Министерство на правосъдието
брой: 4, от дата 14.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.50


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 19 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2001 г., бр. 111 от 2002 г., бр. 43 от 2005 г., бр. 35 от 2010 г., бр. 23 от 2012 г., бр. 53 от 2013 г., бр. 84 от 2015 г., бр. 101 от 2016 г., бр. 34 и 102 от 2017 г. и бр. 52 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1 т. 8 се изменя така:
„8. декларации по образец съгласно приложения № 4 и № 4а;“.
§ 2. В чл. 4а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 основният текст се изменя така: „За придобиване на българско гражданство по чл. 12а от закона се представят:“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За лицата по чл. 12а от закона Българската агенция за инвестиции и Министерството на икономиката изпращат служебно на Министерството на правосъдието удостоверенията съответно по ал. 1, т. 1 и 3.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „документите по ал. 1, т. 1 и 2“ се заменят с „удостоверението по ал. 1, т. 2“.
§ 3. В чл. 5б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 се отменя.
2. Създава се ал. 3:
„(3) За наличието на предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут и за датата на предоставянето му дирекция „Българско гражданство“ извършва служебна проверка чрез автоматизиран достъп до средата на междурегистров обмен (Regix), поддържана от Държавна агенция „Eлектронно управление“.“
§ 4. В чл. 5г се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него основният текст се изменя така: „За придобиване на българско гражданство по чл. 14а от закона се представят:“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Българската агенция за инвестиции и Министерството на икономиката изпращат служебно на Министерството на правосъдието удостоверенията съответно по ал. 1, т. 1 и 2.“
§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Общината прилага служебно към документите по ал. 2 препис от акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане и препис от акт за смърт в случаите, когато лицето е родено, съответно починало, на територията на Република България и общината по ал. 3, чрез която подава документите, съвпада с общината, на територията на която лицето е родено или починало.“
2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
§ 6. В § 2 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него думите „и бр. 103 от 1990 г.“ се заменят с „бр. 103 от 1990 г., бр. 95 от 2017 г., бр. 7 от 2019 г., Решение № 15844 на Върховния административен съд от 2018 г. – бр. 41 от 2019 г.“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Алинея 1 не се прилага за извлеченията от актове за гражданско състояние, свързани с раждане, брак или смърт, издадени в съответствие с Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена, ратифицирана със закон – обн., ДВ, бр. 91 от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 108 от 2013 г.).
(3) Алинея 1 не се прилага и за официални документи, издадени от държава – членка на Европейския съюз, съгласно Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (OB, L 200/1 от 26 юли 2016 г.), с изключение на изискването за представяне на превод на български език за документи, издадени на официалния език на държавата членка, която ги издава.“
§ 7. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, подразделение „Забележка“, изречения десето, единадесето, дванадесето, тринадесето, четиринадесето и седемнадесето се заличават.
§ 8. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 1, подразделение „Забележка“, изречения десето, единадесето, дванадесето, тринадесето, четиринадесето и седемнадесето се заличават.
§ 9. В приложение № 3 към чл. 2, ал. 1, подразделение „Забележка“, изречения десето, единадесето, дванадесето, тринадесето, четиринадесето и седемнадесето се заличават.
§ 10. Създава се приложение № 4а:
„Приложение № 4а към чл. 4, ал. 1, т. 8
ДЕКЛАРАЦИЯ
за пребиваване в чужбина
Долуподписаният/ата: ...............................................................................................................................
Имена на лицето на кирилица и на латиница:
....................................................................................................................................................................
Дата на раждане, ЕГН/ЛНЧ: ....................................................................................................................
Декларирам, че:
Последните десет години съм пребивавал/а на територията на следните държави:
1. Наименование на държавата: ...................................................................................................................
Период на пребиваване: дати от – до: .........................................................................................................
Разрешен статут на пребиваване: ................................................................................................................
Адрес на пребиваване: .............................................................................................................................
Месторабота или упражнявана дейност: .....................................................................................................
2. Наименование на държавата: ..................................................................................................................
Период на пребиваване: дати от – до: .........................................................................................................
Разрешен статут на пребиваване:..............................................................................................................
Адрес на пребиваване: .................................................................................................................................
Месторабота или упражнявана дейност: ....................................................................................................
3. Наименование на държавата: ..................................................................................................................
Период на пребиваване: дати от – до: .......................................................................................................
Разрешен статут на пребиваване: ...............................................................................................................
Адрес на пребиваване: .............................................................................................................................
Месторабота или упражнявана дейност: …………………………………………….......................................
Дата:
гр.                                    Декларатор: …………………..“
§ 11. В приложение № 5 към чл. 15, ал. 1, подразделение „Забележка“ изречение трето се заличава.
За министър: Десислава Ахладова
20