Министерски съвет
брой: 101, от дата 27.12.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.21


Постановление № 350 от 19 декември 2019 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
за определяне размера на минималната работна заплата за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2020 г. размер на минималната месечна работна заплата за страната 610 лв. и на минималната часова работна заплата 3,66 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен работен месец.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 и 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и 103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от 2013 г., бр. 2 и 105 от 2014 г., бр. 42 от 2015 г., бр. 1 и 103 от 2016 г., бр. 11, 58 и 102 от 2017 г. и бр. 107 от 2018 г.) думите „560 лв. от 1 януари 2019 г.“ се заменят с „610 лв. от 1 януари 2020 г.“.
§ 2. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г. и бр. 1, 5 и 93 от 2019 г.), в приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 и в приложение № 2 към чл. 4 навсякъде числата „560“, „565“, „570“, „575“, „580“, „585“, „590“, „600“ и „605“ се заменят с „610“.
§ 3. Необходимите средства за изпълнението на постановлението в организациите по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси се осигуряват в рамките на утвърдените по бюджетите им разходи.
§ 4. До приемането на Националния план за действие по заетостта за 2020 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна заплата по насърчителната мярка по чл. 55в от Закона за насърчаване на заетостта и по програми за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 януари 2020 г. в размер 610 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 3,66 лв. часова работна заплата.
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2020 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
9938