Национален статистически институт
брой: 4, от дата 14.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.36


Споразумение за сътрудничество в областта на статистиката между Националния статистически институт на Република България и Централното статистическо бюро на Палестина

 

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
СПОРАЗУМЕНИЕ
за сътрудничество в областта на статистиката между Националния статистически институт на Република България и Централното статистическо бюро на Палестина
(Одобрено с Решение № 715 от 29 ноември 2019 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му – 16 декември 2019 г.)
Националният статистически институт на Република България и Централното статистическо бюро на Палестина (по-долу наричани заедно или поотделно „Страните“ или „Страната“) сключват настоящото Споразумение за целите на развитието на статистическата система в двете държави и задълбочаване на сътрудничеството на международно ниво.
Член 1
С настоящото Страните определят следните цели на Споразумението:
– Взаимно сътрудничество, което ще доведе до качествено развитие на статистическите методологии, статистическите изследвания и по-добро разбиране на статистическите резултати;
– Обмен на опит и знания във всички области на статистическата дейност.
Член 2
Страните осъществяват сътрудничество в следните области:
– Методологии на статистическите изследвания;
– Анализ на статистическите резултати;
– Бизнес статистика;
– Национални сметки и цени;
– Околна среда;
– Население и образование;
– Заетост и условия на живот;
– Транспорт;
– Туризъм;
– Използване на административните източници за статистически цели;
– Статистика за жените и мъжете и насилието срещу жените и мъжете;
– Статистика на правосъдието;
– Сътрудничество в развитието на законодателството в областта на статистиката.
Член 3
Сътрудничеството между Страните се реализира чрез следните дейности:
– Обмен на опит и информация по отношение на методологията, организацията и технологията на производството и разпространението на статистическите данни;
– Мисии и учебни посещения;
– Организиране на курсове за обучение и работни групи;
– Обмен на статистически публикации и методологии;
– Обмен на опит в сферата на научните изследвания;
– Изпълнение на съвместни проекти в областта на статистиката.
Член 4
Правата и задълженията за всяка дейност или съответно експертна помощ (брой на експертите, работна програма, продължителност и компенсация) се определят от Страните преди всяка дейност или помощ въз основа на специални Анекси към текста на Споразумението, неразделна част от него.
Двете Страни ще се срещат периодично, когато е необходимо, за преглед и обновяване на целите на настоящото Споразумение и за укрепване на общия интерес.
Член 5
Страните се договарят да покриват разходите, произтичащи от настоящото Споразумение, в рамките на собствените си бюджети. Финансови въпроси, които могат да възникнат междувременно, докато Споразумението е в сила, ще бъдат решавани чрез сключване на взаимно споразумение между двете Страни в рамките на наличния за двете Страни бюджет.
Член 6
Статистическите данни и информацията (предмет на това Споразумение), които се обменят между Страните, могат да се използват само за определените в настоящото Споразумение цели.
Данни и информация във всякаква форма, получени от една от Страните от другата Страна във връзка с настоящото Споразумение, ще се смятат за конфиденциални и не могат да бъдат предоставяни на трети страни без писменото съгласие на Страната, която е предоставила информацията или данните.
Поверителността на тези данни се запазва съгласно действащото законодателство в двете Страни. Механизмът за обмен на данни трябва да бъде организиран по начин, който служи на общите интереси на двете Страни.
Член 7
Страните разрешават всички спорове, произтичащи от тълкуването или прилагането на настоящото Споразумение, чрез преговори и след постигането на взаимно съгласие.
Член 8
Настоящото Споразумение може да бъде изменяно по всяко време чрез писмено договаряне между двете Страни.
Член 9
Настоящото Споразумение влиза в сила от датата на неговото подписване и е със срок от три години. Срокът на настоящото Споразумение ще бъде автоматично удължен за същия период, освен ако една от Страните не даде писмено предизвестие за намерението си да прекрати Споразумението, изпратено посредством дипломатически канали не по-късно от 90 дни преди изтичането на съответния срок. Прекратяването на настоящото Споразумение няма ефект върху вече започнали или в процес на изпълнение програми и проекти.
Настоящото Споразумение е подписано в Рамалла на 16 декември 2019 г. в два оригинални екземпляра на английски език, в които всички текстове са автентични.
Член 10
Компетентните органи, определени да прилагат и съблюдават спазването на разпоредбите на настоящото споразумение, са Националният статистически институт на Република България и Централното статистическо бюро на Палестина.

За Националния статистически институт на Република България:
Сергей Цветарски,
председател
За Централното
статистическо
бюро на Палестина:
Ола Ауад,
председател

 
21