Министерски съвет
брой: 2, от дата 7.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.132


Постановление № 1 от 3 януари 2020 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021 година

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 3 ЯНУАРИ 2020 Г.
за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021 година
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Приема актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година съгласно приложение № 1.
Чл. 2. Приема актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021 година съгласно приложение № 2.
Заключителни разпоредби
§ 1. Списъците по чл. 1 и 2 се прилагат от учебната 2020/2021 година за учениците, приети в VIII клас по държавния прием.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 6а, ал. 5 от Закона за професионалното образование и обучение.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
 
 
Приложение № 1 към чл. 1
Актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година

№ по ред
Код
Професионално направление
Код
Професия
Код
Специалност
1.
213
Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти
213030
Полиграфист
2130301
Полиграфия
2.
215
Приложни изкуства и занаяти
215060
Каменоделец
2150601
Каменоделство
3.
215
Приложни изкуства и занаяти
215070
Художник – приложни изкуства
2150701
Художествена дърворезба
4.
215
Приложни изкуства и занаяти
215070
Художник – приложни изкуства
2150705
Иконопис
5.
443
Науки за земята
443010
Техник-геолог
4430102
Хидрогеология и геотехника
6.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521030
Машинен оператор
5210302
Машини за гореща обработка на металите
7.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521040
Машинен монтьор
5210414
Металообработващи машини
8.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521050
Техник на прецизна техника
5210501
Измервателна и организационна техника
9.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521050
Техник на прецизна техника
5210504
Лазерна и оптична техника
10.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521070
Техник-металург
5210702
Металургия на цветните метали
11.
522
Електротехника и енергетика
522010
Електротехник
5220104
Електрообзавеждане на кораби
12.
522
Електротехника и енергетика
522010
Електротехник
5220105
Електрообзавеждане на железопътна техника
13.
522
Електротехника и енергетика
522010
Електротехник
5220107
Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градския транспорт
14.
522
Електротехника и енергетика
522010
Електротехник
5220108
Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника
15.
522
Електротехника и енергетика
522030
Техник на енергийни съоръжения и инсталации
5220301
Топлоенергетика
16.
522
Електротехника и енергетика
522030
Техник на енергийни съоръжения и инсталации
5220302
Ядрена енергетика
17.
523
Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
523070
Техник по автоматизация
5230704
Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура
18.
524
Химични продукти и технологии
524010
Химик-технолог
5240109
Технология на целулозата, хартията и опаковките
19.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
525060
Монтьор на подемно-транспортна техника
5250603
Пристанищна механизация
20.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
525100
Корабен техник
5251001
Корабни машини и механизми
21.
541
Хранителни технологии
541010
Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост
5410104
Производство на месо, месни продукти и риба
22.
541
Хранителни технологии
541020
Оператор в хранително-вкусовата промишленост
5410202
Производство и преработка на мляко и млечни продукти
23.
542
Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
542010
Десенатор на текстил
5420101
Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия
24.
542
Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
542020
Текстилен техник
5420201
Предачно производство
25.
542
Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
542060
Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия
5420601
Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия
26.
544
Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми
544010
Минен техник
5440102
Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии
27.
544
Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми
544040
Сондьор
5440401
Проучвателно сондиране
28.
544
Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми
544050
Маркшайдер
5440501
Маркшайдерство
29.
582
Строителство
582040
Строител-монтажник
5820404
Дограма и стъклопоставяне
30.
582
Строителство
582060
Пътен строител
5820601
Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях
31.
621
Растениевъдство и животновъдство
621010
Техник-растениевъд
6210103
Трайни насаждения
32.
621
Растениевъдство и животновъдство
621120
Работник в животновъдството
6211202
Овцевъдство и козевъдство
33.
621
Растениевъдство и животновъдство
621030
Растениевъд
6210302
Полевъдство
34.
621
Растениевъдство и животновъдство
621040
Техник-животновъд
6210406
Пчеларство и бубарство
35.
621
Растениевъдство и животновъдство
621050
Животновъд
6210502
Говедовъдство
36.
812
Пътувания, туризъм и свободно време
812020
Планински водач
8120201
Туризъм
37.
840
Транспортни услуги
840010
Корабоводител
8400101
Корабоводене – морско
38.
840
Транспортни услуги
840010
Корабоводител
8400102
Корабоводене – речно
39.
840
Транспортни услуги
840030
Организатор по експлоатация в жп инфраструктура
8400302
Ръководител движение

 
Приложение № 2 към чл. 2
Актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021 година

№ по ред
Код
Професионално направление
Код
Професия
Код
Специалност
1.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521010
Машинен техник
5210105
Машини и системи с ЦПУ
2.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521010
Машинен техник
5210118
Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост
3.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521010
Машинен техник
5210119
Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост
4.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521010
Машинен техник
5210120
Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството
5.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521020
Техник-приложник
5210202
Промишлена естетика и дизайн
6.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521030
Машинен оператор
5210301
Металорежещи машини
7.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521030
Машинен оператор
5210303
Машини и съоръжения за заваряване
8.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521040
Машинен монтьор
5210415
Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост
9.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521090
Заварчик
5210901
Заваряване
10.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521100
Стругар
5211001
Стругарство
11.
522
Електротехника и енергетика
522010
Електротехник
5220101
Електрически машини и апарати
12.
522
Електротехника и енергетика
522020
Електромонтьор
5220201
Електрически машини и апарати
13.
522
Електротехника и енергетика
522020
Електромонтьор
5220204
Електрообзавеждане на производството
14.
522
Електротехника и енергетика
522020
Електромонтьор
5220207
Електрообзавеждане на транспортна техника
15.
522
Електротехника и енергетика
522020
Електромонтьор
5220209
Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника
16.
522
Електротехника и енергетика
522020
Електромонтьор
5220211
Електродомакинска техника
17.
522
Електротехника и енергетика
522030
Техник на енергийни съоръжения и инсталации
5220309
Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна
18.
522
Електротехника и енергетика
522040
Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации
5220401
Топлоенергетика
19.
522
Електротехника и енергетика
522040
Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации
5220406
Газова техника
20.
522
Електротехника и енергетика
522040
Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации
5220408
Възобновяеми енергийни източници
21.
523
Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
523030
Техник на електронна техника
5230301
Промишлена електроника
22.
523
Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
523080
Монтьор по автоматизация
5230801
Автоматизирани системи
23.
524
Химични продукти и технологии
524010
Химик-технолог
5240101
Технология на неорганичните вещества
24.
524
Химични продукти и технологии
524010
Химик-технолог
5240105
Технология на органичните вещества
25.
524
Химични продукти и технологии
524010
Химик-технолог
5240110
Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти
26.
524
Химични продукти и технологии
524020
Биотехнолог
5240201
Технология в биопроизводствата
27.
524
Химични продукти и технологии
524040
Лаборант
5240401
Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства
28.
524
Химични продукти и технологии
524040
Лаборант
5240402
Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства
29.
524
Химични продукти и технологии
524060
Химик-оператор
5240601
Технология на неорганичните вещества
30.
524
Химични продукти и технологии
524060
Химик-оператор
5240606
Технология на полимерите
31.
524
Химични продукти и технологии
524070
Работник в стъкларското производство
5240701
Стъкларско производство
32.
524
Химични продукти и технологии
524120
Оператор в силикатните производства
5241201
Технология на стъкларското производство
33.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
525010
Техник по транспортна техника
5250101
Автотранспортна техника
34.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
525010
Техник по транспортна техника
5250102
Пътностроителна техника
35.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
525010
Техник по транспортна техника
5250104
Електрически превозни средства
36.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
525020
Монтьор на транспортна техника
5250201
Автотранспортна техника
37.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
525020
Монтьор на транспортна техника
5250202
Пътностроителна техника
38.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
525020
Монтьор на транспортна техника
5250203
Електрически превозни средства
39.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
525050
Техник по подемно-транспортна техника
5250501
Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
40.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
525060
Монтьор на подемно-транспортна техника
5250601
Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
41.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
525060
Монтьор на подемно-транспортна техника
5250602
Подемно-транспортна техника с електрозадвижване
42.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
525070
Техник по железопътна техника
5250701
Локомотиви и вагони
43.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
525070
Техник по железопътна техника
5250702
Подемно-транспортна, пътностроителна и ремонтна жп техника
44.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
525080
Монтьор на железопътна техника
5250801
Локомотиви и вагони
45.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
525080
Монтьор на железопътна техника
5250802
Подемно-транспортна, пътностроителна и ремонтна жп техника
46.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
525110
Корабен монтьор
5251101
Корабни машини и механизми
47.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
525110
Корабен монтьор
5251102
Корабни тръбни системи
48.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
525110
Корабен монтьор
5251103
Ремонт на кораби
49.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
525140
Корабостроителен техник
5251401
Корабостроене
50.
541
Хранителни технологии
541010
Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост
5410103
Производство и преработка на мляко и млечни продукти
51.
541
Хранителни технологии
541030
Хлебар-сладкар
5410301
Производство на хляб и хлебни изделия
52.
542
Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
542050
Оператор в производството на облекло
5420501
Производство на облекло от текстил
53.
542
Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
542070
Оператор в производство на обувни и кожено-галантерийни изделия
5420701
Производство на обувни изделия
54.
543
Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
543010
Техник-технолог в дървообработването
5430101
Мебелно производство
55.
543
Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
543020
Оператор в дървообработването
5430203
Производство на тапицирани изделия
56.
544
Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми
544020
Оператор в минната промишленост
5440203
Обогатяване на полезни изкопаеми
57.
582
Строителство
582010
Строителен техник
5820103
Водно строителство
58.
582
Строителство
582010
Строителен техник
5820104
Транспортно строителство
59.
582
Строителство
582030
Строител
5820303
Армировка и бетон
60.
582
Строителство
582030
Строител
5820304
Зидария
61.
582
Строителство
582030
Строител
5820305
Мазилки и шпакловки
62.
582
Строителство
582030
Строител
5820307
Външни облицовки и настилки
63.
582
Строителство
582030
Строител
5820309
Бояджийски работи
64.
582
Строителство
582040
Строител-монтажник
5820401
Стоманобетонни конструкции
65.
582
Строителство
582040
Строител-монтажник
5820405
Изолации в строителството
66.
582
Строителство
582050
Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи
5820501
Вътрешни ВиК мрежи
67.
582
Строителство
582050
Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи
5820502
Външни ВиК мрежи
68.
762
Социална работа и консултиране
762030
Помощник-възпитател
7620301
Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца
69.
840
Транспортни услуги
840060
Организатор по експлоатация на пристанищата и флота
8400601
Експлоатация на пристанищата и флота
70.
840
Транспортни услуги
840070
Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт
8400701
Експлоатация на автомобилния транспорт
71.
840
Транспортни услуги
840080
Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт
8400801
Търговска експлоатация на железопътния транспорт

 
39