услуги или е свързана с тях, като същевременно се взема предвид вероятната полза или вреда, която би настъпила за гражданите, по-специално за хората с увреждания.
(2) Ако конкретен задължен субект иска да приложи изключението от изпълнението на чл. 39, ал. 2 поради прекомерна тежест, трябва да извърши първоначална оценка на степента, до която спазването на изискванията за достъпност води до прекомерна тежест, и да я предостави за одобряване с доклад до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.
(3) Докладът се разглежда по процедура, определена от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.
(4) В случай че извършената оценка бъде одобрена, в декларацията за достъпност за съответната интернет страница или мобилното приложение задълженият субект подробно описва елементите от изискванията за достъпност, които не е бил в състояние да изпълни, и предлага достъпни алтернативи, когато е целесъобразно. Оценката се преразглежда от задължения субект най-малко веднъж годишно, за да бъдат взети предвид възможни организационни или технически промени.
(5) За да се оцени до каква степен спазването на изискванията за достъпност по чл. 39, ал. 2 води до прекомерна тежест, задължените субекти трябва да вземат предвид най-малко следните обстоятелства:
1. размера, ресурсите и естеството на съответния задължен субект;
2. прогнозните разходи и ползи за съответния задължен субект спрямо прогнозните ползи за хората с увреждания, като се отчитат честотата и продължителността на използване на конкретната уеб страница или мобилно приложение.
(6) Липсата на приоритет, време или знания не се считат за основания за изключение поради прекомерна тежест.
(7) Изключенията от изпълнението на изискванията за достъпност по чл. 39, ал. 2 поради прекомерна тежест трябва да бъдат ограничени до конкретно съдържание и определени части с цел намаляване на тежестта, като същите трябва да бъдат обосновани. Независимо от това задълженият субект трябва да направи това съдържание възможно най-достъпно.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
142