Министерство на вътрешните работи
брой: 5, от дата 17.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.27


Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Із-417 от 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Із-417 от 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.; изм., бр. 42 от 2010 г., бр. 9 и 57 от 2011 г. и бр. 52 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1 се създава изречение второ: „Заявлението на бежанец, чужденец с хуманитарен статут и чужденец, получил убежище, се разпечатва чрез въвеждане на ЛНЧ.“
§ 2. В чл. 5 ал. 5 се изменя така:
„(5) Когато се заяви издаване на повече от един български личен документ и видът на услугата е различен, се разпечатват два броя заявления.“
§ 3. В чл. 6, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след съкращението „ЕГН“ се добавя „или ЛНЧ“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. регистрира заявлението с входящ номер в регистрационен дневник в НАИФ „НРБЛД“ съгласно приложение № 1 и отбелязва в заявлението автоматично генерирания входящ номер;“.
§ 4. В глава втора, раздел II се създава чл. 6а:
„Чл. 6а. (1) Приетите заявления за издаване на български лични документи се регистрират в автоматизиран електронен дневник в НАИФ „НРБЛД“.
(2) Периодично чрез дейност „Дневник на регистрираните заявления“ в НАИФ „НРБЛД“ се разпечатва част от регистрационния дневник по приложение № 1 на приетите заявления за избран период в съответното звено, в зависимост от натоварването му, като всяка разпечатана част от дневника започва с входящ номер, следващ последния входящ номер от предходната разпечатана част от дневника.
(3) От всички разпечатани части на дневника по ал. 2 във всяко звено се формира регистрационен дневник на приетите заявления за всяка календарна година. Разпечатаният дневник се съхранява в звеното, регистрирало заявленията.“
§ 5. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Приетите в СДВР/ОДМВР заявления за издаване на български лични документи на бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище, се сканират и файловете се изпращат с писмо по автоматизираната информационна система „Документооборот“ (АИСД) до ДБДС за съгласуване с Държавната агенция за бежанците по електронен път, въвеждане, контрол преди персонализация и персонализация, а оригиналите на заявленията и всички приложени документи, комплектовани по папки, се съхраняват съответно в отдел/сектори БДС при СДВР/ОДМВР. При липса на техническа възможност приетите в СДВР/ОДМВР заявления се комплектоват по папки и с опис и придружително писмо се изпращат в ДБДС – МВР.
(2) Дирекция „Български документи за самоличност“ – МВР, изпраща по електронен път заявки с данни от заявленията по ал. 1 до Държавната агенция за бежанците (в случай на необходимост по факс или чрез куриер) за определяне на валидността на документите и за потвърждаване на самоличността на чужденците.“
§ 6. В чл. 12 ал. 2 се отменя.
§ 7. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13.(1) Приетите заявления се предават на служителя, извършващ дейността „Въвеждане на приетото заявление в НАИФ „НРБЛД“.
(2) Заявленията на бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище, се въвеждат след връщане на обработените от Държавната агенция за бежанците заявки по чл. 11, ал. 2.“
§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Въвеждането на заявленията на бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище, се извършва само в ДБДС – МВР.“
§ 9. В глава втора, раздел IV се създава чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) Дейността „Контрол преди персонализация“ на приетите заявления за издаване на българските лични документи на бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище, се извършва само в ДБДС – МВР.
(2) Служителят, извършил дейността „Контрол преди персонализация“, посочва двете си имена и дата и се подписва на гърба на заявлението.“
§ 10. Създава се чл. 20а:
„Чл. 20а. Дейността „Персонализация“ за българските лични документи на бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище, се извършва само в ДБДС – МВР.“
§ 11. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 изречение четвърто се изменя така: „Унищожаването се отразява върху разпечатката за получаване на персонализиран документ, в която е отбелязан видът на документа и неговият номер, датата, лицето, върнало документа, и служителят, който го е унищожил, и същите полагат подпис.“
2. В ал. 5 думите „сектор/група“ се заменят с „отдел/сектор“.
§ 12. В чл. 29, ал. 3 т. 5 се изменя така:
„5. регистрира заявлението с входящ номер в регистрационен дневник в НАИФ „НРБЛД“ съгласно приложение № 1 и отбелязва в заявлението автоматично генерирания входящ номер;“.
§ 13. Създава се чл. 29а:
„Чл. 29а. (1) Приетите заявления за издаване на български лични документи се регистрират в автоматизиран електронен дневник в НАИФ „НРБЛД“.
(2) Периодично чрез дейност „Дневник на регистрираните заявления“ в НАИФ „НРБЛД“ се разпечатва част от регистрационния дневник по приложение № 1 на приетите заявления за избран период в съответното звено, в зависимост от натоварването му, като всяка разпечатана част от дневника започва с входящ номер, следващ последния входящ номер от предходната разпечатана част от дневника.
(3) От всички разпечатани части на дневника по ал. 2 във всяко звено се формира регистрационен дневник на приетите заявления за всяка календарна година. Разпечатаният дневник се съхранява в звеното, регистрирало заявленията.“
§ 14. В чл. 46 се създава ал. 3:
„(3) При подаване на заявлението лицето може да посочи, че желае да получи готовото СУМПС в РУ на МВР или звеното „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР по постоянния си адрес.“
§ 15. В чл. 53 ал. 1 се изменя така:
„(1) Дейността „Контрол преди персонализация“ се извършва в отдел „Пътна полиция“ – СДВР (ОПП – СДВР), и секторите „Пътна полиция“ при ОДМВР.“
§ 16. В чл. 56, ал. 1 след думите „ОПП – СДВР“ се поставя запетая и се добавя „сектори „Пътна полиция“ при ОДМВР“.
§ 17. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Връчването на персонализираните СУМПС се извършва в РУ на МВР при СДВР/ОДМВР или в звената „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР, където е прието заявлението, или в посочено от заявителя при подаване на заявлението РУ на МВР, или звеното „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес.“
2. В ал. 8 след думите „АИС „Отчет на водачи“ се добавя „от служители на звената „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР“.
§ 18. Член 60 се изменя така:
„Чл. 60. В РУ на МВР при СДВР/ОДМВР могат да бъдат подавани заявления за издаване на СУМПС на български граждани само за обикновена услуга в случаите на подмяна на СУМПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат.“
§ 19. В чл. 61, ал. 1 изречение второ се изменя така: „В случай че тези документи не бъдат представени, се прилагат разпоредбите на чл. 16 от Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (ДВ, бр. 97 от 2002 г.).“
§ 20. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. регистрира заявлението с входящ номер в регистрационен дневник в НАИФ „НРБЛД“ съгласно приложение № 1 и отбелязва в заявлението автоматично генерирания входящ номер;“.
2. В ал. 2 изречение второ се изменя така: „В случай че тези документи не бъдат представени, се прилагат разпоредбите на чл. 16 от Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина.“
§ 21. Създава се чл. 63а:
„Чл. 63а. (1) Приетите заявления за издаване на български лични документи се регистрират в автоматизиран електронен дневник в НАИФ „НРБЛД“.
(2) Периодично чрез дейност „Дневник на регистрираните заявления“ в НАИФ „НРБЛД“ се разпечатва част от регистрационния дневник по приложение № 1 на приетите заявления за избран период в съответното звено, в зависимост от натоварването му, като всяка разпечатана част от дневника започва с входящ номер, следващ последния входящ номер от предходната разпечатана част от дневника.
(3) От всички разпечатани части на дневника по ал. 2 във всяко звено се формира регистрационен дневник на приетите заявления за всяка календарна година. Разпечатаният дневник се съхранява в звеното, регистрирало заявленията.“
§ 22. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с „Главна дирекция „Национална полиция“.
§ 23. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2, т. 5 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2, т. 5
Регистрационен дневник

Вх. №
Дата на регистриране
ЕГН
Имена
Вид документ
Вид услуга
Изтрито
Забележка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. До един месец от влизане в сила на инструкцията дейността „Контрол преди персонализация“ на приетите заявления за издаване на СУМПС се извършва от звената БДС при ОДМВР.
§ 25. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Младен Маринов
133