Народно събрание
брой: 101, от дата 27.12.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.5


Решение за промяна в състава и ръководството на Комисията по икономическа политика и туризъм

 

РЕШЕНИЕ
за промяна в състава и ръководството на Комисията по икономическа политика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Александър Николаев Сабанов като член на Комисията по икономическа политика и туризъм.
2. Избира Петър Христов Петров за член и заместник-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 19 декември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
10034