Министерство на вътрешните работи
брой: 3, от дата 10.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.18


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение (ДВ, бр. 60 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 числото „959“ се заменя с „1054“.
2.В ал. 6 числото „712“ се заменя със „781“.
§ 2. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 и 2 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 и 2
А. ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжностни наименования
Основно
месечно
възнаграждение
1
2
3
I.
Ръководство на Министерството на вътрешните работи (МВР)
 
1.
Главен секретар на МВР
2 719
2.
Заместник главен секретар на МВР
2 455
ІІ.
Главни дирекции
 
1.
Директор (на главна дирекция)
2 410
2.
Заместник-директор (на главна дирекция)
2 233
3.
Директор на дирекция в главна дирекция
2 052
4.
Заместник-директор на дирекция в главна дирекция
1 950
5.
Началник на отдел, Началник на отдел (главен разследващ полицай)
1 896
6.
Заместник-началник на отдел
1 803
7.
Началник на сектор
1 713
8.
Началник на група
1 486
9.
Главен разследващ полицай (в отдел в главна дирекция)
1 713
10.
Главен разследващ полицай (в сектор в главна дирекция)
1 659
10.1.
Главен разследващ полицай (в териториално звено на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) с район на действие на територията на гр. София)
1 560
10.2.
Главен разследващ полицай (в териториално звено ГДБОП с район на действие извън на територията на гр. София)
1 532
11.
Старши разследващ полицай (в главна дирекция)
1 605
12.
Началник на сектор (главен разследващ полицай) в регионална дирекция „Гранична полиция“ (РДГП)
1 532
13.
Старши разследващ полицай (в териториално звено на главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) с район на действие на територията на гр. София)
1 359
14.
Старши разследващ полицай в териториално звено на ГДБОП (с район на действие извън територията на гр. София) и РДГП и Разследващ полицай (в главна дирекция)
1 297
15.
Старши разследващ полицай в гранично полицейско управление (ГПУ) в РДГП
1 282
16.
Разследващ полицай (териториално звено на ГДБОП с район на действие на територията на гр. София)
1 268
17.
Разследващ полицай (в териториално звено на ГДБОП с район на действие извън територията на гр. София), РДГП и в ГПУ в РДГП
1 263
18.
Младши разследващ полицай
1 242
19.
Разузнавач I степен
1 605
20.
Разузнавач II степен
1 471
21.
Разузнавач ІII степен
1 376
22.
Разузнавач ІV степен
1 332
23.
Разузнавач V степен
1 297
24.
Разузнавач VІ степен
1 242
25.
Полицейски инспектор I степен, Инспектор I степен
1 605
26.
Полицейски инспектор II степен, Инспектор II степен
1 471
27.
Полицейски инспектор ІII степен, Инспектор ІII степен
1 376
28.
Полицейски инспектор ІV степен, Инспектор ІV степен
1 332
29.
Полицейски инспектор V степен, Инспектор V степен
1 297
30.
Полицейски инспектор
VІ степен, Инспектор
VІ степен
1 242
31.
Инспектор по защита на населението (ЗН) I степен
1 569
32.
Инспектор по ЗН II степен
1 437
33.
Инспектор по ЗН ІII степен
1 342
34.
Инспектор по ЗН ІV степен
1 296
35.
Инспектор по ЗН V степен
1 267
36.
Инспектор по ЗН VІ степен
1 220
ІІI.
Териториални звена за обслужване на гр. София в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и ГДБОП, Зонално жандармерийско управление (ЗЖУ) – София, и Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБЗН)
 
1.
Директор на СДПБЗН
1 964
2.
Заместник-директор на
СДПБЗН
1 824
3.
Началник на ЗЖУ
1 770
4.
Заместник-началник на ЗЖУ
1 759
5.
Началник на отдел в
СДПБЗН
1 759
6.
Началник на сектор
1 560
7.
Началник на група
1 428
8.
Разузнавач ІII степен
1 359
9.
Разузнавач ІV степен
1 302
10.
Разузнавач V степен
1 268
11.
Разузнавач VІ степен
1 242
12.
Полицейски инспектор ІII степен, Инспектор III степен
1 359
13.
Полицейски инспектор ІV степен, Инспектор IV степен
1 302
14.
Полицейски инспектор V степен, Инспектор V степен
1 268
15.
Полицейски инспектор
VІ степен, Инспектор VI степен
1 242
16.
Инспектор по ЗН ІII степен
1 323
17.
Инспектор по ЗН ІV степен
1 269
18.
Инспектор по ЗН V степен
1 236
19.
Инспектор по ЗН VІ степен
1 220
IV.
Районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) към СДПБЗН
 
1.
Началник (РСПБЗН)
1 770
2.
Началник на сектор
1 560
3.
Началник на група
1 428
4.
Началник на участък
1 455
5.
Инспектор ІV степен
1 302
6.
Инспектор V степен
1 268
7.
Инспектор VІ степен
1 242
8.
Инспектор по ЗН ІV степен
1 269
9.
Инспектор по ЗН V степен
1 236
10.
Инспектор по ЗН VІ степен
1 220
V.
Териториални звена в страната на ГДНП и ГДБОП
 
1.
Началник II степен (на ЗЖУ)
1 532
2.
Заместник-началник II степен (на ЗЖУ)
1 496
3.
Началник III степен (на ЗЖУ)
1 496
4.
Заместник-началник
III степен (на ЗЖУ)
1 377
5.
Началник на сектор
1 532
6.
Началник на сектор в ЗЖУ
1 484
7.
Началник на група
1 377
8.
Разузнавач ІV степен
1 297
9.
Разузнавач V степен
1 263
10.
Разузнавач VІ степен
1 242
11.
Полицейски инспектор
ІV степен
1 297
12.
Полицейски инспектор
V степен
1 263
13.
Полицейски инспектор
VІ степен
1 242
VI.
Специализиран отряд „Въздушно наблюдение“ (СОВН)
 
1.
Началник на СОВН
1 870
2.
Заместник-началник на СОВН
1 745
3.
Началник на сектор
1 665
4.
Началник на група
1 453
5.
Старши пилот
1 453
6.
Пилот
1 342
7.
Борден инженер ІII степен
1 323
8.
Борден инженер ІV степен
1 269
9.
Борден инженер V степен
1 236
10.
Борден инженер VІ степен
1 220
VII.
Регионални дирекции „Гранична полиция“ (РДГП)
 
1.
Директор
1 967
2.
Заместник-директор
1 777
3.
Началник на база гранично-полицейски кораби (БГПК) – Созопол
1 759
4.
Началник на сектор
1 532
5.
Началник на (БГПК – Видин)
1 532
6.
Заместник-началник (БГПК – Созопол)
1 532
7.
Заместник-началник (БГПК – Видин)
1 484
8.
Началник на група кораби
1 484
9.
Началник на група
1 377
10.
Командир на кораб над 100 БРТ (бруто регистър тона)
1 484
11.
Командир на кораб до 100 БРТ
1 377
12.
Главен щурман
1 496
13.
Старши щурман
1 416
14.
Разузнавач ІV степен
1 297
15.
Разузнавач V степен
1 263
16.
Разузнавач VІ степен
1 242
17.
Полицейски инспектор
ІV степен
1 297
18.
Полицейски инспектор
V степен
1 263
19.
Полицейски инспектор
VІ степен
1 242
VIII.
Гранични полицейски управления (ГПУ)
 
1.
Началник I степен (ГПУ)
1 759
2.
Заместник-началник I степен (ГПУ)
1 532
3.
Началник II степен (ГПУ)
1 524
4.
Началник на сектор (ГПУ)
1 496
5.
Началник I степен на Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП)
1 532
6.
Заместник-началник I степен (ГКПП)
1 496
7.
Началник II степен (ГКПП)
1 377
8.
Заместник-началник II степен (ГКПП)
1 363
9.
Началник на група
1 377
10.
Началник III степен (ГКПП)
1 339
11.
Началник на смяна (ГКПП)
1 377
12.
Разузнавач V степен
1 263
13.
Разузнавач VІ степен
1 242
14.
Полицейски инспектор V степен
1 263
15.
Полицейски инспектор VІ степен
1 242
ІX.
Регионални дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН)
 
1.
Директор (РДПБЗН І степен)
1 777
2.
Директор (РДПБЗН ІІ степен)
1 759
3.
Директор (РДПБЗН ІІІ степен)
1 745
4.
Началник на сектор
1 532
5.
Началник на група
1 377
6.
Инспектор ІV степен
1 297
7.
Инспектор V степен
1 263
8.
Инспектор VІ степен
1 242
9.
Инспектор по ЗН ІV степен
1 267
10.
Инспектор по ЗН V степен
1 233
11.
Инспектор по ЗН VІ степен
1 220
X.
Районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ към РДПБЗН
 
1.
Началник (РСПБЗН І степен)
1 524
2.
Началник (РСПБЗН ІІ степен)
1 511
3.
Началник (РСПБЗН ІІІ степен)
1 496
4.
Началник на група
1 377
5.
Началник на участък
1 377
6.
Инспектор V степен
1 263
7.
Инспектор VІ степен
1 242
8.
Инспектор по ЗН V степен
1 233
9.
Инспектор по ЗН VІ степен
1 220
XІ.
Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)
 
1.
Директор
2 052
2.
Заместник-директор
1 945
3.
Началник на отдел
1 759
4.
Заместник-началник на отдел
1 601
5.
Началник на сектор
1 560
6.
Началник на група
1 428
7.
Старши оперативен дежурен
1 428
8.
Старши разследващ полицай
1 359
9.
Разследващ полицай
1 268
10.
Младши разследващ полицай
1 242
11.
Разузнавач ІII степен
1 359
12.
Разузнавач ІV степен
1 302
13.
Разузнавач V степен
1 268
14.
Разузнавач VІ степен
1 242
15.
Полицейски инспектор
ІII степен
1 359
16.
Полицейски инспектор
ІV степен
1 302
17.
Полицейски инспектор
V степен
1 268
18.
Полицейски инспектор
VІ степен
1 242
XІІ.
Районни управления (РУ) към СДВР
 
1.
Началник
1 770
2.
Заместник-началник
1 759
3.
Началник на сектор
1 560
4.
Началник на участък
1 455
5.
Началник на група
1 428
6.
Старши разследващ полицай
1 359
7.
Разследващ полицай
1 268
8.
Младши разследващ полицай
1 242
9.
Разузнавач ІV степен
1 302
10.
Разузнавач V степен
1 268
11.
Разузнавач VІ степен
1 242
12.
Полицейски инспектор
ІV степен
1 302
13.
Полицейски инспектор
V степен
1 268
14.
Полицейски инспектор
VІ степен
1 242
XIII.
Областни дирекции на МВР (ОДМВР)
 
1.
Директор I степен
1 964
2.
Директор IІ степен
1 928
3.
Директор IІІ степен
1 870
4.
Заместник-директор I степен
1 777
5.
Заместник-директор II степен
1 759
6.
Заместник-директор
IІІ степен
1 745
7.
Началник на отдел
1 698
8.
Началник на сектор
1 532
9.
Началник на група
1 377
10.
Разузнавач ІV степен
1 297
11.
Разузнавач V степен
1 263
12.
Разузнавач VІ степен
1 242
13.
Полицейски инспектор ІV степен
1 297
14.
Полицейски инспектор V степен
1 263
15.
Полицейски инспектор VІ степен
1 242
16.
Стажант
976
XIII.1.
Отдел „Разследване“
 
1.
Началник на отдел
1 698
2.
Началник на сектор
1 532
3.
Главен разследващ полицай
1 532
4.
Старши разследващ полицай в ОДМВР
1 297
5.
Старши разследващ полицай в РУ
1 282
6.
Разследващ полицай в
ОДМВР
1 263
7.
Разследващ полицай в РУ
1 263
8.
Младши разследващ полицай
1 242
XIV.
Районни управления към ОДМВР
 
1.
Началник I степен
1 524
2.
Началник ІІ степен
1 511
3.
Началник IІІ степен
1 496
4.
Началник на сектор
1 484
5.
Началник на група
1 377
6.
Началник на участък
1 377
7.
Разузнавач V степен
1 263
8.
Разузнавач VІ степен
1 242
9.
Полицейски инспектор
V степен
1 263
10.
Полицейски инспектор
VІ степен
1 242
XV.
Специализиран отряд за борба с тероризма (СОБТ)
 
1.
Командир
2 052
2.
Заместник-командир
1 924
3.
Началник на отдел
1 896
4.
Началник на сектор
1 713
5.
Началник на група
1 486
6.
Разузнавач I степен
1 605
7.
Разузнавач II степен
1 471
8.
Разузнавач ІII степен
1 376
9.
Разузнавач ІV степен
1 332
10.
Разузнавач V степен
1 297
11.
Разузнавач VІ степен
1 242
XVI.
Tериториални звена в страната на СОБТ
 
1.
Началник на сектор
1 532
2.
Началник на група
1 377
3.
Разузнавач ІV степен
1 297
4.
Разузнавач V степен
1 263
5.
Разузнавач VІ степен
1 242
XVII.
Дирекция „Вътрешна сигурност“ (ДВС)
 
1.
Директор
2 052
2.
Заместник-директор
1 924
3.
Началник на отдел
1 896
4.
Началник на сектор
1 713
5.
Началник на група
1 486
6.
Разузнавач I степен
1 605
7.
Разузнавач II степен
1 471
8.
Разузнавач ІII степен
1 376
9.
Разузнавач ІV степен
1 332
10.
Разузнавач V степен
1 297
11.
Разузнавач VІ степен
1 242
12.
Полицейски инспектор
I степен
1 605
13.
Полицейски инспектор
II степен
1 471
14.
Полицейски инспектор
ІII степен
1 376
15.
Полицейски инспектор
ІV степен
1 332
16.
Полицейски инспектор
V степен
1 297
17.
Полицейски инспектор
VІ степен
1 242
XVIІI.
Дирекция „Миграция“ (ДМ)
 
1.
Директор
2 052
2.
Заместник-директор
1 924
3.
Началник на отдел
1 896
4.
Началник на сектор
1 713
5.
Началник на група
1 486
6.
Полицейски инспектор
I степен
1 605
7.
Полицейски инспектор
II степен
1 471
8.
Полицейски инспектор
ІII степен
1 376
9.
Полицейски инспектор
ІV степен
1 332
10.
Полицейски инспектор
V степен
1 297
11.
Полицейски инспектор
VІ степен
1 242
XIX.
ДМ, специален дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) – София
 
1.
Началник на отдел
1 759
2.
Началник на сектор
1 560
3.
Началник на група
1 428
4.
Полицейски инспектор ІII степен
1 359
5.
Полицейски инспектор ІV степен
1 302
6.
Полицейски инспектор V степен
1 268
7.
Полицейски инспектор VІ степен
1 242
XX.
ДМ, СДВНЧ – Любимец
 
1.
Началник на отдел
1 698
2.
Началник на сектор
1 532
3.
Началник на група
1 377
4.
Полицейски инспектор ІV степен
1 297
5.
Полицейски инспектор V степен
1 263
6.
Полицейски инспектор VІ степен
1 242
XXI.
Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ (ДМОС)
 
1.
Директор
2 052
2.
Началник на отдел
1 896
3.
Началник на сектор
1 713
4.
Задграничен представител I степен
1 665
5.
Началник на група
1 486
6.
Задграничен представител II степен
1 569
7.
Разузнавач I степен
1 605
8.
Разузнавач II степен
1 471
9.
Разузнавач ІII степен
1 376
10.
Разузнавач ІV степен
1 332
11.
Разузнавач V степен
1 297
12.
Разузнавач VІ степен
1 242
XXII.
Дирекция „Инспекторат“
 
1.
Директор
2 008
2.
Заместник-директор
1 883
3.
Началник на отдел
1 838
4.
Държавен инспектор
1 678
5.
Главен инспектор
1 569
6.
Старши инспектор
1 437
ХXIII.
Институт по психология (ИП)
 
1.
Началник на отдел
1 838
2.
Началник на сектор
1 665
3.
Специалист I степен
1 569
4.
Специалист II степен
1 437
5.
Специалист III степен
1 342
6.
Специалист ІV степен
1 307
7.
Специалист V степен
1 267
8.
Специалист VІ степен
1 220
ХXIV.
ИП (структурни звена със седалище в страната)
 
1.
Началник на сектор
1 498
2.
Специалист ІV степен
1 267
3.
Специалист V степен
1 233
4.
Специалист VІ степен
1 220
ХXV.
Академия на МВР
 
1.
Ректор
1 953
2.
Заместник-ректор
1 865
3.
Декан
1 838
4.
Заместник-декан
1 818
5.
Ръководител на катедра
1 665
6.
Професор
1 729
7.
Доцент
1 665
8.
Главен асистент
1 569
9.
Асистент
1 437
10.
Старши преподавател
1 569
11.
Преподавател
1 437
12.
Главен инструктор в Център за бойна подготовка и спорт (ЦБПС)
1 569
13.
Старши инструктор (ЦБПС)
1 437
XXVI.
Центрове за специализация и професионална подготовка (ЦСПП)
 
1.
Директор (ЦСПП)
1 659
2.
Заместник-директор (ЦСПП)
1 463
3.
Ръководител на секция
1 423
4.
Старши преподавател
1 342
5.
Преподавател
1 297

§ 3. Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 и 2 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 и 2
Б. ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжностни
наименования
Основно месечно възнаграждение
1
2
3
1.
Началник на противопожарен участък
1 002
2.
Началник на дежурна смяна в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН)
990
3.
Главен боцман
990
4.
Командир на кораб до 20 бруто регистър тона
990
5.
Командир на отделение
990
6.
Командир на екип
(ГДПБЗН)
990
7.
Младши експерт
990
8
Младши разузнавач
990
9.
Младши полицейски инспектор 
990
10.
Младши оперативен дежурен
990
11.
Младши инструктор
990
12.
Борден техник
979
13.
Младши инспектор І степен (ГДПБЗН)
990
14.
Старши полицай
979
15.
Старши пожарникар
979
16.
Старши пожарникар /старши спасител
979
17.
Старши спасител
(ГДПБЗН)
979
18.
Младши инспектор ІІ степен (ГДПБЗН)
979
19.
Младши автоконтрольор I степен
979
20.
Водач на оперативен автомобил I степен
979
21.
Водач на специален автомобил I степен (ГДПБЗН)
979
22.
Полицай
966
23.
Пожарникар
966
24.
Пожарникар/спасител
966
25.
Младши инспектор ІІІ степен (ГДПБЗН)
966
26.
Спасител (ГДПБЗН)
966
27.
Младши автоконтрольор IІ степен
966
28.
Водач на оперативен автомобил IІ степен
966
29.
Водач на специален автомобил IІ степен (ГДПБЗН)
966
30.
Стажант
773

§ 4. Приложение № 3 към чл. 5 и чл. 6, ал. 6 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 5 и чл. 6, ал. 6
В. ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 
Длъжностни наименования
 
Код по Националната класификация на професиите и длъжностите
Заплата за длъжност
начална
максимална
1
2
3
4
5
6
I.
РЪКОВОДНИ, АНАЛИТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
I.1.
Образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър; образователно квaлификационна степен доктор
 
 
1.
Парламентарен секретар
1112
7049
789
2 283
2.
Съветник, министър
2422
6049
789
2 225
3.
Експерт, кабинета на министър
2422
6050
789
2 054
4.
Главен експерт/помощник, главен секретар на МВР
2422
6041
789
1 604
5.
Директор, институт
1223
7003
789
2 030
6.
Заместник-директор, институт
1223
7004
789
1 904
7.
Началник клиника
1342
7010
789
1 599
8.
Ръководител, катедра
1345
9012
789
1 239
9.
Професор
2422
7083
789
1 432
10.
Професор, висше училище
2310
7005
789
1 432
11.
Доцент
2422
7082
789
1 359
12.
Доцент, висше училище
2310
7004
789
1 359
13.
Управител, лечебно заведение
1342
7003
789
1 520
14.
Началник сектор
1219
6019
789
1 686
15.
Лекар/заместник-началник клиника
2211
7001
789
1 475
16.
Главен асистент
2422
7080
789
1 195
17.
Главен асистент, висше училище
2310
7003
789
1 195
18.
Асистент
2422
7081
789
1 108
19.
Асистент, висше училище
2310
7002
789
1 108
20.
Старши преподавател, висше училище
2310
7007
789
1 195
21.
Преподавател, висше училище
2310
6001
789
1 141
22.
Преподавател/Център за професионално обучение
2320
5009
789
1 141
23.
Началник, строителен обект
1323
7006
789
1 064
24.
Ръководител, група
1219
5012
789
1 475
25.
Лекар, началник отделение
1342
7011
789
1 326
26.
Лекар/началник операционен блок
2211
7001
789
1 326
27.
Лекар/заместник-началник отделение
2211
7001
789
1 306
28.
Лекар/професор
2211
7001
789
1 432
29.
Лекар/началник на кабинет
2211
7001
789
1 306
30.
Лекар/завеждащ медицинска служба
2211
7001
789
1 326
31.
Лекар
2211
7001
789
1 302
32.
Лекар/председател на регионална експертно-лекарска комисия (РЕЛК)
2211
7001
789
1 686
33.
Лекар по дентална медицина
2261
7001
789
1 302
34.
Лекар, специализант
2212
7081
789
1 302
35.
Фармацевт–магистър, ръководител на аптека
1342
7020
789
1 098
36.
Фармацевт магистър
2262
7003
789
1 098
37.
Служител, сигурност на информацията
2422
7065
789
1 098
38.
Главен счетоводител
2411
6002
789
1 076
39.
Заместник главен счетоводител
2411
6003
789
1 052
40.
Финансов контрольор
2411
6012
789
1 141
41.
Главен юрисконсулт
2611
7022
789
1 141
42.
Старши юрисконсулт
2611
7023
789
1 108
43.
Юрисконсулт
2611
7021
789
1 042
44.
Младши юрисконсулт
2611
7024
789
1 042
45.
Главен експерт
2422
6041
789
1 141
46.
Експерт
2422
6056
789
1 108
47.
Главна медицинска сестра
1342
6012
789
1 076
48.
Старша медицинска сестра
1342
6013
789
1 064
49.
Старша акушерка
1342
6017
789
1 064
50.
Старши рехабилитатор
1342
6019
789
1 064
51.
Старши медицински лаборант
1342
6015
789
1 064
52.
Старши рентгенов лаборант
1342
6014
789
1 064
53.
Кинезитерапевт
2264
6004
789
1 302
54.
Технически ръководител, строителство
3123
3001
789
1 064
55.
Главен специалист
3359
3026
789
1 064
56.
Биолог
2131
6006
789
1 042
57.
Инженер, енергетик
2151
6002
789
1 042
58.
Управител/културни дейности
1120
7023
789
1 042
59.
Икономист, финанси
2631
6024
789
1 042
60.
Инженер, инвеститорски контрол
2142
6004
789
1 042
61.
Инженер, електроник
2152
6004
789
1 042
62.
Инженер, телекомуникация
2153
6003
789
1 042
63.
Инженер, конструктор
2144
6042
789
1 042
64.
Инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура
2144
6018
789
1 042
65.
Инженер, производство
2141
6001
789
1 042
66.
Инспектор, технически надзор
3123
3002
789
1 042
67.
Инспектор/организация на строителството
3343
3005
789
1 042
68.
Инспектор, обществено хранене
3359
3015
789
1 042
69.
Икономист, плановик
2631
6026
789
1 042
70.
Преводач
2643
6006
789
1 042
71.
Психолог
2634
6001
789
1 042
72.
Редактор, книги
2641
6008
789
1 042
73.
Програмист, бази данни
2521
6005
789
1 042
74.
Системен администратор
2522
6001
789
1 042
75.
Стоковед
4321
2018
789
1 042
76.
Химик
2113
6001
789
1 042
77.
Физик
2111
6005
789
1 042
78.
Инспектор/експлоатация на авиационна техника
3343
3005
789
1 042
79.
Инженер, електрически машини и апарати
2151
6008
789
1 042
80.
Инженер, корабни машини и механизми
2144
6026
789
1 042
81.
Организатор обучение/Академия на МВР
2424
6004
789
1 042
82.
Инженер, хидролог
2142
6001
789
1 042
83.
Инженер, водоснабдяване и канализация
2142
6002
789
1 042
84.
Инженер, строителен
2142
6012
789
1 042
85.
Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи
2144
6030
789
1 042
86.
Инженер, химик
2145
6001
789
1 042
87.
Коректор
4413
6005
789
1 042
88.
Счетоводител
2411
6004
789
1 042
89.
Специалист/държавни имоти
3343
3008
789
1 042
90.
Специалист/информационни източници
3343
3008
789
1 042
91.
Специалист/ценообразуване в Капитално строителство
3343
3008
789
1 042
92.
Специалист/почивно дело
3343
3008
789
1 042
93
Специалист/по щата и регистрация на моторни превозни средства (МПС)
3343
3008
789
1 042
94.
Специалист/обществено хранене
3343
3008
789
1 042
95.
Специалист/вещево осигуряване
3343
3008
789
1 042
96.
Уредник, музей/МВР
2621
6004
789
1 042
97.
Диригент
2652
7011
789
1 042
I.2.
Образователно-квалификационна степен професионален бакалавър по …
 
 
 
 
1.
Библиотекар
2622
5001
789
958
2.
Инструктор, обучение на водачи на моторно превозно средство (МПС)
5165
5001
789
958
3.
Фелдшер
2240
3001
789
953
4.
Инструктор, диетично хранене
2265
3002
789
953
5.
Помощник-фармацевт
3213
5001
789
953
6.
Главна медицинска сестра
1342
6012
789
958
7.
Старша медицинска сестра
1342
6013
789
958
8.
Медицинска сестра
2221
5001
789
953
9.
Старша акушерка
1342
6017
789
958
10.
Акушерка
2222
5001
789
953
11.
Старши рехабилитатор
1342
6019
789
958
12.
Рехабилитатор
2264
5001
789
953
13.
Старши медицински лаборант
1342
6015
789
958
14.
Медицински лаборант
3212
5012
789
953
15.
Старши рентгенов лаборант
1342
6014
789
958
16.