Министерство на икономиката
брой: 3, от дата 10.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.2


Споразумение за извършване на Преглед на инвестиционната политика на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна, сключено чрез размяна на писма

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ
за извършване на Преглед на инвестиционната политика на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна, сключено чрез размяна на писма
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 28 ноември 2019 г. – ДВ, бр. 98 от 2019 г. В сила от 17 декември 2019 г.)
Министър на икономиката
№ 99-00-221
Дата: 18.09.2019 г.            София
Г-н Грег Медкрафт
Директор на дирекция
„Финансови въпроси и предприятия“
Организация за икономическо
сътрудничество и развитие
Ул. Андре Паскал № 2
75775 Париж Седекс 16, Франция
Уважаеми господин Медкрафт,
Обръщам се към Вас, за да Ви информирам, че Министерството на икономиката на Република България ще предостави 300 000 (триста хиляди) евро на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за изготвяне на Преглед на инвестиционната политика на България, който е включен по изходна област 4.1.1. на Програма 2019 – 20 за работата и бюджета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
Прегледът на инвестиционната политика на България ще се основава на стриктен процес, като се използва Декларацията на ОИСР относно международните инвестиции и мултинационалните предприятия („Декларация за инвестициите“) и свързаните с нея инструменти като критерии на ОИСР, както и Рамката за инвестиционните политики и ще оцени конвергенцията на инвестиционната политика на България с Декларацията за инвестициите.
Отбелязваме, че ОИСР ще управлява средствата по вноската в съответствие със своите финансови регламенти и други съответни правила, политики и процедури, които предвиждат такса за възстановяване на административните разходи, в размер 6,3 %, прилагана върху общия размер на вноската.
Вноската от 300 000 евро ще бъде изплатена при получаване на фактура от ОИСР.
Отбелязвам, че резултатите от работата, под каквато и да е форма, са собственост единствено на ОИСР.
Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от или свързани с тълкуване, употреба или използване на тази вноска, включително наличието, валидността или прекратяването, които не могат да бъдат решени доброволно, се решават окончателно чрез арбитраж в съответствие с Арбитражните правила на ПАС (Постоянен арбитражен съд) относно Международните организации и държавите, считано от датата на влизане в сила на това Споразумение. Броят на арбитрите е един. Арбитърът ще бъде избран чрез споразумение между ОИСР и Министерството на икономиката на Република България или в случай че не бъде постигнато такова споразумение в рамките на три месеца, след иска за арбитраж, арбитърът ще бъде назначен в съответствие с посочените по-горе правила по искане на която и да е от страните. Мястото на арбитража е Париж, Франция, и езикът, който ще се използва в арбитражното производство, е английски.
Настоящото писмо и Вашето потвърждение за приемане образуват обвързващо споразумение между Република България и ОИСР.
Споразумението влиза в сила, след като Република България уведоми ОИСР за приключването на вътрешните си процедури, необходими за влизането в сила на Споразумението.
Искрено Ваш,
Емил Караниколов,
министър на икономиката
Бланка
на
Организация за икономическо сътрудничество и развитие
Директор на дирекция
„Финансови въпроси и предприятия“
До г-н Емил Караниколов,
Министър
Министерство на икономиката
ул. Славянска № 8
София 1052
Република България
Париж, 2 октомври 2019 г.
Уважаеми господин Министър,
Имам честта да потвърдя получаването на Вашето писмо от 18 септември 2019 г. (№ 99-00-221), което гласи следното:
„Обръщам се към Вас, за да Ви информирам, че Министерството на икономиката на Република България ще предостави 300 000 (триста хиляди) евро на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за изготвяне на Преглед на инвестиционната политика на България, който е включен по изходна област 4.1.1. на Програма 2019 – 20 за работата и бюджета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
Прегледът на инвестиционната политика на България ще се основава на стриктен процес, като се използва Декларацията на ОИСР относно международните инвестиции и мултинационалните предприятия („Декларация за инвестициите“) и свързаните с нея инструменти като критерии на ОИСР, както и Рамката за инвестиционните политики и ще оцени конвергенцията на инвестиционната политика на България с Декларацията за инвестициите.
Отбелязваме, че ОИСР ще управлява средствата по вноската в съответствие със своите финансови регламенти и други съответни правила, политики и процедури, които предвиждат такса за възстановяване на административните разходи, в размер 6,3 %, прилагана върху общия размер на вноската.
Вноската от 300 000 евро ще бъде изплатена при получаване на фактура от ОИСР.
Отбелязвам, че резултатите от работата, под каквато и да е форма, са собственост единствено на ОИСР.
Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от или свързани с тълкуване, употреба или използване на тази вноска, включително наличието, валидността или прекратяването, които не могат да бъдат решени доброволно, се решават окончателно чрез арбитраж в съответствие с Арбитражните правила на ПАС (Постоянен арбитражен съд) относно Международните организации и държавите, считано от датата на влизане в сила на това Споразумение. Броят на арбитрите е един. Арбитърът ще бъде избран чрез споразумение между ОИСР и Министерството на икономиката на Република България или в случай че не бъде постигнато такова споразумение в рамките на три месеца, след иска за арбитраж, арбитърът ще бъде назначен в съответствие с посочените по-горе правила по искане на която и да е от страните. Мястото на арбитража е Париж, Франция, и езикът, който ще се използва в арбитражното производство, е английски.
Настоящото писмо и Вашето потвърждение за приемане образуват обвързващо споразумение между Република България и ОИСР.
Споразумението влиза в сила, след като Република България уведоми ОИСР за приключването на вътрешните си процедури, необходими за влизането в сила на Споразумението.“
Имам удоволствието да потвърдя, че ОИСР се съгласява със съдържанието на Вашето (предложение) писмо.
Искрено Ваш
(подпис)
Грег Медкрафт,
Директор на дирекция
„Финансови въпроси и предприятия“
7