Министерски съвет
брой: 3, от дата 10.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.1


Постановление № 379 от 30 декември 2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Перник за 2019 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 379 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Перник за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер за други целеви разходи по бюджета на Община Перник за 2019 г. в размер 30 000 000 лв. за „Реконструкция на част от главен клон II, кв. Изток, гр. Перник“, „Реконструкция на водопроводи на главни улици на територията на община Перник“ и „Авариен ремонт на пречиствателна станция за питейни води“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г., включително на бюджетното взаимоотношение на Община Перник с централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на кмета на община Перник.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 30 декември 2019 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
52