Министерски съвет
брой: 2, от дата 7.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.132


Постановление № 382 от 31 декември 2019 г. за изменение на Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, приет с Постановление № 36 на Министерския съвет от 2018 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
за изменение на Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, приет с Постановление № 36 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 24 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 13, ал. 3 думите „по ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2“ се заменят с „по ал. 1 и 2“.
§ 2. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Документите по ал. 3 се подават лично от всеки кандидат, чрез пълномощник или по електронен път.“
2. В ал. 5 думите „или лицето не представи оригиналите им“ се заличават.
§ 3. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) Работното време на служителите при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време по ал. 1 е от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
(3) В зависимост от организацията и графика на обученията директорът със заповед може да определи за отделни служители работно време, различно от посоченото в ал. 2, с променливи граници от 7,30 ч. до 18,30 ч., с период на задължително присъствие от 10,00 ч. до 16,00 ч., при задължително отработване на нормалната продължителност на 8-часов работен ден.
(4) Критериите за определянето на служителите с работно време с променливи граници, както и условията и редът за изпълнението на техните задължения се уреждат с правилата за вътрешния трудов ред.“
§ 4. Приложение № 2 към чл. 13, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 13, ал. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният …………………………………………………………………………………………………………………….............…….,
                      (име, презиме, фамилия)
л.к. № ......................., издадена на ……………….. г. от МВР – ………………............................………………..,
с постоянен адрес: гр. …………………………………………..……………………………………...............................……..,
кв./бул./ул. ………………………………………… № ………., бл. № ......................…, ап. …............., ет. …......….,
и настоящ адрес: гр. …………………………………………….…………………………………...............................……….…,
кв./бул./ул. ………………………………….……. № ……...., бл. № ......................., ап. .............…, ет. …….......…,
в качеството си на външен инспектор в екип, определен със Заповед № ...../………….. г. на директора на Националния инспекторат по образованието
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм заемал и не заемам длъжност в инспектираната институция.
2. Не работя по трудово или по служебно правоотношение на територията на административно-териториалната област, в която се намира инспектираната институция.
3. Нямам наложено дисциплинарно наказание по Кодекса на труда или по Закона за държавния служител за период една година преди Заповед № ...../………….. г. на директора на Националния инспекторат по образованието за участие в инспектирането.
4. Не съм съпруг или лице, намиращо се във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително, и роднина по сватовство до втора степен включително, със/на лице, чиято работа е обект на инспектиране.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя за всички промени в 7-дневен срок от настъпването им и да се оттегля от екипа.
Удостоверявам, че ще спазвам поверителността на всички данни или документи, които са ми били поверени, които съм открил или изготвил в хода на изпълнение на задълженията си.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата: ..............                   ДЕКЛАРАТОР: .................
                                                (подпис)“
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
38