Министерски съвет
брой: 101, от дата 27.12.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.33


Постановление № 370 от 20 декември 2019 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
за приемане на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 3, 100 и 102 от 2009 г., бр. 82 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 91 от 2015 г., бр. 32 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г.; Решение № 10932 на Върховния административен съд от 2018 г. – бр. 66 от 2019 г.), се отменя.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
ТАРИФА
за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа
Чл. 1. За влизане в Република България или за транзитно преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства с регистрация в страни извън Европейския съюз и ползващи разрешително със заплащане на пътна такса се събират следните такси в левове:

№ по ред
Видове пътни превозни средства
Лева
1.
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8+1 места, включително мястото на водача
97,00
2.
Товарни автомобили с две оси
113,00
3.
Товарни автомобили (със или без ремаркета и полуремаркета) с три и повече оси
84,00

Чл. 2. За влизане в Република България или за транзитно преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства с регистрация в страни извън Европейския съюз и ползващи разрешително със заплащане на пътна такса се събират следните такси в евро:

№ по ред
Видове пътни превозни средства
Евро
1.
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8+1 места, включително мястото на водача
50,00
2.
Товарни автомобили с две оси
58,00
3.
Товарни автомобили (със или без ремаркета и полуремаркета) с три и повече оси
43,00

Чл. 3. При преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства, превишаващи нормите за размери, определени в чл. 5 от Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 65 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2007 г., бр. 19 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 97 от 2016 г. и бр. 62 от 2017 г.), наричана по-нататък Наредба № 11 от 2001 г., се събират следните такси:
1. при превишаване на допустимата максимална широчина:

№ по ред
Превишаване на допустимата максимална широчина
Евро за един км
1.
от 0,01 до 0,50 м включително
0,18
2.
над 0,50 до 1,00 м включително
0,26
3.
над 1,00 до 1,50 м включително
0,41
4.
над 1,50 до 2,00 м включително
0,59
5.
над 2,00 до 2,50 м включително
0,77
6.
над 2,50 до 3,50 м включително
1,14
7.
над 3,50 м
1,14+1,00
за всеки
започнат метър
над 3,50 м

2. при превишаване на допустимата максимална височина:

№ по ред
Превишаване на допустимата максимална височина
Евро за един км
1.
от 0,01 до 0,15 м включително
0,04
2.
над 0,15 до 0,30 м включително
0,08
3.
над 0,30 до 0,50 м включително
0,25
4.
над 0,50 до 1,00 м включително
0,44
5.
над 1,00 м
0,44+1,8 за всеки започнат метър над 1,00 м

3. при превишаване на допустимата максимална дължина:

№ по ред
Превишаване на допустимата максимална дължина
Евро за един км
1.
от 0,01 до 1,00 м включително
0,08
2.
над 1,00 до 2,00 м включително
0,15
3.
над 2,00 до 3,00 м включително
0,33
4.
над 3,00 до 10,00 м включително
0,44
5.
над 10,00 до 15,00 м включително
0,81
6.
над 15,00 м
1,62

Чл. 4. При преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства, превишаващи допустимата максимална маса, определена в чл. 6 от Наредба № 11 от 2001 г., се събират следните такси:

по ред
Превишаване на допустимата максимална маса
Евро за един км
1.
от 0,10 до 5,00 т включително
0,25
2.
над 5,00 до 10,00 т включително
0,50
3.
над 10,00 до 20,00 т включително
0,83
4.
над 20,00 до 30,00 т включително
1,32
5.
над 30,00 до 40,00 т включително
2,05
6.
над 40,00 до 50,00 т включително
2,76
7.
над 50,00 до 60,00 т включително
3,68
8.
над 60,00 т
3,68 + 3,28
за всеки започнати 10 т
над 60 т

Чл. 5. При преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства, превишаващи допустимото максимално натоварване на ос на пътните превозни средства, определени в чл. 7 от Наредба № 11 от 2001 г., се събират следните такси:

№ по ред
Превишаващи допустимото максимално натоварване на ос
Евро за един км
1.
от 0,10 до 0,50 т на ос
0,11
2.
от 0,50 до 1,00 т на ос
0,30
3.
от 1,00 до 1,50 т на ос
0,44
4.
от 1,50 до 2,00 т на ос
0,83
5.
от 2,00 до 3,00 т на ос
1,63
6.
от 3,00 до 4,00 т на ос
2,36
7.
над 4,00 т на ос
2,36+1,18
за всеки започнат тон над 4 т

Чл. 6. (1) Когато едно пътно превозно средство е едновременно тежко, претоварено на ос, извънгабаритно по отношение на широчината, височината или дължината, се събират такси отделно за всеки превишен показател.
(2) За ремаркета или полуремаркета с повече от 3 оси, предназначени само за превоз на тежки или извънгабаритни товари, се събират таксите по чл. 3 и 4 без таксите по чл. 5.
Чл. 7. (1) За определяне на специален маршрут за движение на тежки или извънгабаритни пътни превозни средства и за издаване на справка за размера на дължимата пътна такса за движение по него се събира такса в размер 36 евро. Таксата се заплаща след подаване на заявлението за издаване на разрешително съгласно изискванията на Наредба № 11 от 2001 г. Администрацията, управляваща пътя, издава разрешително за движение в рамките на 5 работни дни или прави мотивиран отказ.
(2) Когато по искане на собственика на пътното превозно средство или на собственика на товара администрацията, управляваща пътя, издава разрешително за движение в рамките на 3 работни дни, се събира допълнителна такса в размер 36 евро, а в рамките на един работен ден – 72 евро.
Чл. 8. (1) При извършване на измерване на осовите натоварвания и общото тегло на товарни автомобили в случаите, в които е установено превишаване на допустимите норми, определени в чл. 6 и 7 от Наредба № 11 от 2001 г., се събира такса в размер 5 евро.
(2) За извършване на измерване на осовите натоварвания и общото тегло на пътни превозни средства, когато е по искане на собствениците или на лицата, които извършват превоза, се събира такса в размер 5 евро.
Чл. 9. За преминаване на пътни превозни средства по моста на р. Дунав в посока Русе – Гюргево се събират следните такси:

по
ред
Видове пътни превозни средства
Евро
1
2
3
1.
Превозни средства за превоз на пътници с до 8+1 места за сядане, включително мястото на шофьора (леки автомобили).
Товарни автомобили с общо максимална допустима маса (ОМДМ), по-малка или равна на 3,5 т, включително на ремаркето.
2,00
 
 
 
6,00
2.
Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 3,5 т и по-малка от 7,5 т.
Превозни средства за превоз на пътници с повече от 9 и с максимум 23 места за сядане, включително мястото на шофьора.
12,00
3.
Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 7,5 т и под 12 т.
18,00
4.
Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 12 т и с максимум 3 оси.
Превозни средства за превоз на пътници с повече от 23 места за сядане, включително мястото на шофьора.
25,00
5.
Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 12 т и с минимум 4 оси.
37,00

Чл. 10. Таксите по чл. 1 – 9 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация в определения размер – в евро или в левове, съгласно определения в чл. 11 – 15 и чл. 17 размер.
Чл. 11. При преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства, превишаващи нормите за размери, определени в чл. 5 от Наредба № 11 от 2001 г., се събират следните такси:
1. при превишаване на допустимата максимална широчина:

по ред
Превишаване на допустимата
максимална широчина
Лева за един км
1.
от 0,01 до 0,50 м включително
0,35
2.
над 0,50 до 1,00 м включително
0,51
3.
над 1,00 до 1,50 м включително
0,80
4.
над 1,50 до 2,00 м включително
1,15
5.
над 2,00 до 2,50 м включително
1,51
6.
над 2,50 до 3,50 м включително
2,23
7.
над 3,50 м
2,23+1,96 за всеки започнат метър над 3,50 м

2. при превишаване на допустимата максимална височина:

по ред
Превишаване на допустимата максимална височина
Лева за един км
1.
от 0,01 до 0,15 м включително
0,08
2.
над 0,15 до 0,30 м включително
0,15
3.
над 0,30 до 0,50 м включително
0,50
4.
над 0,50 до 1,00 м включително
0,86
5.
над 1,00 м
0,86+3,52 за всеки започнат метър над 1,00 м

3. при превишаване на допустимата максимална дължина:

по ред
Превишаване на допустимата максимална дължина
Лева за един км
1.
от 0,01 до 1,00 м включително
0,15
2.
над 1,00 до 2,00 м включително
0,30
3.
над 2,00 до 3,00 м включително
0,65
4.
над 3,00 до 10,00 м включително
0,86
5.
над 10,00 до 15,00 м включително
1,58
6.
над 15,00 м
3,17

Чл. 12. При преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства, превишаващи допустимата максимална маса, определена в чл. 6 от Наредба № 11 от 2001 г., се събират следните такси:

по ред
Превишаване на допустимата максимална маса
Лева за един км
1.
от 0,10 до 5,00 т включително
0,49
2.
над 5,00 до 10,00 т включително
0,98
3.
над 10,00 до 20,00 т включително
1,62
4.
над 20,00 до 30,00 т включително
2,58
5.
над 30,00 до 40,00 т включително
4,00
6.
над 40,00 до 50,00 т включително
5,40
7.
над 50,00 до 60,00 т включително
7,20
8.
над 60,00 т
7,20 + 6,42
за всеки започнати 10 т над 60 т

Чл. 13. При преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства, превишаващи допустимото максимално натоварване на ос на пътните превозни средства, определени в чл. 7 от Наредба № 11 от 2001 г., се събират следните такси:

по ред
Превишаващи допустимото максимално натоварване на ос
Лева за един км
1.
от 0,10 до 0,50 т на ос
0,22
2.
над 0,50 до 1,00 т на ос
0,59
3.
над 1,00 до 1,50 т на ос
0,86
4.
над 1,50 до 2,00 т на ос
1,62
5.
над 2,00 до 3,00 т на ос
3,19
6.
над 3,00 до 4,00 т на ос
4,62
7.
над 4,00 т на ос
4,62+2,31
за всеки
започнат тон
над 4 т

Чл. 14. (1) Когато едно пътно превозно средство е едновременно тежко, претоварено на ос, извънгабаритно по отношение на широчината, височината или дължината, таксите се събират отделно за всеки превишен показател.
(2) За ремаркета или полуремаркета с повече от три оси, предназначени само за превоз на тежки или извънгабаритни товари, се събират таксите по чл. 11 и 12 без таксите по чл. 13.
Чл. 15. За преминаване на моста на р. Дунав в посока Русе – Гюргево се събират следните такси:

по
ред
Видове пътни превозни средства
Лева
1
2
3
1.
Превозни средства за превоз на пътници с до 8+1 места за сядане, включително мястото на шофьора (леки автомобили).
Товарни автомобили с общо максимална допустима маса (ОМДМ), по-малка или равна на 3,5 т, включително на ремаркето.
4,00
 
 
 
 
12,00
2.
Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 3,5 т и по-малка от 7,5 т.
Превозни средства за превоз на пътници с повече от 9 и с максимум 23 места за сядане, включително мястото на шофьора.
23,00
3.
Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 7,5 т и под 12 т.
35,00
4.
Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 12 т и с максимум 3 оси.
Превозни средства за превоз на пътници с повече от 23 места за сядане, включително мястото на шофьора.
49,00
5.
Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 12 т и с минимум 4 оси.
72,00

Чл. 16. (1) За определяне на специален маршрут за движение на тежки или извънгабаритни пътни превозни средства и за издаване на справка за размера на дължимата пътна такса за движение по него се събира такса в размер 70 лв. Таксата се заплаща след подаване на заявлението за издаване на разрешително съгласно изискванията на Наредба № 11 от 2001 г. Администрацията, управляваща пътя, издава разрешително за движение в рамките на 5 работни дни или прави мотивиран отказ.
(2) Когато по искане на собственика на пътното превозно средство или на собственика на товара администрацията, управляваща пътя, издава разрешително за движение в рамките на 3 работни дни, се събира допълнителна такса в размер 70 лв., а в рамките на един работен ден–140 лв.
(3) За движение на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, за които се издава едногодишно разрешително по чл. 8, ал. 3 от Наредба № 11 от 2001 г., след подаване на заявлението за издаване на разрешително и таксата по ал. 1 и 2, се събират следните годишни такси:

по ред
Превишаване на допустимата максимална широчина
Лева
1.
от 2,55 м до 3,50 м включително
30
2.
над 3,50 м до 4,50 м включително
100

Чл. 17. (1) При извършване на измерване на осовите натоварвания и общото тегло на товарните автомобили в случаите, в които е установено превишаване на допустимите норми, определени в чл. 6 и 7 от Наредба № 11 от 2001 г., се събира такса в размер 10 лв.
(2) За извършване на измерване на осовите натоварвания и общото тегло на пътни превозни средства, когато е по искане на собствениците или на лицата, които извършват превоза, се събира такса в размер 10 лв.
Чл. 18. Таксите по чл. 11 – 17 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с българска регистрация.
Чл. 19. (1) За съгласуване на проекти и за издаване на разрешения се събират следните такси:

по
ред
Вид услуга
Лева
1.
За издаване на разрешение за изграждане на рекламни съоръжения.
100
2.
За съгласуване на проекти за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците.
 
60
3.
За съгласуване на комуникационно-транспортни планове и на проекти, които изискват допълнителни мерки за безопасност на движението по републиканските пътища.
200
4.
За изготвяне на становище.
40

(2) За издаване на разрешение за изграждане се събират следните такси:

по ред
Видове крайпътни обслужващи обекти
Брой
услуги
Вид на
услугите
Лева
1.
Преместваем обект
една
кафе-закуски
търговия
60
2.
Единичен обект
една
бензиностанция и/или
газостанция
автосервиз
автомивка
охраняем паркинг
хранене
търговия
100
3.
Комплекс от два обекта
две
бензиностанция и/или
газостанция
автосервиз
автомивка
охраняем паркинг
хранене
търговия
спане с хранене
140
4.
Комплекс от 3 и повече от 3 обекта
 
бензиностанция и/или
газостанция
автосервиз
автомивка
охраняем паркинг
хранене
търговия
спане
180

(3) Таксите по ал. 1 и 2 се намаляват с 50 на сто при повторно внасяне за съгласуване след отстраняване на несъответствията, установени при първоначалното разглеждане.
Чл. 20. (1) За съгласуване на проект и за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане и ремонт на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и за тяхната експлоатация се събира еднократна такса, както следва:

по
ред
Специално ползване чрез:
Клас на пътя
Автома-гистрала
I
клас
II
клас
III
клас
1.
Новоизграждани подземни и надземни линейни съоръжения в обхвата на пътя
2000
лв./км
1300
лв./км
1200
лв./км
1100
лв./км
2.
Новоизграждани отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя:
 
 
 
 
2.1.
до 5 кв. м
1000
лв./бр.
500
лв./бр.
350
лв./бр.
220
лв./бр.
2.2.
над 5 кв. м
1500
лв./бр.
800
лв./бр.
500
лв./бр.
280
лв./бр.
3.
Пресичане на път с прокопаване
Х
500 лв.
400 лв.
300 лв.
4.
Пресичане на път с хоризонтален сондаж
100 лв.
80 лв.
60 лв.
50 лв.
5.
Пресичане на път от надземни проводи и съоръжения
80 лв.
60 лв.
40 лв.
30 лв.
6.
Реконструкция на подземни или надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя
85
лв./км
30
лв./км
25
лв./км
20
лв./км

(2) За издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя при провеждане на автомобилни ралита, състезания и други масови мероприятия, за извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи при изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях, за направа на пътни връзки към съседни имоти и земеделски земи, за изграждане на рекламни съоръжения, за прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения се събират следните такси:

по ред
Специално ползване чрез:
Клас на пътя
Автома-гистрала
I
клас
II
клас
III
клас
1.
Прекъсване или спиране на движението
800
лв./час
300
лв./час
250
лв./час
200
лв./час
2.
Отклоняване на движението по временни маршрути, удължаващи пътя над 5000 м
500
лв./ден
200
лв./ден
175
лв./ден
100
лв./ден
3.
Ограничения на движението и/или отклоняване по временни маршрути, удължаващи пътя до 5000 м
 
100
лв./ден
40
лв./ден
35
лв./ден
30
лв./ден

(3) Когато разрешението се издава за пътища с различни класове, се събира таксата за най-високия клас път.
Чл. 21. (1) За специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него в обхвата на пътя и обслужващите зони се събират следните годишни такси:

по ред
Вид крайпътни обслужващи обекти/комплекси
Клас на пътя
Автома-
гистрала
(в лв.)
I клас (в лв.)
II клас (в лв.)
III клас (в лв.)
1.
Бензиностанция и/или газостанция до 2 колонки включително.
3000
2500
2000
1500
2.
Бензиностанция и/или газостанция до 2 колонки включително, но с допълнителна дейност – търговия в приемната сграда на бензиностанцията или на газостанцията.
4000
3000
2250
1650
3.
Бензиностанция и/или газостанция до 4 колонки включително.
4500
3750
3000
1750
4.
Бензиностанция и/или газостанция до 4 колонки включително, но с допълнителна дейност – търговия в приемната сграда на бензиностанцията или на газостанцията.
5500
4250
3250
1900
5.
Бензиностанция и/или газостанция с 5 и повече колонки.
6000
5000
4000
2000
6.
Бензиностанция и/или газостанция с 5 и повече колонки, но с допълнителна дейност – търговия в приемната сграда на бензиностанцията или на газостанцията.
7000
5500
4250
2150
7.
Преместваем обект до 10 кв. м включително, търговска площ.
800
400
150
75
8.
Преместваем обект над 10, но до 20 кв. м включително, търговска площ.
1200
800
300
150
9.
Преместваем обект над 20, но до 40 кв. м включително, търговска площ.
1600
1000
400
200
10.
Преместваем обект над 40 кв. м търговска площ.
1800
1200
600
300
11.
Единичен обект без бензиностанция или газостанция до 50 кв. м включително, търговска площ.
1800
1200
600
300
12.
Единичен обект без бензиностанция или газостанция над 50, но до 200 кв. м включително, търговска площ.
3600
2400
1200
600
13.
Единичен обект без бензиностанция или газостанция над 200 кв. м търговска площ.
5400
3600
1800
900
14.
Комплекс от два обекта без бензиностанция или газостанция.
4800
3200
1600
800
15.
Комплекс с 3 и повече от 3 обекта без бензиностанция или газостанция.
7200
4800
2400
1200
16.
Обект за автосервизно обслужване.
2500
2000
1500
500

(2) Годишните такси по ал. 1 се сумират при съчетаване експлоатацията на бензиностанция или газостанция и извършването на други видове услуги, чиято класификация е посочена в чл. 19, ал. 2.
(3) Таксите за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се дължат от всяко лице по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 14 и 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 1 от 2013 г. и бр. 90 от 2016 г.), независимо от това колко обекта са обслужвани от обща пътна връзка със или без разделителен остров.
(4) За специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони се събират следните годишни такси:

по
ред
Площ на рекламното съоръжение
(в кв. м)
Клас на пътя
Автома-
гистрала
(в лв.)
I
клас
(в лв.)
II
клас
(в лв.)
III
клас
(в лв.)
1.
до 2 включително
1000
400
250
160
2.
над 2 до 4 включително
1000
400
300
200
3.
над 4 до 6 включително
1000
500
350
220
4.
над 6 до 8 включително
1200
600
400
240
5.
над 8 до 12 включително
1300
700
450
260
6.
над 12 до 20 включително
1500
800
500
280
7.
над 20
1900
1200
800
360

Чл. 22. (1) Таксите по чл. 20 и 21 се изплащат на равни тримесечни вноски до 10-о число на текущото тримесечие.
(2) Таксите по ал. 1 се намаляват с 5 на сто, при условие че се изплатят изцяло до 31 март на съответната година.
(3) В случаите, когато поради строително-ремонтни работи обектът или рекламното съоръжение не се експлоатира, това се установява с констативен протокол по искане на заинтересуваното лице от администрацията, управляваща пътя, и таксата се начислява само за времето, през което обектът или рекламното съоръжение е в експлоатация.
Чл. 23. За изготвяне и за издаване на удостоверения и други документи се събират следните такси:

по ред
Вид документ
Лева
1.
Удостоверение за регистрация за извършване на пътна помощ и за километрично разстояние между населени места – за всяко километрично разстояние
15
2.
Удостоверение за техническа характеристика на републиканската пътна мрежа – за всеки показател
10
3.
Заверени ксерокопия на документи
1 лв./стр.

Чл. 24. За ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с българска регистрация се заплащат винетни такси, даващи право на едно пътно превозно средство да използва за определен срок републиканските пътища, както следва:

 
Категория 1
Категория 2
Категория 3
 
Евро
0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
Евро
0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
Цени на винетна такса (в лв.)
Дневна
23
23
23
23
-
Уикенд
-
-
-
-
10
Седмична
87
67
53
40
15
Месечна
174
134
 105
80
30
Тримесечна
-
-
-
-
54
Годишна
-
-
-
-
97

Чл. 25. (1) За ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с чуждестранна регистрация се заплащат винетни такси, даващи право на едно пътно превозно средство да използва за определен срок републиканските пътища, както следва:

 
Категория 1
Категория 2
Категория 3
 
Евро
0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
Евро
0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
Цени на винетна такса (в евро)
Дневна
12
12
12
12
-
Уикенд
-
-
-
-
5
Седмична
45
34
27
21
8
Месечна
89
69
54
41
15
Тримесечна
-
-
-
-
28
Годишна
-
-
-
-
50

(2) Таксите по ал. 1 могат да се заплащат от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация и в левове съгласно определения в чл. 24 размер.
Чл. 26. (1) При установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, водачът на пътно превозно средство с българска регистрация, неговият собственик или трето лице може да заплати компенсаторна такса в следния размер:

Категория 1
Категория 2
Категория 3
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
Цени на компенсаторна такса (в лв.)
175
125
70

(2) При установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, водачът на пътно превозно средство с чуждестранна регистрация, неговият собственик или трето лице може да заплати компенсаторна такса в следния размер:

Категория 1
Категория 2
Категория 3
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
Цени на компенсаторна такса (в евро)
90
64
36

(3) Таксата по ал. 2 може да се заплаща от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация и в левове съгласно определения в ал. 1 размер.
Чл. 27. За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства се заплаща такса за изминато разстояние – тол такси, както следва:

 
Пътни превозни средства
Платена пътна инфраструктура
Цена на тол такса (лв./км)
АМ
I клас
II клас
 
Товарен автомобил
над 3,5 т – до 12 т
ЕВРО VI, EEV
0,04
0,04
0,04
ЕВРО V
0,04
0,04
0,04
ЕВРО III и IV
0,05
0,05
0,05
ЕВРО 0, I, II
0,07
0,07
0,07
 
 
 
 
 
 
Товарен автомобил
над 12 т с 2 – 3 оси
ЕВРО VI, EEV
0,11
0,1
0,1
ЕВРО V
0,12
0,12
0,11
ЕВРО III и IV
0,15
0,15
0,14
ЕВРО 0, I, II
0,22
0,21
0,21
 
 
 
 
 
 
Товарен автомобил
над 12 т с 4 и повече оси
ЕВРО VI, EEV
0,18
0,17
0,16
ЕВРО V
0,2
0,19
0,18
ЕВРО III и IV
0,25
0,24
0,23
ЕВРО 0, I, II
0,36
0,35
0,34
 
 
 
 
 
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, до 12 т
ЕВРО VI, EEV
0,04
0,03
0,02
ЕВРО V
0,05
0,04
0,03
ЕВРО III и IV
0,06
0,05
0,04
ЕВРО 0, I, II
0,08
0,07
0,05
 
 
 
 
 
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, над 12 т.
ЕВРО VI, EEV
0,05
0,04
0,03
ЕВРО V
0,06
0,05
0,04
ЕВРО III и IV
0,07
0,06
0,05
ЕВРО 0, I, II
0,09
0,08
0,06

Чл. 28. (1) При установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, водачът на пътно превозно средство с българска регистрация, неговият собственик или трето лице може да заплати компенсаторна такса в следния размер:

Пътни превозни средства
В лева
Товарен автомобил
над 3,5 т – до 12 т
 
150,00
Товарен автомобил
над 12 т с 2 – 3 оси
 
450,00
Товарен автомобил
над 12 т с 4 и повече оси
 
750,00
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, до 12 т
 
150,00
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, над 12 т
 
150,00

(2) При установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, водачът на пътно превозно средство с чуждестранна регистрация, неговият собственик или трето лице може да заплати компенсаторна такса в следния размер:

Пътни превозни средства
В евро
Товарен автомобил
над 3,5 т – до 12 т
 
77,00
Товарен автомобил
над 12 т с 2 – 3 оси
 
230,00
Товарен автомобил
над 12 т с 4 и повече оси
 
383,00
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, до 12 т
 
77,00
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, над 12 т
 
77,00

(3) Таксата по ал. 2 може да се заплаща от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация и в левове съгласно определения в ал. 1 размер.
Чл. 29. (1) При невъзможност да се установи действително изминатото разстояние поради причини, които не се дължат на техническа неизправност на Електронна система за събиране на тол такси, се приема, че съответното пътно превозно средство с българска регистрация е изминало разстояние, съответстващо на най-дългата отсечка между две точки от платената пътна мрежа, определена по най-прекия маршрут по протежението на платената пътна мрежа, в който случай собственикът или ползвателят заплаща максимална такса в следния размер:

Пътни превозни средства
В лева
 
 
 
 
Товарен автомобил
над 3,5 т – до 12 т
ЕВРО VI, EEV
27,00
ЕВРО V
27,00
ЕВРО III и IV
34,00
ЕВРО 0, I, II
48,00
 
 
 
 
Товарен автомобил
над 12 т с 2 – 3 оси
ЕВРО VI, EEV
71,00
ЕВРО V
82,00
ЕВРО III и IV
102,00
ЕВРО 0, I, II
146,00
 
 
 
 
Товарен автомобил
над 12 т с 4 и повече оси
ЕВРО VI, EEV
119,00
ЕВРО V
133,00
ЕВРО III и IV
167,00
ЕВРО 0, I, II
242,00
 
 
 
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, до 12 т
ЕВРО VI, EEV
24,00
ЕВРО V
31,00
ЕВРО III и IV
38,00
ЕВРО 0, I, II
49,00
 
 
 
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, над 12 т
ЕВРО VI, EEV
24,00
ЕВРО V
31,00
ЕВРО III и IV
38,00
ЕВРО 0, I, II
49,00

(2) При невъзможност да се установи действително изминатото разстояние поради причини, които не се дължат на техническа неизправност на Електронна система за събиране на тол такси, се приема, че съответното пътно превозно средство с чуждестранна регистрация е изминало разстояние, съответстващо на най-дългата отсечка между две точки от платената пътна мрежа, определена по най-прекия маршрут по протежението на платената пътна мрежа, в който случай собственикът или ползвателят заплаща максимална такса в следния размер:

Пътни превозни средства
В евро
 
 
 
 
Товарен автомобил
над 3,5 т – до 12 т
ЕВРО VI, EEV
14,00
ЕВРО V
14,00
ЕВРО III и IV
17,00
ЕВРО 0, I, II
25,00
 
 
 
 
Товарен автомобил
над 12 т с 2 – 3 оси
ЕВРО VI, EEV
36,00
ЕВРО V
42,00
ЕВРО III и IV
52,00
ЕВРО 0, I, II
75,00
 
 
 
 
Товарен автомобил
над 12 т с 4 и повече оси
ЕВРО VI, EEV
61,00
ЕВРО V
68,00
ЕВРО III и IV
85,00
ЕВРО 0, I, II
124,00
 
 
 
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, до 12 т
ЕВРО VI, EEV
12,00
ЕВРО V
16,00
ЕВРО III и IV
19,00
ЕВРО 0, I, II
25,00
 
 
 
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, над 12 т
ЕВРО VI, EEV
12,00
ЕВРО V
16,00
ЕВРО III и IV
19,00
ЕВРО 0, I, II
25,00

(3) Таксата по ал. 2 може да се заплаща от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация и в левове съгласно определения в ал. 1 размер.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тарифата:
1. Категориите пътни превозни средства, дължащи винетна такса за ползване на пътната инфраструктура, са:
1.1. Категория 1 – пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, с две и повече оси, състав от пътни превозни средства, както и специализираните строителни машини, автокрановете, специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите; колесните трактори и другите самоходни машини, когато се регистрират за движение по пътищата; специализираните пътни превозни средства и строителни машини, които по принцип са предназначени за движение извън републиканските пътища, включително руднични и кариерни превозни средства, за времето, когато ползват републиканските пътища за придвижване на собствен ход, при условие че отговарят на техническите изисквания и на условията за безопасност на движението – всички с две и повече оси, които имат технически допустима максимална маса 12 или повече тона.
1.2. Категория 2 – пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, и пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, с две оси, както и специализираните строителни машини, автокрановете, специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите; колесните трактори и другите самоходни машини, когато се регистрират за движение по пътищата; специализираните пътни превозни средства и строителни машини, които по принцип са предназначени за движение извън републиканските пътища, включително руднични и кариерни превозни средства, за времето, когато ползват републиканските пътища за придвижване на собствен ход, при условие че отговарят на техническите изисквания и на условията за безопасност на движението – всички с две оси, и/или които имат максимално допустима маса, по-малка от 12 тона.
1.3. Категория 3 – пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с не повече от 8 места за сядане, моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или моторните превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, както и моторните превозни средства от тази група с повишена проходимост.
2. „Търговска площ“ е реално използваната площ за търговска дейност, в т.ч. площта за консумация, без складове, кухни, обслужващи и сервизни помещения.
Заключителна разпоредба
§ 2. Тарифата се приема на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за пътищата.
9985