Министерство на правосъдието, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
брой: 4, от дата 14.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.51


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“ (обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм., бр. 34 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2013 г.; изм., бр. 17 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2 след думите „Закона за защита на личните данни“ се добавя „и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.)“.
§ 2. В чл. 3, ал. 2 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думата „ЕГН“ се добавя „(история)“.
2. В т. 8 след думата „адрес“ се добавя „(история)“.
3. В т. 9 след думата „адрес“ се добавя „(история)“.
4. В т. 14 след думите „(дата на смърт,“ се добавя „място на смърт,“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При необходимост от прекратяване на достъпа на оправомощените служители по чл. 5, ал. 2 административните ръководители на органите на съдебната власт незабавно писмено информират Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“, като посочват дата и причина за прекратяването. Достъпът се прекратява задължително при прекратяване на трудовото правоотношение със служителя; при промяна на длъжността и служебните задължения, които не изискват извършване на справки в РН – НБД „Население“; ползване на отпуск за повече от три месеца (вкл. в случаите на временна неработоспособност).“
§ 4. В приложение № 2 към чл. 7 думите „цифров сертификат, отговарящ на условията за“ се заличават.
§ 5. Навсякъде в наредбата думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
Министър на регионалното развитие и благоустройството: Петя Аврамова
28