Министерски съвет
брой: 99, от дата 17.12.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.40


Постановление № 334 от 13 декември 2019 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 2012 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 92 от 2012 г.; попр., бр. 98 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) За разглеждане на документи по подадено по електронен път искане за издаване на лиценз за организиране на онлайн залагания се събира такса в размер 95 на сто от размера на дължимата по ал. 1, т. 6 такса.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 5:
„5. за разглеждане на документи по подадено искане за извършване на промени по издаден лиценз за организиране на онлайн залагания се събират следните такси:
а) за подмяна на игрален софтуер на комуникационно оборудване за организиране на онлайн залагания – 4000 лв.;
б) за увеличаване броя на игрален софтуер на комуникационно оборудване за организиране на онлайн залагания – 4000 лв.;
в) за намаляване броя на игрален софтуер на комуникационно оборудване за организиране на онлайн залагания – 2000 лв.;
г) за подмяна/преработка на игралните модули на игрален софтуер на комуникационно оборудване за организиране на онлайн залагания – по 200 лв. за всеки модул;
д) за увеличаване броя на игралните модули на игрален софтуер на комуникационно оборудване за организиране на онлайн залагания – по 200 лв. за всеки модул;
е) за намаляване броя на игралните модули на игрален софтуер на комуникационно оборудване за организиране на онлайн залагания – по 100 лв. за всеки модул;
ж) за промяна на интернет страницата за организиране на онлайн залагания – 100 лв.;
з) за промяна на адреса на контролния локален сървър – 100 лв.;“.
2. Досегашните т. 5 – 7 стават съответно т. 6 – 8.
3. Създава се т. 9:
„9. за разглеждане на документи по подадено по електронен път искане за извършване на промени по издаден лиценз се събира такса в размер 95 на сто от дължимата такса по т. 1 – 8.“
§ 3. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:
„(2) Дължимите такси се заплащат по банков път, като таксата по чл. 11 може да се заплаща и в брой в касата на Държавната комисия по хазарта.“
Заключителна разпоредба
§ 4. По висящи производства, образувани по искания, подадени преди влизането в сила на постановлението, се заплащат таксите в размерите, определени с постановлението, в 3-дневен срок от влизането му в сила, включително и когато в тарифата не е била предвидена такса за разглеждане на съответното искане и/или за извършване на съответната административна услуга.
За министър-председател: Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
9548