Министерство на вътрешните работи
брой: 4, от дата 14.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.38


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-142 от 2016 г. за условията и реда за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-142 от 2016 г. за условията и реда за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации (ДВ, бр. 17 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 2, т. 2 след думата „кандидатите“ се поставя запетая и се добавя „когато такава е предвидена“.
§ 2. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. Изпращането на държавни служители от МВР за изпълнение на длъжност в институции или в структури на ЕС и в международни организации въз основа на договори, по които Република България е страна, може да се извършва и без национална подборна процедура, ако международната процедура не предвижда обявяване на вакантната длъжност и провеждането на конкурс. В тези случаи държавният служител може да се номинира от министъра на вътрешните работи по предложение на съответната институция, структура на ЕС или международна организация.“
§ 3. В чл. 19 след думата „процедура“ се добавя „или номинирани по реда на чл. 3а“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Младен Маринов
26