Министерски съвет
брой: 2, от дата 7.1.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.11


Постановление № 381 от 30 декември 2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Утвърждава показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми съгласно приложение № 1.
Чл. 2. (1) Министърът на земеделието, храните и горите по предложение на първостепенния разпоредител с бюджет на Държавен фонд „Земеделие“ съгласувано с министъра на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2020 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“.
(2) Министърът на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2020 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд.
Чл. 3. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ утвърждават годишни разчети за 2020 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 при необходимост актуализират годишните разчети за 2020 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на външните работи в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ разпределя утвърдените средства с чл. 10, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. на средства за официална помощ за развитие и на средства за хуманитарна помощ.
Чл. 5. Утвърждава предназначението на трансферите по чл. 16, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища съгласно приложение № 2.
Чл. 6. (1) В предложенията за извършване на промените по реда на чл. 109 и 110 от Закона за публичните финанси от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, задължително в доклада на вносителя към проекта на акт на Министерския съвет или съответно в мотивите към предложенията до министъра на финансите се включва информация за ефекта от предлаганите промени върху целевите стойности на показателите за изпълнение, в т.ч. на ключовите индикатори.
(2) В представяната в Министерството на финансите информация за извършените промени по реда на чл. 112, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, задължително включват и информация за ефекта от промените върху целевите стойности на показателите за изпълнение, в т.ч. на ключовите индикатори.
(3) Промени по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси се извършват на ниво показатели, утвърдени в приложение № 3, както и по показателите по отделните бюджетни програми, в т.ч. по ведомствени и администрирани разходи, по бюджетите, утвърдени в приложение № 1.
(4) Информация за извършените промени по реда на чл. 109, чл. 112 – 115 и чл. 117 от Закона за публичните финанси се представя в Министерството на финансите от съответния първостепенен разпоредител с бюджет на ниво показатели, утвърдени в приложение № 3, а за тези, които прилагат програмен формат на бюджет – и по показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите, утвърдени в приложение № 1.
Чл. 7. Определя базов норматив за издръжка на обучението на един учащ се в държавните висши училища в размер на 693 лв.
Чл. 8. (1) Определя средствата от държавния бюджет за студентски столове и студентски общежития, както следва:
1. за един храноден в студентските столове – до 3,60 лв.;
2. за един леглоден в студентските общежития – до 1,30 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката като субсидия за „Студентски столове и общежития“ – ЕАД, София, и от бюджетите на държавните висши училища.
(3) Министърът на образованието и науката може да извършва промени по и между субсидиите по ал. 2 по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси в рамките на одобрените за тази цел средства по бюджетите на държавните висши училища и по бюджета на Министерството на образованието и науката.
(4) Неусвоените средства по ал. 1 за студентски общежития и столове могат да се използват за ремонт на студентските общежития и столове.
(5) Месечната парична помощ при ползване на свободно наета квартира по чл. 29 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г. и бр. 68 от 2016 г.), се определя в размер до 39 лв. и се предоставя от бюджета на Министерството на образованието и науката по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(6) Министърът на образованието и науката предоставя средствата по ал. 1 при спазване правото на Европейския съюз и българското законодателство в областта на държавните помощи.
Чл. 9. (1) Субсидиите от централния бюджет за Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. се предоставят при условия и по ред, определени с договора по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят след сключване на анекса по чл. 23, ал. 2 от договора по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.
(3) До сключване на анекса по ал. 2, но не по-късно от 31 март 2020 г., министърът на финансите може да предоставя авансово средства за субсидии, месечно в размер до 1/12 от средствата по чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията след направена заявка от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.
(4) Субсидиите за „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД, по чл. 24, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за изпълнението на обществена превозна услуга – превоз на пътници на територията на Република България с железопътен транспорт, се предоставят и се отчитат при условия и по ред, определени с договора по чл. 54, ал. 2 от Закона за железопътния транспорт.
(5) Неусвоените към 31 декември 2020 г. средства за субсидии по ал. 1 и 4 се възстановяват до 31 януари 2021 г. по сметката, от която са получени.
Чл. 10. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията утвърждава разпределението на капиталовите трансфери за 2020 г. по чл. 49, ал. 2, т. 2, 3 и 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. по проекти и обекти на:
1. „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД, в съответствие с договора по чл. 54, ал. 2 от Закона за железопътния транспорт;
2. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
3. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в съответствие с договора по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт и Годишната програма за изграждането, поддържането, ремонта и развитието, и експлоатацията на железопътната инфраструктура.
(2) Средствата по ал. 1, т. 3 се предоставят след сключване на анекса по чл. 23, ал. 2 от договора по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.
(3) До сключване на анекса по ал. 2, но не по-късно от 31 март 2020 г., министърът на финансите може да предоставя авансово средства за капиталови трансфери, месечно в размер до 1/12 от средствата по чл. 49, ал. 2, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията след направена заявка от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.
(4) Разпределените капиталови трансфери, придружени с обяснителна записка, и годишната програма по ал. 1, т. 3 се представят в Министерството на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“.
(5) В капиталовите трансфери на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, разпределени в годишната програма по ал. 1, т. 3, се включват и средства за финансиране от бенефициента по Механизма за свързване на Европа и средства за данък върху добавената стойност (ДДС) за проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.
(6) Компенсирани промени в разпределението на средствата за капиталови трансфери на предприятията по ал. 1 за 2020 г. се утвърждават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията след 30 юни 2020 г. и се представят в Министерството на финансите в срок до 10 дни от утвърждаването им.
(7) С тримесечните финансови отчети Национална компания „Железопътна инфраструктура“, „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД, и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ представят в Министерството на финансите информация за фактически изпълнените и разплатените капиталови трансфери.
(8) Неусвоените към 31 декември 2020 г. средства по ал. 1 за разплащане на фактически изпълнени към същата дата видове и количества работи и дейности и други разходи, предвидени в годишния план за капиталовите трансфери, се възстановяват до 31 януари 2021 г. по сметката, от която са получени.
Чл. 11. (1) Утвърденият общ лимит на разход в размер до 42 583,2 хил. лв. и усвояванията в размер до 9 388,0 хил. лв. по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент – търговско дружество, се разпределят по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, както следва:
1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството – общо разходи – 31 284,9 хил. лв., и усвоявания – до 9 388,0 хил. лв.;
2. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – общо разходи – 9 075,4 хил. лв.;
3. Министерството на енергетиката – общо разходи – 855,2 хил. лв.;
4. Министерството на труда и социалната политика – общо разходи – 455,3 хил. лв.;
5. Министерството на финансите – общо разходи – 473,9 хил. лв.;
6. Министерството на здравеопазването – общо разходи – 36,5 хил. лв.;
7. Министерството на околната среда и водите – общо разходи – 219,2 хил. лв.;
8. Министерството на икономиката – общо разходи – 135,6 хил. лв.;
9. Министерството на земеделието, храните и горите – общо разходи – 43,7 хил. лв.;
10. Министерството на образованието и науката – общо разходи – 3,5 хил. лв.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 извършват съответните промени по бюджетите си за 2020 г., в т.ч. по области на политики и бюджетни програми, на базата на отчетените приходи, разходи и операции в частта на финансирането и уведомяват министъра на финансите. В случаите, когато за плащания по обслужването на заемите и за други разходи по държавните инвестиционни заеми не са утвърдени съответните администрирани разходни параграфи по бюджетните програми в приложение № 1, се създават администрирани разходни параграфи, в които първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 посочват съответните суми на отчетените разходи по държавните инвестиционни заеми.
(3) Със сумите на начислените разходи по проектите, финансирани с държавните инвестиционни заеми, се променят и размерите на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по ал. 1.
(4) В случаите, когато има неизразходвани средства от получени траншове по държавни инвестиционни заеми от предходни години, които са наличности в края на 2019 г., първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 приоритетно разходват наличните средства по съответните проекти, като те не следва да надхвърлят разчетените разходи по държавните инвестиционни заеми.
(5) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на разходите и усвояванията по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент – търговско дружество, по ал. 1, като уведомява съответните първостепенни разпоредители с бюджет.
(6) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 12. (1) За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, от централния бюджет се предоставят 118 780 хил. лв., в т.ч.:
1. за пътувания с железопътния транспорт – до 13 000 хил. лв.;
2. за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт – до 45 000 хил. лв.;
3. за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование – до 44 000 хил. лв.;
4. за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в изпълнение разпоредбите на Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Закона за съдебната власт, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за защита на класифицираната информация и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – до 16 780 хил. лв.
(2) Средствата по ал. 1, т. 2 – 4 се предоставят по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 2 промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2020 г.
(4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ разпределя по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 2 по групи правоимащи.
(5) Министърът на образованието и науката в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ разпределя по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 3.
(6) Ръководителите на бюджетните организации в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ разпределят по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 4.
(7) Разпределенията на средствата по ал. 2 – 4 по общини се представят в Министерството на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“.
(8) Средствата по ал. 1, т. 2 – 4 се разпределят при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
(9) При недостиг на средства по ал. 1, т. 1 или 2 и при наличие на свободни средства по отчет към 30 септември 2020 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 1, т. 1 и 2.
(10) При недостиг на средства по ал. 1, т. 3 допълнително финансиране може да се осигури чрез компенсирани промени по Функция „Образование“ при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
Чл. 13. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ разпределя по общини средствата по чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят при условията и по реда, определени в наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
(3) Средствата по чл. 49, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. се предоставят по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.
(4) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 3 промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2020 г.
Чл. 14. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1 565 915 лв. по бюджетите на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2020 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите), разпределени съгласно приложение № 4.
(2) Финансирането на дейностите по ал. 1 се извършва на два етапа:
1. авансово – в размер 50 на сто от одобрения размер съгласно приложение № 4, в срок до един месец от влизането в сила на постановлението;
2. окончателно – в срок до 21 декември 2020 г., на базата на действително извършените разходи.
(3) Информацията, необходима за целите на ал. 2, т. 2, се представя в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
(4) Кметовете на съответните общини осъществяват контрола върху изпълнението на дейностите по доставка на хляб и основни хранителни продукти два пъти седмично в планинските и малките селища и предоставянето и разходването на средствата по предназначение при спазване на Закона за обществените поръчки.
(5) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2020 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.
(6) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2020 г.
Чл. 15. (1) За заявените от общините, но неразкрити специализирани институции и социални услуги в общността предоставените през съответното тримесечие средства се възстановяват в централния бюджет до 15-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – до 10 декември 2020 г.
(2) В срок до 21 декември 2020 г. министърът на финансите извършва необходимата промяна за намаляване на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет на основата на представени от общините справки за общия размер на възстановените средства.
Чл. 16. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 7 083,0 хил. лв. за финансиране на дневни центрове за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания, дневни центрове за деца с увреждания (с Програма „Ранна интервенция на уврежданията“), центрове за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания (с Програма „Ранна интервенция на уврежданията“), центрове за обществена подкрепа/общностни центрове за деца и семейства и дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2020 г. и се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(3) Министърът на труда и социалната политика предлага на министъра на финансите в срок не по-късно от 15 септември 2020 г. да извърши промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2020 г. в рамките на средствата по ал. 1.
(4) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2020 г.
Чл. 17. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 27 500 хил. лв. по бюджетите на общините за възнаграждения и осигурителни вноски на кметове и кметски наместници в общинската администрация. Разпределението на средствата по общини да се извърши въз основа на информация за броя на избраните кметове и за броя на кметските наместници, назначени от общинските съвети.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2020 г. и се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2020 г.
Чл. 18. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 735 хил. лв. по бюджетите на общините за изплащане на действително извършени пътни разходи на правоимащи болни.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2020 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи.
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2020 г.
(4) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не по-късно от 21 декември 2020 г.
(5) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата по ал. 1, се определя от министъра на здравеопазването в срок до 28 февруари 2020 г. Списъкът съдържа данни по общини за прогнозния брой на правоимащите пациенти по информация, предоставена на Министерството на здравеопазването от общините, за броя на пътуванията и за максималния размер на разходите за всеки вид заболяване и състояние в рамките на средствата по ал. 1.
Чл. 19. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 300 хил. лв. по бюджетите на общините за изплащане на действително извършени разходи по чл. 34, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 96 от 2016 г., бр. 62 от 2018 г. и бр. 84 от 2019 г.).
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2020 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи.
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2020 г.
(4) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не по-късно от 21 декември 2020 г.
Чл. 20. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 335 хил. лв. по бюджетите на общините за финансиране на подготовката, осигуряването и дейността на доброволните формирования.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2020 г. и се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности на основание чл. 42 и 43 от Закона за защита при бедствия и по реда на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с Постановление № 143 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2011 г., бр. 16 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 93 от 2017 г. и бр. 29 от 2019 г.).
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2020 г.
Чл. 21. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер до 5 000 хил. лв. по бюджетите на общините за изплащане от държавата на присъдена издръжка по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс и по чл. 13 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2012 г.).
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2020 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не по-късно от 21 декември 2020 г.
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2020 г.
(4) Средствата, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, се отчитат в намаление на разходите на общината.
(5) Министерството на финансите прихваща средствата по ал. 4 от подлежащия на предоставяне трансфер за действително извършени разходи за изплащане на присъдена издръжка, като наличните към 31 декември 2019 г. средства по бюджетите на общините, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, остават като преходен остатък и се използват през 2020 г. за същата цел.
Чл. 22. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер до 250 хил. лв. по бюджета на Община Кърджали за археологически разкопки на Комплекс „Перперикон – Кърджали“.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2020 г. и се предоставят по бюджета на общината като трансфери за други целеви разходи.
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на Община Кърджали с централния бюджет за 2020 г.
Чл. 23. Средствата за възнаграждения и дължимите осигурителни вноски на външните членове на одитните комитети към общините се осигуряват за сметка на предвидените средства в централния бюджет за 2020 г.
Чл. 24. (1) Министърът на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции определя, наблюдава и координира промените в натуралните показатели за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори по общини в делегираните от държавата дейности по здравеопазване, финансирани по стандарти.
(2) Министерството на здравеопазването в срок до 28 февруари 2020 г. изготвя информация за разпределението по общини на броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори към 1 януари 2020 г.
(3) Министърът на здравеопазването въз основа на данните от информацията по ал. 2 предлага на министъра на финансите в срок до 10 април 2020 г. да извърши компенсирани промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2020 г. във връзка с настъпили промени в броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори, въз основа на които се разпределят средствата по стандарти.
(4) Въз основа на данните от информационната система на Министерството на образованието и науката и на предложението от министъра на здравеопазването по ал. 3 министърът на финансите извършва промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2020 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата в детските градини, наблюдавани в здравните кабинети, и на децата в яслените групи на детските градини за учебната 2019 – 2020 г., които се финансират по стандарти.
(5) Общините представят на регионалните здравни инспекции информация в края на всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори.
Чл. 25. (1) Остатъчните салда от конвертируемите валутни наличности към 31 декември 2019 г. в задграничните представителства на Република България могат да се ползват за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г., а в Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация – за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г.
(2) Реализираните приходи във валута от второстепенните разпоредители с бюджет – задграничните представителства на Република България, могат да се използват за издръжка и трансфери в системата на Министерството на външните работи в рамките на утвърдения му бюджет за 2020 г.
Чл. 26. (1) Одобрява допълнителни разходи за основен ремонт, придобиване на сгради и придобиване на земя в размер до 15 000 хил. лв. по бюджета на Министерството на външните работи за сметка на разчетените приходи и на разходи по централния бюджет от постъпления от действия на разпореждане и управление на имоти в чужбина, намалени със съответните разходи по реализацията на сделката, които са за сметка на продавача.
(2) Министърът на външните работи извършва съответните промени по приходите и разходите, в т.ч. по области на политики и бюджетни програми, по бюджета на Министерството на външните работи на базата на фактически реализираните постъпления от действия на разпореждане и управление на имоти в чужбина над разчетените по бюджета му по този показател, при условие че не се очаква да има неразплатени разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. Министърът на външните работи уведомява министъра на финансите за извършените промени по бюджета на министерството.
(3) Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
(4) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2020 г., при условие че не се очаква да има неразплатени разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.
Чл. 27. Министърът на икономиката разпределя предвидените средства по бюджета на Министерството на икономиката в размер на 10 000 хил. лв. за изпълнението на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда по търговски дружества от въгледобива, рудодобива и уранодобива.
Чл. 28. (1) Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. се разходват при спазване на правото на Европейския съюз и българското законодателство в областта на държавните помощи.
(2) Определя лимит в размер 15 на сто от средствата по ал. 1 за финансиране на превантивни дейности за намаляване на риска от бедствия като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответната бюджетна организация и/или осигурените средства от други източници.
(3) Неусвоените средства от приключени обекти, отпуснати на министерствата и ведомствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, се превеждат по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите. За тези суми се извършват промени по бюджетите им и по централния бюджет за възстановяване в резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.
(4) Подлежащите на възстановяване средства от общините от обекти, които са приключени, включително от предходни години, се превеждат като трансфер по отделно открита банкова сметка на централния бюджет на името на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи в Българската народна банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени. Операциите и наличностите по тази сметка се отразяват в отчетността на централния бюджет и не се включват в бюджета на Министерството на вътрешните работи. Възстановените суми се отчитат по централния бюджет и по бюджетите на общините като възстановени трансфери.
(5) Въз основа на предложение от министъра на вътрешните работи с размера на постъпилите по сметката по ал. 4 суми министърът на финансите извършва промени по централния бюджет за възстановяването им в резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта му за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и увеличение на постъпленията от възстановени трансфери. Тези промени се отразяват в централния бюджет като общи суми, без да се разпределят по общини.
(6) Възстановените средства по ал. 3 и 5 могат да се преразпределят по реда на ал. 1.
(7) Наличните към 31 декември 2020 г. по сметки на общините неусвоени средства, отпуснати им по реда на ал. 1 и 6, се разходват през 2021 г. за обектите, за които са предоставени.
(8) Алинеи 1, 3 и 6 се прилагат и за разпоредителите с бюджет, които прилагат системата на делегираните бюджети.
Чл. 29. Средствата от общия бюджет на Европейския съюз за възстановяване на разходите за делегати на Република България при участие в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз постъпват по отделно открита сметка на централния бюджет в Българската народна банка и се отчитат като намаление на разходите на централния бюджет.
Чл. 30. От средствата, предвидени за краткосрочни командировки в чужбина за 2020 г., приоритетно се предоставят средства за разходи съгласно раздел VI от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г. и бр. 2 от 2017 г.).
Чл. 31. (1) Средствата, изразходвани за участие на делегати на Българската народна банка в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз, които попадат в обхвата на действащото към момента на пътуването решение на генералния секретар на Съвета/върховния представител за Общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на разходи за делегати на членовете на Съвета, се възстановяват в двумесечен срок на Българската народна банка от централния бюджет след извършване на проверка от Генералния секретариат на Съвета на декларираните от Република България и подлежащи на възстановяване разходи за съответната бюджетна година.
(2) Превеждането на средствата по ал. 1 се извършва въз основа на отправено от Българската народна банка писмено искане до министъра на финансите след срока по ал. 1 и се отразява в увеличение на разходите на централния бюджет.
Чл. 32. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет по приложение № 1 в сроковете за представяне на тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите си представят в Министерството на финансите отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми.
(2) Формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на отчетите по ал. 1 се определят с указания на министъра на финансите.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 публикуват отчетите на интернет страниците си в срок до 10 дни от представянето им в Министерството на финансите при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
Чл. 33. Разходите за представителни цели на бюджетните организации се определят, както следва:
1. на държавните органи, министерствата, ведомствата и на държавните висши училища и колежи – от съответния министър, ръководител или от колективния орган на управление;
2.на областните администрации – от министър-председателя или от главния секретар на Министерския съвет в случай на упълномощаване;
3. на общините – от съответния общински съвет, при спазване на ограниченията по чл. 89 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Чл. 34. (1) Бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, както следва:
1. в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;
2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места – за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност.
(2) Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети – общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1.
(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).
Чл. 35. (1) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации заедно с припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски са за сметка на средствата за издръжка.
(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Националната служба за охрана и със Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, а се разходват през годината на базата на начислените средства за основни заплати.
(3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.
(4) Начинът на използване на средствата по ал. 2 се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.
(5) Използването на средствата по ал. 2 за лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за Националната служба за охрана и със Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, се определя със заповед на съответния министър (ръководител).
Чл. 36. (1) Министърът на финансите въз основа на предложения от министъра на образованието и науката, от министъра на здравеопазването, от министъра на културата, от министъра на труда и социалната политика, от министъра на вътрешните работи и от министъра на отбраната извършва компенсирани промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2020 г. в резултат на настъпили промени от преструктуриране на делегираните от държавата дейности и/или от промяна в натуралните показатели по функциите образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, отбрана и сигурност в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. средства.
(2) В случай на промяна на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет в резултат на преструктуриране на делегираните от държавата дейности и/или от промяна в натуралните показатели по функции здравеопазване и социално осигуряване, подпомагане и грижи освободените средства по централния бюджет могат да се ползват за същата цел по реда на ал. 1.
(3) Предложенията по ал. 1 следва да бъдат направени в срок не по-късно от 15 септември 2020 г.
Чл. 37. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят на училищата, на детските градини и на обслужващите звена в системата на предучилищното и училищното образование средствата по стандарти, разпределени по формули, и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет. За училищата, включени в СЕБРА, предоставянето на средствата се извършва чрез залагането на месечни лимити за плащания.
(2) Общините предоставят на съответните структури за делегираните от държавата дейности по функциите отбрана и сигурност, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, икономически дейности и услуги средствата по стандарти и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет.
Чл. 38. (1) Министърът на образованието и науката извършва промени на трансферите за държавните висши училища по и между елементите, определени в чл. 91, ал. 1 от Закона за висшето образование, по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(2) Промените по ал. 1 на трансферите за издръжка на обучението се извършват при запазване на еднакъв базов норматив за всички държавни висши училища и за всички професионални направления.
(3) Допълнителните трансфери на държавните висши училища, които се предоставят на основание и по ред, различни от чл. 91 от Закона за висшето образование, и не представляват елемент на субсидията по чл. 91, ал. 1 от същия закон, се отразяват по отделен елемент – „Други трансфери“.
(4) Промени между отделните показатели и направленията на средствата за изпълнението на основните дейности, за администрираните дейности и за национално възложените дейности на Българската академия на науките по приложение № 2 се допускат в размер до 10 на сто от определения с чл. 16, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. трансфер за Българската академия на науките за 2020 г. след съгласуване с министъра на образованието и науката.
Чл. 39. (1) По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на училището, детската градина или центъра за подкрепа на личностното развитие могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник:
1.остатъци от предходни години, с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък;
2. собствени приходи;
3. субсидия – по формула.
(2) Средствата от добавката за подобряване на материално-техническата база на училищата могат да се използват за капиталови разходи по решение на директора.
(3) В случаите по ал. 1 с изключение на средствата за сметка на собствени приходи, както и в случаите по ал. 2 не могат да се финансират разходи за автомобили за администрацията на училището и за закупуване на мобилни телефони за училището, за детската градина или за центъра за подкрепа на личностното развитие.
Чл. 40. Директорите на училища в системата на предучилищното и училищното образование могат да планират средства за поевтиняване на храната за учениците в рамките на средствата по делегираните бюджети.
Чл. 41. (1) Финансирането на разкритите след 1 януари 2020 г. места в детските ясли, детските кухни, детските градини, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, се осигурява от приходите на общината.
(2) Финансирането на местата по ал. 1 през годината може да се осигури и чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. средства.
(3) От следващата бюджетна година финансирането може да се осигури по стандартите за съответните делегирани от държавата дейности, при условие че местата са разкрити не по-късно от 30 юни 2020 г. Финансирането на разкритите след 30 юни 2020 г. места в детските ясли, детските кухни, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, от следващата бюджетна година се осигурява от собствени приходи на общините или чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри.
Чл. 42. (1) Неусвоените средства от одобрените по бюджетите на общините през 2017 г., 2018 г. и през 2019 г. допълнителни целеви субсидии за капиталови разходи, целеви трансфери и/или трансфери за други целеви разходи се разходват за същата цел през 2020 г., като при остатък от приключени обекти средствата се възстановяват в централния бюджет в срок до един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 31 декември 2020 г.
(2) Неусвоените до 31 декември 2019 г. трансфери за други целеви разходи, предоставени по бюджетите на общините за 2019 г. и предходни години по реда на наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, се възстановяват по сметка на централния бюджет в срок до 31 януари 2020 г.
(3) Неусвоените до 31 декември 2019 г. трансфери за други целеви разходи, предоставени по бюджетите на общините за 2019 г. за аванс за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2019 г., се възстановяват по сметка на централния бюджет до 31 януари 2020 г.
(4) Неусвоените средства към 31 декември 2019 г. от целева субсидия за капиталови разходи, трансформирана по реда на чл. 88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., се разходват за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа през 2020 г. съгласно решения на общинските съвети от 2019 г., а за приключилите ремонти – по решения от 2020 г.
(5) По решение на общинския съвет, до размера на трансформираната целева субсидия за капиталови разходи по реда на чл. 87 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., може да се извършват компенсирани промени между разходите за неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа в рамките на бюджетната година.
Чл. 43. (1) Неусвоените към 31 декември 2019 г. средства от постъпилите по бюджетите на общините трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за публичните финанси могат да се разходват за същите цели, както и за капиталови разходи през следващите бюджетни години в рамките на съответната функция, ако това не противоречи на условията, определени в нормативния акт, с който са одобрени.
(2) Неусвоените към 31 декември 2019 г. средства от постъпилите по бюджетите на общините трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „в“ от Закона за публичните финанси за приключени обекти се разходват съгласно одобрените от общинските съвети разчети за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. при спазване на ограниченията по чл. 44.
Чл. 44. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. не могат да се финансират разходи за общинската администрация за придобиване на леки автомобили, включително за плащания по договори за лизинг от предходни години, за мобилни телефони и стопански инвентар.
Чл. 45. (1) Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. се предоставя за подпомагане на общините за дейностите за зимно поддържане на общинските пътища, регламентирани с Наредба № РД-02-20-19 от 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.).
(2) Неусвоените средства към 31 декември 2019 г. от постъпилите през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. по бюджетите на общините трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища могат да се разходват за дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, регламентирани с наредбата по ал. 1, както и за придобиване на дълготрайни материални активи за снегопочистване по решения на общинските съвети и за материали за обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане.
Чл. 46. (1) Общините представят на Фонд „Социална закрила“ в края на всеки месец при условия и по ред, определени от министъра на труда и социалната политика, информация за таксите за социални услуги, определени с тарифата по чл. 17, ал. 2 от Закона за социално подпомагане.
(2) Информацията по ал. 1 включва и отчетни данни на начислена основа.
Чл. 47. (1) До 20 на сто от ежемесечно превежданите от държавния бюджет средства за социални помощи могат да се разходват за предоставяне на социални помощи в натура.
(2) Министърът на труда и социалната политика определя конкретния размер, вида и начина на предоставяне на социалните помощи в натура.
Чл. 48. Лечебните заведения за болнична помощ, които са били субсидирани от бюджета на Министерството на здравеопазването до 31 декември 2019 г., получават изравнителна субсидия през първото тримесечие на 2020 г. за дейностите, изпълнени по договорите до края на 2019 г.
Чл. 49. (1) Снабдяването на здравните и лечебните заведения с лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи и инструментариум, медицинска техника и апаратура, предвидени в нормативен акт или произтичащи от приетите от Министерския съвет национални програми, планове и проекти, се осъществява от бюджета на Министерството на здравеопазването по реда на централизираните доставки.
(2) Министерството на здравеопазването може да предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала.
Чл. 50. Предвидените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства за провеждане на специализации в системата на здравеопазването могат да се предоставят на висши училища, на Военномедицинската академия, на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, на лечебни и здравни заведения, в които се извършва обучение при условията и по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2015 г., бр. 88 от 2016 г. и бр. 58 от 2019 г.).
Чл. 51. (1) Министърът на финансите може да не одобри смени на обслужващите банки на министерствата и ведомствата, чиито плащания се извършват чрез Системата за електронни бюджетни разплащания, когато смените не се налагат от обективни причини, възпрепятстващи нормалното банково обслужване.
(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за Народното събрание и за съдебната власт.
Чл. 52. Доколкото изрично не е предвидено друго с акт на Министерския съвет, разпоредбата на чл. 156 от Закона за публичните финанси продължава да се прилага и за средствата, постъпленията и/или плащанията на правоприемниците на преобразуваните лица, за които към датата на преобразуване е била приложена тази разпоредба.
Чл. 53. Доколкото изрично не е предвидено друго в закон или в акт на Министерския съвет, при преобразуване на лица – получатели на средства от държавния бюджет, правоприемниците запазват правата и задълженията за получаване и разходване на съответните средства.
Чл. 54. (1) За целите на касовото изпълнение на бюджета постъпленията на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, произтичащи от освобождаване на държавни резерви и военновременни запаси, се отчитат в намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси.
(2) Когато постъпленията по ал. 1 са от реализация на държавни резерви и военновременни запаси, които са освободени без възстановяване, извън определените номенклатури и над утвърдените нормативи, министърът на финансите по предложение на председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ може да извърши компенсирани промени по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, като за сметка на отчетеното намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси се увеличават разходите за закупуване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти и за издръжка и капиталови разходи.
Чл. 55. (1) Вноските по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, за държавата постъпват по отделна сметка за приходите на централния бюджет на Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ на Националната агенция за приходите.
(2) Държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала изпращат на Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ на Националната агенция за приходите заверени копия от съответните протоколи относно решенията за разпределение на печалбата в срок до 20 дни от датата на приемането им.
(3) Държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала изпращат на органа, упражняващ правата на държавата в съответното предприятие/дружество, заверено копие от документа за направените вноски по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, за държавата в срок до края на месеца, в който е извършено плащането.
Чл. 56. Министерството на финансите публикува ежемесечно отчетна информация за фискалния резерв в срок до края на месеца, следващ отчетния период.
Чл.57.(1) На Национална компания „Железопътна инфраструктура“, „Метрополитен“ – ЕАД, и ВиК операторите – бенефициенти по оперативни програми, може да се предоставя авансово финансиране по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите, при спазване на правото на Европейския съюз и българското законодателство в областта на държавните помощи.
(2) Авансовото финансиране по ал. 1 се предоставя под формата на възмездна финансова помощ, като операциите по предоставянето и възстановяването на тези суми се отразяват в отчетността на Националния фонд в частта на финансирането.
(3) Авансовото финансиране по ал. 1 и 2 представлява предоставени чрез Националния фонд средства и/или заложени лимити за плащания за заемообразно финансиране на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, „Метрополитен“ – ЕАД, и ВиК операторите – бенефициенти по оперативни програми, извън определените в съответствие с правилата за управление на съответните програми суми за финансиране.
Чл. 58. Водените салда по сметките за дълготрайни материални и нематериални активи, натрупани по предприсъединителните инструменти от Националния фонд, се прехвърлят до 31 декември 2020 г. към съответния разпоредител с бюджет, за чиято сметка съгласно подписаните меморандуми са изградени или придобити.
Чл.59.(1) До 10-о число на всеки месец Държавен фонд „Земеделие“ предоставя подробна писмена информация на Министерството на финансите за извършените плащания през предходния месец от заложените средства по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г. за финансиране на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР).
(2) В случаите, когато Държавен фонд „Земеделие“ и Министерството на земеделието, храните и горите сключват договори с ползвателите на финансовата помощ по ал. 1, максималният размер на целевата субсидия за финансиране на разходите за ДДС се определя въз основа на договора и допълнителните споразумения към него.
(3) Финансиране на разходи за ДДС на ползвателите по ал. 1 е допустимо към авансово и при междинно и окончателно плащане на разходите по изпълнението на съответния проект.
(4) След всяко одобрение от Държавен фонд „Земеделие“ – за ползватели по ПРСР, и от Министерството на земеделието, храните и горите – за ползватели по ПМДР, на проведена от общината тръжна процедура за избор на изпълнител се финансират разходи за ДДС в размер до 20 на сто от стойността на тръжната процедура, но не повече от 20 на сто от одобрената сума към заявката за авансово плащане.
(5) При междинно и окончателно плащане се финансират разходи за ДДС в размер на одобрената сума към заявката за междинно или окончателно плащане.
(6) В случаите, когато ползватели по ал. 1 – получатели на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР и ПМДР, са кандидатствали за получаване на безлихвен заем по одобрени проекти по ПРСР и ПМДР, разходите за ДДС се финансират след проверка на цялостното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд „Земеделие“ на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект.
(7) При определяне финансирането на разходи за ДДС по ал. 5 и 6 Държавен фонд „Земеделие“ приспада разликата между изплатената сума за ДДС по ал. 4 и сумата за ДДС, получена на основата на реално извършените и допустими за финансово подпомагане разходи по ПРСР или ПМДР.
(8) При недостиг на финансов ресурс за възстановяване на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР и ПМДР недостигът може да бъде осигурен за сметка на годишните разчети за разходите за национално финансиране на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г.
Чл. 60. Предвидените средства по бюджета на Министерския съвет за 2020 г. за Работната програма за 2020 г. в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за периода 2015 – 2020 г. се предоставят по бюджетите на съответните бюджетни организации по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси и се разходват съгласно решение на Министерския съвет.
Чл. 61. Предвидените по бюджета на Министерството на отбраната по чл. 11, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. субсидии за нефинансови предприятия в размер на 1 113 хил. лв. се предоставят на „ТЕРЕМ ХОЛДИНГ“ – ЕАД, София, за финансиране на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на дейностите по подготовка и изпълнение на съответните планове при привеждането от мирно на военно положение, поддържане на военновременни мощности, усвояване на производство (ремонт) на военни изделия и за изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на военна продукция.
Чл. 62. С оглед на осигуряване на ефективно управление на публичните разходи разпоредителите с бюджет и държавните предприятия, които изпълняват проекти, финансирани по оперативните програми на Европейския съюз, както и дейности, финансирани от държавния бюджет, принципно допустими за финансиране по оперативните програми на Европейския съюз, прилагат правилата за възлагане и изпълнение, приложими за тези програми.
Чл. 63. Бюджетните организации своевременно разплащат от бюджетите си възникналите задължения към общините по Закона за местните данъци и такси.
Чл. 64. (1) Разчетеното увеличение на разходите за персонал в бюджетните организации за 2020 г. не може да се ползва за разходи за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати.
(2) Увеличението на заплатите за 2020 г. на работещите по служебни или трудови правоотношения в бюджетните организации следва да бъде минимум с 3 на сто независимо от конкретната оценка по Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, когато е приложимо, като лицата, получили най-ниска годишна оценка на изпълнението на длъжността, не получават увеличение на заплатите за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2, чл. 55а, чл. 92, ал. 1 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 74 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2020 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
 
Приложение № 1 към чл. 1
 

ВИЖ приложението

Приложение № 2 към чл. 5
 

ВИЖ приложението

Приложение № 3 към чл. 6
 

ВИЖ приложението

Приложение № 4 към чл. 14, ал. 1
 

ВИЖ приложението

 
 
 
10146