Президент на Републиката
брой: 100, от дата 20.12.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.86


Указ № 289 за назначаване на полковник Юлиян Георгиев Радойски на длъжността началник на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ и за удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 1 януари 2020 г.

 

УКАЗ № 289
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Назначавам полковник Юлиян Георгиев Радойски на длъжността началник на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“, считано от 1 януари 2020 г.
2. Удостоявам полковник Юлиян Георгиев Радойски с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 1 януари 2020 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 16 декември 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
9854